Sumala kan Marcos 12:1-44

  • Ilustrasyon mahitungod han parapamatay nga mga parag-uma (1-12)

  • An Dios ngan an Cesar (13-17)

  • Pakiana ha pagkabanhaw (18-27)

  • Duha nga pinakaimportante nga sugo (28-34)

  • An Kristo ba anak ni David? (35-37a)

  • Pahamangno kontra ha mga eskriba (37b-40)

  • Duha nga sinselyo han balo (41-44)

12  Katapos, nagtikang hiya pagyakan ha ira pinaagi hin mga ilustrasyon: “Usa nga tawo an nagtanom hin urubasan+ ngan nagbutang hin alad ha palibot hito ngan nag-ukad hin purog-an nga panbino ngan nagtindog hin torre;+ katapos iya ito ginpapletehan ha mga parag-uma ngan nagbiyahe hiya ha iba nga nasud.+  Han panahon na han pangani, nagsugo hiya hin uripon ngadto ha mga parag-uma basi kuhaon an iba nga mga bunga han urubasan tikang ha ira.  Pero ira ginkuha an uripon, ginkastigo, ngan ginpalakat nga waray dara.  Nagsugo utro hiya hin lain nga uripon ngadto ha ira, ngan ira hiya ginbalbag ha ulo ngan ginpakaalohan.+  Ngan nagsugo hiya hin usa pa, ngan ira hiya ginpatay, ngan damu pa an iya ginsugo, pero an iba ira ginkastigo ngan an iba ira ginpatay.  Ngan may usa pa hiya nga ginpakadto, an iya hinigugma nga anak.+ Hiya an ultimo nga iya ginsugo ngadto ha ira, nga nasiring, ‘Irirespeto nira an akon anak.’  Pero ito nga mga parag-uma nagsiring ha usa kag usa, ‘Ini an eredero.+ Tana, patayon naton hiya, ngan magigin aton an panurundon.’  Salit ginkuha nira hiya ngan ginpatay ngan iginlabog ha gawas han urubasan.+  Ano an bubuhaton han tag-iya han urubasan? Makadto hiya ngan papatayon an mga parag-uma ngan ihahatag ha iba an urubasan.+ 10  Waray gud ba niyo mabasa ini nga kasuratan: ‘An bato nga iginsalikway han mga magtirindog, ini nagin an pinakaimportante nga bato nga pandugtong ha eskina?*+ 11  Tikang ini kan Jehova,* ngan maopay gud ini pagkit-on.’”+ 12  Tungod hito karuyag nira dakpon* hiya, pero nahadlok hira ha mga tawo, kay nasantop nira nga hira an iya ginhuhunahuna samtang ginyayakan niya an ilustrasyon. Salit ginbayaan nira hiya ngan nagkalakat hira.+ 13  Sunod ginpakadto nira ha iya an pipira han mga Pariseo ngan han mga nasuporta ha partido ni Herodes basi dakpon hiya pinaagi han iya mga pulong.+ 14  Pag-abot nira, nagsiring hira ha iya: “Magturutdo, maaram kami nga nagsusumat ka han kamatuoran ngan diri mo gintatalinguha nga makarawat an pag-uyon han bisan hin-o, kay diri mo ginkikita an panggawas nga hitsura han mga tawo, lugod nagtututdo ka han dalan han Dios uyon ha kamatuoran. Uyon ba ha balaud* nga magbayad hin buhis ha Cesar o diri? 15  Sadang ba kami magbayad o diri?” Tungod kay naobserbaran an ira pagin hipokrito, nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga ginsasarihan niyo ako? Dad-i ako hin usa nga denaryo* basi kitaon ko.” 16  Nagdara hira hin usa nga denaryo, ngan nagpakiana hiya ha ira: “Kan kanay ini ladawan ngan titulo?” Binaton hira: “Kanan Cesar.” 17  Katapos nagsiring hi Jesus: “Ihatag ha Cesar an mga butang han Cesar,+ pero ihatag ha Dios an mga butang han Dios.”+ Ngan nahipausa hira ha iya. 18  Yana an mga Saduseo, nga nasiring nga waray pagkabanhaw,+ nagkaabot ngan nagpakiana ha iya:+ 19  “Magturutdo, hi Moises nagsurat ha aton nga kon an bugto han usa nga lalaki mamatay nga waray anak ha iya asawa, sadang niya kuhaon an asawa han iya bugto ngan tagan hin tulin an iya bugto nga namatay.+ 20  May-ada pito nga magburugto nga lalaki. An suhag nag-asawa, kondi han namatay hiya waray hiya tulin. 21  Ngan ginpangasawa han ikaduha an iya asawa kondi namatay liwat nga waray tulin, ngan sugad liwat hito an nahitabo ha ikatulo. 22  Ngan hira nga pito waray magkaada tulin. Ha urhi, namatay liwat an babaye. 23  Ha pagkabanhaw, kan kanay hiya magigin asawa? Kay nagin asawa hiya han pito.” 24  Binaton hi Jesus ha ira: “Diri ba tungod hini nagsasayop kamo, kay diri kamo maaram han Kasuratan o han gahum han Dios?+ 25  Kay kon mabuhi na hira tikang ha mga patay, an kalalakin-an diri mangangasawa ngan an kababayin-an diri pangangasaw-on, kondi sugad hira hin mga anghel ha langit.+ 26  Pero mahitungod han pagbuhi han mga patay, waray ba niyo mabasa ha libro ni Moises, ha asoy mahitungod han tunukon nga tanom, nga an Dios nagsiring ha iya: ‘Ako an Dios ni Abraham ngan Dios ni Isaac ngan Dios ni Jacob’?+ 27  Dios hiya, diri han mga patay, kondi han mga buhi. Nagsasayop gud kamo.”+ 28  Usa han mga eskriba nga kinadto an nakabati han ira diskusyon. Tungod kay maaram hiya nga maopay gud an kabaton ha ira ni Jesus, nagpakiana hiya ha iya: “Ano nga sugo an siyahan* han ngatanan?”+ 29  Binaton hi Jesus: “An siyahan amo ini, ‘Pamati, O Israel, hi Jehova* nga aton Dios uusa la nga Jehova,* 30  ngan higugmaa hi Jehova* nga imo Dios ha bug-os mo nga kasingkasing ngan ha bug-os mo nga kalag* ngan ha bug-os mo nga hunahuna ngan ha bug-os mo nga kusog.’+ 31  An ikaduha amo ini, ‘Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.’+ Waray iba nga sugo nga mas importante hini nga duha.” 32  An eskriba nagsiring ha iya: “Magturutdo, maopay an imo ginyakan, uyon ito ha kamatuoran nga ‘Uusa la Hiya, ngan labot ha Iya waray na iba’;+ 33  ngan an paghigugma ha iya ha bug-os nga kasingkasing, ha bug-os nga pagsabot, ngan ha bug-os nga kusog ngan an paghigugma ha igkasi-tawo sugad ha kalugaringon mas maopay gud kay ha ngatanan nga bug-os nga mga halad nga sinunog ngan ha iba pa nga halad nga mga hayop.”+ 34  Tungod hito nasabtan ni Jesus nga binaton hiya hin maaramon, salit nagsiring hiya ha iya: “Diri ka hirayo ha Ginhadian han Dios.” Pero waray na nagkaada kaisog ha pagpakiana ha iya.+ 35  Kondi samtang nagpapadayon hi Jesus pagtutdo ha templo, nagsiring hiya: “Kay ano nga an mga eskriba nasiring nga an Kristo anak ni David?+ 36  Pinaagi han baraan nga espiritu+ hi David mismo nagsiring, ‘Hi Jehova* nagsiring ha akon Ginoo: “Lingkod ha akon too tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway ha ilarom han imo mga tiil.”’+ 37  Hi David mismo nagtawag ha iya nga Ginoo, salit paonan-o hiya nagin iya anak?”+ Ngan an damu nga tawo nalilipay ha pagpinamati ha iya. 38  Ngan ha iya pagtutdo nagsiring hiya: “Pag-ikmat kamo ha mga eskriba nga naruruyag paglinakat-lakat nga nakabado hin hilaba ngan naruruyag tagan hin katalahoran ha mga merkado+ 39  ngan naruruyag han prente* nga mga lingkoran ha mga sinagoga ngan han pinakaprominente nga mga pwesto ha mga panihapon.+ 40  Gin-aagaw nira an mga balay* han mga balo nga babaye, ngan nag-aampo hira hin higlaba pero pakita la.* Ini hira makakakarawat hin mas mabug-at nga sirot.” 41  Ngan liningkod hi Jesus ha dapit nga nakikita an mga kahon* han kontribusyon+ ngan nagtikang hiya pag-obserbar ha mga tawo nga naghuhulog hin kwarta ha mga kahon han kontribusyon, ngan damu nga riko nga tawo an naghuhulog hin damu nga sinselyo.+ 42  Yana usa nga pobre nga balo nga babaye an inabot ngan naghulog hin duha nga gudtiay nga sinselyo nga gutiay gud an kantidad.*+ 43  Salit gintawag niya an iya mga disipulo ngan ginsidngan hira: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga ini nga pobre nga balo naghulog hin mas damu kay ha ngatanan nga iba pa nga naghulog hin kwarta ha mga kahon han kontribusyon.+ 44  Kay hira ngatanan naghulog tikang ha ira sobra, kondi hiya, bisan kon nagkukuri,* naghulog han ngatanan nga may-ada hiya, an ngatanan niya nga ginpakabuhian.”+

Mga footnote

Lit., “an ulo han eskina.”
Kitaa an Ap. A5.
O “arestuhon.”
O “Husto ba.”
Kitaa an Ap. B14.
O “pinakaimportante.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
O “pinakamag-opay.”
O “an propyedad.”
O “pasangil la.”
O “mga surudlan.”
Lit., “duha ka lepton, nga katugbang han usa ka quadrans.” Kitaa an Ap. B14.
O “pobre.”