Sumala kan Marcos 14:1-72

  • An mga saserdote nagplano ha pagpatay kan Jesus (1, 2)

  • Mahamot nga lana ginbubo kan Jesus (3-9)

  • Hi Judas nagtraydor kan Jesus (10, 11)

  • An ultimo nga Paskua (12-21)

  • An pagtikang han Panihapon han Ginoo (22-26)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (27-31)

  • Jesus nag-ampo ha Getsemani (32-42)

  • Gin-aresto hi Jesus (43-52)

  • Pagbista ha Sanhedrin (53-65)

  • Iginnigar ni Pedro hi Jesus (66-72)

14  Yana duha na la ka adlaw+ isasaurog na an Paskua+ ngan an Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura.+ Ngan an punoan nga mga saserdote ngan an mga eskriba namimiling hin paagi basi dakpon* hiya ha tuso* nga paagi ngan patayon hiya;+  kay nagsiniring hira: “Diri ha panahon han piyesta; bangin magsaramok an mga tawo.”  Ngan samtang nakadto hiya ha Betania ngan nakaon* ha balay ni Simon nga may liprosi hadto, inabot an usa nga babaye nga may alabastro nga surudlan han mahamot nga lana, nga tinuod nga nardo ngan marahalon gud. Gin-abrihan niya an alabastro nga surudlan ngan nagtikang pagbubo hito ha ulo ni Jesus.+  Tungod hito, an pipira nasisina nga nagsiring ha usa kag usa: “Kay ano nga ginkakaragan iton mahamot nga lana?  Puydi unta ibaligya iton mahamot nga lana hin sobra 300 ka denaryo* ngan an kwarta ihatag ha mga pobre!” Ngan nasina gud hira ha* babaye.  Pero hi Jesus nagsiring: “Pabay-i niyo hiya. Kay ano nga ginsasamok niyo hiya? Maopay an iya ginbuhat ha akon.+  Kay an mga pobre pirme niyo kaupod,+ ngan makakabuhat kamo hin maopay ha ira bisan san-o nga karuyag niyo, pero ako diri niyo pirme makakaupod.+  Ginbuhat niya an iya mahihimo; ginbuboan niya nga daan hin mahamot nga lana an akon lawas, sugad nga pangandam ha paglubong.+  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, diin man isangyaw an maopay nga sumat ha bug-os nga kalibotan,+ an ginbuhat hini nga babaye igsusumat liwat sugad nga paghinumdom ha iya.”+ 10  Ngan hi Judas Iscariote, nga usa han Dose, kinadto ha punoan nga mga saserdote basi patraydor nga itubyan ha ira hi Jesus.+ 11  Pakabati nira hito, nalipay hira ngan nagsaad nga tatagan hiya hin kwarta nga silber.+ Salit nagtikang hiya pamiling hin higayon ha pagtraydor kan Jesus. 12  Yana ha siyahan nga adlaw han Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura,+ diin kustomre na an paghalad han halad para ha Paskua,+ an iya mga disipulo nagsiring ha iya: “Diin mo karuyag nga kumadto kami ngan mag-andam basi makakaon ka han panihapon ha Paskua?”+ 13  Tungod hito ginsugo niya an duha han iya mga disipulo ngan ginsidngan hira: “Sulod kamo ha syudad, ngan tatapoon kamo hin lalaki nga may dara nga tibod hin tubig. Sunod kamo ha iya,+ 14  ngan kon diin hiya sumulod, sidnga niyo an agaron han panimalay, ‘An Magturutdo nasiring: “Hain an kwarto para ha bisita diin puydi ako kumaon han panihapon ha Paskua upod an akon mga disipulo?”’ 15  Ngan ipapakita niya ha iyo an daku nga kwarto ha igbaw, nga may mga gamit na ngan andam na. Pag-andam kamo didto para ha aton.” 16  Salit linakat an mga disipulo, ngan sinulod hira ha syudad ngan nakita nira an ngatanan sugad han ginsiring niya ha ira, ngan nag-andam hira para ha Paskua. 17  Pagsirom, inabot hiya upod an Dose.+ 18  Ngan samtang nangangalingkod hira ha may lamesa ngan nangangaon, hi Jesus nagsiring: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, usa ha iyo nga nakaon kaupod ko an magtatraydor ha akon.”+ 19  Nagtikang hira masubo ngan usa-usa nga nagpakiana ha iya: “Diri ako ito, diri ba?” 20  Nagsiring hiya ha ira: “Usa ito han Dose, hiya nga kadungan ko nga nagtutunlob han iya tinapay ha yahong.*+ 21  Kay an Anak han tawo mabaya, sugad han nahisurat na mahitungod ha iya, pero kairo hito nga tawo nga magtatraydor ha Anak han tawo!+ Mas maopay pa kon waray na la hiya matawo.”+ 22  Ngan samtang nagpapadayon hira ha pangaon, kinuha hiya hin tinapay, nag-ampo,* gintipik-tipik ito, ngan iginhatag ito ha ira, nga nasiring: “Kuha kamo; nagsisimbolo ini han akon lawas.”+ 23  Ngan pagkuha niya hin kopa, nagpasalamat hiya ngan iginhatag ito ha ira, ngan hira ngatanan nanginom hito.+ 24  Ngan nagsiring hiya ha ira: “Nagsisimbolo ini han akon ‘dugo+ han kasabotan,’+ nga igpapaagay para ha damu nga tawo.+ 25  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, diri na gud ako mainom han produkto han ubas tubtob hito nga adlaw nga uminom ako han bag-o nga bino ha Ginhadian han Dios.” 26  Ha kataposan, kahuman nira magkanta hin mga pagdayaw,* ginawas hira tipakadto ha Bukid han mga Olibo.+ 27  Ngan hi Jesus nagsiring ha ira: “Kamo ngatanan mahipapakdol,* kay nahisurat na: ‘Papatayon ko an paraataman hin panon,+ ngan an mga karnero magpapatsarang.’+ 28  Pero katapos ako buhion, mag-uuna ako ha iyo ngadto ha Galilea.”+ 29  Kondi hi Pedro nagsiring ha iya: “Bisan kon mahipakdol an ngatanan, ako diri.”+ 30  Salit hi Jesus nagsiring ha iya: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha imo nga yana nga adlaw, oo, yana mismo nga gab-i, antes tumugaok an manok hin makaduha, igninigar mo ako hin tulo ka beses.”+ 31  Pero padayon hiya nga nag-insister: “Kon kinahanglan ako mamatay kaupod mo, diri ko gud ikaw igninigar.” Ito liwat an ginsiring han ngatanan nga iba pa.+ 32  Salit kinadto hira ha dapit nga ginngangaranan nga Getsemani, ngan nagsiring hiya ha iya mga disipulo: “Lingkod kamo dinhi samtang nag-aampo ako.”+ 33  Ngan igin-upod niya hira Pedro, Santiago, ngan Juan,+ ngan nagtikang hiya umabat hin duro nga kasubo* ngan masakit gud. 34  Nagsiring hiya ha ira: “Nasusubo gud ako*+ nga haros ikamatay ko. Dinhi la kamo ngan padayon kamo nga magbantay.”+ 35  Ngan pagkadto niya ha urounhan la, hinapa hiya ha tuna ngan nagtikang pag-ampo nga kon posible, lumabay unta ha iya ito nga oras. 36  Ngan nagsiring hiya: “Abba,* Amay,+ an ngatanan nga butang posible ha imo; kuhaa ha akon ini nga kopa. Pero diri an akon karuyag an matutuman, kondi an imo karuyag.”+ 37  Binalik hiya ngan naabtan hira nga nangangaturog, ngan nagsiring hiya kan Pedro: “Simon, nakaturog ka? Waray ka ba kusog nga magpadayon ha pagbantay hin bisan usa la ka oras?+ 38  Padayon kamo nga magbantay ngan mag-ampo, basi diri kamo madara han pagsulay.+ Oo, an espiritu disidido,* pero an unod maluya.”+ 39  Ngan binaya utro hiya ngan nag-ampo, nga ginyayakan an amo gihapon nga butang.+ 40  Ngan binalik hiya utro ngan naabtan hira nga nangangaturog, kay mabug-at na gud an ira mga mata, salit diri hira maaram kon ano an ibabaton ha iya. 41  Ngan binalik hiya ha ikatulo nga higayon ngan nagsiring ha ira: “Ha sugad hini nga takna, nangangaturog kamo ngan namamahuway! Husto na ito! Inabot na an oras!+ Kitaa! An Anak han tawo patraydor nga igintutubyan ha mga kamot han magpakasasala. 42  Buhát kamo, pagkalakat na kita. Kitaa! Aanhi na an nagtatraydor ha akon.”+ 43  Ngan samtang nagyayakan pa hiya, tigda nga inabot hi Judas, nga usa han Dose, ngan upod niya an mga tawo nga may mga espada ngan mga ibaralbag, nga ginsugo han punoan nga mga saserdote, han mga eskriba, ngan han mga tigurang.+ 44  Yana an nagtatraydor ha iya naghatag na ha ira hin tigaman nga ginkasabotan, nga nasiring: “Kon hin-o an akon harokan, amo ito hiya; arestoha niyo hiya, ngan dad-a hiya nga gwardyado.” 45  Ngan diniretso hiya ngan dinaop kan Jesus ngan nagsiring, “Rabbi!” ngan ginharokan hiya. 46  Salit ginkaptan nira hiya ngan gin-aresto. 47  Kondi usa han mga naninindog ha hirani an naghulbot han iya espada ngan gintigbas an uripon han hitaas nga saserdote salit napalong an iya talinga.+ 48  Pero hi Jesus nagsiring ha ira: “Kinanhi ba kamo basi arestuhon ako sugad hin tulisan, nga nagdara pa kamo hin mga espada ngan mga ibaralbag?+ 49  Kada adlaw kaupod niyo ako ha templo ngan nagtututdo,+ pero waray niyo ako arestoha. Kondi nahitatabo ini basi matuman an Kasuratan.”+ 50  Ngan ginbayaan hiya nira ngatanan ngan namalagiw hira.+ 51  Pero may batan-on nga lalaki nga nakabado la hin maopay nga klase hin lino sugad nga tabon ha iya hubo nga lawas nga nagtikang pagsinunod ha iya ha hirani, ngan nagsari hira pagdakop ha iya, 52  kondi ginbayaan niya an iya lino nga bado ngan pinalagiw nga hubo.* 53  Yana gindara nira hi Jesus ha hitaas nga saserdote,+ ngan nagtirirok an ngatanan nga punoan nga saserdote ngan an mga tigurang ngan an mga eskriba.+ 54  Pero hi Pedro apartado nga sinunod ha iya tubtob ha sulod han bungsaran han hitaas nga saserdote; ngan nagliliningkod hiya upod han mga kabulig ha balay ngan nagpapapaso hiya ha atubangan han malamrag nga kalayo.+ 55  Yana an punoan nga mga saserdote ngan an bug-os nga Sanhedrin namimiling hin testimonya kontra kan Jesus basi patayon hiya, pero waray hira naaagian.+ 56  Ha pagkamatuod, damu an nagtitestigo hin buwa kontra ha iya,+ pero an ira mga testimonya diri nagkakauruyon. 57  Sugad man, may mga naninindog ngan nagtitestigo hin buwa kontra ha iya, nga nasiring: 58  “Hinbatian namon hiya nga nasiring, ‘Rurumpagon ko ini nga templo nga hinimo han mga kamot, ngan ha sulod hin tulo ka adlaw magtitindog ako hin lain nga diri hinimo han mga kamot.’”+ 59  Kondi bisan hini, an ira testimonya diri nagkakauruyon. 60  Katapos an hitaas nga saserdote tinindog ha ira butnga ngan nagpakiana kan Jesus, nga nasiring: “Waray ka ba ibabaton? Ano ini nga testimonya kontra ha imo hini nga mga tawo?”+ 61  Pero nagpabilin hiya nga hilom ngan waray gud bumaton.+ Ginpakianhan utro hiya han hitaas nga saserdote ngan ginsidngan: “Ikaw ba an Kristo nga Anak han Baraan nga Dios?” 62  Katapos, hi Jesus nagsiring: “Oo, ako; ngan makikita niyo an Anak han tawo+ nga nalingkod ha too+ han Gamhanan nga Dios ngan naabot upod an mga dampog ha langit.”+ 63  Tungod hito gin-gisi han hitaas nga saserdote an iya bado ngan nagsiring: “Kinahanglan pa ba naton hin mga testigo?+ 64  Nabatian niyo an iya pagpasipara. Ano an iyo desisyon?”* Ginhukman nira ngatanan hi Jesus nga takos hiya hin kamatayon.+ 65  Ngan gintuprahan hiya+ han iba ngan gintahoban an iya nawong ngan ginsuntok hiya ngan ginsidngan: “Kon propeta ka, pagsumat kon hin-o an nagsuntok ha imo!” Ngan katapos hiya tampaluhon, gindara hiya han mga opisyal han korte.+ 66  Yana samtang nakadto hi Pedro ha ubos didto ha bungsaran, inabot an usa han mga surugoon nga babaye han hitaas nga saserdote.+ 67  Pakakita niya kan Pedro nga nagpapapaso, ginkita niya hiya hin diretso ngan ginsidngan: “Ikaw liwat kaupod han Nazareno, hito nga Jesus.” 68  Pero iginnigar niya ito, nga nasiring: “Diri ako nakilala ha iya ngan diri ako nasabot han imo ginyiyinakan,” ngan ginawas hiya tipakadto ha ganghaan. 69  Didto nakita hiya han surugoon nga babaye ngan nagtikang na liwat pagsiring ha mga naninindog ha hirani: “Ini hiya usa ha ira.” 70  Iginnigar na liwat niya ito. Ngan waray pag-iha, adton naninindog ha hirani nagtikang na liwat pagsiring kan Pedro: “Sigurado nga usa ka ha ira, kay taga-Galilea ka.” 71  Kondi nagtikang hiya panhimaraot ngan pagsumpa: “Diri ko kilala ito nga tawo nga iyo ginsisiring!” 72  Katapos gud hito, tinugaok an manok ha ikaduha nga higayon,+ ngan nahinumdoman ni Pedro an ginsiring ha iya ni Jesus: “Antes tumugaok an manok hin makaduha, igninigar mo ako hin tulo ka beses.”+ Ngan waray niya mapugngi an iya emosyon ngan nagtikang pagtinangis.

Mga footnote

O “malimbong.”
O “arestuhon.”
O “nalingkod ha may lamesa.”
Kitaa an Ap. B14.
O “nasisina nga nagyakan hira ha; gin-isgan nira an.”
Ha iba nga lugar, “makaong; uhataw.”
O “nagyakan hin bendisyon.”
O “mga himno; mga salmo.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “umabat hin kabaraka.”
O “an akon kalag.”
Hebreo o Aramaico nga pulong nga nangangahulogan nga “O Amay!”
O “andam.”
O “karsonsilyo la an sul-ot.”
O “Ano ha iyo paghunahuna?”