Sumala kan Marcos 1:1-45

  • Juan nga Parabawtismo nagsangyaw (1-8)

  • Bawtismo ni Jesus (9-11)

  • Hi Jesus ginsulay ni Satanas (12, 13)

  • Jesus nagsangyaw ha Galilea (14, 15)

  • Gintawag an siyahan nga mga disipulo (16-20)

  • Mahugaw nga espiritu ginpagawas (21-28)

  • Gintambal ni Jesus an damu ha Capernaum (29-34)

  • Nag-ampo ha mamingaw nga lugar (35-39)

  • Tawo nga may liprosi gintambal (40-45)

1  An tinikangan han maopay nga sumat mahitungod kan Jesu-Kristo, an Anak han Dios:  Sugad han iginsurat ni Isaias nga propeta: “(Kitaa! Ginsusugo ko an akon mensahero basi mag-una ha imo,* nga mag-aandam han imo dalan.)+  May tingog nga naguliat ha kamingawan: ‘Ig-andam niyo an dalan ni Jehova!* Tadonga an iya mga kalsada.’”+  Hi Juan nga Parabawtismo nakadto ha kamingawan, nga nagsasangyaw mahitungod han pagpabawtismo sugad nga simbolo han pagbasol basi mapasaylo an mga sala.+  Ngan an mga tawo ha bug-os nga teritoryo han Judea ngan an ngatanan nga umurukoy han Jerusalem kinadto ha iya, ngan ginbawtismohan* niya hira ha Salog Jordan, ngan dayag nga iginsumat nira an ira mga sala.+  Hi Juan may sul-ot nga bado nga tikang ha barahibo han kamelyo ngan paha nga anit ha iya hawak,*+ ngan nakaon hiya hin mga duron ngan dugos han ihalas nga mga putyukan.+  Ngan nagsasangyaw hiya: “May usa nga mas may awtoridad kay ha akon nga maabot kasunod ko, ngan diri ako takos dumuko ngan magbadbad han sintas han iya sandalyas.+  Ginbawtismohan ko kamo pinaagi han tubig, pero babawtismohan niya kamo pinaagi han baraan nga espiritu.”+  Hito nga mga adlaw, inabot hi Jesus tikang ha Nazaret ha Galilea ngan ginbawtismohan hiya ni Juan ha Jordan.+ 10  Paghaw-as gud niya ha tubig, nakita niya nga naabrihan an langit ngan an espiritu nalusad ngada ha iya sugad hin sarapati.+ 11  Ngan may tingog nga nabatian tikang ha langit: “Ikaw an akon Anak nga hinigugma; gin-uuyonan ko ikaw.”+ 12  Ngan ginpagios dayon hiya han espiritu nga kumadto ha kamingawan. 13  Salit nagpabilin hiya ha kamingawan hin 40 ka adlaw, ngan ginsulay hiya ni Satanas didto.+ May ihalas nga mga hayop liwat didto, pero ginmangnoan hiya han mga anghel.+ 14  Yana katapos arestuhon hi Juan, kinadto hi Jesus ha Galilea,+ nga nagsasangyaw han maopay nga sumat han Dios+ 15  ngan nasiring: “An itinanda nga panahon inabot na, ngan an Ginhadian han Dios hirani na. Magbasol kamo+ ngan magkaada pagtoo ha maopay nga sumat.” 16  Samtang naglalakat hiya ha ligid han Dagat han Galilea, nakita niya hi Simon ngan an bugto ni Simon nga hi Andres+ nga nag-iitsa han ira mga pukot ha dagat,+ kay mga parapangisda hira.+ 17  Salit nagsiring hi Jesus ha ira: “Sunod kamo ha akon, ngan hihimoon ko kamo nga mga parapangisda hin mga tawo.”+ 18  Ngan ginbayaan dayon nira an ira mga pukot ngan sinunod ha iya.+ 19  Pag-abot ha urounhan la, nakita niya hi Santiago nga anak ni Zebedeo ngan hi Juan nga iya bugto, samtang nakadto hira ha ira sakayan ngan naghuhukot han gisi han ira mga pukot,+ 20  ngan waray paglangan nga gintawag niya hira. Salit ginbayaan nira ha sakayan an ira tatay nga hi Zebedeo upod an sinuholan nga mga tawo ngan sinunod ha iya. 21  Ngan sinulod hira ha Capernaum. Pagtikang gud han Sabbath, sinulod hiya ha sinagoga ngan nagtikang pagtutdo.+ 22  Ngan nahipausa gud hira ha iya paagi han pagtutdo, kay nagtututdo hiya ha ira pariho hin tawo nga may awtoridad, ngan diri pariho han mga eskriba.+ 23  Hito nga takna may lalaki ha ira sinagoga nga kontrolado hin mahugaw nga espiritu, ngan ginuliat hiya: 24  “Ano an imo tuyo ha amon, Jesus nga Nazareno?+ Kinanhi ka ba basi bungkagon kami? Maaram gud ako kon hin-o ka, an Baraan han Dios!”+ 25  Pero ginsaway ito ni Jesus, nga nasiring: “Ayaw hin aringasa, ngan gawas ha iya!” 26  Ngan katapos pakisaykisayon han mahugaw nga espiritu an lalaki, ginuliat ito hin makusog gud ngan ginawas ha iya. 27  Nahipausa gud an ngatanan nga tawo salit nagtikang hira pag-iristorya mahitungod hito, nga nasiring: “Ano ini? Bag-o nga katutdoan! May awtoridad nga ginsusugo niya bisan an maghugaw nga mga espiritu, ngan nasugot hira ha iya.” 28  Salit an sumat mahitungod ha iya nahisamwak dayon ha ngatanan nga lugar ha bug-os nga rehiyon han Galilea. 29  Katapos, binaya hira ha sinagoga ngan kinadto ha balay nira Simon ngan Andres upod hira Santiago ngan Juan.+ 30  Yana an ugangan nga babaye ni Simon+ nahigda kay may hiranat, ngan nagsumat dayon hira kan Jesus mahitungod ha iya. 31  Pagkadto ni Jesus ha iya, ginkaptan niya an iya kamot ngan ginbuligan hiya pagbuhát. Nawara an iya hiranat, ngan nagtikang hiya pag-asikaso ha ira. 32  Pagsirom, han natunod na an adlaw, gindara ha iya han mga tawo an ngatanan nga may sakit ngan ginsaniban hin demonyo;+ 33  ngan an ngatanan nga tawo ha syudad nagtirirok dida mismo ha purtahan. 34  Salit nagtambal hiya hin damu nga may iba-iba nga sakit,+ ngan nagpagawas hiya hin damu nga demonyo, kondi waray niya payakna an mga demonyo, kay maaram hira nga hiya an Kristo.* 35  Temprano han aga, samtang masirom pa, binuhát hiya ngan ginawas ngan kinadto ha usa nga lugar nga nahibubulag, ngan didto nagtikang hiya pag-ampo.+ 36  Pero ginbiniling hiya ni Simon ngan han iya mga kaupod 37  ngan nakit-an nira hiya, ngan nagsiring hira ha iya: “Ginbibiniling ka han ngatanan nga tawo.” 38  Kondi nagsiring hiya ha ira: “Kadto kita ha iba nga lugar, ha kahigrani nga mga bungto, basi makasangyaw liwat ako didto, kay tungod hini kinanhi ako.”+ 39  Ngan kinadto hiya, nga nagsasangyaw ha ira mga sinagoga ha bug-os nga Galilea ngan nagpapagawas han mga demonyo.+ 40  May dinaop liwat ha iya nga tawo nga may liprosi, nga naluhod pa ngani nga nakikimalooy ha iya, nga nasiring: “Kon karuyag mo, mahihimo mo ako nga limpyo.”+ 41  Tungod hito nalooy hiya, ngan igin-unat niya an iya kamot ngan ginkaptan an tawo, ngan nagsiring ha iya: “Karuyag ko! Magin limpyo ka.”+ 42  Nawara dayon an iya liprosi, ngan nagin limpyo hiya. 43  Katapos, marig-on nga gintugon hiya ni Jesus ngan ginpalakat dayon, 44  nga nasiring ha iya: “Ayaw gud pagsumat hin bisan ano ha bisan hin-o, kondi lakat, pagpakita ha saserdote ngan ighalad an mga butang nga iginsugo ni Moises para magin limpyo ka,+ sugad nga pamatuod ha ira.”+ 45  Pero paglakat hito nga tawo, nagtikang hiya pagpinanumat han nahitabo ngan pagpasamwak hito ha bisan diin, salit hi Jesus waray na makasulod hin dayag ha bisan diin nga syudad, kondi nagpabilin hiya ha gawas ha nahibubulag nga mga lugar. Pero an mga tawo padayon nga napakadto ha iya tikang ha ngatanan nga dapit.+

Mga footnote

Lit., “ha atubangan han imo nawong.”
Kitaa an Ap. A5.
O “igintunlob; iginpailarom.”
Ha iba nga lugar, “kupsan.”
O posible nga “maaram hira kon hin-o hiya.”