Sumala kan Marcos 10:1-52

  • Pag-asawa ngan pagdiborsyo (1-12)

  • Ginbendisyonan ni Jesus an kabataan (13-16)

  • Pakiana han riko nga lalaki (17-25)

  • Sakripisyo para ha Ginhadian (26-31)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (32-34)

  • Hangyo nira Santiago ngan Juan (35-45)

    • Hi Jesus an lukat para ha damu (45)

  • Buta nga hi Bartimeo gintambal (46-52)

10  Tikang didto binuhát hiya ngan kinadto ha mga giutan han Judea ha tabok han Jordan, ngan nagtirirok na liwat ha iya an damu nga tawo. Sugad han iya nabatasan, nagtikang na liwat hiya pagtutdo ha ira.+  Ngan may mga Pariseo nga dinaop basi sarihan hiya, ngan nagpakiana hira kon uyon ba ha balaud nga idiborsyo han usa nga lalaki an iya asawa.+  Binaton hiya: “Ano an iginsugo ni Moises ha iyo?”  Nagsiring hira: “Igintugot ni Moises nga maghimo hin sertipiko han pagbulag ngan makigdiborsyo ha iya asawa.”+  Kondi hi Jesus nagsiring ha ira: “Tungod ha katig-a han iyo kasingkasing,+ iginsurat niya ini nga sugo para ha iyo.+  Kondi ha tinikangan han paglarang, ‘Ginhimo niya hira nga lalaki ngan babaye.+  Tungod hini babayaan han lalaki an iya tatay ngan an iya nanay,+  ngan an duha magigin usa nga unod,’+ tungod hito diri na hira duha, kondi usa nga unod.  Salit an gintampo han Dios* diri pagbulagon han bisan hin-o nga tawo.”+ 10  Han nakadto na liwat hira ha balay, an mga disipulo nagtikang pagpakiana ha iya mahitungod hini. 11  Nagsiring hiya ha ira: “An bisan hin-o nga nakikigdiborsyo ha iya asawa ngan nag-aasawa hin iba nag-aadulteryo+ kontra ha iya, 12  ngan kon pananglitan an usa nga babaye nag-aasawa hin iba katapos niya makigdiborsyo ha iya bana, nag-aadulteryo hiya.”+ 13  Yana an mga tawo nagtikang pagdara ha iya hin kabataan basi kaptan niya, pero ginsaway hira han mga disipulo.+ 14  Pakakita hito ni Jesus, nasina hiya ngan nagsiring ha ira: “Pabay-i niyo an kabataan nga kumadi ha akon; ayaw kamo pagsari nga pugngan hira, kay an Ginhadian han Dios para ha mga sugad ha ira.+ 15  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga diri nakarawat han Ginhadian han Dios pariho han usa nga bata diri gud makakasulod hito.”+ 16  Ngan iya ginkugos an kabataan ngan ginbendisyonan hira, nga igintutungbaw ha ira an iya mga kamot.+ 17  Samtang nakada hiya ha dalan, usa nga lalaki an dinalagan ngadto ha iya, linuhod ha iya atubangan, ngan nagpakiana ha iya: “Maopay nga Magturutdo, ano an kinahanglan ko buhaton basi mapanunod an kinabuhi nga waray kataposan?”+ 18  Binaton hi Jesus: “Kay ano nga gintatawag mo ako nga maopay? Waray bisan hin-o nga maopay labot la han Dios.+ 19  Maaram ka han mga sugo: ‘Ayaw pagpatay,+ ayaw pag-adulteryo,+ ayaw pangawat,+ ayaw pagtestigo hin buwa,+ ayaw panlimbong,+ pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay.’”+ 20  An lalaki nagsiring ha iya: “Magturutdo, ginbubuhat ko ini ngatanan tikang pa han akon kabata.” 21  Ginkita hiya ni Jesus ngan inabat hin gugma ha iya ngan nagsiring, “Usa an kulang ha imo: Lakat, ibaligya an mga butang nga imo gintatag-iya ngan ihatag ha mga pobre, ngan magkakaada ka bahandi ha langit; ngan kadi sunod ha akon.”+ 22  Kondi nabido hiya hito nga baton ngan linakat hiya nga masurub-on, kay damu an iya panag-iya.+ 23  Katapos magkita ha palibot, hi Jesus nagsiring ha iya mga disipulo: “Magigin makuri gud para ha mga may kwarta an pagsulod ha Ginhadian han Dios!”+ 24  Pero nahipausa an mga disipulo ha iya ginyakan. Salit nagsiring hi Jesus: “Mga anak, makuri gud an pagsulod ha Ginhadian han Dios! 25  Mas masayon pa an kamelyo makalusot ha luho han dagum kay ha makasulod ha Ginhadian han Dios an riko nga tawo.”+ 26  Mas nahipausa pa gud hira ngan nagsiring ha iya:* “Hin-o man an posible nga matalwas?”+ 27  Ginkita hira hin diretso ni Jesus ngan ginsidngan: “Ha mga tawo imposible ini, pero ha Dios diri, kay an ngatanan nga butang posible ha Dios.”+ 28  Hi Pedro nagsiring ha iya: “Kitaa! Ginbayaan namon an ngatanan nga butang ngan sinunod ha imo.”+ 29  Hi Jesus nagsiring: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, waray bisan hin-o nga binaya ha balay o ha mga bugto nga lalaki o mga bugto nga babaye o nanay o tatay o mga anak o kaumhan tungod ha akon ngan tungod han maopay nga sumat+ 30  an diri makakakarawat hini nga peryodo han panahon hin 100 ka pilo—mga balay, mga bugto nga lalaki, mga bugto nga babaye, mga nanay, mga anak, ngan mga uma, upod an mga pagtimaraot+—ngan ha tiarabot nga sistema han mga butang,* hin kinabuhi nga waray kataposan. 31  Pero damu nga nahiuuna an mahiuurhi, ngan damu nga nahiuurhi an mahiuuna.”+ 32  Yana nagbabaktas hira ha dalan tipasagka ha Jerusalem, ngan hi Jesus nag-uuna ha ira, ngan nahipausa hira, pero an mga sinunod ha ira nagtikang mahadlok. Makausa pa iginbulag niya an Dose ngan nagtikang pagsumat ha ira hini nga mga butang nga hirani na mahitabo ha iya:+ 33  “Kitaa! Tipasagka kita ha Jerusalem, ngan an Anak han tawo itutubyan ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga eskriba. Huhukman nira hiya hin kamatayon ngan itutubyan hiya ha mga tawo han mga nasud, 34  ngan yayaangyaangan* nira hiya, tutuprahan, lalatiguhon, ngan papatayon, pero paglabay hin tulo ka adlaw mabubuhi hiya.”+ 35  Hira Santiago ngan Juan, nga mga anak ni Zebedeo,+ dinaop ha iya ngan nagsiring ha iya: “Magturutdo, karuyag namon nga buhaton mo para ha amon an anoman nga aroon namon ha imo.”+ 36  Nagsiring hiya ha ira: “Ano an iyo karuyag nga buhaton ko para ha iyo?” 37  Binaton hira: “Tuguti kami nga lumingkod ha imo himaya, an usa ha imo too ngan an usa ha imo wala.”+ 38  Kondi hi Jesus nagsiring ha ira: “Diri kamo maaram han iyo gin-aaro. Makakahimo ba kamo pag-inom ha kopa nga akon gin-iinom o ha pagpabawtismo ha bawtismo nga iginbabawtismo ha akon?”+ 39  Binaton hira: “Makakahimo kami.” Salit hi Jesus nagsiring ha ira: “Ha kopa nga akon gin-iinom, mainom kamo, ngan ha bawtismo nga iginbabawtismo ha akon, babawtismohan kamo.+ 40  Pero an pagpalingkod ha akon too o ha akon wala diri ako an nagbubuot, kondi para ito ha mga gin-andaman hito.” 41  Han nabatian han napulo nga iba pa an mahitungod hito, nasina hira kanda Santiago ngan Juan.+ 42  Pero hira ngatanan gintawag ni Jesus ngan ginsidngan: “Maaram kamo nga an mga gintatagad nga* nagmamando ha mga nasud nagpapakaagaron ha mga tawo ngan an mga prominente nagamit hin awtoridad ha ira.+ 43  Diri kamo angay magin sugad hini; pero an bisan hin-o nga karuyag magin labaw dida ha iyo kinahanglan magserbi ha iyo,*+ 44  ngan an bisan hin-o nga karuyag magin una dida ha iyo kinahanglan magin uripon han ngatanan. 45  Kay bisan an Anak han tawo kinanhi, diri basi serbihan, kondi basi magserbi+ ngan maghatag han iya kinabuhi* sugad nga lukat para ha damu.”+ 46  Katapos sinulod hira ha Jerico. Kondi han hiya ngan an iya mga disipulo ngan an damu nga tawo tipagawas ha Jerico, hi Bartimeo (nga anak ni Timeo), usa nga buta nga makililimos, nalingkod ha ligid han dalan.+ 47  Han hinbatian niya nga hi Jesus nga Nazareno ito, nagtikang hiya pagguliat ngan pagsiring: “Anak ni David,+ Jesus, malooy ka ha akon!”+ 48  Tungod hito damu an nagtikang pagsaway ha iya, nga ginsisidngan hiya nga humilom, pero dinugang la lugod hiya pagguliat: “Anak ni David, malooy ka ha akon!” 49  Salit inundang hi Jesus ngan nagsiring: “Pakanhia niyo hiya ha akon.” Salit gintawag nira an buta ngan ginsidngan: “Magmaisugon ka! Buhát; gintatawag ka niya.” 50  Paglabog niya han iya pantungbaw nga bado, nagdali-dali hiya pagtindog ngan kinadto kan Jesus. 51  Katapos ginpakianhan hiya ni Jesus: “Ano an karuyag mo nga buhaton ko para ha imo?” Binaton an buta: “Rab·boʹni,* buligi ako nga makakita utro.” 52  Ngan hi Jesus nagsiring ha iya: “Lakat. An imo pagtoo nakaopay ha imo.”+ Ngan nakakita dayon hiya,+ ngan nagtikang hiya pagsunod kan Jesus ha dalan.

Mga footnote

Lit., “an gintampo han Dios ha usa nga yugo.”
O posible nga “ha usa kag usa.”
O “tiarabot nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “tatamayon.”
O “ginkikilala sugad nga.”
O “magin surugoon niyo.”
O “kalag.”
Nangangahulogan nga “Magturutdo.”