Mpitsara 1:1-36

  • Fandresena azon’ny fokon’i Joda sy Simeona (1-20)

  • Tsy niala tao Jerosalema ny Jebosita (21)

  • Azon’ny taranak’i Josefa i Betela (22-26)

  • Tsy noroahina daholo ny Kananita (27-36)

1  Taorian’ny nahafatesan’i Josoa,+ dia nanontany an’i Jehovah ny Israelita* hoe:+ “Iza aminay no hiakatra voalohany hiady amin’ny Kananita?”  Dia hoy i Jehovah: “Ny fokon’i Joda no hiakatra,+ ary homeko azy* ilay tany.”  Niteny tamin’ny fokon’i Simeona rahalahiny àry ny fokon’i Joda hoe: “Andao hiaraka ho any amin’ny anjara taninay*+ mba hiady amin’ny Kananita, dia mba hiaraka aminareo ho any amin’ny anjara taninareo koa izahay.” Niaraka taminy àry izy ireo.  Rehefa niakatra ny fokon’i Joda, dia nataon’i Jehovah resiny* ny Kananita sy ny Perizita,+ ka lehilahy 10 000 no resiny tao Bezeka.  Hitan’izy ireo tao Bezeka koa i Adoni-bezeka ka notafihiny. Dia resin’izy ireo ny Kananita+ sy ny Perizita.+  Nandositra anefa i Adoni-bezeka, dia nenjehin’izy ireo ka tratrany ary notapahin’izy ireo ny ankiben-tanany roa sy ny ankiben-tongony roa.  Dia hoy i Adoni-bezeka: “Misy mpanjaka 70, notapahina ankiben-tanana sy ankiben-tongotra, mitsindroka sakafo ao ambany latabatro. Ny nataoko ihany ity no avalin’Andriamanitra ahy.” Nentin’izy ireo tany Jerosalema+ izy taorian’izay, ka maty tany.  Ary niady tamin’ny mponin’i Jerosalema ny taranak’i Joda,+ ka nandresy an’ilay tanàna. Koa nasian’izy ireo tamin’ny sabatra ny olona nipetraka tao, ary nodorany ny tanàna.  Avy eo dia lasa ny fokon’i Joda nandeha niady tamin’ny Kananita nipetraka tany amin’ny faritra be tendrombohitra, sy tany Negeba, ary Sefela.+ 10  Nandeha àry ny fokon’i Joda ka niady tamin’ny Kananita nipetraka tany Hebrona, izay nantsoina hoe Kiriata-arba taloha. Dia nasian’izy ireo i Sesay sy Ahimana ary Talmay.+ 11  Rehefa avy tany izy ireo, dia nandeha niady tamin’ny mponin’i Debira.+ Kiriata-sefera no anaran’i Debira talohan’izay.+ 12  Dia hoy i Kaleba:+ “Izay lehilahy maharesy an’i Kiriata-sefera ka mahazo an’io tanàna io, dia homeko ho vadiny i Aksa zanako vavy.”+ 13  I Otniela,+ zanak’i Kenaza+ zandrin’i Kaleba, no nahazo an’ilay tanàna, ka nomen’i Kaleba azy ho vadiny i Aksa zanany vavy. 14  Rehefa nankany an-tranon’i Otniela i Aksa, dia nampirisihiny hangataka saha tamin’i Kaleba rainy i Otniela. Dia niala* teo ambony ampondrany i Aksa, ka hoy ny rainy: “Inona no ilainao?” 15  Dia hoy i Aksa: “Mba omeo fanomezana aho, azafady. Efa nomenao tany kely any atsimo* ihany aho, fa mba omeo ahy koa i Golota-maima.”* Dia nomen’i Kaleba azy i Golota Ambony sy Golota Ambany. 16  Niara-niakatra avy tany amin’ny tanàna be hazo palmie+ ny taranak’ilay Kenita+ rafozandahin’i Mosesy+ sy ny taranak’i Joda. Dia nankany an-tany efitr’i Joda, tany atsimon’i Arada,+ izy ireo ka niara-nipetraka tamin’ny olona tany.+ 17  Niaraka tamin’ny fokon’i Joda ny fokon’i Simeona rahalahiny, mba hanafika ny Kananita nipetraka tany Zefata. Dia noravany tanteraka ilay tanàna,+ ka nantsoiny hoe Horma.*+ 18  Azon’ny fokon’i Joda koa i Gaza+ sy ny faritra manodidina azy, Askelona+ sy ny faritra manodidina azy, ary Ekrona+ sy ny faritra manodidina azy. 19  Nampian’i Jehovah ny fokon’i Joda, ka azon’izy ireo ny faritra be tendrombohitra. Tsy vitan’izy ireo anefa ny nandroaka ny olona nipetraka teny amin’ny tany lemaka,* satria nanana kalesin’ady misy lelan’antsy* izy ireny.+ 20  Dia nomena an’i Kaleba i Hebrona, araka ny nampanantenain’i Mosesy,+ ka noroahiny hiala tao ny zanak’i Anàka telo lahy.+ 21  Tsy noroahin’ny Benjaminita kosa ny Jebosita nipetraka tao Jerosalema, fa mbola miara-mipetraka amin’izy ireo ao ihany hatramin’izao.+ 22  Niakatra hiady tamin’i Betela ny taranak’i Josefa+ nandritra izany fotoana izany, ary nanampy azy ireo i Jehovah.+ 23  Dia nitsikilo an’ilay tanàna ny taranak’i Josefa.—Lozy no anaran’i Betela talohan’izay.+ 24  Nahita lehilahy iray nivoaka avy tao an-tanàna ireo olona nitsikilo an’ilay tanàna, ka niteny hoe: “Mba atoroy anay, azafady, ny fidirana mankao an-tanàna, dia tsy hataonay na inona na inona ianao.”* 25  Dia natoron’ilay lehilahy azy ireo ny fidirana. Koa nasian’izy ireo tamin’ny sabatra ny tao an-tanàna, fa ilay lehilahy sy ny fianakaviany manontolo kosa navelany handeha.+ 26  Dia nankany amin’ny tanin’ny Hetita ilay lehilahy, ka nanorina tanàna tany. Nantsoiny hoe Lozy ilay izy, ary mbola izany no anarany hatramin’izao. 27  Tsy vitan’ny fokon’i Manase ny naka an’i Beti-sana sy ny tanàna niankina taminy,* Tanàka+ sy ny tanàna niankina taminy, Dora sy ny tanàna niankina taminy, Ibleama sy ny tanàna niankina taminy, ary Megido sy ny tanàna niankina taminy.+ Tsy nety niala tao amin’izany tany izany ny Kananita. 28  Rehefa nihanahery ny Israely, dia nampanaoviny asa an-terivozona ny Kananita+ fa tsy noroahiny daholo.+ 29  Tsy noroahin’ny fokon’i Efraima koa ny Kananita nipetraka tao Gazera, ka mbola niara-nipetraka tamin’izy ireo tao izy ireny.+ 30  Tsy noroahin’ny fokon’i Zebolona ny olona nipetraka tany Kitrona sy Nahalola.+ Dia niara-nipetraka tamin’izy ireo ihany ny Kananita, ka nampanaoviny asa an-terivozona.+ 31  Tsy noroahin’ny fokon’i Asera koa ny mponin’i Ako, sy ny mponin’i Sidona,+ Alaba, Akziba,+ Helba, Afika,+ ary Rehoba.+ 32  Mbola niara-nipetraka tamin’ny Kananita tao amin’ilay tany ihany ny fokon’i Asera, satria tsy noroahiny ireny. 33  Tsy noroahin’ny fokon’i Naftaly ireo mponin’i Beti-semesy sy Beti-anata.+ Mbola niara-nipetraka tamin’ny Kananita teo amin’ilay tany ihany izy ireo.+ Dia nampanaovin’ny fokon’i Naftaly asa an-terivozona ny mponin’i Beti-semesy sy Beti-anata. 34  Tsy afaka niala tany amin’ny faritra be tendrombohitra ny taranak’i Dana, satria tsy navelan’ny Amorita nidina teny amin’ny tany lemaka.*+ 35  Ary tsy nety niala tany amin’ny Tendrombohitra Heresa sy tany Aialona+ ary Salbima+ ny Amorita. Rehefa nihanahery* anefa ny taranak’i Josefa, dia notereny hiasa mafy ny Amorita. 36  Ny tanin’ny Amorita, dia nanomboka teo amin’ny fiakarana Akrabima+ sy tao Sela no ho miakatra.

Fanamarihana

Na: “zanak’Israely.”
Na: “hatolotro eo an-tanany.”
Abt: “tany azonay tamin’ny antsapaka.”
Abt: “natolotr’i Jehovah teo an-tanany.”
Na mety hoe “nitehaka.”
Na: “Negeba.”
Midika hoe “Dobo Misy Rano.”
Midika hoe “Natokana Haringana.”
Na: “lemaka iva.”
Abt: “kalesin’ady vy.”
Abt: “dia haneho fitiavana sy tsy hivadika aminao izahay.”
Na: “nanodidina azy.”
Na: “lemaka iva.”
Abt: “nihanavesatra tanana.”