Ho An’ny Efesianina 6:1-24

  • Torohevitra ho an’ny ankizy sy ny ray aman-dreny (1-4)

  • Torohevitra ho an’ny mpanompo sy ny tompo (5-9)

  • Tafio daholo izay fiadiana omen’Andriamanitra (10-20)

  • Firarian-tsoa (21-24)

6  Ianareo zanaka, ankatoavy ny ray aman-dreninareo,+ araka izay sitrapon’ny Tompo,* fa izany no mety.  “Hajao ny rainao sy ny reninao.”+ Izany no didy voalohany misy an’izao fampanantenana izao:  “Amin’izay hahita soa* sady ho ela velona eto ambonin’ny tany ianao.”  Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo,+ fa tezao foana araka izay anatra*+ omen’i Jehovah* sy izay atorony*+ izy.  Ianareo mpanompo, ankatoavy amin’ny fo ny tomponareo*+ ka hajao sy atahory, hoatran’ny ataonareo amin’i Kristy.  Tsy hoe rehefa misy manara-maso ihany ianareo vao tokony hanao an’izany, hoatran’ny hoe te hampifaly olona fotsiny,*+ fa noho ianareo mpanompon’i Kristy sady manao ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny fo manontolo.+  Manompoa amin’ny fo,* toy ny hoe ho an’i Jehovah,*+ fa tsy ho an’olona,  satria fantatrareo fa hovalian’i Jehovah* soa izay zavatra tsara ataon’ny olona tsirairay,+ na andevo izy na olona afaka.  Ary ianareo tompo, ataovy hoatr’izany foana koa ny mpanomponareo ka aza mandrahona azy. Fantatrareo mantsy fa any an-danitra ilay Tompon’izy ireo sady Tomponareo,+ ary tsy mba mijery tavan’olona* izy. 10  Farany, ataovy foana izay hahazoana hery+ avy amin’ny Tompo satria tena mahery izy. 11  Tafio daholo izay fiadiana+ omen’Andriamanitra anareo, mba ho mafy orina ianareo ka ho vitanareo ny hanohitra ny teti-dratsin’ny Devoly. 12  Isika mantsy tsy miady*+ amin’ny nofo aman-dra, fa amin’ny fanjakana sy manam-pahefana sy mpanjakan’izao tontolo anaty haizina izao, ary amin’ny fanahy ratsy+ eny amin’ny faritry ny lanitra. 13  Raiso daholo àry izay fiadiana omen’Andriamanitra,+ mba ho vitanareo ny hanohitra an’izay fanafihana anareo amin’ny andro anjakan’ny faharatsiana. Dia ho mafy orina ianareo rehefa vitanareo izany rehetra izany. 14  Koa miezaha ho mafy orina, ka ataovy fehikibo eo amin’ny andilanareo ny fahamarinana,+ ary ataovy fiarovan-tratra ny fanaovana ny marina.*+ 15  Ary ataovy kiraro* amin’ny tongotrareo ny fahavononana hitory ny vaovao tsaran’ny fihavanana.*+ 16  Ankoatra an’ireo rehetra ireo, dia raiso ny ampinga lehibe,+ dia ny finoana, fa io no hahafahanareo hamono ny zana-tsipìka* mirehitra rehetra alefan’ilay ratsy.+ 17  Anaovy koa ny fiarovan-doha, izany hoe ny famonjena,+ ary raiso ny sabatry ny fanahy, izany hoe ny tenin’Andriamanitra.+ 18  Ary mivavaha foana+ na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, sady araho ny fitarihan’ny fanahy,+ ka manaova vavaka sy fitalahoana amin’ny endriny rehetra. Miambena àry sady manaova foana fitalahoana ho an’ny olona masina rehetra. 19  Mivavaha koa ho ahy mba hatoro ahy izay tokony hoteneniko rehefa miteny aho. Amin’izay aho ho sahy hiteny rehefa mampahafantatra an’ilay zava-miafina masina momba ny vaovao tsara.+ 20  Fa izany vaovao tsara izany no mahatonga ahy ho ambasadaoro+ mifatotra rojo vy. Mivavaha koa ho ahy mba ho sahiko ny hiresaka momba an’izany, araka izay tokony hoteneniko. 21  Hampahafantatra anareo ny zava-drehetra i Tykiko,+ rahalahy malala sy mpanompo mendri-pitokisana ao amin’ny Tompo, amin’izay ho fantatrareo koa ny momba ahy sy izay ataoko.+ 22  Izao no tena antony anirahako azy ho any aminareo: Mba ho fantatrareo hoe manao ahoana izahay, dia izy koa ho afaka hampionona ny fonareo. 23  Enga anie ilay Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo hanome fiadanana an’ireo rahalahy sy haneho fitiavana aminy ary hanome finoana azy! 24  Enga anie hanehoana hatsaram-panahy miavaka daholo izay rehetra tena tia an’i Jesosy Kristy Tompontsika!

Fanamarihana

Na: “ao amin’ny Tompo.”
Na: “Amin’izay dia handeha tsara ny fiainanao.”
Na: “fifehezana; famaizana.”
Jereo F.F. A5.
Na: “toromarika omeny; tari-dalany.”
Na: “olombelona tomponareo.” Abt: “tomponareo ara-nofo.”
Abt: “Tsy hoe manompo eo imaso toy ny mpila sitraka amin’olona.”
Na: “amin’ny fananana toe-tsaina tsara.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “tsy mba manavakavaka.”
Abt: “tsy mitolona.”
Izany hoe izay mety eo imason’Andriamanitra.
Na: “kapa.”
Na: “fiadanana.”
Na: “lefom-pohy; zana-tsipìka kely.”