Ho An’ny Efesianina 4:1-32

  • Tafaray ireo anisan’ny vatan’i Kristy (1-16)

    • Lehilahy natao fanomezana (8)

  • Ny toetra taloha sy ny toetra vaovao (17-32)

4  Miangavy anareo àry aho, izaho ilay gadra+ noho ny amin’ny Tompo, mba hitondra tena tsara ianareo ka ho mendrika+ an’ilay fiantsoana anareo,  izany hoe hanetry tena+ sy halemy fanahy foana, hanam-paharetana,+ hifandefitra* noho ny fitiavana,+  ary hiezaka mafy ho tafaray foana sady hihavana,+ satria efa nampiraisin’ny fanahy masina ianareo.  Iray ny vatana,+ ary iray ny fanahy masina,+ hoatran’ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray ihany.+  Iray ny Tompo,+ iray ny finoana, ary iray ny batisa.  Iray ilay Andriamanitra sady Rain’ny olona rehetra, ary manana fahefana amin’izy rehetra. Mampiasa azy rehetra koa izy, ary miasa ao anatin’izy rehetra.  Nanehoana hatsaram-panahy miavaka isika tsirairay, arakaraka izay nomen’i Kristy, ary maimaim-poana izany fanomezana izany.+  Fa voasoratra hoe: “Nitondra olona maro ho babo izy rehefa niakatra tany amin’ny avo, ary lehilahy no nataony fanomezana.”+  Fa inona no dikan’ilay hoe ‘niakatra izy’? Midika izany hoe nidina tetỳ amin’ny faritra ambany koa izy, izany hoe tetỳ an-tany. 10  Ilay nidina ihany no niakatra+ any lavitra any, any ambonin’ny lanitra rehetra,+ mba hahatonga ny zava-drehetra ho tanteraka.* 11  Ny sasany notendreny ho apostoly,+ ny sasany ho mpaminany,+ ny sasany ho mpitory ny vaovao tsara,+ ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra,+ 12  dia amin’izay izy ireo ho afaka hanitsy* ny olona masina, hanao fanompoana, ary hanatanjaka* ny vatan’i Kristy.+ 13  Hanao an’izany izy ireo mandra-pahatonga antsika rehetra hanana zavatra inoana mitovy,* sy hanana fahalalana* mitovy momba ny Zanak’Andriamanitra. Amin’izay isika ho lasa olon-dehibe,*+ izany hoe ho lasa matotra tanteraka hoatran’i Kristy.* 14  Tsy tokony ho zaza intsony àry isika, ka hatopatopan’ny onja sy havezivezin’ny rivotr’izao karazana fampianarana rehetra izao,+ izany hoe ho voataonan’ny olona mamitaka sy fetsifetsy. 15  Milaza ny marina kosa isika, dia andao hitombo amin’ny lafiny rehetra noho ny fitiavana, ka hanahaka an’i Kristy, ilay lohan’ny vatana.+ 16  Izy no mahatonga ny vatana manontolo+ ho tafakambana tsara sy hiara-miasa satria mifanampy ny tonon-taolana rehetra mba hanome izay ilaina. Rehefa miasa tsara ny rantsambatana tsirairay, dia mitombo ny vatana ka mihamatanjaka noho ny fitiavana.+ 17  Izao àry no lazaiko sady ampirisihako anareo eo anatrehan’ny Tompo: Aza manao hoatran’izao tontolo izao intsony,+ fa tsy misy dikany* ny fisainan’izy ireo.+ 18  Maizin-tsaina izy ireo sady tsy hahazo an’ilay fiainana ampanantenain’Andriamanitra antsika, satria tsy mahalala an’Andriamanitra izy ireo ary tsy mihontsina* ny fony. 19  Efa tsy mahalala menatra intsony izy ireo, ka manaram-po amin’ny fitondran-tena tsy misy henatra*+ sy manao an’izao karazana fahalotoana rehetra izao, sady tsy mety afa-po fa mbola te hanao foana. 20  Nianaranareo anefa hoe tsy mba hoatr’izany i Kristy, 21  raha naheno azy tokoa ianareo, tamin’ianareo nampianarina mifanaraka amin’ny fahamarinana nampianarin’i Jesosy. 22  Nampianarina ianareo hoe tokony hanala ny toetranareo taloha,+ izay mifanaraka amin’ny fitondran-tenanareo taloha sady miharatsy foana noho ny fanirian-dratsy mamitaka.+ 23  Tokony hanavao ny toe-tsainareo*+ foana koa ianareo, 24  ary tokony hitafy ny toetra vaovao+ izay noforonina mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra, sady mifanaraka amin’izay atao hoe tena marina sy tsy mivadika. 25  Satria àry efa narianareo ny lainga, dia samia milaza ny marina amin’ny namanareo avy ianareo tsirairay,+ fa rantsambatana mifampiankina isika.+ 26  Tezera fa aza manota.+ Aza avela ho tratran’ny masoandro milentika ny fahatezeranareo,+ 27  ary aza omena hirika* ny Devoly.+ 28  Aoka ny mpangalatra tsy hangalatra intsony, fa tokony hiasa mafy kosa izy, ka hampiasa ny tanany hanaovana asa tsara,+ mba hanan-javatra hozaraina amin’izay sahirana.+ 29  Aza avela hisy teny ratsy hivoaka amin’ny vavanareo,+ fa izay tsara mba hampaherezana ihany, rehefa ilaina izany, mba hizarana zavatra mahasoa an’izay mihaino.+ 30  Aza manao izay hampalahelo ny fanahy masin’Andriamanitra koa,+ fa nasiana tombo-kase+ tamin’io fanahy io ianareo mba hafahana amin’ny alalan’ny vidim-panavotana rehefa tonga ilay andro fanafahana.+ 31  Esory aminareo daholo rehefa mety ho lolompo,+ fahatezerana, fisafoahana, filelalelana, ary fanevatevana,+ sy ny toetra hafa rehetra mampalahelo ny hafa.+ 32  Miezaha kosa ho tsara fanahy amin’ny namanareo avy, ka hangoraka+ sy hifamela heloka tanteraka, toy ny namelan’Andriamanitra tanteraka ny helokareo,+ tamin’ny alalan’i Kristy.

Fanamarihana

Na: “hifampizaka.”
Na: “ho feno.”
Na: “hampiofana.”
Abt: “hanorina.”
Na: “ho tafaray amin’ny finoana.”
Na: “fahalalana marina tsara.”
Na: “matotra.”
Na: “izany hoe hahatratra ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy.”
Na: “poakaty; zava-poana.”
Abt: “ary donto.”
Izany hoe ditran’olona efa lany henatra sy sahisahy manao ratsy. Jereo F.T.
Na: “hery mibaiko ny sainareo.” Abt: “fanahin’ny sainareo.”
Na: “toerana.”