Eksodas 5:1-23

  • Moses mo Eron long fored blong Fero (1-5)

  • Oli mekem i strong moa long olgeta (6-18)

  • Isrel i blemem Moses mo Eron (19-23)

5  Biaen, Moses wetem Eron tufala i go luk Fero, mo tufala i talem long hem se: “Hemia tok blong Jehova we i God blong Isrel: ‘Yu sanemaot ol man blong mi oli go long draeples, blong oli save mekem wan lafet blong ona long mi.’”  Be Fero i talem se: “?Jehova ya hem i hu+ blong mi obei long hem mo mi sanem ol man Isrel oli go?+ Mi mi no save Jehova ya nating, mo bambae mi no sanemaot Isrel i go.”+  Be tufala i talem se: “God blong ol man Hibru i toktok wetem mifala. Plis, mifala i wantem wokbaot tri dei blong go long draeples blong mekem sakrefaes long God blong mifala, Jehova.+ Sipos mifala i no go, bambae hem i kilim mifala i ded long sik no long naef blong faet.”  Nao king blong Ijip i talem long tufala se: “Moses mo Eron, ?from wanem yutufala i wantem tekemaot ol man ya long wok blong olgeta? !Yufala i gobak long wok!”+  Mo Fero i gohed i se: “Ol man long ples ya oli plante, mo bambae yutufala i mekem oli spel long wok we oli stap mekem.”  Long sem dei ya, Fero i givim oda long ol bos blong ol slef mo long ol foman blong olgeta, se:  “Naoia bambae yufala i no moa givim ol drae wud blong wit mo bale long ol man ya blong oli mekem brikis.+ Letem olgeta nomo oli go pikimap ol drae wud ya blong oli yusum.  Be yufala i mas fosem olgeta blong oli wokem sem namba blong brikis, olsem we oli stap wokem oltaem. Yufala i no mas katemdaon namba blong hem, from we oli stap spel* nomo. Hemia nao from wanem oli stap krae bigwan se: ‘!Mifala i wantem go, mifala i wantem mekem sakrefaes long God blong mifala!’  Yufala i mas mekem se oli wok had moa, mo oli stap bisi oltaem, olsem nao bambae oli no lesin long ol giaman toktok.” 10  Ale ol bos blong ol slef+ mo ol foman blong olgeta, oli go talem long ol man se: “Hemia tok we Fero i talem: ‘Naoia bambae mi no moa givim ol drae wud blong wit mo bale long yufala. 11  Bambae yufala nomo i mas go lukaot long eni ples we yufala i save faenem. Be wok blong yufala bambae i stap sem mak nomo.’” 12  Ale ol man oli stap go olbaot long evri ples long Ijip blong pikimap ol drae wud blong wit mo bale. 13  Mo ol bos blong ol slef oli stap fosem olgeta mo oli se: “Evri dei yufala evriwan i mas finisim ol wok blong yufala, olsem bifo taem yufala i stap kasem ol drae wud.” 14  Mo tu, ol bos blong ol slef blong Fero oli kilim+ ol foman blong ol laen blong Isrel we oli putumap olgeta. Mo oli askem long olgeta se: “?From wanem yufala i no mekem ol sem namba blong ol brikis olsem we yufala i stap mekem bifo? Samting ya i hapen yestede mo tede tu.” 15  Nao ol foman blong ol laen blong Isrel oli go komplen long Fero se: “?From wanem yu stap mekem i strong tumas long ol man blong wok blong yu olsem? 16  Ol man blong yu oli no moa givim ol drae wud blong wit mo bale long mifala ol man blong wok blong yu, be oli stap talem long mifala se: ‘!Yufala i mas mekem ol brikis!’ Mo oli kilim mifala, be i fol blong olgeta nomo.” 17  Be Fero i talem se: “!Yufala i stap spel* nomo, yufala i stap spel* nomo!+ Hemia nao from wanem yufala i stap talem se: ‘Mifala i wantem go, blong mekem sakrefaes long Jehova.’+ 18  !Naoia yufala i gobak long wok! Bambae oli no givim ol drae wud blong wit mo bale long yufala, be yufala i mas mekem sem namba blong brikis olsem we yufala i stap mekem bifo.” 19  Nao ol foman blong laen blong Isrel oli luksave se oli stap long bigfala trabol, from oda ya se: “Yufala i mas mekem sem namba blong brikis olsem we yufala i stap mekem oltaem.” 20  Taem oli aot long Fero, oli mitim Moses mo Eron, we tufala i stap wet long olgeta aotsaed. 21  Nao wantaem nomo oli talem long tufala se: “Prea blong mifala se Jehova bambae i luk samting we yutufala i mekem mo i jajem yutufala, from we yutufala i mekem Fero mo ol man blong wok blong hem oli no laekem mifala nating,* mo yutufala i putum naef blong faet long han blong olgeta blong oli kilim mifala i ded.”+ 22  Nao Moses i prea long Jehova mo i se: “Jehova, ?from wanem yu mekem ol man ya oli harem nogud? ?From wanem yu sanem mi? 23  Stat long taem we mi go luk Fero blong toktok long nem blong yu,+ hem i mekem i nogud moa long ol man blong yu,+ mo yu yu no sevem olgeta nating.”+

Ol futnot

NT: “les.”
NT: “les.”
NT: “les.”
NT: “mekem Fero mo ol man blong wok blong hem oli luk mifala olsem wan samting we i sting.”