Eksodas 30:1-38

  • Olta blong bonem insens (1-10)

  • Sensas mo mane blong atonmen (11-16)

  • Besin long kopa blong wasem han mo leg (17-21)

  • Ol spesel samting we oli miksim blong mekem oel blong makemaot man (22-33)

  • Ol senta we oli miksim blong mekem tabu insens (34-38)

30  “Bambae yu wokem wan olta blong bonem insens+ long wud blong akasia.+  Olta ya i mas skwea. Longfala blong hem bambae i wan kiubit,* bigfala blong hem bambae i wan kiubit, mo hae blong hem bambae i tu kiubit. Taem yu wokem olta ya, yu mas wokem ol hon blong hem tu.+  Yu mas blokem olta ya long gol we i klin gud: Hemia top blong hem, saed saed blong hem, mo ol hon blong hem. Mo yu mas wokem wan strap long gol we i goraon long saed blong hem antap.  Bambae yu wokem tu ring blong hem long gol, mo yu putum aninit long rel blong hem, wan long wansaed mo narawan long wansaed, we tufala i fesem tufala. Hemia i blong holem ol longfala stik we bambae oli yusum blong karem olta ya.  Bambae yu wokem ol longfala stik blong hem long wud blong akasia, mo yu blokem long gol.  Bambae yu putum olta ya long fored blong bigfala kaliko we Bokis blong Loa*+ i stap biaen long hem. Olta ya i mas stap long sem laen wetem lid blong bokis blong Loa, hemia ples we bambae mi soemaot mi long yu.+  “Eron+ bambae i bonem insens we i gat gudfala smel,+ long olta ya.+ Evri moning, taem hem i mekemrere ol laet,+ bambae hem i mekem insens i smok long olta ya.  Mo bambae Eron i bonem insens tu afta we san i godaon, taem hem i kam blong laetem ol laet. Hemia wan ofring blong insens we oltaem hem mo ol jeneresen we bambae oli kamaot biaen long hem, oli mas mekem long fes blong Jehova.  Yufala i no mas bonem insens we i no stret long olta ya,+ o bonem wan ofring we i blong bon fulwan, o wan sid ofring, mo yufala i no mas kafsaedem wan dring ofring long hem. 10  Wan taem long wan yia, Eron i mas mekem atonmen* long ol hon blong olta ya.+ Bambae hem i yusum sam blad blong ofring blong sin, blong mekem atonmen blong olta ya,+ mo hem wetem ol jeneresen we bambae oli kamaot biaen long hem, oli mas mekem wan taem long wan yia. Hemia wan samting we i tabu we i tabu long fes blong Jehova.” 11  Biaen Jehova i talem long Moses se: 12  “Taem yu mekem sensas blong kaontem ol boe blong Isrel,+ olgeta evriwan oli mas givim wan ransom* long Jehova from laef* blong olgeta long taem blong sensas. Long fasin ya, panis bambae i no kasem olgeta long taem we yu kaontem olgeta. 13  Olgeta evriwan we yu kaontem olgeta, oli mas givim haf sekel* folem sekel we oli yusum long holi ples.*+ Twanti gera* i sem mak long wan sekel. Haf sekel hem i kontribusen we i go long Jehova.+ 14  Evriwan we oli gat 20 yia i go antap mo we oli rejista, bambae oli givim kontribusen long Jehova.+ 15  Rijman i no mas givim kontribusen we i ova, mo puaman i no mas givim kontribusen we i smol. Olgeta oli mas givim haf sekel* olsem kontribusen we i go long Jehova, blong mekem atonmen blong laef* blong olgeta. 16  Bambae yu tekem ol silva mane blong atonmen long ol man Isrel, mo yu givim mane ya blong oli yusum long ol wok long tent blong miting.* Mane ya bambae i stap olsem wan saen long fes blong Jehova, blong tingbaot ol man Isrel, blong mekem atonmen blong laef* blong olgeta.” 17  Nao Jehova i gohed, i talem long Moses se: 18  “Yu wokem wan besin wetem ol leg blong hem+ long kopa, mo yu putum bitwin long tent blong miting mo olta, mo yu fulumap wota long hem.+ 19  Mo Eron wetem ol boe blong hem bambae oli wasem ol han mo ol leg blong olgeta long ples ya.+ 20  Oli mas wasem olgeta long wota bifo we oli go insaed long tent blong miting, no oli go klosap long olta blong mekem minista wok mo blong bonem ofring long faea mo blong mekem smok i go long Jehova, sipos no bambae oli ded. 21  Oli mas wasem ol han mo ol leg blong olgeta, blong oli no ded, mo hemia bambae i stap olsem wan rul we Eron mo ol pikinini blong hem, wetem ol jeneresen we bambae oli kamaot biaen long olgeta oli mas folem oltaem.”+ 22  Nao Jehova i gohed, i talem long Moses se: 23  “Biaen yu tekem ol nambawan senta ya: 6 kilo blong blad blong mir we i drae, 3 kilo blong swit sinamon, 3 kilo blong swit kalamas, 24  wetem 6 kilo blong kasia we oli mesarem folem sekel we oli yusum long holi ples,+ mo 3 mo haf lita* blong olif oel. 25  Biaen yu yusum ol samting ya blong wokem wan tabu oel blong makemaot man. Yu mas miksim gud ol samting ya wanples,+ from we bambae hem i wan tabu oel blong makemaot man. 26  “Bambae yu yusum oel ya blong makemaot tent blong miting,+ mo bokis blong Loa,* 27  mo tebol wetem ol samting blong yusum long tebol ya, mo ples blong putum laet wetem ol samting blong hem, mo olta blong insens, 28  mo olta blong ofring we i bon fulwan, wetem olgeta samting blong yusum long olta ya, mo besin wetem ol leg blong hem. 29  Yu mas mekem ol samting ya oli tabu, blong oli kam tabu we tabu.+ Man we i tajem olgeta i mas tabu.+ 30  Mo bambae yu makemaot Eron+ mo ol boe blong hem,+ mo yu mekem oli tabu, blong oli wok olsem ol pris blong mi.+ 31  “Bambae yu talem long ol laen blong Isrel se: ‘Oel ya bambae i gohed blong stap olsem wan tabu oel long fes blong mi, long taem blong yufala wetem ol jeneresen we bambae oli kamaot biaen long yufala.+ 32  Yufala i no mas rabem oel ya long bodi blong yufala, mo yufala i no mas mekem wan oel we i sem mak olsem hemia, from we hem i wan tabu oel. Mo yufala i mas gohed blong tinghevi long hem se hem i tabu. 33  Sipos wan man i mekem wan oel we i sem mak olsem, no i putum long wan man we i no gat raet blong putum long hem,* yufala i mas aotem hem.’”*+ 34  Biaen Jehova i talem long Moses se: “Yu tekem ol senta ya: Drop blong stakte,* onika, blad blong galbanam,* mo frangkinsens we i klin gud. Olgeta evriwan ya oli mas sem mak.+ 35  Yu yusum ol samting ya blong mekem insens long hem.+ Yu mas miksim gud ol samting ya mo yu sakem sol long hem,+ blong oli gat gudfala smel, oli klin gud, mo oli tabu. 36  Yu mas granem sam long ol samting ya blong oli kam paoda we i smosmol olgeta, mo yu putum sam paoda ya long fored blong bokis blong Loa long tent blong miting, long ples we bambae mi soemaot mi long yu. Yufala i mas luk paoda ya olsem wan samting we i tabu we i tabu. 37  Yufala i no mas miksim ol senta ya blong wokem wan insens blong yufala.+ Yufala i mas luk samting ya olsem wan samting we i tabu long ae blong Jehova. 38  Sipos wan man i wokem insens olsem hemia mo i harem gud long smel blong hem, yufala i mas aotem hem.”*

Ol futnot

Hemia samwe 44.5 sentimeta. Yu luk Ap. B14.
PT: “bokis we i olsem Witnes.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “sol.”
1 sekel i sem mak long 11.4 g. Yu luk Ap. B14.
NT: “folem tabu sekel.”
1 gera i sem mak long 0.57 g. Yu luk Ap. B14.
1 sekel i sem mak long 11.4 g. Yu luk Ap. B14.
NT: “sol.”
Yu luk Diksonari.
NT: “sol.”
PT: “1 hin.” Yu luk Ap. B14.
PT: “bokis we i olsem Witnes.”
PT: “wan strenja.” Hemia i minim wan man we i no famle blong Eron.
NT: “kilim hem i ded.”
Hemia i blad blong wan tri we i stap drop.
Hemia blad blong wan tri.
NT: “kilim hem i ded.”