Eksodas 21:1-36

  • Ol loa we Isrel i mas folem (1-36)

    • Long wan man Hibru we i kam slef (2-11)

    • Long raf fasin we man i mekem long narafala (12-27)

    • Long ol animol (28-36)

21  “Mo hemia ol desisen blong mi we yu mas talemaot long olgeta:+  “Sipos yufala i pem wan man Hibru blong i kam slef blong yufala,+ man ya bambae i wok slef blong sikis yia, be long namba 7 yia, bambae hem i go fri we hem i no pem eni samting.+  Sipos hem i kam wetem waef blong hem, waef blong hem tu i mas folem hem taem hem i go fri. Be sipos hem i kam hem wan, bambae hem wan nomo i go fri.  Sipos masta blong slef ya i givim wan woman blong i kam waef blong hem, nao woman ya i bonem ol boe mo ol gel blong hem, bambae woman ya wetem ol pikinini ya oli blong masta ya, mo slef ya nomo bambae i go fri.+  Be sipos slef ya i talem se: ‘Mi mi lavem masta blong mi, waef blong mi, mo ol boe blong mi, mo mi no wantem go fri,’+  ale masta blong hem i mas tekem hem i kam long fes blong tru God. Biaen, bambae masta ya i tekem hem i go long doa, no long pos blong doa, ale bambae hem i tekem wan tul blong stikim sora, i stikim sora blong slef ya i gotru. Nao slef ya bambae i wok blong masta ya long ful laef blong hem.  “Sipos wan man i salem gel blong hem blong i kam slef, bambae gel ya i no save go fri long sem fasin we man slef i go fri.  Sipos masta blong gel ya i no moa glad long gel ya mo i no talemaot se hem i narafala woman blong hem, be hem i salemaot hem long narafala,* bambae hem i no gat raet blong salem gel ya long wan man blong narafala kantri, from we hem i bin spolem gel ya.  Sipos hem i jusum gel ya blong i kam waef blong boe blong hem, hem i mas lukaot gud long gel ya, olsem we i gel blong hem stret. 10  Sipos man ya i gat wan waef finis mo i tekem wan narafala waef bakegen, bambae hem i mas gohed blong givim kakae mo klos long fas waef blong hem, mo i mas slip wetem hem tu.*+ 11  Sipos hem i no mekem ol trifala samting ya long hem, woman ya bambae i go fri we i no pem eni samting. 12  “Man we i kilim narafala man i ded, bambae hem tu i mas ded.+ 13  Sipos wan man i mestem nao i kilim wan narafala man i ded, mo tru God i letem samting ya i hapen, bambae hem i save ronwe i go long wan ples blong haed we bambae mi jusumaot.+ 14  Sipos wan man i kilim wan narafala man i ded from we i kros long hem,+ man ya i mas ded, nating we hem i ronwe i kam long olta blong mi.+ 15  Man we i faetem* papa no mama blong hem, oli mas kilim hem i ded.+ 16  “Sipos wan man i stilim wan man+ mo i salem hem, no sipos oli luk we hem i stilim man ya,+ oli mas kilim hem i ded.+ 17  “Man we i singaot trabol i kam long papa o mama blong hem, oli mas kilim hem i ded.+ 18  “Hemia samting we bambae i hapen sipos wan man i rao wetem narafala, nao i kilim narafala wetem ston, no i faetem hem, be man ya i no ded, i stap ledaon nomo long bed: 19  Sipos man ya i girap bakegen, mo i stap wokbaot long wokingstik, man we i kilim hem bambae i no kasem panis. Be hem i mas pem man ya from we man ya i no moa wok, mo hem i mas mekem olsem gogo kasem we man ya i kam gud bakegen. 20  “Sipos wan man i wipim man slef no woman slef blong hem long stik, nao slef ya i ded, man ya i mas kasem panis.+ 21  Be sipos slef ya i stap wan dei no tu dei we i no ded, man ya bambae i no kasem panis, from we hem i pem slef ya long mane blong hem. 22  “Sipos sam man oli stap faet nao oli kilim wan woman we i gat bel, nao woman ya i bonem pikinini we i no taem blong hem yet,+ be hem i no kasem narafala kil long bodi blong hem,* man we i mekem samting ya i mas pem hasban blong woman ya, from samting we i hapen. Hasban ya bambae i putum praes we man ya i mas givim mo ol jaj oli mas agri long hem.+ 23  Be sipos wan i ded, narafala man tu i mas ded.*+ 24  Sipos ae i kamaot, ae blong narafala tu i mas kamaot, sipos tut i brok, tut blong narafala tu i mas brok, sipos han i brok, han blong narafala tu i mas brok, mo sipos leg i brok, leg blong narafala tu i mas brok.+ 25  Sem samting olsem i mas hapen long man we i bonem narafala long faea, o i givim kil long narafala, o i faetem narafala. 26  “Sipos wan man i kilim man slef no woman slef blong hem, nao i spolem ae blong slef ya, bambae hem i mas letem slef ya i go fri, olsem pei blong ae blong hem.+ 27  Mo sipos hem i kilimaot wan tut blong man slef no woman slef blong hem, hem i mas letem slef ya i go fri, olsem pei blong tut blong hem. 28  “Sipos wan bul i sperem wan man no wan woman nao hem i ded, oli mas stonem bul ya i ded+ mo oli no mas kakae mit blong hem. Be ona blong bul ya bambae i no kasem panis. 29  Be sipos wan bul i gat fasin ya blong stap sperem man, mo oli talem plante taem long ona blong hem, be hem i no mekem wan samting blong blokem bul ya, nao bul ya i kilim wan man no wan woman i ded, bambae oli mas stonem bul ya i ded, mo ona blong bul ya tu i mas ded. 30  Be sipos oli askem long man ya blong i givim wan ransom* blong hem i no ded, hem i mas pem long ful praes we oli putum. 31  Sipos bul ya i sperem wan boe no wan gel, bambae oli mas mekem long ona blong bul ya olsem we desisen ya i talem. 32  Sipos bul ya i sperem wan man slef no wan woman slef, ona blong bul ya i mas givim 30 silva mane* long masta blong slef ya, mo oli mas stonem bul ya i ded. 33  “Sipos wan man i digim wan hol mo i no blokem, nao wan bul no wan dongki i foldaon i go insaed, 34  man we i digim hol ya i mas pem animol ya.+ Hem i mas pem long ona blong animol ya, nao ded animol ya bambae i blong hem. 35  Sipos bul blong wan man i kilim i ded bul blong wan narafala man, tufala man ya i mas salemaot bul ya we i laef mo tufala i mas serem mane blong hem, mo tufala i mas serem mit blong bul ya tu we i ded. 36  Be sipos ol man oli save se bul ya i gat fasin blong sperem narafala animol, be ona blong hem i no blokem hem, bambae hem i mas givim wan bul we i laef i go long man ya we bul blong hem i ded, mo bul ya we i ded bambae i blong hem.

Ol futnot

PT: “letem narafala i pem hem.”
PT: “mas givim samting we waef i gat raet blong kasem.”
Hemia i save minim tu se man i yusum stik, no wan narafala samting.
NT: “no kasem bigfala kil long bodi blong hem.”
NT: “sol blong hem tu i mas ded.”
Yu luk Diksonari.
PT: “30 sekel blong silva.” Hemia samwe 342 g. Yu luk Ap. B14.