Eksodas 10:1-29

  • Namba 8 panis: ol lokis (1-20)

  • Namba 9 panis: tudak (21-29)

10  Nao Jehova i talem long Moses se: “Yu go luk Fero, from we mi mi letem hat blong hem mo hat blong ol man blong wok blong hem, i kam strong,+ blong mi save soemaot ol saen blong mi long fored blong hem,+  mo blong yu save talemaot long ol boe blong yu mo ol smol bubu blong yu ol trabol we mi mekem long Ijip mo ol saen we mi soemaot.+ Mo bambae yu yu save se mi mi Jehova.”  Ale Moses mo Eron i go luk Fero mo tufala i talem long hem se: “Hemia tok blong Jehova we i God blong ol man Hibru: ‘?Bambae yu agensem mi gogo kasem wetaem?+ Yu letem ol man blong mi oli go, blong oli save mekem wosip long mi.  Be sipos yu no wantem letem ol man blong mi oli go, tumoro bambae mi mekem ol lokis oli kam long kantri blong yu.  Bambae oli kavremap olgeta ples, nao yu no save luk graon. Bambae oli kakae olgeta kakae we ston blong aes i no spolem, mo bambae oli kakae olgeta tri we oli stap gru long open ples.+  Bambae oli fulumap ol haos blong yu, haos blong olgeta man blong wok blong yu, mo haos blong olgeta man long Ijip. Bambae mi mekem long wan fasin we neva ol papa mo ol olfala blong yu oli luk bifo, taem oli stap long ples ya kasem tede.’”+ Nao Moses mo Eron i tanemraon, mo tufala i aot long Fero.  Nao ol man blong wok blong Fero oli talem long hem se: “?Man ya bambae i gohed blong mekem trabol i kasem yumi gogo kasem wetaem? Yu letem ol man ya oli go, blong oli save mekem wosip long Jehova, God blong olgeta. ?Yu yu no luksave se Ijip i kam nogud olgeta?”  Nao oli tekem Moses mo Eron i kambak long Fero, mo hem i talem long tufala se: “Yufala i go mekem wosip long God blong yufala, Jehova. ?Be hu ya olgeta we bambae oli go?”  Nao Moses i ansa se: “Bambae mifala i go wetem ol yangfala blong mifala, ol olfala blong mifala, ol boe mo ol gel blong mifala, wetem ol sipsip mo ol buluk blong mifala,+ from we bambae mifala i mekem wan lafet blong Jehova.”+ 10  Nao hem i talem long tufala se: “?Yutufala i ting se mi save letem yufala wetem ol pikinini blong yufala i go? !Sipos samting ya i hapen, hemia i tru se Jehova i stap wetem yufala!+ I klia se yufala i stap plan blong mekem wan samting we i nogud. 11  !Nogat! Ol man nomo bambae oli go blong mekem wosip long Jehova, from we hemia nao samting we yutufala i askem.” Nao ol man oli ronemaot tufala i go aotsaed. 12  Biaen Jehova i talem long Moses se: “Yu stretem han blong yu antap long olgeta ples long Ijip, blong ol lokis oli kam. Ol lokis ya bambae oli kam kavremap olgeta ples long Ijip, mo bambae oli kakae evri kakae we oli stap long ples ya, yes evri samting we ol ston blong aes oli no spolem.” 13  Nao wantaem nomo, Moses i stretem stik blong hem antap long olgeta ples long Ijip, mo Jehova i mekem se iswin i blu long kantri ya long fuldei mo long fulnaet. Nao long moning, iswin i tekem ol lokis oli kam. 14  Nao ol lokis ya oli kavremap Ijip, mo oli stap long olgeta teritori blong Ijip.+ Hemia wan bigfala trabol.+ Bifo i neva gat plante lokis olsem, mo bambae i neva gat plante lokis olsem bakegen samtaem. 15  Oli kavremap olgeta ples, nao graon i kam blak gud long olgeta. Oli kakae olgeta kakae long garen mo olgeta frut blong ol tri, we ol ston blong aes oli no spolem. Long olgeta ples long Ijip, i no gat wan samting we i grin i stap long ol tri mo long ol open ples. 16  Nao kwiktaem nomo Fero i singaot Moses mo Eron i kam, mo i talem long tufala se: “Mi mi mekem sin agens long God blong yufala Jehova, mo agens long yufala. 17  Naoia plis yu fogivim sin blong mi, mo yutufala i plis long Jehova we i God blong yutufala, blong i tekemaot panis ya we bambae mi ded from.” 18  Nao hem* i aot long Fero mo i go prea long Jehova.+ 19  Ale Jehova i jenisim win, i mekem wes win i blu strong i kam, nao win ya i tekem ol lokis ya i go draon long Red Si. Ale i no moa gat wan lokis i stap long olgeta teritori blong Ijip. 20  Be Jehova i letem hat blong Fero i gohed blong stap strong,+ mo Fero i no letem ol laen blong Isrel oli go. 21  Biaen Jehova i talem long Moses se: “Yu leftemap han blong yu i go antap long heven, blong tudak i kam kavremap olgeta ples long Ijip. Tudak ya bambae i blak we i blak.” 22  Ale kwiktaem nomo, Moses i leftemap han blong hem i go antap long heven, nao bigfala tudak i kam kavremap olgeta ples long Ijip, mo i stap olsem blong tri dei.+ 23  Nao ol man oli no moa save lukluk olgeta, mo blong tri dei, i no gat man i aot long ples we hem i stap long hem. Be long ples we ol laen blong Isrel oli stap long hem, i gat laet.+ 24  Nao Fero i singaot Moses i kam, mo i talem long hem se: “Yufala i go mekem wosip long Jehova.+ Ol pikinini blong yufala tu oli save go wetem yufala. Be ol sipsip mo ol buluk blong yufala oli mas stap.” 25  Be Moses i talem long hem se: “Yu tu bambae yu givim ol animol blong mifala i mekem sakrefaes mo blong givim ofring we i bon fulwan long God blong mifala, Jehova.+ 26  Bambae mifala i tekem ol animol blong mifala tu. I no gat wan animol blong mifala we bambae i stap, from we bambae mifala i yusum sam long ol animol ya blong mekem wosip long Jehova we i God blong mifala, mo from we mifala i no save se bambae mifala i givim wanem blong mekem wosip long Jehova go kasem we mifala i gotru longwe.” 27  Nao Jehova i letem hat blong Fero i kam strong, mo Fero i no letem olgeta oli go.+ 28  Be Fero i talem long hem se: “!Yu kamaot long ples ya! Yu no mas traem blong kam luk mi bakegen, from we long dei we mi luk fes blong yu, bambae yu ded.” 29  Nao Moses i ansa se: “Olsem we yu talem, bambae mi no traem blong kam luk yu bakegen.”

Ol futnot

I luk olsem se hemia Moses.