Eksodas 36:1-38

  • Oli givim plante samting tumas i bitim wanem we oli nidim (1-7)

  • Oli wokem tabenakel (8-38)

36  “Bejalehel bambae i wok wetem Oholiab mo evri man we oli gat gudhan blong wokem samting, we Jehova i givim waes long olgeta mo i mekem oli kasemsave samting, nao oli save mekem evri samting blong tabenakel,* stret olsem we Jehova i talem.”+  Nao Moses i singaot Bejalehel mo Oholiab i kam, wetem evri man we oli gat gudhan blong wokem samting, we Jehova i givim waes long olgeta,+ mo we hat blong olgeta i pusum olgeta blong volontia blong mekem wok ya.+  Nao oli tekemaot long Moses, evri kontribusen+ we ol laen blong Isrel oli givim blong mekem ol tabu wok. Be evri moning ol man oli gohed yet blong givim ol ofring we olgeta nomo oli wantem givim.  Afta we tabu wok ya i stat, evri man we oli gat gudhan blong wokem samting oli stap kam, wan afta long narawan,  mo oli talem long Moses se: “Ol man oli stap givim plante samting tumas i bitim wanem we yumi nidim blong mekem wok ya we Jehova i talem.”  Ale Moses i talem se bambae oli talemaot long olgeta man long kamp se: “Ol man mo ol woman, yufala i no moa karem ol samting i kam blong tabu kontribusen.” Nao ol man oli no moa givim ol samting ya.  Ol samting we oli givim i naf blong finisim evri wok ya, mo i bitim wanem we oli nidim.  Ale evri man we oli gat gudhan blong wok,+ oli wokem ten kaliko blong tabenakel,+ ol kaliko ya oli wokem long gudfala tred ya linen we oli wivim tugeta, blu tred, pepol wul, mo tred we i laet red. Hem* i mekem se oli somap ol pija blong jerubim long ol kaliko ya.+  Longfala blong ol kaliko ya wanwan i 28 kiubit,* mo bigfala blong olgeta i 4 kiubit. Evri kaliko ya, saes blong olgeta i sem mak. 10  Biaen hem i tekem faef long ol kaliko ya mo i joenem olgeta blong i kam wan bigfala pis kaliko, mo hem i mekem i sem mak long ol narafala faef kaliko. 11  Mo biaen hem i wokem ol hol long blu tred mo hem i putum long ples we tufala bigfala kaliko ya i joen long hem. 12  Hem i putum 50 hol long wan en blong bigfala kaliko ya, mo 50 hol long en blong narafala bigfala kaliko, long ples we tufala i joen. 13  Mo hem i wokem 50 huk long gol mo i yusum blong joenem ol kaliko ya, blong oli kam wan tabenakel. 14  Mo hem i wokem 11 kaliko+ long hea blong nani, blong kavremap tabenakel ya. 15  Ol kaliko ya wanwan, longfala blong olgeta i 30 kiubit mo bigfala blong olgeta i 4 kiubit. Ol 11 kaliko ya, saes blong olgeta i sem mak. 16  Biaen hem i joenem faef long ol kaliko ya wanples blong oli kam wan bigfala kaliko, mo i mekem i sem mak long narafala sikis kaliko ya. 17  Biaen hem i mekem 50 hol long en blong bigfala kaliko ya, mo 50 hol long en blong narafala bigfala kaliko, long ples we oli joen. 18  Biaen hem i wokem 50 huk long kopa, mo i putum ol huk ya i go long ol hol ya blong joenem ol kaliko ya oli kam wan. 19  Mo hem i wokem tu bigfala kaliko blong kavremap tabenakel ya. Wan hem i wokem long skin blong man sipsip mo i pentem i red, mo narawan we bambae i stap antap long hem, hem i wokem long skin blong animol ya sil.+ 20  Biaen hem i wokem ol frem blong tabenakel ya long wud blong akasia+ we ol frem ya oli stanap stret.+ 21  Ol frem ya wanwan, hae blong olgeta i ten kiubit mo bigfala blong olgeta i wan mo haf kiubit. 22  Ol frem ya wanwan oli gat tu leg* we i sem mak. Hemia nao olsem wanem hem i mekem olgeta frem blong tabenakel ya. 23  Hem i wokem 20 frem blong tabenakel long saed we i fesem saot. 24  Biaen, aninit long ol 20 frem ya, hem i wokem long silva, 40 stamba ples blong putum ol leg blong ol frem ya. Mo aninit long wan frem i gat tu stamba ples blong pusum tufala leg blong frem ya i go long hem, mo hem i mekem i sem mak long ol narafala frem.+ 25  Mo long saed i go long not, hem i wokem 20 frem blong tabenakel ya, 26  wetem 40 stamba ples blong putum ol leg blong frem ya, long silva. Mo aninit long wan frem i gat tu stamba ples blong pusum tufala leg blong frem ya i go long hem, mo hem i mekem i sem mak long ol narafala frem. 27  Mo long bak blong tabenakel ya, hem i wokem sikis frem blong hem long saed i go long wes.+ 28  Mo hem i wokem tu frem we oli olsem tufala pos long kona blong hem biaen. 29  Stat long stamba blong hem go kasem long faswan ring i gat tu frem, be long top blong hem, tufala frem ya i joen i kam wan. Hemia nao samting we hem i mekem long tufala pos long kona. 30  Long fasin ya, oli wokem eit frem mo 16 stamba ples long silva, blong putum ol leg blong ol frem ya. Mo aninit long wan frem i gat tu stamba ples blong pusum tufala leg blong frem ya i go long hem. 31  Biaen hem i wokem ol stik long wud blong akasia. Faef long olgeta oli holemtaet ol frem long wansaed blong tabenakel ya,+ 32  mo faef oli holemtaet ol frem long narasaed blong tabenakel, mo faef oli holemtaet ol frem blong tabenakel biaen, long saed i go long wes. 33  Mo hem i wokem wan stik nomo we i pas long medel blong ol frem, i stat long wan en i go kasem narafala en. 34  Biaen hem i blokem ol frem ya long gol, mo i wokem ol ring long gol blong pusum ol stik ya i go long hem, mo hem i blokem ol stik ya long gol.+ 35  Biaen hem i wokem wan bigfala kaliko+ long blu tred, pepol wul, tred we i laet red, mo gudfala tred ya linen. Mo hem i mekem we oli somap ol pija+ blong jerubim+ long hem. 36  Biaen hem i wokem fo bigfala pos long wud blong akasia, mo hem i blokem long gol, mo hem i wokem fo stamba ples blong olgeta long silva, mo ol huk long gol. 37  Mo hem i wokem wan skrin blong doa blong tabenakel ya. Skrin ya, hem i wokem long blu tred, pepol wul, tred we i laet red, mo gudfala tred ya linen we oli wivim tugeta.+ 38  Mo hem i wokem faef bigfala pos mo ol huk blong olgeta. Hem i blokem top blong ol bigfala pos ya mo ol joen blong* olgeta long gol, be ol faef stamba ples blong ol bigfala pos ya, hem i wokem long kopa.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
I klia se hemia Bajalehel.
1 kiubit i sem mak long 44.5 sentimeta. Yu luk Ap. B14.
NT: “pos we i stanap stret.”
NT: “ol ring, ol rop” blong fasem.