Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 24

Nungka na Magin Parahabon!

Nungka na Magin Parahabon!

MAY naghabon na daw sa saimo?— Ano an namatean mo?— An siisay man na naghabon kaiyan parahabon, asin mayo nin gusto sa parahabon. Sa paghona mo paano nagigin parahabon an sarong tawo? Arog na daw sia kaiyan kan sia mamundag?—

Nanodan pa sana niato na an mga tawo namumundag na may kasalan. Kaya kita gabos bakong sangkap. Alagad mayo nin namumundag na parahabon na. An parahabon puedeng gumikan sa marahay na pamilya. Tibaad sadiosan an saiyang mga magurang, an saiyang mga tugang na lalaki, asin an saiyang mga tugang na babae. Alagad an pagmawot mismo nin sarong tawo para sa mga bagay na arog baga nin kuarta asin mga nababakal nin kuarta puedeng magin dahelan na sia magin parahabon.

Siisay sa paghona mo an enot na parahabon?— Isip-isipon niato iyan. Midbid na kan Dakulang Paratokdo an personang iyan kan sia yaon sa langit. An parahabon na iyan sarong anghel. Alagad mantang ginibo nin Dios na sangkap an gabos na anghel, paano daw nagin parahabon an anghel na iyan?— Bueno, arog kan nanodan niato sa Kapitulo 8 kan librong ini, may gusto sia na bako man nia. Nagigirumdoman mo daw kun ano iyan?—

Pakalalanga nin Dios kan enot na lalaki asin babae, gusto kan anghel na iyan na sia sambahon ninda. Mayo sia nin deretso sa pagsamba ninda. An pagsamba ninda sa Dios. Alagad hinabon nia iyan! Sa pagbensir ki Adan asin Eva na sambahon sia, an anghel nagin parahabon. Sia nagin Satanas na Diablo.

Ano daw an dahelan na an saro nagigin parahabon?— An pagmawot sa bako nia. An pagmawot na ini puedeng magin makosogon kaya  napapagibo kaiyan nin maraot dawa an mga tawong marahay. Kun beses, an mga nagigin parahabon nungka nang nagbabakle asin naggigibo giraray nin marahay. An saro sa sainda apostol ni Jesus. An ngaran nia Judas Iscariote.

Aram ni Judas na sala an maghabon ta tinokdoan sia kan Ley nin Dios poon kan sia sadit pa. Aram nia na an Dios nagtaram pa ngani sarong beses hale sa langit asin sinabihan an saiyang banwaan: “Dai ka maghabon.” (Exodo 20:15) Kan dakula na si Judas, namidbid nia an Dakulang Paratokdo asin nagin siang saro sa mga disipulo kaini. Paghaloyhaloy, pinili pa ngani ni Jesus si Judas na magin saro sa saiyang 12 apostol.

Si Jesus asin an saiyang mga apostol nagbibiahe nin iriba. Nagkakakan sinda nin iriba. Asin an gabos na kuarta kan grupo sinasaray sa sarong kahon. Ipinaasikaso ni Jesus ki Judas an kahon na iyan. Siempre, an kuarta bako ni Judas. Alagad aram mo daw kun ano an ginibo ni Judas paghaloyhaloy?—

Taano ta naghabon si Judas?

Nagpoon si Judas na magkua nin kuarta sa kahon sa panahon na dai dapat. Kinukua nia iyan kun dai nagheheling an iba, asin naghingoa pa ngani siang makahanap nin mga paagi na makakua nin mas dakol pa. Nagpoon siang pirme na sanang kuarta an isipon. Helingon niato kun ano an sinagkodan kan salang pagmawot na ini pira na sanang aldaw bago gadanon an Dakulang Paratokdo.

Si Maria, na tugang kan katood ni Jesus na si Lazaro, nagkua nin primera klaseng ungguento asin ibinubo iyan sa bitis ni Jesus. Alagad nagreklamo si Judas. Aram mo daw kun taano?— Sinabi nia na iyan huli ta dapat kutanang ipinabakal an ungguento asin itinao sa mga dukha an kuarta. Alagad an totoo gusto nia na mas dakol an kuartang ilaog sa kahon tangani na mahabon nia iyan.​—Juan 12:1-6.

Sinabihan ni Jesus si Judas na dai pagribokon si Maria, na nagin mabooton. Dai nagustohan ni Judas kan sabihan sia kaiyan ni Jesus, kaya nagduman sia sa mga poon na saserdote, na mga kalaban ni Jesus. Gusto  nindang arestaron si Jesus, alagad gusto nindang gibohon iyan sa banggi tanganing dai sinda maheling nin mga tawo.

Sinabihan ni Judas an mga saserdote: ‘Sasabihon ko sa saindo kun paano nindo maaarestar si Jesus kun tatawan nindo ako nin kuarta. Gurano an itatao nindo sa sako?’

‘Ika tatawan mi nin treintang pidaso nin pirak,’ an simbag kan mga saserdote.​—Mateo 26:14-16.

Kinua ni Judas an kuarta. Garo man sana ipinabakal nia sa mga tawong idto an Dakulang Paratokdo! Hamakon mo, nagibo nin siisay man an siring karaot na bagay?— Bueno, arog kaiyan an nangyayari kun an saro nagigin parahabon asin naghahabon nin kuarta. Mas dakula an pagkamoot nia sa kuarta kisa pagkamoot nia sa ibang tawo o dawa sa Dios.

Seguro masabi ka, ‘Nungka na mamomoot ako sa ano man nin labi sa pagkamoot ko ki Jehova Dios.’ Marahay ta arog kaiyan an saboot mo. Kan si Judas pilion ni Jesus bilang apostol, arog man gayod kaiyan an saboot ni Judas. Tibaad arog man kaiyan an saboot nin iba na nagin parahabon. Pag-olayan niato an nagkapira sa sainda.

Anong maraot na mga bagay an iniisip-isip ni Acan asin David?

An saro lingkod nin Dios na an ngaran Acan, na nabuhay haloy pa bago namundag an Dakulang  Paratokdo. Nakaheling si Acan nin magayon na tunika, sarong barang bulawan, asin nagkapirang pidaso nin pirak. An mga iyan bako nia. Sinasabi kan Biblia na an mga iyan ki Jehova ta kinua iyan sa mga kalaban kan banwaan nin Dios. Alagad an mga iyan gustohon na marhay ni Acan kaya hinabon nia iyan.​—Josue 6:19; 7:​11, 20-22.

Uya an saro pang halimbawa. Kaidtong haloy nang panahon, pinili ni Jehova si David na magin hade sa banwaan nin Israel. Sarong aldaw, pinonan na helingon ni David an magayon na babaeng si Bat-seba. Pinagparaheling nia si Bat-seba asin inisip-isip na agomon sia. Minsan siring, agom sia ni Urias. Ano kutana an maninigong ginibo ni David?—

Maninigo kutana na nagpondo si David sa pagparaisip na agomon si Bat-seba. Alagad ta  dai. Kaya inagom sia ni David. Dangan ipinagadan ni David si Urias. Taano daw ta ginibo ni David an maraot na mga bagay na ini?— Huli ta pinagparamawot nia an sarong babae na rogaring nin iba.​—2 Samuel 11:2-27.

Sa anong paagi na parahabon si Absalon?

Huling nagsolsol si David, tinogotan siang mabuhay ni Jehova. Alagad poon kaidto kadakol na kan problema ni David. Gusto kan aki niang si Absalon na salidahan sa pagkahade si David. Kaya kun may mga gustong makipaghelingan ki David, kinukugos sinda ni Absalon asin hinahadokan sinda. Sinasabi kan Biblia: “Padagos na hinabon ni Absalon an puso kan mga taga Israel.” Nabensir nia an mga tawong idto na mawoton na sia an magin hade imbes na si David.​—2 Samuel 15:1-12.

May gusto ka daw na marhay, kapareho ni Acan, David, asin Absalon?— Kun iyan rogaring nin iba, an pagkua kaiyan na daing permiso paghabon. Nagigirumdoman mo daw kun ano an gusto kan enot na parahabon, si Satanas?— Gusto nia na sia an sambahon nin mga tawo imbes na an Dios. Kaya naghahabon si Satanas kan bensiron nia si Adan asin Eva na kuyogon sia.

Kun an saro may rogaring, may deretso siang magsabi kun siisay an puedeng gumamit kaiyan. Halimbawa, tibaad makikawat ka sa ibang aki sa harong ninda. Tama daw na may kuanon ka duman asin darahon iyan sa harong nindo?— Apuera sana kun sinabi ni tatay o nanay ninda na puede. Kun may ipinuli ka na dai mo sinasabi sa sainda, paghabon iyan.

Taano daw ta puede kang matentaran na maghabon?— Huli ta gusto mo an sarong bagay na bako mo. Dawa kun mayo nin ibang tawo na nakaheling sa saimo na kinua iyan, siisay daw an nakakaheling sa saimo?— Si Jehova Dios. Asin kaipuhan na girumdomon niato na ikinaoongis nin Dios an paghabon. Kaya an pagkamoot sa Dios asin sa saimong kapwa matabang sa saimo na nungka na magin parahabon.

Liniliwanag kan Biblia na sala na maghabon. Basahon tabi an Marcos 10:17-19; Roma 13:9; asin Efeso 4:28.