Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 35

Puede Kitang Magmata Hale sa Pagkagadan!

Puede Kitang Magmata Hale sa Pagkagadan!

KUN kita magadan, bobooton daw nin Dios na buhayon kita liwat?— Nagtubod an marahay na tawong si Job na iyan boot na gibohon nin Dios. Kaya kan paghona ni Job magagadan na sia, sinabi nia sa Dios: “Ika maapod, asin ako mismo masimbag sa saimo.” Sinabi ni Job na si Jehova Dios maghihimuyawot, o bobooton na marhay, na buhayon sia liwat.​—Job 14:​14, 15.

Si Jesus kaparehong-kapareho ni Jehova Dios, an saiyang Ama. Boot ni Jesus na tabangan kita. Kan an sarong tawo na may helang na lepra magsabi sa saiya, “kun boot mo sana, mapalilinig mo ako,” suminimbag si Jesus: “Boot ko.” Asin pinaomayan nia an tawong may helang sa saiyang lepra.​—Marcos 1:40-42.

Paano ipinaheling ni Jehova na namomotan nia an mga aki?

Nakanood si Jesus sa saiyang Ama na magkaigwa nin pagkamoot sa mga aki. Sa duwang pangyayari kaidtong haloy nang panahon, ginamit ni Jehova an mga lingkod nia na buhayon liwat an mga aki. Nakimaherak si Elias ki Jehova na buhayon liwat an aking lalaki nin sarong babae na nagin maboot ki Elias. Asin ginibo  iyan ni Jehova. Ginamit man ni Jehova an lingkod niang si Eliseo na buhayon liwat an sarong saday na aking lalaki.​—1 Hade 17:17-24; 2 Hade 4:32-37.

Bako daw na nakaoogmang maaraman na namomotan kitang marhay ni Jehova?— Dai nia sana kita ginigirumdom kun kita buhay. Ginigirumdom man nia kita kun halimbawa magadan kita. Sinabi ni Jesus na ibinibilang pa ngani kan Ama na buhay an mga gadan na namomotan nia! (Lucas 20:38) Sinasabi kan Biblia na ‘ni an kagadanan ni an buhay ni an mga bagay na yaon na digdi ni an mga bagay na madatong pa dai makakapasuhay sa sato sa pagkamoot nin Dios.’​—Roma 8:​38, 39.

Kan si Jesus yaon digdi sa daga, ipinaheling nia na si Jehova may pagmakolog sa saradit na aki. Magigirumdoman mo na si Jesus nagtao nin panahon na makipag-olay sa mga aki manongod sa Dios. Alagad aram mo daw na si Jesus tinawan nin Dios kan kapangyarihan na buhayon liwat hale sa mga gadan an mga aki?— Pag-olayan niato an panahon na binuhay liwat ni Jesus an 12 anyos na aking babae nin sarong tawo na an ngaran Jairo.

Si Jairo nag-iistar harani sa Dagat nin Galilea kaiba an saiyang agom asin an solo-solo nindang aki. Sarong aldaw nagkahelang nin grabe an daragita, asin aram ni Jairo na ini magagadan. Naisip-isip nia si Jesus, an makangangalas na tawo na nabaretaan ni Jairo na nakakapagpaomay sa mga tawo. Kaya hinanap sia ni Jairo. Nanompongan nia si Jesus sa baybayon kan Dagat nin Galilea, na nagtotokdo sa dakol na tawo.

Naglakaw si Jairo sa tahaw kan kadaklan asin luminuhod sa atubangan ni Jesus. Sabi nia ki Jesus: ‘Grabe an helang kan sadit kong aking babae. Puede daw tabi na magduman ka asin tabangan mo sia? Nakikimaherak ako sa saimo na magduman ka.’ Tolos-tolos, uminiba si Jesus ki Jairo. Suminunod man an kadaklan na nagduman tanganing maheling an Dakulang Paratokdo. Alagad pakarayorayo ninda, may mga nag-abot na hale sa harong ni Jairo asin sinabihan sia: “An saimong aking babae nagadan! Tadaw ta iistorbohon mo pa an paratokdo?”

 Nadangog ni Jesus an sinabing ini. Aram nia kun gurano kamamondo si Jairo sa pagkawara kan solo-solo niang aki. Kaya sinabihan Nia ini: ‘Dai ka matakot. Magtubod ka sana sa Dios, asin daing mangyayari sa aki mong babae.’ Nagpadagos sinda sagkod na makaabot sinda sa harong ni Jairo. Digdi naghihiribian an mga katood kan pamilya. Namomondo sinda ta nagadan an sadit nindang katood. Alagad sinabihan sinda ni Jesus: ‘Dai na kamo maghibi. An aki dai nagadan, kundi natotorog sia.’

Kan sabihon ini ni Jesus, nagngirisihan an mga tawo, ta aram ninda na nagadan an aki. Kun siring, taano daw sa paghona mo ta sinabi ni Jesus na natotorog sia?​— Anong leksion an sa paghona mo boot niang itokdo sa mga tawo?— Boot niang maaraman ninda na an kagadanan puedeng magin siring sa nanok na pagtorog. Boot niang itokdo sa sainda na paagi sa kapangyarihan nin Dios, kaya niang buhayon liwat an sarong tawong gadan nin arog kapasil kan pagpukaw niato sa saro na natotorog.

Ano an nanonodan niato manongod sa pagbuhay liwat ni Jesus sa aking babae ni Jairo?

Pinahale ni Jesus sa harong an gabos apuera sa mga apostol niang si Pedro, Santiago, asin Juan saka sa ama asin ina kan aki. Dangan naglaog sia sa namumugtakan kan aki. Kinaptan nia ini sa kamot asin sinabi: “Daragita, bumangon ka!” Asin tolos-tolos na ini buminangon asin naglakaw  na! Napano nanggad nin kagayagayahan an saiyang ama asin ina.​—Marcos 5:21-24, 35-43; Lucas 8:40-42, 49-56.

Ngonyan isip-isipa ini. Mantang nabuhay liwat ni Jesus an daragitang idto, kaya man daw niang gibohon iyan sa iba?— Sa paghona mo daw talagang gigibohon nia iyan?— Iyo. Sinabi mismo ni Jesus: “An oras maabot na an gabos na nasa mga lolobngan na girumdoman makadadangog kan [sakong] tingog asin maruluwas.”​—Juan 5:​28, 29.

Sa paghona mo daw boot ni Jesus na buhayon liwat an mga tawo?— An saro pang halimbawa sa Biblia nakatatabang na masimbag an hapot na iyan. An nangyari sarong aldaw harani sa siudad nin Nain nagpapaheling kun ano an saboot ni Jesus manongod sa mga tawo na nagmomondo sa mga lobong.

May sarong babae sa prosisyon sa gadan para sa aki niang lalaki mantang pahale sa Nain an kadaklan. Bago kaini nagadan an agom nia, asin ngonyan gadan naman an solo-solo niang aki. Mamondoon sia! Dakol sa mga taga Nain an kasunod mantang dinadara paluwas sa siudad an bangkay kan aki nia. Naghihibi an babae, asin mayo nin maginibo an mga tawo tanganing maranga sia.

Kan aldaw na ini, si Jesus asin an saiyang mga disipulo padangadang sa siudad nin Nain. Harani sa tata kan siudad, nasabat ninda an kadaklan na malobong kan aki kan babae. Kan maheling ni Jesus an naghihibing babae, naherak sia digdi. Napahiro an puso nia kan grabeng kamondoan kaini. Boot niang tabangan ini.

Kaya may pagpadangat pero may karigonan man kaya naghinanyog an babae, sinabi nia: “Dai ka na magtangis.” Huli sa hiro-hiro asin aksion nia pinagmasdan siang may interes kan gabos. Mantang si Jesus parani sa bangkay, seguradong iniisip kan gabos kun ano an gigibohon nia. Nagtaram si Jesus, na nagboboot: “Hoben na lalaki, ako nagsasabi sa saimo, Bangon!” Tolos-tolos, tuminukaw ini! Asin nagpoon ining magtaram.​—Lucas 7:11-17.

Isip-isipa na sana kun ano an seguradong namatean kan babaeng idto!  Ano daw an mamamatean mo kun bumalik an sarong gadan na namomotan?— Bako daw na ipinaheheling kaini na si Jesus talagang namomoot sa mga tawo asin boot na tabangan sinda?— Isip-isipa na sana kun magigin gurano karahay na sabaton an mga tawong nabuhay liwat sa bagong kinaban nin Dios!​—2 Pedro 3:13; Kapahayagan 21:​3, 4.

Ano an ipinaheheling kan pagbuhay liwat sa solo-solong aki kan babaeng ini?

Sa panahon na iyan an iba sa mga bubuhayon liwat mga tawong midbid niato kaidto, pati mga aki. Mamimidbid niato sinda kun paanong namidbid ni Jairo an aki niang babae kan ini buhayon liwat ni Jesus. An iba mga tawong nagadan kaidtong ginatos o rinibo nang taon an nakaagi. Alagad dai sinda lilingawan nin Dios huli sana ta haloy na panahon na sindang nabuhay.

Bako daw marahayon na maaraman na arog kaiyan kadakula an pagkamoot sa sato ni Jehova Dios asin kan saiyang Aki, si Jesus?— Boot ninda na kita mabuhay, bako sanang sa laog nin pirang taon, kundi sagkod lamang!

May labot sa marahayon na paglaom para sa mga gadan na yaon sa Biblia, basahon tabi an Isaias 25:8; Gibo 24:15; asin 1 Corinto 15:20-22.