Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 23

An Dahelan Kun Taano ta Nagkakahelang an mga Tawo

An Dahelan Kun Taano ta Nagkakahelang an mga Tawo

MAY midbid ka daw na may helang?— Nagkakahelang ka man gayod kun beses. Tibaad siponon ka, o tibaad magkolog an tulak mo. An iba grabe an helang. Dai ngani sinda nakakatindog kun mayong nagtatabang sa sainda. Ini parateng nangyayari kun gurangon na an mga tawo.

An gabos nagkakahelang kun beses. Aram mo daw kun taano ta nagkakahelang, naggugurang, asin nagagadan an mga tawo?— Sarong aldaw dinara ki Jesus an sarong lalaki na dai nakakalakaw, asin ipinaheling ni Jesus kun taano ta nagkakahelang asin nagagadan an mga tawo. Iestorya ko iyan saimo.

Nagdadagos kaidto si Jesus sa sarong harong na yaon sa sarong banwaan harani sa Dagat nin Galilea. Dakol na tawo an nag-abot tanganing maheling sia. Kadakol kan nag-abot kaya mayo nang lugar para sa iba na makalaog sa harong. Mayo na ngani nin nakakarani sa pinto. Pero, may nag-aarabot pa man giraray! Dinara nin sarong grupo nin mga tawo an sarong paralisado na dai ngani nakakalakaw. Apat na lalaki an kinaipuhan tanganing maalsa sia sa sadit na higdaan, o tiheras.

Aram mo daw kun taano ta gusto nindang darahon ki Jesus an may helang na lalaking ini?— May pagtubod sinda na matatabangan sia ni Jesus. Nagtutubod sinda na kaya ni Jesus na paomayan sia sa helang na iyan. Aram mo daw kun paano ninda ikinarani ki Jesus an paralisadong idto dawa kadakol kan tawo sa harong?—

Bueno, ipinaheheling kan retratong uya digdi kun paano ninda iyan ginibo. Enot, isinakat ninda sa atop an lalaki. Idto patag na atop. Dangan,  linabotan ninda iyan nin dakula. Ultimo, itinunton ninda an may helang na lalaki na nasa tiheras nia sa labot na idto pasiring sa kuarto sa ibaba. Dakulaon nanggad an pagtubod ninda!

Nabigla an gabos na tawo sa harong kan maheling ninda an nangyayari. An paralisado na nasa tiheras huminilig sa mismong tahaw ninda. Naanggot daw si Jesus kan maheling nia an ginibo kan mga lalaki?— Dai nanggad! Naogma siang maheling na sinda may pagtubod. Sabi nia sa paralisado: “Pinatawad na an saimong mga kasalan.”

Ano an sinabi ni Jesus na gibohon kan paralisado?

An ibang mga tawo dai naghona na tama na sabihon iyan ni Jesus. Dai ninda hinona na puede siang magpatawad nin mga kasalan. Kaya tanganing ikapaheling na talagang puede siang  magpatawad, sinabihan ni Jesus an lalaki: “Buhat, kuana an saimong tiheras, asin puli sa saimong harong.”

Kan sabihon iyan ni Jesus, naomayan an lalaki! Bako na siang paralisado. Ngonyan nakatindog na sia nin solo asin nakalakaw. Napangalas an mga nakaheling kan milagrong ini. Sa bilog nindang buhay dai pa sinda noarin man nakaheling nin arog kaiyan kamakangangalas! Inomaw ninda si Jehova sa pagtao sa sainda kan Dakulang Paratokdong ini, na kaya nganing paomayan an mga tawo sa mga helang ninda.​—Marcos 2:1-12.

Ano an manunudan niyato sa milagrong ini?

Ano an nanonodan niato sa milagrong ini?— Nanonodan niato na si Jesus may kapangyarihan na magpatawad nin mga kasalan asin paomayan an mga may helang. Alagad may saro pa kitang bagay na nanonodan, sarong bagay na importanteng marhay. Nanonodan niato na an tawo nagkakahelang huli sa kasalan.

Mantang kita gabos kun beses nagkakahelang, ini daw nangangahulogan na kita gabos parakasala?— Iyo, sinasabi kan Biblia na kita gabos namundag na may kasalan. Aram mo daw kun ano an boot sabihon kan pagkamundag na may kasalan?— An boot sabihon kaiyan kita namundag na bakong sangkap. Kun beses nakakaginibo kita nin sala, dawa habo niato. Aram mo daw kun paano kita gabos nagkaigwa nin kasalan?—

Nangyari ini sa sato ta an enot na tawo, si Adan, dai nagkuyog sa Dios. Nagkasala sia kan lapason nia an ley nin Dios. Asin kita gabos nagmana nin kasalan ki Adan. Aram mo daw kun paano niato namana  an satong kasalan sa saiya? Ipaliliwanag ko iyan sa paagi na masasabotan mo.

Paano kita gabos nagkaigwa nin kasalan?

Seguro nakaheling ka na nin saro na naggigibo nin tinapay sa sarong hormahan. Ano daw an mangyayari sa tinapay kun may rukmi an hormahan? Aram mo daw?— An markang iyan, o rukmi, malataw sa gabos na tinapay na ginibo sa hormahan na iyan, bako daw?—

Si Adan garo an hormahan na iyan, asin kita garo an tinapay. Sia nagin bakong sangkap kan lapason nia an ley nin Dios. Garo sia nagkaigwa nin rukmi, o marka. Kaya, kan sia magkaaki, ano an kamugtakan ninda?— An gabos niang aki nagkaigwa kan markang ini nin pagkabakong sangkap.

An kadaklan na aki dai namumundag na may risang-risa na pagkabakong sangkap na maheheling mo. Kompleto man an saindang takyag o tabay. Alagad an pagkabakong sangkap ninda seryoso nin igo kaya sinda nagkakahelang asin, pag-abot nin panahon, nagagadan.

Siempre, an iba mas parateng magkahelang kisa iba. Taano daw? Huli daw ta namundag sinda na mas dakol an kasalan?— Dai, an gabos namumundag na parareho an kasalan. Kita gabos namundag na bakong sangkap. Kaya, pag-abot nin panahon, an gabos magkakahelang. Dawa an mga tawo na naghihingoang kuyogon an gabos na ley nin Dios asin mayo man nin ginigibong maraot puedeng magkahelang.

Ano an magigin salud niyato kun mayo na an satong kasalan?

Kun siring, taano ta may mas herelangon kisa iba?— Kadakol kan dahelan. Tibaad kulang an kakanon ninda. O tibaad bakong tama an pagkakan ninda. Tibaad sobra an kinakakan nindang mahamis. An saro pang dahelan tibaad nagpapamatanga sinda asin kulang an torog ninda. O tibaad bakong tama an sulot ninda kun nag-ooran. An lawas nin nagkapira maluyahon, asin dai ninda kayang labanan an helang, dawa pa hinihingoa nindang atamanon an saindang sadiri.

 Magkakaigwa pa daw nin panahon na dai kita magkakahelang? Mawawaran pa daw kita nin kasalan?— Bueno, ano an ginibo ni Jesus para sa paralisado?— Pinatawad ni Jesus an saiyang mga kasalan asin pinaomayan sia. Sa paaging iyan, ipinaheling ni Jesus kun ano an gigibohon nia sa maabot na aldaw para sa gabos na nagmamaigot na gibohon an tama.

Kun ipaheheling niato na habo niatong magkasala asin na ikinaoongis niato an sala, paoomayan kita ni Jesus. Sa ngapit, hahaleon nia sa sato an satong pagkabakong sangkap ngonyan. Gigibohon nia ini bilang Hade sa Kahadean nin Dios. An kasalan dai hahaleon sa sato tolos-tolos. Hahaleon iyan sa laog nin sarong peryodo nin panahon. Dangan kun sa katapustapusi mayo na an satong kasalan, nungka kitang magkakahelang giraray. Magkakaigwa kita gabos nin sangkap na salud. Kanigoan na bendisyon iyan!

Para sa dagdag pang punto manongod sa kun paano an gabos apektado nin kasalan, basahon an Job 14:4; Salmo 51:5 (50:​7, “Dy”); Roma 3:23; 5:12; asin Roma 6:23.