Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 21

Maninigo daw Kitang Managsag Manongod sa Ano Man?

Maninigo daw Kitang Managsag Manongod sa Ano Man?

ANO an boot sabihon kan pananagsag? Aram mo daw?— Uya an sarong halimbawa. Naprobaran mo na daw na gumibo nin sarong bagay dawa dai kang gayo tatao kaiyan? Tibaad prinobaran mong sipaon an sarong bola sa putbol. O tibaad nagprobar kang magluksong-lubid. May nagsabi daw na, “Ha! Ha! Ha! Mas matibay ako dian kisa saimo”?— Bueno, an tawong iyan nananagsag.

Ano an pagmate mo kun ginigibo iyan nin iba? Nagugustohan mo daw iyan?— Kun siring, ano sa paghona mo an pagmate nin iba kun nananagsag ka manongod sa saimo man sana?— Maboot daw na sabihan an iba, “Mas marahay ako sa saimo”?— Nagugustohan daw ni Jehova an mga tawong arog kaiyan?—

An Dakulang Paratokdo may midbid na mga tawo na an paghona mas marahay sinda sa iba. Nananagsag sinda, o naghahambog, manongod sa saindang sadiri asin minemenos an gabos pang iba. Kaya sarong aldaw may inestorya sainda si Jesus tanganing ipaliwanag sa sainda kun gurano kasala na managsag manongod sa sainda man sana. Hinanyogon niato iyan.

An estorya manongod sa sarong Fariseo asin parasingil nin buhis. Ngonyan, an mga Fariseo mga paratokdo sa relihion na sa parate minagawe na garo sinda mas matanos o mas banal kisa ibang tawo. An Fariseo sa estorya ni Jesus nagduman sa templo nin Dios sa Jerusalem tanganing mamibi.

Taano ta naogma an Dios sa parasingil nin buhis alagad sa Fariseo dai?

Sinabi ni Jesus na may parasingil nin buhis na nagduman man sa templo tanganing mamibi. An kadaklan na tawo habo sa mga parasingil nin buhis. An pagmate ninda pinagdadadaya sinda nin mga parasingil nin buhis.  Asin totoo na an dakol na parasingil nin buhis bakong pirmeng sadiosan.

Sa templo, an Fariseo nagpoon na mamibi sa Dios nin arog kaini: ‘O Dios, nagpapasalamat ako sa saimo na bako akong parakasala arog nin ibang tawo. Dai ako nandadaya o naggigibo nin ibang maraot na bagay. Bako akong arog kan parasingil na iyan nin buhis. Matanos akong tawo. Dai ako nagkakakan duwang beses kada semana tangani na mas dakol akong panahon na girumdomon ka. Asin itinatao ko sa templo an ikasampulo kan gabos na nakukua ko.’ Talagang naghohona an Fariseo na sia mas marahay sa iba, bako daw?— Asin sinabi man nia iyan sa Dios.

Alagad bakong arog kaiyan an parasingil nin buhis. Dai ngani nia itinitingkalag sa langit an saiyang mga mata kan sia mamibi. Nagtitindog sana sia sa harayo na nakaduko an saiyang payo. Pinagbabasolan na marhay kan parasingil nin buhis an saiyang mga kasalan, asin tinutumbok nia an saiyang daghan huli sa kamondoan. Dai nia prinobaran na sabihon sa Dios kun gurano sia karahay. Imbes, namibi sia: ‘O Dios, magin maboot ka sa sako na parakasala.’

Arin sa duwang tawong ini an sa paghona mo nakapaogma sa Dios? An Fariseo daw, na naghohona na marahayon sia? O an parasingil nin buhis, na pinagbabasolan an saiyang mga kasalan?—

Sinabi ni Jesus na an parasingil nin buhis iyo an nakapaogma sa Dios. Taano? Ipinaliwanag ni Jesus: ‘Huli ta an lambang naghihingoa  na palatawon na sia mas marahay sa iba ibababa. Alagad an hamak sa sadiri niang mga mata ilalangkaw.’​—Lucas 18:9-14.

Ano an leksion na itinotokdo ni Jesus sa estorya nia?— Itinotokdo nia na sala na mag-isip na kita mas marahay sa iba. Tibaad dai man niato sabihon na iniisip niato na mas marahay kita, alagad sa hiro-hiro niato, ikapaheheling niato na iniisip niato na mas marahay kita. Huminiro ka na daw nin arog kaiyan?— Estudyare si apostol Pedro.

Kan sabihan ni Jesus an mga apostol nia na sia babayaan ninda gabos kun arestaron na sia, nanagsag si Pedro: ‘Dawa kun bayaan ka kan gabos, nungka takang babayaan!’ Alagad sala si Pedro. Sobra an pagkompiar nia sa sadiri. Binayaan nia talaga si Jesus. Minsan siring, nagbalik sia, arog kan manonodan niato sa Kapitulo 30 kan librong ini.​—Mateo 26:31-33.

Kuanon niato an sarong halimbawa sa presenteng aldaw. Tibaad hinahapot ka asin an saro mong kaklase sa eskuelahan. Paano kun nakasimbag ka tolos, alagad an kaklase mo dai? Siempre, naoogma ka kun aram mo an simbag. Alagad kabootan daw na ikomparar an saimong sadiri sa haloy na makasimbag?— Tama daw na hingoahon mo na lumuwas kang marahay paagi sa pagpaluwas na maraot an iba?—

Iyan an ginibo kan Fariseo. Nanagsag sia na sia mas marahay sa parasingil nin buhis. Alagad sinabi kan Dakulang Paratokdo na sala an Fariseo. Totoo na an saro tibaad mas matibay sa paggibo nin sarong bagay kisa iba. Alagad dai iyan nangangahulogan na sia talagang mas marahay na tawo.

Nagigin mas marahay ka daw na tawo kun mas dakol kang aram kisa iba?

Kaya kun mas dakol kitang aram kisa iba, iyan daw tamang dahelan na managsag?— Isip-isipa iyan. Kita daw an naggibo kan hotok niato?— Bako, an Dios an nagtao sa balang saro sa sato nin hotok. Asin an kadaklan sa aram niato, nanodan niato sa iba. Tibaad nabasa niato iyan sa libro. O tibaad may nagsabi kaiyan sa sato. Dawa kun kita an nakaisip kaiyan, paano niato iyan ginibo?— Iyo, paagi sa paggamit kan hotok na itinao sa sato nin Dios.

 Kun an saro naghihingoa, an maboot na gibohon iyo na magsabi ka nin sarong bagay na makaeenkaminar sa saiya. Sabihan mo sia na nagustohan mo an ginibo nia. Tibaad matatabangan mo pa ngani siang umoswag. Iyan an gusto mong gibohon sa saimo nin iba, bako daw?—

Taano ta salang managsag kun mas makosog kita sa iba?

May mga tawong mas makosog sa iba. Paano kun mas makosog ka sa tugang mong lalaki o babae? Dahelan daw iyan na ika managsag?— Bako. An kinakakan niato an nakakapakosog sa sato. Asin an Dios an nagtatao kan liwanag kan saldang asin kan oran patin kan gabos na iba pang kaipuhan tanganing tumubo an mga kakanon, bako daw?— Kun siring, an Dios an maninigo niatong pasalamatan kun kita nagigin makosog.​—Gibo 14:​16, 17.

Mayo sa sato nin gustong makadangog nin nananagsag manongod sa saiya man sana, bako daw?— Girumdomon niato an mga tataramon ni Jesus: ‘Kun ano an boot nindong gibohon sa saindo nin mga tawo, iyo man an gibohon nindo sa sainda.’ Kun gigibohon niato iyan, dai kita magigin kapareho kan Fariseo na nanagsag manongod sa saiyang sadiri sa estoryang isinaysay kan Dakulang Paratokdo.​—Lucas 6:31.

 Sarong beses may nag-apod ki Jesus na marahay. Sinabi daw kan Dakulang Paratokdo, ‘Iyo, marahay ako’?— Dai. Imbes, sinabi nia: “Mayo nin siisay man na marahay, kundi saro sana, an Dios.” (Marcos 10:18) Dawa ngani sangkap an Dakulang Paratokdo, dai sia nanagsag. Imbes, itinao nia an gabos na pag-omaw sa saiyang Ama, si Jehova.

Kaya, may ikakapamansag daw kita?— Igwa. Makakapamansag kita manongod sa satong Kaglalang, si Jehova Dios. Kun nakakaheling kita nin magayon na pagsolnop nin saldang o iba pang makangangalas na mga linalang, masasabi niato sa iba, ‘Ginibo ini kan satong marahayon na Dios, si Jehova!’ Pirme kitang magin andam na magtaram manongod sa marahayon na mga bagay na ginibo na asin gigibohon pa ni Jehova sa ngapit.

Ano an ipinananagsag kan aking ini?

Basahon an sinasabi kan Kasuratan manongod sa pananagsag, o paghambog, asin aramon kun paano niato maninigong likayan an pananagsag manongod sa satong sadiri: Talinhaga 16:​5, 18; Jeremias 9:​23, 24; 1 Corinto 4:7; asin 1Co 13:4.