Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 44

An Satong mga Katood Maninigo na Namomoot sa Dios

An Satong mga Katood Maninigo na Namomoot sa Dios

AN MGA katood mga tawo na gusto niatong makaolay asin makaibaiba. Alagad importante na magkaigwa kan tamang klase nin mga katood. Sa paghona mo siisay daw an pinakamarahay na magin katood niato?— Iyo, si Jehova Dios.

Talaga daw na puede kitang magin katood nin Dios?— Bueno, sinasabi kan Biblia na si Abraham, sarong tawo na nabuhay kaidtong haloy nang panahon, “katood ni Jehova.” (Santiago 2:23) Aram mo daw kun taano?— Minasimbag an Biblia na si Abraham nagkuyog sa Dios. Nagkuyog sia dawa kan an ipinapagibo sa saiya depisil. Kaya tanganing magin katood ni Jehova, dapat na gibohon niato an nakapaoogma sa saiya, arog kan ginibo ni Abraham asin arog kan pirmeng ginigibo kan Dakulang Paratokdo.​—Genesis 22:1-14; Juan 8:​28, 29; Hebreo 11:​8, 17-19.

Taano ta “katood ni Jehova” si Abraham?

 Sinabi ni Jesus sa saiyang mga apostol: “Kamo mga katood ko kun ginigibo nindo an ipinagboboot ko sa saindo.” (Juan 15:14) Mantang an gabos na sinabi ni Jesus sa mga tawo hale ki Jehova, boot sabihon ni Jesus na an mga katood nia mga tawo na naggigibo kan ipinagigibo sa sainda nin Dios. Iyo, an gabos niang katood namomoot sa Dios.

An nagkapira sa pinakadayupot na katood kan Dakulang Paratokdo iyo an saiyang mga apostol, na maheheling mo an retrato sa pahina 75 kan librong ini. Sinda nagbaklay kaiba nia asin nagtabang sa saiya sa paghuhulit. An kadaklan kan oras ni Jesus ginamit nia kaiba kan mga tawong ini. Iriba sindang nagkakakan. Iriba sindang nag-oorolay manongod sa Dios. Asin iriba sinda sa paggibo nin iba pang mga bagay. Alagad dakol pa an ibang katood ni Jesus. Nakikidagos sia sa sainda, asin nagkakaigwa sinda nin nakaoogmang marhay na pag-iribaiba.

An sarong pamilya na gustong pakidagosan kaidto ni Jesus nag-iistar sa sadit na banwaan nin Betania, na yaon sana sa luwas kan dakulang siudad nin Jerusalem. Nagigirumdoman mo daw sinda?— Sinda si Maria asin Marta saka an tugang nindang si Lazaro. Si Lazaro inapod ni Jesus  na katood nia. (Juan 11:​1, 5, 11) An dahelan kun taano ta namomotan ni Jesus an pamilyang ini asin naoogma siang makiibaiba sa sainda iyo na sinda namomoot ki Jehova asin naglilingkod sa Saiya.

Taano ta parateng nakikidagos si Jesus sa pamilyang ini kun sia minasongko sa Jerusalem? Aram mo daw an mga ngaran ninda?

Dai ini nangangahulogan na si Jesus bakong maboot sa mga tawo na dai naglilingkod sa Dios. Maboot man sia. Nagduman pa ngani sia sa harong ninda asin nagkakan kaiba ninda. Huli kaini may mga nagsabi na si Jesus “katood nin mga parasingil nin buhis asin mga parakasala.” (Mateo 11:19) An totoo iyo na dai nagduman si Jesus sa harong kan mga tawong ini ta nagugustohan nia an pamumuhay ninda. Nagsongko sia sa sainda tangani na makaolay nia sinda manongod ki Jehova. Hiningoa nia na tabangan sinda na magbakle sa maraot nindang mga gibo asin maglingkod sa Dios.

Taano ta nagsakat sa kahoy na ini si Zaqueo?

Nangyari ini sarong aldaw sa siudad nin Jerico. Minaagi sana kaidto si Jesus pasiring sa Jerusalem. Kadakol kan tawo, asin kabilang sa kadaklan an sarong lalaki na an ngaran Zaqueo. Gusto niang maheling si Jesus. Alagad hababa si Zaqueo, asin dai sia nakakaheling huli sa kadakolan kan tawo. Kaya nag-enot na siang duminalagan sa dalan asin nagsakat sa sarong kahoy tangani na makaheling sia nin malinaw pag-agi ni Jesus.

Pagtangod ni Jesus sa kahoy, nagtingag sia asin nagsabi: ‘Humilig ka nin madali, ta ngonyan maduman ako sa harong mo.’ Alagad si Zaqueo mayaman na tawo na nakaginibo  nin maraot na mga bagay. Taano daw ta gusto ni Jesus na magduman sa harong nin siring na klase nin tawo?—

Idto bakong huli ta nagustohan ni Jesus an pamumuhay kan tawong idto. Nagduman sia tanganing makipag-olay ki Zaqueo manongod sa Dios. Naheling nia kun gurano nagmaigot an tawong idto na maheling sia. Kaya aram nia na maghihinanyog gayod si Zaqueo. Marahay ining panahon na kaolayon sia manongod sa sinasabi nin Dios na maninigo na magin pamumuhay nin mga tawo.

Taano ta sinosongko ni Jesus si Zaqueo, asin ano an ipinanunugang gibohon ni Zaqueo?

Kaya, ano daw an naheheling niatong nangyayari ngonyan?— Nagustohan ni Zaqueo an mga katokdoan ni Jesus. Pinagbabasolan niang marhay an pandadaya nia sa mga tawo, asin nanunuga sia na isusulit nia an kuarta na dai nia dapat na kinua. Dangan nagin siang parasunod ni Jesus. Kaidto sana na nagin magkatood si Jesus asin si Zaqueo.​—Lucas 19:1-10.

Kun aarogon niato an Dakulang Paratokdo, masongko daw kita sa mga tawo na bako niatong katood?— Iyo. Alagad dai kita maduman sa harong ninda ta nagugustohan niato an pamumuhay ninda. Asin dai kita magibo nin salang mga bagay kaiba ninda. Sosongkoon niato sinda tangani na makaolay niato sinda manongod sa Dios.

 Alagad an dayupot niatong mga katood iyo an mga nangorognang gusto niatong makaibaiba. Tangani na sinda magin an tamang klase nin mga katood, dapat na sinda an klase na nagugustohan nin Dios. An iba tibaad dai ngani midbid kun siisay si Jehova. Alagad kun gusto nindang mag-adal manongod sa saiya, matatabangan niato sinda. Asin kun namomotan naman ninda si Jehova kapareho niato, puede na kitang magin dayupot na magkatood.

May saro pang paagi na maaraman kun baga magigin marahay na katood an saro. Pagmasdan mo an mga ginigibo nia. Naggigibo daw sia nin daing kabootan na mga bagay sa ibang tawo dangan pinagngingisihan iyan? Sala iyan, bako daw?— Pirme daw siang nakakakua nin kompromiso? Habo niatong makakua nin kompromiso kaiba nia, bako daw?— O tinutuyo daw niang gumibo nin mga bagay na maraot dangan naghohona sia na madonong sia ta dai sia nadakop? Dawa kun dai nadakop an tawong iyan, naheling nin Dios an ginibo nia, bako daw?— Sa paghona mo daw marahay na magin katood niato an mga tawo na naggigibo nin siring na mga bagay?—

Taano ta dai mo kuanon an Biblia mo? Helingon niato kun ano an sinasabi kaiyan manongod sa kun paano naaapektaran kan satong mga kaibaiba an satong buhay. An teksto yaon sa 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 33. Nakua mo na daw iyan?— Sabi kaiyan: “Dai kamo palagalag. An maraot na pag-iriba nakararaot sa marahay na mga ugale.” Ini nangangahulogan na kun kita makikiibaiba sa maraot na mga tawo, tibaad magin maraot man kita. Asin totoo man na an marahay na kairibaiba nakatatabang sato na magkaigwa nin marahay na mga ugale.

Nungka niatong paglingawan na an pinakaimportanteng Persona sa satong buhay iyo si Jehova. Habo niatong raoton an pakikikatood niato sa saiya, bako daw?— Kaya dapat na mag-ingat kita na makikatood sana sa mga namomoot sa Dios.

An halaga kan tamang klase nin mga kaibaiba ipinaheheling sa Salmo 119:115 (118:115, “Dy”); Talinhaga 13:20; 2 Timoteo 2:22; asin 1 Juan 2:15.