Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 46

Linaglag nin Baha an Sarong Kinaban—Mangyayari daw Giraray Iyan?

Linaglag nin Baha an Sarong Kinaban—Mangyayari daw Giraray Iyan?

MAY nadangog ka na daw na nagtataram manongod sa katapusan kan kinaban?— Ngonyan dakol nanggad an nagtataram manongod dian. May mga naghohona na an kinaban matatapos sa sarong guerra na dian an mga tawo magamit nin mga bomba nuklear. Sa paghona mo daw talagang lalaglagon nin Dios an satong magayon na planetang daga asin an satong magayonon na kalangitan saka an makinang na mga bitoon kaiyan?—

Arog kan nanodan niato, an Biblia may sinasabi manongod sa katapusan kan kinaban. “An kinaban maagi sana,” sabi kan  Biblia. (1 Juan 2:17) Sa paghona mo daw mangangahulogan kan katapusan kan daga an katapusan kan kinaban?— Dai, sinasabi kan Biblia na an daga ginibo nin Dios “tanganing pag-istaran,” iyo, tanganing an mga tawo mag-istar dian asin maggayagaya dian. (Isaias 45:18) An Salmo 37:29 nagsasabi: “An mga matanos mismo magmamana kan daga, asin sinda mag-eerok dian sagkod lamang.” Sa dahelan na ini sinasabi man kan Biblia na an daga magdadanay sagkod lamang.​—Salmo 104:5; Eclesiastes 1:4.

Kaya kun an katapusan kan kinaban dai nangangahulogan nin katapusan kan daga, ano daw an boot sabihon kaiyan?— Maaaraman niato iyan kun sisiyasaton niato an nangyari kan kaaldawan ni Noe. Ipinaliliwanag kan Biblia: “An kinaban kan panahon na idto nalaglag kan iyan malantopan [o, bahaon] nin tubig.”​—2 Pedro 3:6.

May nakaligtas daw sa katapusan kan kinaban kaidtong Delubyo, o dakulang Baha, kan kaaldawan ni Noe?— Sinasabi kan Biblia na an Dios “ilinigtas si Noe, sarong parahulit nin katanosan, kaibanan nin pito pa kan papangyarihon nia an delubyo sa sarong kinaban nin maraot na mga tawo.”​—2 Pedro 2:5.

Ano an kinaban na linaglag kan kaaldawan ni Noe?

Kun siring, anong kinaban an natapos? An daga daw, o an maraot na mga tawo?— An sabi kan Biblia an “sarong kinaban nin maraot na mga tawo.” Asin mangnoha, si Noe inaapod na “sarong parahulit.” Ano daw sa paghona mo an ihinuhulit nia?— Pinatatanidan ni Noe an mga tawo manongod sa katapusan kan “kinaban kan panahon na idto.”

Kan si Jesus magtaram manongod sa dakulang Baha, sinabi nia sa saiyang mga disipulo kun ano an ginigibo kaidto nin mga tawo bago dumatong an katapusan. Ini an sinabi nia sa sainda: “Kan mga aldaw na idto bago kan baha, [an mga tawo] nagkakarakan asin nag-iirinom, an mga lalaki nag-aaragom asin an mga babae nagpapaaragom, sagkod kan aldaw na si Noe naglaog sa dahong; asin dai sinda nagmangno sagkod na dumatong an baha asin iinanod sinda gabos.” Dangan sinabi ni Jesus na arog  man na gayo kaiyan an igagawe nin mga tawo bago matapos an kinaban na ini.​—Mateo 24:37-39.

Ipinaheheling sato kan mga tataramon ni Jesus na may manonodan kitang mga leksion sa ginigibo kaidto nin mga tawo bago an Baha. Sa pagbasa kan Kapitulo 10 kan librong ini, nagigirumdoman mo daw kun ano an ginibo kan mga tawong idto?— An ibang tawo paradaogdaog asin naggibo nin mga kadahasan. Alagad an dakol pang iba, sabi ni Jesus, basta dai naghinanyog kan si Noe isugo nin Dios na maghulit sa sainda.

Kaya nag-abot an panahon na sinabi ni Jehova ki Noe na lalaglagon Nia an maraot na mga tawo paagi sa sarong baha. Lalantopan kan tubig an bilog na daga, pati an mga bukid. Sinabihan ni Jehova si Noe na gumibo nin sarong dakulang dahong. Idto garo dakula, halabang kahon, o kaban, arog kan maheheling mo sa retrato sa pahina 238.

Sinabihan nin Dios si Noe na gumibo nin dahong na dakula nin igo tangani na sia asin an saiyang pamilya saka an dakol sa mga hayop magkaigo na ligtas sa laog kaiyan. Nagmaigot na marhay si Noe asin an saiyang pamilya. Nagpalod sinda nin darakulang kahoy, asin ginagamit an mga tablon pinonan nindang gibohon an dahong. Kinaipuhan kaini an kadakoldakol na taon ta dakulaon an dahong.

Nagigirumdoman mo daw kun ano pa an ginigibo ni Noe sa gabos na taon na ginigibo nia an dahong?— Naghuhulit sia, na pinatatanidan an mga tawo manongod sa nagdadangadang na Baha. May siisay man daw sa sainda na naghinanyog? Mayo apuera sa pamilya ni Noe. An iba nasisibot na marhay sa ibang bagay. Nagigirumdoman mo daw kun ano an sinabi ni Jesus na ginigibo ninda?— Sibot sinda sa pagkakan asin pag-inom patin pag-agom. Dai ninda inisip na maraot sinda, asin dai sinda nagtao nin panahon na maghinanyog ki Noe. Kaya helingon niato kun ano an nangyari sa sainda.

Pakalaog ni Noe asin kan saiyang pamilya sa dahong, sinerahan ni Jehova an pinto. An mga tawo na nasa luwas dai pa man giraray minatubod  na maabot an Baha. Alagad bigla na sana, nagpoon na bumagsak an tubig hale sa langit! Idto bako sanang ordinaryong oran. Idto makosogon na oran! Dai nahaloy garo na mahiwas na mga salog an tubig, na maribokon. Tinumba kaiyan an darakulang kahoy asin pinaligid an darakulang gapo na garo iyan mga batiris. Asin kumusta man daw an mga tawo na nasa luwas kan dahong?— Sinasabi ni Jesus: ‘Duminatong an baha asin iinanod sinda gabos.’ Nagadan an gabos na tawo na nasa luwas kan dahong. Taano daw?— Arog kan sabi ni Jesus, “dai sinda nagmangno.” Dai sinda naghinanyog!​—Mateo 24:39; Genesis 6:5-7.

Taano ta maninigo na bako sanang pag-oroogma an isipon niato?

Ngonyan, girumdoma na sinabi ni Jesus na an nangyari sa mga tawong idto leksion para sa sato ngonyan. Ano daw na leksion an manonodan niato?— Bueno, linaglag an mga tawo bako sanang huli ta maraot sinda kundi huli ta an dakol sibot-sibot kaya dai nang panahon na aramon an manongod sa Dios asin an gigibohon nia. Kaipuhan na magmaan kita na dai kita magin arog ninda, bako daw?—

Sa paghona mo daw lalaglagon giraray nin Dios an kinaban paagi sa baha?— Dai, nanuga an Dios na dai na nia iyan gigibohon. An sabi nia: “An sakuyang hablondawani itinatao ko sa panganoron, asin iyan magigin tanda.” Sinabi ni Jehova na an hablondawani magigin tanda na “an katubigan dai na magigin delubyo na malaglag sa gabos na laman.”​—Genesis 9:11-17.

Kaya makasisierto kita na nungka na lalaglagon giraray nin Dios an kinaban paagi sa baha. Pero, arog kan naheling niato, an Biblia talagang may sinasabi manongod sa katapusan kan kinaban. Kun laglagon na nin Dios an kinaban  na ini, siisay daw an saiyang ililigtas?— An mga tawo daw na bangkag sa ibang bagay kaya nungka sindang nagmawot na makanood manongod sa Dios? An mga pirme daw na sibot-sibot kaya mayo nang panahon na mag-adal kan Biblia? Ano sa paghona mo?—

Gusto niato na mapabilang sa mga papagdadanayon nin Dios na buhay, bako daw?— Bako daw na marahayon kun an satong pamilya magigin arog kan pamilya ni Noe kaya ililigtas kita gabos nin Dios?— Tanganing makaligtas kita sa katapusan kan kinaban, kaipuhan na masabotan niato kun paano iyan lalaglagon nin Dios asin papangyayarihon an saiyang matanos na bagong kinaban. Helingon niato kun paano nia ini gigibohon.

Itinatao sato kan Biblia an simbag sa Daniel kapitulo 2, bersikulo 44. An tekstong ini nagtataram manongod sa kaaldawan niato sa pagsabi kaiyan: “Sa mga aldaw kan mga hadeng idto an Dios nin kalangitan mapatindog nin sarong kahadean [o, gobyerno] na dai noarin man malalaglag. Asin an kahadean mismo dai itatao sa arin man na ibang banwaan. Iyan an maronot asin matapos kan gabos na ining kahadean, asin iyan mismo magdadanay sagkod sa mga panahon na daing talaan.”

Nasasabotan mo daw iyan?— Sinasabi kan Biblia na lalaglagon kan gobyerno nin Dios an gabos na daganon na gobyerno. Taano daw?— Huli ta an mga iyan dai nagkukuyog sa Saro na ginibo nin Dios na Hade. Asin siisay na ngani sia?— Iyo, si Jesu-Cristo!

Lalaglagon ni Jesu-Cristo, an Hade na pinili nin Dios, an kinaban na ini sa Armagedon

Si Jehova Dios may deretsong magdesisyon kun anong klaseng gobyerno an maninigong mamahala, asin pinili nia an saiyang Aki, si Jesus, na magin Hade. Dai na mahahaloy an Namamahala na pinili nin Dios, si Jesu-Cristo, mangengenot sa paglaglag sa gabos na gobyerno kan kinaban na ini. Ilinaladawan sia kan Biblia, sa Kapahayagan kapitulo 19, bersikulo 11 sagkod 16, mantang iyan ginigibo nia, arog kan ipinaheheling kan retratong ini. Sa Biblia, an guerra nin Dios sa paglaglag sa gabos na gobyerno kan kinaban inaapod na Har–​​Magedon, o Armagedon.

 Ngonyan, sinasabi nin Dios na lalaglagon kan Kahadean nia an mga gobyerno nin tawo. Alagad kita daw an sinasabihan nia na gumibo kaiyan?— Dai, sa Biblia, an Armagedon inaapod na “guerra kan dakulang aldaw nin Dios na Makakamhan sa Gabos.” (Kapahayagan 16:​14, 16) Iyo, an Armagedon guerra nin Dios, asin ginagamit nia si Jesu-Cristo na mangenot sa langitnon na mga hukbo sa pakikilaban. Harani na daw an guerra nin Armagedon? Helingon niato kun paano niato iyan maaaraman.

Magkaibanan niatong basahon an manongod sa panahon na hahaleon nin Dios an gabos na maraot asin ililigtas an mga naglilingkod sa saiya, sa Talinhaga 2:​21, 22; Isaias 26:​20, 21; Jeremias 25:31-33; asin Mateo 24:​21, 22.