Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 30

Tabang na Mapaglabanan an mga Pagkatakot Niato

Tabang na Mapaglabanan an mga Pagkatakot Niato

PASIL daw para sa saimo an paglingkodan si Jehova?— Dai sinabi kan Dakulang Paratokdo na iyan magigin pasil na gibohon. Kan banggi bago gadanon si Jesus, sinabihan nia an saiyang mga apostol: “Kun an kinaban naoongis sa saindo, aram na nindo na iyan naongis na nguna sa sako bago iyan naongis sa saindo.”​—Juan 15:18.

Nanagsag si Pedro na nungka niang babayaan si Jesus, alagad sinabi ni Jesus na tolong beses na si Pedro madehar na midbid sia sa mismong bangging idto. Asin ini man nanggad an ginibo ni Pedro! (Mateo 26:31-35, 69-75) Paano daw nangyari an siring na bagay?— Nangyari iyan ta natakot si Pedro, siring man an ibang apostol.

Aram mo daw kun taano ta natakot an mga apostol?​— Dai ninda nagibo an sarong importanteng marhay na bagay. An pakanood manongod digdi makatatabang sa sato na maglingkod ki Jehova, ano man an sabihon o gibohon sa sato nin siisay pa man. Pero, primero, kaipuhan na repasohon niato kun ano an nangyari kan huring banggi na nakaibaiba ni Jesus an saiyang mga apostol.

Enot, iriba sindang nagselebrar kan Paskua. Ini espesyal na pagkakan na ginigibo taon-taon tanganing ipagirumdom sa banwaan nin Dios an pagkalda sa sainda sa kaoripnan sa Egipto. Dangan pinonan ni Jesus an saro pang espesyal na pagkakan kaiba ninda. Pag-oolayan niato iyan sa sarong nahuhuring kapitulo asin ipaliliwanag kun paano kita tinatabangan kan pagkakan na iyan na magirumdoman si Jesus. Pakatapos kan pagkakan na idto asin pakatao nin pamparigon sa boot sa saiyang mga apostol, dinara sinda ni Jesus sa hardin nin Getsemani. Ini paboritong lugar na parate nindang dinudumanan.

 Ruminayorayo si Jesus nin solo duman sa hardin tanganing mamibi. Sinabihan man nia si Pedro, Santiago, asin Juan na mamibi. Alagad ta napatorog sinda. Tolong beses na si Jesus ruminayo nin solo tanganing mamibi, asin tolong beses siang nagbuelta asin naabotan na natotorog si Pedro asin an iba pa! (Mateo 26:36-47) Aram mo daw kun taano ta maninigo kutana sindang nagpuka tanganing mamibi?— Pag-olayan niato ini.

Taano ta maninigo kutanang nagpuka si Pedro, Santiago, asin Juan?

Si Judas Iscariote yaon duman sa Paskua kaiba ni Jesus asin kan ibang apostol sa kapinonan kan bangging idto. Siring sa tibaad nagigirumdoman mo, nagin parahabon si Judas. Ngonyan nagin na siang traydor. Aram nia an manongod sa lugar sa hardin nin Getsemani na duman parateng nakikipagtipon si Jesus sa saiyang mga apostol. Kaya ipinag-iba duman ni Judas an mga soldados tanganing arestaron si Jesus. Pag-abot ninda, hinapot sinda ni Jesus: “Siisay an hinahanap nindo?”

Nagsimbag an mga soldados: “Si Jesus.” Dai natakot si Jesus, kaya nagsimbag sia: “Ako sia.” Nabiglang marhay an mga soldados sa kosog nin boot ni Jesus kaya napasibog sinda asin natumba. Dangan sinabi ni Jesus: ‘Kun ako an hinahanap nindo, pabayae nindong humale an mga apostol ko.’​—Juan 18:1-9.

Kan si Jesus takmaon na kan mga soldados asin gaposon, natakot an mga apostol asin nagdurulag. Alagad gusto ni Pedro asin Juan na maaraman an mangyayari, kaya suminunod sinda na may distansia. Sa kahurihurihi, dinara si Jesus sa harong ni Caifas, an halangkaw na saserdote. Mantang midbid si Juan kan halangkaw na saserdote, sia asin si Pedro pinalaog sa patyo kan bantay sa tata.

Tiripon na an mga saserdote sa harong ni Caifas tanganing magkaigwa nin bista. Gusto nindang ipagadan si Jesus. Kaya may mga pinaatubang sindang testigo na nagputik manongod sa saiya. Sinusuntok si Jesus kan mga tawo asin tinatampal sia. Mantang ini gabos nangyayari, nasa harani si Pedro.

 Namangno si Pedro nin sarong surugoon na babae, an bantay sa tata na nagpalaog ki Pedro asin Juan. “Ika kaiba man ni Jesus!” sabi nia. Alagad dineharan ni Pedro an bagay na midbid ngani nia si Jesus. Paghaloyhaloy namidbid na naman si Pedro nin saro pang babae asin sinabi kaini sa mga nagtitindog duman: “An tawong ini kaiba ni Jesus.” Nagdehar giraray si Pedro na midbid sia. Paghaloyhaloy pa naheling si Pedro nin sarong grupo nin mga tawo asin sinabi sa saiya: “Tunay nanggad na ika saro man sa sainda.” Sa ikatolong beses dineharan iyan ni Pedro, na sinasabi: “Dai ko midbid an tawong iyan!” Suminumpa pa ngani si Pedro na totoo an sinasabi nia, asin suminalingoy si Jesus asin hineling sia.​—Mateo 26:57-75; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-27.

Taano ta natakot na marhay si Pedro kaya nagputik sia manongod sa pakamidbid ki Jesus?

Aram mo daw kun taano ta nagputik si Pedro?— Iyo, huli ta natakot sia. Alagad taano daw ta natakot sia? Ano daw an dai nia nagibo tanganing madugangan an saiyang kosog nin boot? Isip-isipa iyan. Ano daw an ginibo ni Jesus tanganing magkakosog nin boot?— Namibi sia sa Dios, asin tinabangan sia nin Dios na magkakosog nin boot. Asin girumdoma, tolong beses na sinabihan ni Jesus si Pedro na mamibi asin magpuka patin magin mapagbantay. Alagad ano an nangyari?—

 Sa kada beses, napatorog si Pedro. Dai sia namibi, asin dai sia nagin mapagbantay. Kaya nabigla sia kan arestaron si Jesus. Sa huri duman sa bista, kan pagsuntokon ninda si Jesus asin iplano na ipagadan sia, natakot si Pedro. Pero, pira sanang oras bago kaini, ano daw an sinabi ni Jesus na dapat asahan kan mga apostol nia?— Sinabi sa sainda ni Jesus na kun paanong ikinaongis sia kan kinaban, ikaoongis man sinda kaiyan.

Paano ka daw puedeng mamugtak sa situwasyon na kaagid kan ki Pedro?

Ngonyan umisip kita nin puedeng mangyari sa sato na kaagid kan nangyari ki Pedro. Halimbawa yaon ka sa klase dangan an iba nagpoon na magtaram nin maraot manongod sa mga tawo na dai nagsasaludo sa bandera o dai nagseselebrar nin Pasko. Dangan paano kun birikan  ka nin saro asin ihapot: “Ano totoo na dai ka nagsasaludo sa bandera?” O sabihon nin iba: “Nabaretaan niamo na dai ka ngani nagseselebrar nin Pasko!” Matatakot ka daw na magsabi kan katotoohan?— Masusugotan ka daw na magputik, kapareho ni Pedro?—

Pagkatapos, namondong marhay si Pedro na dineharan niang midbid nia si Jesus. Kan marealisar nia an ginibo nia, luminuwas sia asin naghibi. Iyo, nagbalik sia ki Jesus. (Lucas 22:32) Ngonyan isip-isipa ini. Ano daw an makatatabang sa sato na dai matakot na marhay na masabi niato an arog kan sinabi ni Pedro?— Girumdoma, si Pedro dai nakapamibi asin dai nagin mapagbantay. Kaya, ano an masasabi mo na kaipuhan niatong gibohon tanganing magin parasunod kan Dakulang Paratokdo?—

Tunay nanggad na kaipuhan kitang umarang nin tabang ki Jehova. Kan si Jesus mamibi, aram mo daw kun ano an ginibo nin Dios para sa saiya?— Nagsugo sia nin anghel na mapakosog sa saiya. (Lucas 22:43) Matatabangan man daw kita kan mga anghel nin Dios?— Sinasabi kan Biblia: “An anghel ni Jehova nagkakampo sa palibot kan mga natatakot sa saiya, asin sinda saiyang iliniligtas.” (Salmo 34:7) Alagad tanganing akoon an tabang nin Dios, orog pa sa pag-arang sana kaiyan an kaipuhan niatong gibohon. Aram mo daw kun ano an kaipuhan pa niatong gibohon?— Sinabihan ni Jesus an mga parasunod nia na magpuka asin magdanay na mapagbantay. Sa paghona mo paano daw niato iyan magigibo?—

Kaipuhan na kita maingat na maghinanyog sa sinasabi sa Kristianong mga pagtiripon niato asin pagtao nin atension sa nababasa niato sa Biblia. Alagad kaipuhan man kitang regular na mamibi ki Jehova asin hagadon sa saiya na tabangan kitang makapaglingkod sa saiya. Kun gigibohon niato iyan, maako kita nin tabang na mapaglabanan an mga pagkatakot niato. Dangan maoogma kita kun may oportunidad kitang sabihan an iba manongod sa Dakulang Paratokdo asin sa saiyang Ama.

An mga tekstong ini makatatabang sa sato na nungka na pabayaan an pagkatakot sa ibang tawo na makaolang sa sato sa paggibo kan tama: Talinhaga 29:25; Jeremias 26:12-15, 20-24; asin Juan 12:​42, 43.