Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 6

An Dakulang Paratokdo Naglingkod sa Ibang Tawo

An Dakulang Paratokdo Naglingkod sa Ibang Tawo

NAGUGUSTOHAN mo daw kun may gumibo nin marahay na bagay para sa saimo?— Bueno, an ibang tawo nagugustohan man kun may gumibo nin marahay para sa sainda. Kita gabos nagugustohan iyan. Aram iyan kan Dakulang Paratokdo, asin pirme siang may ginigibo para sa mga tawo. Sabi nia: “[Ako] nagdigdi, bakong tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod.”​—Mateo 20:28.

Ano an pinagdidiskutiran kan mga parasunod ni Jesus?

Kaya kun gusto niatong arogon an Dakulang Paratokdo, ano an dapat niatong gibohon?— Dapat kitang maglingkod sa iba. Dapat kitang gumibo nin marahay para sa sainda. Totoo na dakol an dai naggigibo kaini. Sa katunayan, an kadaklan pirmeng gusto na paglingkodan sinda nin iba. May panahon na dawa an mga parasunod ni Jesus arog man kaini an saboot. An balang saro sa sainda gusto na iyong magin pinakadakula o pinakaimportante.

Sarong aldaw nagbabaklay si Jesus kaiba an mga disipulo nia, na mga parasunod nia. Pag-abot ninda sa siudad nin Capernaum, na harani sa Dagat nin Galilea, sinda gabos naglaog sa sarong harong. Duman hinapot sinda ni Jesus: “Ano an saindong pinagdidiskutiran sa dalan?” Dai sinda naggirong ta sa dalan nagdiriskutiran sinda manongod sa kun siisay an mas dakula.​—Marcos 9:​33, 34.

 Aram ni Jesus na bakong tama na isipon kan siisay man sa saiyang mga disipulo na sia an pinakadakula. Kaya, arog kan nanodan niato sa enot na kapitulo kan librong ini, pinatindog nia sa tahaw ninda an sarong saday na aki asin sinabihan sinda na maninigo na magin sindang mapakumbaba arog kan aking iyan. Alagad dai pa man giraray sinda nakanood. Kaya dai nahaloy bago sia magadan, tinokdoan sinda ni Jesus nin leksion na nungka nindang malilingawan. Ano daw an ginibo nia?—

Bueno, mantang nagkakakan sinda gabos, nagbuhat si Jesus sa lamesa asin hinukas an pan-ibabaw niang gubing. Pagkakua nin tuwalya, itinapis nia iyan. Dangan nagkua sia nin planggana asin binugtakan iyan nin tubig. Segurado na iniisip-isip kan saiyang mga parasunod kun ano an gigibohon nia. Mantang sinda nagmamasid, sinda gabos dinolok ni Jesus, duminuko sia, asin hinanawan an bitis ninda. Dangan pinunasan nia kan tuwalya an bitis ninda. Isip-isipa na sana iyan! Ano daw kun yaon ka duman? Ano daw an magigin saboot mo?—

Anong leksion an itinotokdo ni Jesus sa saiyang mga parasunod?

Dai hinona kan mga parasunod nia na tama na paglingkodan sinda nin arog kaini kan Dakulang Paratokdo. Napasupog sinda. Sa katunayan, habo ni Pedro na gibohon ni Jesus para sa saiya an hamak na paglilingkod na ini. Alagad sinabi ni Jesus na importante na ini gibohon nia.

Parate na dai man kita naghihinanawan nin bitis ngonyan. Alagad ini ginigibo kaidtong yaon si Jesus digdi sa daga. Aram mo daw kun taano?— Bueno, duman sa iniistaran ni Jesus asin kan saiyang mga parasunod, nakasandalyas an mga tawo na mayo nin medyas. Kaya paglakaw ninda sa mga tinampong daga, napapatos nin alpog an bitis ninda. Sarong kabootan na hugason an alpog sa bitis nin saro na naglaog sa harong sa pagbisita.

Alagad sa panahon na ini mayo ni saro sa mga disipulo ni Jesus na nag-alok na hanawan an bitis kan iba. Kaya si Jesus na an guminibo kaiyan. Sa paggibo kaini, tinokdoan ni Jesus nin importanteng leksion an saiyang mga parasunod. Kaipuhan na manodan ninda an leksion na ini. Asin iyan leksion na kaipuhan na manodan niato ngonyan.

 Aram mo daw kun ano an leksion na iyan?— Pagkasulotan giraray ni Jesus kan pan-ibabaw niang gubing asin pakabalik nia sa lamesa, ipinaliwanag nia: “Aram nindo kun ano an ginibo ko sa saindo? Inaapod nindo akong, ‘Paratokdo,’ asin, ‘Kagurangnan,’ asin tama kamo, huli ta siring man nanggad ako kaiyan. Kun siring, kun ako, minsan Kagurangnan asin Paratokdo, naghanaw kan saindong mga bitis, dapat na hanawan man nindo an bitis kan lambang saro.”​—Juan 13:2-14.

Ano an magigibo mo tanganing makatabang sa iba?

Ipinaheling digdi kan Dakulang Paratokdo na boot nia na an saiyang mga parasunod maglingkod sa lambang saro. Habo nia na sadiri sana ninda an isipon ninda. Habo nia na isipon ninda na sinda importanteng marhay kaya maninigo na pirme sindang paglingkodan nin iba. Boot nia na sinda magin andam na maglingkod sa iba.

Bako daw iyan na marahay na leksion?— Aarogon mo daw an Dakulang Paratokdo asin maglilingkod ka man sa ibang tawo?— Kita gabos puedeng gumibo nin mga bagay para sa iba. Ikaoogma ninda ini. Alagad pinakamarahay sa gabos, ikaoogma iyan ni Jesus asin kan saiyang Ama.

Bako man na depisil na maglingkod sa ibang tawo. Kun ika magmamasid, dakol kang maheheling na puede mong gibohon para sa iba. Isip-isipa ngonyan: May magigibo ka daw tanganing matabangan mo si nanay mo?  Aram mo na kadakol kan ginigibo nia para sa saimo asin sa iba pa sa pamilya. Matatabangan mo daw sia?— Taano ta dai mo sia hapoton?

Tibaad puede kang magpuesto kan lamesa bago magkakan an pamilya. O tibaad puede kang manaray kan mga kinakanan pagkakakan kan pamilya. An ibang aki ilinuluwas an basura aroaldaw. Ano man an makaya mong gibohon, maglilingkod ka sa iba, arog kan ginibo ni Jesus.

Igwa ka daw nin nguhod na mga tugang na mapaglilingkodan mo? Girumdoma, si Jesus, an Dakulang Paratokdo, naglingkod pati sa saiyang mga parasunod. Paagi sa paglilingkod sa nguhod mong mga tugang, aarogon mo si Jesus. Ano daw an magigibo mo para sa sainda?— Tibaad matatabangan mo sinda na sarayon an mga kawatan ninda kun tapos na sindang magkawat. O tibaad matatabangan mo sindang magbulos. O tibaad  matatabangan mo sindang pakarhayon an saindang higdaan. May naiisip ka pa daw na magigibo mo para sa sainda?— Mamomotan ka ninda huli sa paggibo kan mga bagay na ini, kun paanong an mga parasunod ni Jesus namotan sia.

Duman man sa eskuelahan makapaglilingkod ka sa ibang tawo. Puedeng sa mga kaklase mo o sa maestra mo. Kun may mahulogan nin libro, magigin kabootan mo na tabangan sia sa pagpurot kaiyan. Puede kang mag-opresir na linigan an pisara o gibohon an iba pa para sa maestra mo. Dawa an pagbukas kan pinto para sa iba sarong maboot na paglilingkod.

Kun beses, maririsa niato na an mga tawo dai nagpapasalamat sa sato para sa paglilingkod niato sa sainda. Sa paghona mo daw maninigo na dai na kita maggibo nin marahay huli kaini?— Dai! Dakol an dai nagpasalamat ki Jesus para sa marahay na mga ginibo nia. Alagad dai sia nagpondo sa paggibo nin marahay huli kaiyan.

Kaya dai kita noarin man magpogol sa paglilingkod sa ibang tawo. Girumdomon niato an Dakulang Paratokdo, si Jesus, asin pirme niatong hingoahon na arogon an saiyang halimbawa.

Para sa dagdag pang teksto manongod sa pagtabang sa iba, basahon an Talinhaga 3:​27, 28; Roma 15:​1, 2; asin Galacia 6:2.