Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 34

Ano an Mangyayari Kun Kita Magadan?

Ano an Mangyayari Kun Kita Magadan?

AROG kan tibaad aram mo, an mga tawo ngonyan naggugurang, naghehelang, asin nagagadan. Dawa mga aki nagagadan. Maninigo ka daw na matakot sa kagadanan o sa siisay man na nagadan?— Aram mo daw kun ano an nangyayari kun kita magadan?—

Bueno, mayo nin nabubuhay ngonyan na nagadan asin nabuhay giraray tanganing mag-estorya sato manongod dian. Alagad kan si Jesus, an Dakulang Paratokdo, yaon digdi sa daga, may lalaking arog kaiyan. Maaaraman niato kun ano an nangyayari sa mga nagadan paagi sa pagbasa manongod sa saiya. An lalaki katood ni Jesus asin nag-iistar sa Betania, sarong sadit na banwaan na harani sa Jerusalem. An ngaran nia Lazaro, asin may duwa siang tugang na babae na an ngaran Marta asin Maria. Helingon niato kun ano an sinasabi kan Biblia na nangyari.

Sarong aldaw naghelang nin grabe si Lazaro. Kaidto, nasa harayo si Jesus. Kaya nagsugo si Marta asin Maria nin mensahero tanganing baretaan si Jesus na naghehelang an tugang nindang si Lazaro. Ginibo ninda ini ta aram ninda na puedeng magduman si Jesus asin paomayan an tugang ninda. Si Jesus bakong doktor, alagad may kapangyarihan sia hale sa Dios kaya nakakapagpaomay sia sa gabos na klase nin helang.​—Mateo 15:​30, 31.

Minsan siring, bago nakaduman si Jesus ki Lazaro, gruminabeng marhay an helang ni Lazaro kaya nagadan sia. Alagad sinabi ni Jesus sa saiyang mga disipulo na natotorog si Lazaro asin na maduman Sia tanganing pukawon ini. Dai nasasabotan kan mga disipulo an boot sabihon ni Jesus. Kaya sinabi na nin malinaw ni Jesus: “Si Lazaro nagadan.” Ano an ipinaheheling kaini manongod sa kagadanan?— Iyo, na iyan garo  nanok na pagtorog. Iyan pagtorog na nanok na marhay kaya dai ngani nangangatorogan an tawong iyan.

Padangadang ngonyan si Jesus tanganing songkoon si Marta asin Maria. Dakol na katood kan pamilya an nag-arabot na. Nag-abot sinda tanganing rangahon an magtugang ta nagadan an tugang ninda. Kan mabaretaan ni Marta na padangadang si Jesus, sinabat nia ini. Dai nahaloy nagluwas naman si Maria tanganing maheling si Jesus. Mamondoon sia asin naghihibi, asin naglaob sia sa pamitisan ni Jesus. Naghihiribi man an ibang katood na suminunod ki Maria.

Naghapot an Dakulang Paratokdo kun saen ninda ibinugtak si Lazaro. Sa puntong iyan, dinara si Jesus kan mga tawo sa lungib na linobongan ki Lazaro. Kan maheling ni Jesus na naghihibi an gabos, naghibi naman sia. Aram nia kun gurano kakolog na magadanan nin namomotan.

May gapo sa atubangan kan lungib, kaya sabi ni Jesus: “Halea nindo an gapo.” Maninigo daw nindang gibohon iyan?— Sa paghona ni Marta bako iyan na marahay na ideya. Sabi nia: “Kagurangnan, sa panahon na ini mabata na sia, ta apat na aldaw na.”

Alagad an sabi saiya ni Jesus: “Bakong sinabi ko sa saimo na kun tumubod ka maheheling mo an kamurawayan nin Dios?” An boot sabihon ni Jesus may maheheling si Marta na matao nin onra sa Dios. Ano daw an gigibohon ni Jesus? Kan haleon an gapo, namibi si Jesus nin makosog ki Jehova. Dangan sinabi ni Jesus sa makosog na tingog: “Lazaro, lumuwas ka!” Maluwas daw sia? Makakaluwas daw sia?—

Bueno, kaya mo daw na pukawon an saro na natotorog?— Iyo, kun maapod ka sa makosog na tingog, mamata sia. Alagad kaya mo daw na pukawon an saro na natotorog sa kagadanan?— Dai. Gurano ka man kakosog na mag-apod, dai makakadangog an gadan. Ika o ako o an siisay pa man na tawo digdi sa daga ngonyan mayo nin magigibo tanganing mapukaw an gadan.

Ano an ginibo ni Jesus para ki Lazaro?

 Alagad laen man si Jesus. May espesyal siang kapangyarihan hale sa Dios. Kaya kan si Lazaro apodon ni Jesus, may nangyaring makangangalas. An lalaking apat na aldaw nang gadan luminuwas sa lungib! Nabuhay sia liwat! Nakakahangos asin nakakalakaw patin nakakapagtaram giraray sia! Iyo, si Lazaro binuhay liwat ni Jesus hale sa mga gadan.​—Juan 11:1-44.

Ngonyan isip-isipa ini: Ano daw an nangyari ki Lazaro kan sia magadan? May parte daw sia​​—sarong kalag o espiritu​​—na nagluwas sa hawak nia asin nagduman sa ibang lugar? Nagsakat daw sa langit an kalag ni Lazaro? Nabuhay daw sia duman nin apat na aldaw kaiba nin Dios asin kan banal na mga anghel?—

Dai. Girumdoma, sinabi ni Jesus na natotorog si Lazaro. Paano kun natotorog ka? Kun nanok na marhay an torog mo, dai mo aram kun ano an nangyayari sa palibot mo, bako daw?— Asin pagmata mo, dai mo aram kun gurano ka kahaloy na napatorog sagkod na maheling mo an relo.

 Arog man kaiyan an gadan. Mayo sinda nin aram. Mayo sinda nin pagmate. Asin mayo sinda nin magigibo. Arog kaiyan si Lazaro kan sia gadan. An kagadanan garo nanok na pagtorog na an saro mayo nin nagigirumdoman. Sinasabi kan Biblia: “Kun dapit sa mga gadan, mayo man lamang sinda nin pakaaram.”​—Eclesiastes 9:​5, 10.

Ano an kamugtakan ni Lazaro kan sia gadan?

Isip-isipa man ini: Kun si Lazaro yaon sa langit sa laog kan apat na aldaw na idto, dai daw nia iyan sasabihon?— Asin kun sia yaon sa langit, pababalikon daw sia ni Jesus sa daga hale sa marahayon na lugar na iyan?— Siempre dai!

Pero, dakol an nagsasabi na kita may kalag, asin sinasabi ninda na an kalag nagpapadagos na mabuhay pagkagadan kan hawak. Sinasabi ninda na buhay sa ibang lugar an kalag ni Lazaro. Alagad dai iyan sinasabi kan Biblia. Sinasabi kaiyan na ginibo nin Dios na “buhay na kalag” an enot na tawong si Adan. Si Adan sarong kalag. Sinasabi man kan Biblia na kan si Adan magkasala, sia nagadan. Sia nagin “gadan na kalag,” asin nagbalik sia sa kabokabo na hale dian sia ginibo. Sinasabi man kan Biblia na an gabos na gikan ni Adan nagmana man nin kasalan asin kagadanan.​—Genesis 2:7; 3:17-19; Bilang 6:6; Roma 5:12.

 Malinaw, kun siring, mayo kita nin kalag na siblag sa satong hawak. An balang saro sa sato sarong kalag. Asin mantang an mga tawo nagmana nin kasalan sa enot na tawo, si Adan, sinasabi kan Biblia: ‘An kalag na nagkakasala magagadan.’​—Ezequiel 18:4.

Taano ta mayong dahelan na matakot sa mga gadan?

May mga tawong natatakot sa gadan. Dai mo sinda mapaduman sa sementeryo ta paghona ninda an mga gadan may kalag na siblag sa saindang hawak na puedeng gumibo nin maraot sa mga buhay. Alagad makakagibo daw nin maraot an gadan sa saro na buhay?— Dai.

May mga naniniwala pa ngani na an mga gadan puedeng bumalik bilang espiritu tanganing songkoon an mga buhay. Kaya pinupuestohan ninda nin kakanon an mga gadan. Alagad an mga tawo na naggigibo kaiyan dai talaga nagtutubod sa sinasabi nin Dios manongod sa mga gadan. Kun nagtutubod kita sa sinasabi nin Dios, dai kita matatakot sa mga gadan. Asin kun talagang nagpapasalamat kita sa Dios para sa buhay, ipaheheling niato iyan paagi sa paggibo kan mga bagay na inooyonan nin Dios.

Alagad tibaad iniisip-isip mo: ‘Bubuhayon daw liwat nin Dios an mga aki na nagadan? Boot daw nia talagang gibohon iyan?’ Iyan an pag-olayan niato sa masunod.

Basahon pa niato sa Biblia an manongod sa kamugtakan kan mga gadan asin an manongod sa pagigin kalag nin tawo, sa Salmo 115:17 (113:​17, “Dy”); 146:3, 4 (145:​3, 4, “Dy”); asin Jeremias 2:34.