Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 26

Kun Taano ta Depisil na Gumibo kan Marahay

Kun Taano ta Depisil na Gumibo kan Marahay

KAN naggigibo nin maraot si Saulo, siisay daw an napaogma?— Si Satanas na Diablo. Alagad napaogma man an mga namomoon sa relihion kan mga Judio. Dangan kan si Saulo magin disipulo kan Dakulang Paratokdo asin inapod na Pablo, ikinaongis na sia kan mga namomoon na idto sa relihion. Kaya, nasasabotan mo na daw kun taano ta depisil para sa disipulo ni Jesus na gumibo kan marahay?—

Ano an tinios ni Pablo kan gibohon nia an marahay?

Sarong beses ipinataplong si Pablo kan halangkaw na saserdote na an ngaran Ananias. Hiningoa pa ngani ni Ananias na ipabilanggo si Pablo. Grabe an tinios ni Pablo kan sia magin disipulo ni Jesus. Halimbawa, binugbug si Pablo nin maraot na mga tawo asin hiningoang gadanon sia nin darakulang gapo.​—Gibo 23:​1, 2; 2 Corinto 11:​24, 25.

Dakol an maghihingoa na pagibohon kita nin ikakaanggot nin Dios. Kaya an hapot, Gurano an pagkamoot mo sa marahay? Dakulaon daw an pagkamoot mo dian kaya gigibohon mo an marahay dawa ikaongis ka nin iba huli kaiyan? Kaipuhan an kosog nin boot na gibohon iyan, bako daw?—

 Tibaad isip-isipon mo, ‘Taano man ta ikakaongis kita nin mga tawo huli sa paggibo nin marahay? Bako daw na maninigo sindang maogma?’ Iyan an hohonaon mo. Parate na nagustohan si Jesus huli sa marahay na mga bagay na ginibo nia. Sarong beses, an gabos na taga duman sa sarong siudad nagtiripon sa pinto kan harong na dinadagosan nia. Nagduman sinda ta nagpapaomay si Jesus sa mga may helang.​—Marcos 1:33.

Alagad kun beses dai nagugustohan nin mga tawo an itinotokdo ni Jesus. Dawa ngani pirmeng tama an itinotokdo nia, an nagkapira nagpaheling nin talagang pagkaongis sa saiya ta itinataram nia an katotoohan. Nangyari ini sarong aldaw sa Nazaret, an siudad na pinagdakulaan ni Jesus.  Naglaog sia sa sinagoga, sarong lugar na pinagtitiriponan kan mga Judio sa pagsamba sa Dios.

Duman nagtao si Jesus nin magayonon na pahayag hale sa Kasuratan. Kan primero nagustohan iyan kan mga tawo. Napangalas sinda sa magagayon na tataramon na nagluluwas sa saiyang ngoso. Haros dai sinda makapaniwala na ini an hoben na lalaki na nagdakula sa siudad ninda.

Alagad ta may ibang sinabi si Jesus. Nasambitan nia an mga panahon na an Dios nagpaheling nin espesyal na pabor sa mga bakong Judio. Kan ini sabihon ni Jesus, naanggot an mga yaon sa sinagoga. Aram mo daw kun taano?— An paghona ninda sinda sana an may espesyal na pabor nin Dios. An paghona ninda mas marahay sinda kisa ibang tawo. Kaya ikinaongis ninda si Jesus sa sinabi nia. Asin aram mo daw kun ano an hiningoa nindang gibohon sa saiya?—

Sinasabi kan Biblia: ‘Tinakma ninda si Jesus asin ginuyod sia paluwas sa siudad. Dinara sia ninda sa gilid nin sarong bukid asin ihoholog kutana sia sa kantil patin gagadanon sia! Alagad nakadulag sa sainda si Jesus.’​—Lucas 4:16-30.

Taano ta hinihingoa kan mga tawong ini na gadanon si Jesus?

Kun iyan nangyari sa saimo, mabalik ka pa daw tanganing kaolayon an mga tawong iyan manongod sa Dios?— Kakaipuhanon kaiyan an kosog nin boot, bako daw?— Bueno, pakalihis nin mga sarong taon, nagbalik nanggad si Jesus sa Nazaret. Sinasabi kan Biblia: “Pinonan niang tokdoan sinda sa saindang sinagoga.” Dai nagpondo si Jesus sa pagtaram kan katotoohan huli sa pagkatakot sa mga tawo na mayo nin pagkamoot sa Dios.​—Mateo 13:54.

Saro pang aldaw, na sarong sabbath, si Jesus yaon sa sarong lugar na may lalaki na alang, o kimay, an kamot. May kapangyarihan si Jesus hale sa Dios na paomayan an lalaking iyan. Alagad an nagkapira sa mga tawo duman naghihingoang ribokon si Jesus. Ano daw an gigibohon kan Dakulang Paratokdo?— Enot naghapot sia: ‘Kun kamo may karnero na naholog sa sarong dakulang kalot sa aldaw nin Sabbath, ihahawas daw nindo iyan?’

 Iyo, gigibohon ninda iyan para sa sarong karnero, dawa sa aldaw nin Sabbath, an aldaw na dapat kutana sindang magpahingalo. Kaya sabi ni Jesus: ‘Mas marahay pa ngani na tabangan an sarong tawo sa aldaw nin Sabbath, ta an tawo mas mahalaga kisa karnero!’ Malinawon nanggad na maninigo na tabangan ni Jesus an lalaking ini paagi sa pagpaomay sa saiya!

Ipinaunat ni Jesus sa lalaki an kamot kaini. Idto tolos-tolos na naomayan. Kanigoan an kaogmahan kan lalaking idto! Alagad kumusta man an ibang tawo? Naogma daw sinda?— Dai. Orog pa nindang ikinaongis si Jesus. Nagluwas sinda asin nagplanong gadanon sia!​—Mateo 12:9-14.

Arog man iyan ngonyan. Ano man an gibohon niato, nungka na mapaoogma niato an gabos. Kaya dapat na magdesisyon kita kun siisay an talagang gusto niatong paogmahon. Kun gusto niatong paogmahon si Jehova Dios asin an saiyang Aki, si Jesu-Cristo, kun siring dapat na pirme niatong gibohon an itinotokdo ninda. Alagad kun arog kaiyan an gigibohon niato, siisay daw an maoongis sa sato? Siisay daw an mapadepisil sa paggibo niato kan marahay?—

Si Satanas na Diablo. Alagad siisay pa?— An mga nadaya kan Diablo na tumubod sa salang mga bagay. Sinabihan ni Jesus an mga namomoon sa relihion kan kaaldawan nia: “Gikan kamo sa saindong ama na Diablo, asin boot nindo na gibohon an mga mawot kan saindong ama.”​—Juan 8:44.

Kadakol kan tawo na gusto kan Diablo. Inapod sinda ni Jesus na “kinaban.” Ano sa paghona mo an “kinaban” na sinasabi ni Jesus?— Bueno, helingon niato an Juan kapitulo 15, bersikulo 19. Dian mababasa niato an mga tataramon na ini ni Jesus: “Kun kamo kabtang kan kinaban, mamahalon kan kinaban an sadiri kaiyan. Ngonyan huling kamo bakong kabtang kan kinaban, kundi pinili ko kamo hale sa kinaban, huli kaini an kinaban naoongis sa saindo.”

Kaya an kinaban na naoongis sa mga disipulo ni Jesus kompuesto kan gabos na tawo na bako niang parasunod. Taano daw ta ikinaoongis kan  kinaban an mga disipulo ni Jesus?— Isip-isipa iyan. Siisay daw an namamahala sa kinaban?— Sinasabi kan Biblia: “An bilog na kinaban namumugtak sa kapangyarihan kan maraot.” An maraot na iyan iyo si Satanas na Diablo.​—1 Juan 5:19.

Nasasabotan mo na daw kun taano ta depisilon na gumibo kan marahay?— Pinapadepisil iyan ni Satanas asin kan saiyang kinaban. Alagad may saro pang dahelan. Nagigirumdoman mo daw kun ano iyan?— Sa Kapitulo 23 kan librong ini, nanodan niato na kita gabos namundag na may kasalan. Bako daw na marahayon kun mawara na an kasalan, an Diablo, asin an saiyang kinaban?—

Nanunuga an Biblia: “An kinaban maagi sana.” Ini nangangahulogan na an gabos na bakong parasunod kan Dakulang Paratokdo mawawara na. Dai sinda totogotan na mabuhay sagkod lamang. Aram mo daw kun siisay an mabubuhay sagkod lamang?— Sinasabi pa kan Biblia: “An naggigibo kan kabotan nin Dios magdadanay sagkod lamang.” (1 Juan 2:17) Iyo, idto sanang naggigibo kan marahay, naggigibo “kan kabotan nin Dios,” an mabubuhay sagkod lamang sa bagong kinaban nin Dios. Kaya dawa depisil, gusto niatong gumibo kan marahay, bako daw?—

Kun umagi na an kinaban na ini, ano an mangyayari sa mga naggigibo kan marahay?

Magkaibanan niatong basahon an mga tekstong ini na nagpapaheling kun taano ta bakong pasil na gibohon an marahay: Mateo 7:​13, 14; Lucas 13:​23, 24; asin Gibo 14:​21, 22.