Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 7

An Pagkuyog Nakapoprotehir sa Saimo

An Pagkuyog Nakapoprotehir sa Saimo

MAOOGMA ka daw kun magigibo mo an ano man na gusto mo? May mga panahon daw na gusto mong mayo nin magsabi sa saimo kun ano an dapat mong gibohon? Sabihon mo sako an totoong nasa isip mo.—

Taano ta maninigo kang maghinanyog sa mas may edad?

Alagad ano an mas marahay para sa saimo? Talaga daw na madonong na gibohon an ano man na gusto mo? O bako daw na mas marahay an nangyayari kun kinukuyog mo si tatay mo asin si nanay mo?— Sinasabi nin Dios na maninigo na kuyogon mo an saimong mga magurang, kaya segurado na may marahay na dahelan na gibohon iyan. Helingon niato kun masasabotan niato iyan.

Pirang taon ka na?— Aram mo daw kun pirang taon na si tatay mo?— Pirang taon na si nanay mo o si lola mo o si lolo mo?— Mas halawig na sindang nabuhay kisa saimo. Asin mientras na mas halawig na nabubuhay an sarong tawo, mas dakol man an panahon nia na makanood. Mas dakol siang nadadangog asin mas dakol siang naheheling patin mas dakol siang nagigibo kada taon. Kaya an mga hoben may manonodan sa mga mas may edad.

May midbid ka daw na nguhod sa saimo?— Mas dakol daw an aram mo kisa saiya?— Taano daw?— Huli ta mas halawig ka nang nabuhay.  Nagkaigwa ka na nin mas dakol na panahon na makanood kisa saro na nguhod sa saimo.

Siisay daw an nabuhay nin mas halawig kisa saimo o sa sako o sa kiisay pa man na persona?— Si Jehova Dios. Mas dakol siang aram kisa saimo, asin mas dakol siang aram kisa sako. Kun may ipinapagibo sia sa sato, maseseguro niato na iyan an tamang gibohon, dawa tibaad depisil iyan. Aram mo daw na dawa an Dakulang Paratokdo nasakitan na kumuyog sarong beses?—

Sarong beses may ipinagibo an Dios ki Jesus na depisilon. Ipinamibi iyan ni Jesus, arog kan maheheling niato digdi. Namibi sia: “Kun boot mo, halea an kopang ini sa sako.” Sa pamimibi kaini, ipinaheling ni Jesus na bakong pirmeng pasil na gibohon an kabotan nin Dios. Alagad paano tinapos ni Jesus an pamibi nia? Aram mo daw?—

Ano an manonodan niato sa pamibi ni Jesus?

Tinapos iyan ni Jesus sa pagsabi: “Mangyari logod, bakong an boot ko, kundi an boot mo.” (Lucas 22:​41, 42) Iyo, gusto niang maotob an kabotan nin Dios, bako an saiya. Asin ginibo nia an gusto nin Dios imbes na an hinohona niang pinakamarahay.

Ano an manonodan niato digdi?— Nanonodan niato na pirmeng tama na gibohon an sinasabi nin Dios, dawa kun iyan tibaad bakong pasil na gibohon. Alagad may nanonodan pa kita. Aram mo daw kun ano iyan?— Nanonodan niato na an Dios asin si Jesus bakong iyo man sanang persona, arog kan sinasabi nin iba. Si Jehova Dios mas may edad asin mas dakol an aram kisa Aki nia, si Jesus.

Kun kita nagkukuyog sa Dios, ipinaheheling niato na namomotan niato sia. Sinasabi kan Biblia: “Ini iyo an boot sabihon kan pagkamoot sa Dios, na kuyogon niato an saiyang mga togon.” (1 Juan 5:3) Kaya  naheling mo, kita gabos kaipuhan na kumuyog sa Dios. Gusto mong magkuyog sa saiya, bako daw?—

Kuanon niato an satong Biblia asin helingon niato kun ano an sinasabi nin Dios na gibohon nin mga aki. Babasahon niato an sinasabi kan Biblia sa Efeso kapitulo 6, bersikulo 1, 2, asin 3. Sabi kaiyan: “Mga aki, magin makinuyog sa saindong mga magurang na nasa Kagurangnan, huli ta ini matanos: ‘Tawan mo nin onra an saimong ama asin an saimong ina’; na iyo an enot na pagboot na may panuga: ‘Tanganing iyan ikarahay mo asin ika magdanay nin haloy sa daga.’ ”

Kaya naheling mo, si Jehova Dios mismo an nagsasabi sa saimo na magin makinuyog ki tatay asin nanay mo. Ano an boot sabihon kan ‘tawan mo sinda nin onra’? An boot sabihon kaiyan pahelingan mo sinda nin paggalang. Asin nanunuga an Dios na kun ika makuyog sa saimong mga magurang, ‘iyan ikakarahay mo.’

Eestoryahan taka manongod sa mga tawo na naligtas an buhay huli ta sinda nagin makinuyog. An mga tawong ini nabuhay kaidtong haloy nang panahon duman sa dakulang siudad nin Jerusalem. An kadaklan na tawo sa siudad na iyan dai naghinanyog sa Dios, kaya pinatanidan sinda ni Jesus na ipapalaglag nin Dios an siudad ninda. Sinabi man sa sainda ni Jesus kun paano sinda makadudulag kun namomoot sinda sa tama. Sabi nia: ‘Kun maheling na nindo an mga hukbo sa palibot kan Jerusalem, maaaraman nindo na harani na an kalaglagan kaiyan. Panahon na iyan na lumuwas sa Jerusalem asin dumulag pasiring sa kabukidan.’​—Lucas 21:20-22.

Paano an pagkuyog sa pagboot ni Jesus nagligtas sa mga tawong ini?

Bueno, arog kan sinabi ni Jesus, nag-abot an mga hukbo sa pagsalakay sa Jerusalem. An mga hukbo nin Roma nagkampo sa palibot kaiyan. Dangan, sa dai maaraman na dahelan, naghale an mga soldados. An kadaklan naghona na tapos na an peligro. Kaya nagdanay sinda sa siudad. Alagad ano daw an sinabi ni Jesus na maninigo nindang gibohon?— Kun ika yaon duman sa Jerusalem ano daw an gigibohon mo?— Idtong mga talagang nagtubod ki Jesus binayaan an saindang mga harong asin nagdulag pasiring sa kabukidan na harayo sa Jerusalem.

 Sa laog nin bilog na taon, mayo nin nangyari sa Jerusalem. Kan ikaduwang taon, mayo nin nangyari. Asin kan ikatolong taon, mayo nin nangyari. Tibaad may mga nag-isip na tonto an mga naghale sa siudad. Alagad kan ikaapat na taon, nagbuelta an mga hukbong Romano. Nagkampo giraray sinda sa palibot nin Jerusalem. Ngonyan huri na tanganing dumulag. Ngonyan linaglag na kan mga hukbo an siudad. Nagadan an kadaklan na yaon sa laog, asin an iba dinarang bihag.

Alagad ano daw an nangyari sa mga nagkuyog ki Jesus?— Ligtas sinda. Harayo sinda sa Jerusalem. Kaya dai sinda naano. An pagkuyog nakaprotehir sa sainda.

Kun ika makinuyog, makakaprotehir man daw iyan sa saimo?— Tibaad sabihan ka kan saimong mga magurang na dai ka noarin man magkawat sa tinampo. Taano daw ta sinasabi ninda iyan?— Huli ta puede kang maligis. Alagad tibaad isipon mo pag-abot nin panahon: ‘Mayo man nin  mga auto ngonyan. Dai ako maaano. An ibang aki nagkakawat sa tinampo, asin dai man sinda naaano.’

Taano ta maninigo kang magkuyog kun mayo kang naheheling na peligro?

Iyan an paghona kan kadaklan na tawo sa Jerusalem. Pagkahale kan mga hukbong Romano, garo baga ligtas na. Nagdadanay sa siudad an iba. Kaya nagdanay man sinda. Pinatanidan sinda, alagad dai sinda naghinanyog. Bilang resulta, nagadan sinda.

Helingon pa niato an sarong halimbawa. Nagkawat ka na daw nin posporo?— Tibaad garo baga nakaoogma na paghelingon an kalayo kun sinasabritan mo an posporo. Alagad puedeng magin peligroso an pagkawat nin posporo. Puedeng masolo an bilog na harong, asin puede kang magadan!

Girumdoma, bakong igo an pagkuyog paminsanminsan. Alagad kun ika pirmeng makuyog, iyan talagang makakaprotehir sa saimo. Asin siisay an nagsasabi sa saimo, “Mga aki, magin makinuyog sa saindong mga magurang”?— An Dios. Asin, girumdoma, sinasabi nia iyan ta namomotan ka nia.

Ngonyan basaha an mga tekstong ini na nagpapaheling kan halaga nin pagkuyog: Talinhaga 23:22; Eclesiastes 12:13; Isaias 48:​17, 18; asin Colosas 3:20.