Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 38

Kun Taano ta Maninigo Niatong Kamotan si Jesus

Kun Taano ta Maninigo Niatong Kamotan si Jesus

IMAHINARA na sakay ka sa sarong baroto na nalulunod. Gusto mo daw na may magligtas sa saimo?— Paano kun may magsakripisyo kan buhay nia tanganing magibo iyan?— Bueno, iyan an ginibo ni Jesu-Cristo. Arog kan nanodan niato sa Kapitulo 37, itinao nia an saiyang buhay bilang pantubos tangani na kita maligtas.

Siempre, dai kita iliniligtas ni Jesus sa pagkalunod. Sa ano daw nia kita iliniligtas? Nagigirumdoman mo daw?— Sa kasalan asin kagadanan na minana niato gabos ki Adan. Dawa ngani may mga tawo na nakaginibo nin maraot na marhay na mga bagay, si Jesus nagadan man para sa sainda. Isasapeligro mo daw an buhay mo sa paghihingoa na iligtas an mga tawong arog kaiyan?—

Sinasabi kan Biblia: “Haros mayo nin mapagadan para sa tawong matanos; tunay nanggad, para sa tawong marahay, tibaad may mangahas ngani na magpagadan.” Pero, ipinaliliwanag kan Biblia na si Jesus “nagadan para sa maraot na mga tawo.” Kabale dian an mga tawo na dai ngani naglilingkod sa Dios! Sinasabi pa kan Biblia: “Mantang kita mga parakasala pa [naggigibo pa nin maraot], si Cristo nagadan para sa sato.”​—Roma 5:6-8.

May naiisip ka daw na sarong apostol na dati naggibo nin mga bagay na maraot na marhay?— An apostol na iyan nagsurat: “Si Cristo Jesus napadigdi sa kinaban tanganing magligtas nin mga parakasala. Sa sainda ako an nangongorog.” An apostol na nagsabi kaiyan iyo si Pablo. Sinabi nia na sia “kaidto daing isip” asin na sia namuhay “sa karatan.”​—1 Timoteo 1:15; Tito 3:3.

Isip-isipa na sana kun gurano an pagkamoot nin Dios tanganing isugo an saiyang Aki na magadan para sa siring na mga tawo! Taano ta dai mo  kuanon an Biblia mo asin basahon mo ini sa Juan kapitulo 3, bersikulo 16. Dian sinasabi kaiyan: “An Dios namoot na gayo sa kinaban [an boot sabihon, an mga tawo na yaon digdi sa daga] na itinao nia an saiyang Aking bugtong, tanganing an lambang nagtutubod sa saiya dai mapahamak kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan.”

Anong mga bagay an tinios ni Jesus kan itao nia an saiyang buhay para sa sato?

Pinatunayan ni Jesus na sia may pagkamoot sa sato na kapareho kan pagkamoot kan saiyang Ama. Tibaad nagigirumdoman mo na sa Kapitulo 30 kan librong ini, nabasa niato an manongod sa nagkapirang tinios ni Jesus kan banggi na sia inarestar. Dinara Sia sa harong ni Halangkaw na Saserdote Caifas, na duman Sia binista. May pinaatubang na bakong totoong mga testigo na nagputik manongod ki Jesus, asin pinagsuntok sia kan mga tawo. Kaidto nagdehar si Pedro na midbid nia si Jesus. Ngonyan ipamugtak ta na yaon mismo kita duman asin naheheling niato an iba pang nangyayari.

Aga na. Daing torog si Jesus sa bilog na banggi. Huli ta bakong legal an bista kan banggi, dali-daling tinipon kan mga saserdote an Sanhedrin, o halangkaw na hokoman kan mga Judio, asin ginibo an saro pang bista. Digdi inakusar giraray ninda si Jesus nin mga krimen tumang sa Dios.

Sumunod ipinagapos si Jesus kan mga saserdote, asin sia dinara ninda ki Pilato, an Romanong gobernador. Sinabi ninda ki Pilato: ‘Si Jesus tumang sa gobyerno. Sia maninigong gadanon.’ Alagad narisa ni Pilato na nagpuputik an mga saserdote. Kaya sinabihan sinda ni Pilato: ‘Mayo akong naheheling na sala sa tawong ini. Bubutasan ko sia.’ Alagad nagkururahaw an mga saserdote asin an iba pa: ‘Dai! Gadanon sia!’

Paghaloyhaloy, prinobaran giraray ni Pilato na sabihan an mga tawo na bubutasan nia si Jesus. Alagad pinakurahaw kan mga saserdote an mga kadaklan: ‘Kun butasan mo sia, tumang ka man sa gobyerno! Gadanon sia!’ Nagin maribokon an mga kadaklan. Aram mo daw kun ano an ginibo ni Pilato?—

Napadara sia. Enot ipinalatigo nia si Jesus. Dangan itinao nia sia sa mga soldados tanganing gadanon. Kinoronahan ninda si Jesus nin mga tonok  asin inolog-olog sia paagi sa pagduko sa atubangan nia. Dangan pinapasan ninda si Jesus nin dakulang poste, o harigi, asin dinara sia sa luwas kan siudad sa sarong lugar na inaapod Lugar nin Bungo. Duman ipinako ninda sa harigi an mga kamot asin bitis ni Jesus. Dangan pinatindog ninda iyan kaya nakabitin duman si Jesus. Dugoan sia. Grabe an kolog.

Dai tolos nagadan si Jesus. Nakabitin sana sia duman sa harigi. Inoolog-olog sia kan poon na mga saserdote. Asin sinasabi kan mga minaagi: “Kun ika aki nin Dios, humilig ka sa hariging pasakitan!” Alagad ta aram ni Jesus kun ano an isinugo kan saiyang Ama na gibohon nia. Aram nia na dapat niang itao an saiyang sangkap na buhay tangani na magkaigwa kita kan oportunidad na magkamit nin buhay na daing katapusan. Sa katapustapusi, kaidtong mga  alas tres na kan hapon na idto, nag-agrangay si Jesus sa saiyang Ama dangan nagadan.​—Mateo 26:36–​27:50; Marcos 15:1; Lucas 22:39–​23:46; Juan 18:1–​19:30.

Laen nanggad na marhay si Jesus ki Adan! Si Adan dai nagpaheling nin pagkamoot sa Dios. Nakisuway sia sa Dios. Ni nagpaheling man si Adan nin pagkamoot sa sato. Huling sia nagkasala, kita gabos namundag sa kasalan. Alagad si Jesus nagpaheling nin pagkamoot sa Dios asin sa sato. Pirme siang nagkukuyog sa Dios. Asin itinao nia an saiyang buhay tangani na mahale nia an danyos na ginibo sa sato ni Adan.

Ano an magigibo niato tanganing ikapaheling na namomotan niato si Jesus?

Inaapresyar mo daw an marahayon na ginibo ni Jesus?— Kun namimibi ka sa Dios, pinasasalamatan mo daw sia sa pagtao sa sato kan saiyang Aki?— Inapresyar ni apostol Pablo an ginibo sa saiya ni Cristo. Nagsurat si Pablo na an Aki nin Dios “namoot sa sako asin itinao an saiyang sadiri para sa sako.” (Galacia 2:20) Si Jesus nagadan para sa saimo asin para man sa sako. Itinao nia an saiyang sangkap na buhay tangani na magkaigwa kita nin buhay na daing katapusan! Daing duwa-duwa na iyan makosog na dahelan na kamotan niato si Jesus.

Nagsurat si apostol Pablo sa mga Kristiano sa siudad nin Corinto: “An pagkamoot ni Cristo nagpapahiro sa samo.” Sa ano daw kita maninigong pahiroon kan pagkamoot ni Cristo? Ano sa paghona mo?— Helinga an simbag ni Pablo: “Si Cristo nagadan para sa gabos tangani na sinda mamuhay para sa Saiya. Dai sinda maninigong mamuhay sa pagpaogma sa saindang sadiri.”​​—Samo an italiko; 2 Corinto 5:​14, 15, New Life Version.

 May naiisip ka daw na mga paagi na ikapaheheling mo na namumuhay ka sa pagpaogma ki Cristo?— Bueno, an sarong paagi iyo an pagsabi sa iba kan nanodan mo manongod sa saiya. O isip-isipa ini: Tibaad solo ka sana, kaya dai naheheling ni nanay o ni tatay mo an ginigibo mo, ni naheheling ka man nin siisay man na ibang tawo. Madalan ka daw nin mga programa sa TV o maheling ka daw kan mga bagay sa Internet na aram mo na dai makapaoogma ki Jesus?— Girumdoma, buhay na ngonyan si Jesus, asin naheheling nia an gabos na ginigibo niato!

Siisay an nakakaheling kan gabos niatong ginigibo?

An saro pang dahelan kun taano ta maninigo niatong kamotan si Jesus iyo na gusto niatong arogon si Jehova. “An Ama namomoot sa sako,” sabi ni Jesus. Aram mo daw kun taano ta namomotan nia si Jesus asin kun taano ta maninigo man niatong kamotan si Jesus?— Huli ta andam si Jesus na magadan tanganing maotob an kabotan nin Dios. (Juan 10:17) Kaya gibohon niato an sinasabi sato kan Biblia: “Magin kamong mga paraarog sa Dios, bilang mga aki na namomotan na marhay, asin padagos kamong maglakaw sa pagkamoot, kun paanong namotan man kamo kan Cristo asin itinao an saiyang sadiri para sa saindo.”​—Efeso 5:​1, 2.

Tanganing madagdagan an pag-apresyar ki Jesus asin sa saiyang ginibo para sa sato, basahon tabi an Juan 3:35; 15:​9, 10; asin 1 Juan 5:​11, 12.