Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 2

Surat Hale sa Sarong Mamomoton na Dios

Surat Hale sa Sarong Mamomoton na Dios

SABIHAN sako, arin an librong pinakapaborito mo?— An ibang aki libro manongod sa mga hayop an pipilion. An iba man pipilion an libro na dakol an retrato. Maogma man na basahon an mga librong arog kaiyan.

Alagad an pinakamarahay na libro iyo an mga nagsasabi sa sato kan katotoohan manongod sa Dios. An saro sa mga librong iyan mas mahalagang marhay kisa gabos na iba pa. Aram mo daw kun arin iyan?— An Biblia.

Taano daw ta importanteng marhay an Biblia?—Huli ta iyan hale sa Dios. Iyan nagsasabi sa sato manongod sa saiya asin manongod sa marahay na mga bagay na gigibohon nia para sa sato. Asin sinasabi kaiyan sa sato kun ano an maninigo niatong gibohon tanganing mapaogma sia. Iyan garo sarong surat hale sa Dios.

Ngonyan puede kutanang isinurat nin Dios an bilog na Biblia sa langit dangan itinao iyan sa tawo. Alagad dai nia iyan ginibo. Dawa ngani hale sa Dios an mga ideya, ginamit nia an saiyang mga lingkod digdi sa daga na iyong sumurat kan Biblia.

Paano daw iyan ginibo nin Dios?— Tanganing masabotan kun paano, isip-isipa ini. Kun may nadadangog kitang boses sa radyo, an boses tibaad hale sa sarong tawo na nasa harayo. Kun nagdadalan kita nin telebisyon, naheheling ngani niato an retrato nin mga tawo sa ibang nasyon kan kinaban, asin nadadangog niato an sinasabi ninda.

Puede pa nganing magduman sa bulan an mga tawo sa saindang mga sakayan na pan-espasyo, asin puede sindang magpadara nin mga mensahe pabalik sa daga hale duman. Aram mo daw iyan?— Kun iyan kayang  gibohon nin mga tawo, kaya daw nin Dios na magpadara nin mga mensahe hale sa langit?— Siempre kaya nia! Asin ginibo nia iyan haloy pa bago nagkaigwa nin radyo o telebisyon an mga tawo.

Paano niato naaaraman na kaya nin Dios na kaolayon kita hale sa harayo?

Si Moises tawo na talagang nadangog an Dios na magtaram. Dai naheling ni Moises an Dios, alagad nadangog nia an boses nin Dios. Minilyon na tawo an yaon kan ini mangyari. Sa katunayan, kan aldaw na idto pinapagkunogkunog nin Dios an sarong bilog na bukid, asin may dagoldol saka kitkilat. Aram kan mga tawo na nagtaram an Dios, alagad natakot sindang marhay. Kaya an sabi ninda ki Moises: “Dai mo papagtaramon sa samo an Dios ta tibaad kami magadan.” Sa huri, isinurat ni Moises an mga sinabi nin Dios. Asin an isinurat ni Moises yaon sa Biblia.​—Exodo 20:18-21.

 Isinurat ni Moises an enot na limang libro kan Biblia. Alagad bako sana sia an nagsurat. Mga 40 katawo an ginamit nin Dios na magsurat nin mga kabtang kan Biblia. An mga tawong ini nabuhay kaidtong haloyon nang panahon an nakaagi, asin dakol na taon an kinaipuhan tanganing matapos an Biblia. Iyo, mga 1,600 na taon an kinaipuhan! An makangangalas iyo na dawa dai nagkamiridbidan an nagkapira sa mga tawong ini, biyong magkaoroyon an gabos na isinurat ninda.

Ano an ngaran kan mga kagsurat na ini kan Biblia?

An nagkapirang tawo na ginamit nin Dios na sumurat kan Biblia bantog. Dawa ngani dating pastor si Moises, nagin siang namomoon kan nasyon nin Israel. Si Salomon hade na pinakamadonong sagkod pinakamayaman na tawo sa kinaban. Alagad an ibang kagsurat daing gayo midbid. Si Amos paraataman nin mga kahoy na namumunga nin higos.

Dugang pa, doktor an saro sa mga kagsurat kan Biblia. Aram mo daw an ngaran nia?— Lucas. An saro pang kagsurat dating parasingil nin buhis. An ngaran nia Mateo. An saro pa dating abogado, na eksperto sa relihiosong ley nin mga Judio. Mas dakol na libro kan Biblia an isinurat nia kisa siisay pa man. Aram mo daw an ngaran nia?— Pablo. Asin an mga disipulo ni Jesus na si Pedro asin Juan, na mga kagsurat man kan Biblia, dating mga parasira.

An dakol sa mga kagsurat na ini kan Biblia nagsurat manongod sa mga bagay na gigibohon nin Dios sa ngapit. Paano daw ninda naaraman an mga bagay na idto bago pa ngani iyan mangyari?— Itinao nin Dios an impormasyon sa mga tawong idto. Sinabi nia sa sainda an mangyayari.

Kan panahon na si Jesus, an Dakulang Paratokdo, yaon digdi sa daga, ikinasurat na an dakulang kabtang kan Biblia. Ngonyan, girumdoma, yaon kaidto sa langit an Dakulang Paratokdo. Aram nia an ginibo nin Dios. Nagtubod daw sia na an Biblia hale sa Dios?— Iyo.

Kan si Jesus makipag-olay sa mga tawo manongod sa mga gibo nin Dios, binasa nia an Biblia. Kun beses sinasabi nia sa sainda hale sa memorya an sinasabi kaiyan. Tinawan man kita ni Jesus nin dagdag na impormasyon hale sa Dios. Sabi ni Jesus: “An mismong mga bagay na nadangog  ko sa saiya itinataram ko sa kinaban.” (Juan 8:26) Dakol na bagay an nadangog ni Jesus sa Dios ta sia namuhay kaiba nin Dios. Asin saen daw niato mababasa an mga bagay na sinabi ni Jesus?— Sa Biblia. Iyan gabos isinurat tanganing mabasa niato.

Siempre, kan gamiton nin Dios an mga tawo na sumurat, nagsurat sinda sa lenguahe na ginagamit ninda aroaldaw. Kaya an kadaklan na parte kan Biblia isinurat sa Hebreo, an iba sa Aramaiko, asin an dakol sa Griego. Mantang an kadaklan ngonyan dai nakakabasa kan mga lenguaheng iyan, an Biblia trinadusir sa ibang mga lenguahe. Ngonyan an mga kabtang kan Biblia mababasa sa labing 2,260 lenguahe. Isip-isipa na sana iyan! An Biblia surat nin Dios sa mga tawo sa gabos na lugar. Alagad gurano man kadakol na beses na iyan kinopya, an mensahe hale sa Dios.

An sinasabi kan Biblia importante para sa sato. Haloyon na iyan na isinurat. Alagad iyan nagsasabi  manongod sa mga bagay na nangyayari ngonyan. Asin sinasabi kaiyan sa sato kun ano an gigibohon nin Dios sa harani nang ngapit. Nakaoogma an sinasabi kaiyan! Iyan nagtatao sa sato nin marahayon na paglaom.

Anong mga bagay an manonodan mo sa pagbasa kan Biblia?

Sinasabi man sa sato kan Biblia kun ano an gusto nin Dios na magin pamumuhay niato. Sinasabi kaiyan sa sato kun ano an tama asin kun ano an sala. Ini kaipuhan na maaraman mo, asin iyo man ako. Sinasabi kaiyan sa sato an manongod sa mga tawo na naggibo nin maraot asin an nangyari sa sainda, tanganing malikayan niato an nagin problema ninda. Sinasabi man kaiyan sa sato an manongod sa mga tawo na naggibo nin tama asin an marahay na mga resultang nakamtan ninda. Iyan gabos isinurat para sa ikararahay niato.

Alagad tanganing kamtan an pinakadakulang pakinabang sa Biblia, kaipuhan na maaraman niato an simbag sa sarong hapot. An hapot iyo ini: Siisay an nagtao sa sato kan Biblia? Ano an sasabihon mo?— Iyo, an bilog na Biblia hale sa Dios. Kun siring, paano niato ikapaheheling na kita talagang madonong?— Paagi sa paghinanyog sa Dios asin sa paggibo kan sinasabi nia.

Kaya kaipuhan na tawan niato nin panahon na magkaibanan niatong basahon an Biblia. Kun nakakaresibi kita nin surat hale sa saro na namomotan niatong marhay, paorootro niato iyan na binabasa. Iyan mahalagang marhay sa sato. Maninigo na magin arog kaiyan an Biblia para sa sato ta iyan surat kan Saro na pinakadakula an pagkamoot sa sato. Iyan surat hale sa sarong mamomoton na Dios.

Magtao ngonyan nin pira pang minuto na basahon an mga tekstong ini na nagpapaheling na an Biblia talagang Tataramon nin Dios, na isinurat para sa kapakinabangan niato: Roma 15:4; 2 Timoteo 3:​16, 17; asin 2 Pedro 1:​20, 21.