Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 12

Tinotokdoan Kita ni Jesus na Mamibi

Tinotokdoan Kita ni Jesus na Mamibi

NAKIKIPAG-OLAY ka daw ki Jehova Dios?— Gusto nia na makipag-olay ka sa saiya. Kun ika nakikipag-olay sa Dios, inaapod ining pamibi. Si Jesus parateng nakikipag-olay kaidto sa saiyang Ama na nasa langit. Kun beses gusto nia na solo sia kun nakikipag-olay sia sa Dios. Sarong beses, sinasabi kan Biblia, “Solo siang nagtukad sa bukid tanganing mamibi. Dawa banggi na, yaon sia duman na solo-solo.”​—Mateo 14:23.

Saen ka daw makakaduman tanganing solong makapamibi ki Jehova?— Seguro makakapakipag-olay ka nin solo ki Jehova bago ka magtorog sa banggi. Sabi ni Jesus: “Kun ika namimibi, lumaog ka sa saimong kuarto asin, pakapintoa kan saimong tata, mamibi ka sa saimong Ama.” (Mateo 6:6) Namimibi ka daw ki Jehova barobanggi bago ka magtorog?— Maninigo na gibohon mo iyan.

Namimibi si Jesus kun sia nagsosolo . . . asin kun sia may kaiba

Namimibi man si Jesus kun may kaibanan  siang ibang tawo. Kan magadan an katood niang si Lazaro, namibi si Jesus kaiba an iba duman sa linobongan ki Lazaro. (Juan 11:​41, 42) Asin namimibi man si Jesus kun nakikitipon sia sa saiyang mga disipulo. Nag-aatender ka daw sa mga pagtiripon na duman namimibi?— Duman parate na an namimibi mas may edad. Maingat mong hinanyogon an sinasabi nia ta nakikipag-olay sia sa Dios para sa saimo. Dangan makakasabi ka nin “Amen” sa pamibi. Aram mo daw kun ano an boot sabihon kan pagsabi nin “Amen” sa katapusan nin pamibi?— An boot sabihon kaiyan nagustohan mo an pamibi. An boot sabihon kaiyan oyon ka dian asin gusto mo na magin pamibi mo man iyan.

Taano ta maninigo kang maghinanyog nin maingat sa mga pamibi sa mga pagtiripon?

Namibi man si Jesus sa mga oras nin pagkakan. Pinasalamatan nia si Jehova para sa saiyang kakanon. Pirme ka daw na namimibi bago ka magkakan?— Marahay na pasalamatan niato si Jehova para sa kakanon bago kita magkakan. Tibaad may ibang mamibi kun iriba kamong nagkakakan. Alagad paano kun nagkakakan ka nin solo? O paano kun nagkakakan ka kaiba nin mga tawo na dai nagpapasalamat ki Jehova?— Kun siring, kaipuhan na magsadiri kang mamibi.

Kaipuhan daw na pirme kang mamibi nin makosog? O madadangog ka daw ni Jehova kun isasaboot mo sana an saimong pamibi?— Maaaraman niato an simbag sa nangyari ki Nehemias. Saro siang parasamba ki Jehova na nagtatrabaho sa palasyo ni Hadeng Artajerjes kan Persia. Sarong  aldaw namondong marhay si Nehemias ta nabaretaan nia na gaba an mga lanob kan Jerusalem, an mayor na siudad kan saiyang banwaan.

Noarin ka makakapamibi nin saboot sana, kapareho ni Nehemias?

Kan si Nehemias hapoton kan hade kun taano ta mamondo sia, si Nehemias namibi nguna sa boot nia. Dangan sinabi ni Nehemias sa hade kun taano ta mamondo sia asin nakiolay sia sa hade kun puede siang magduman sa Jerusalem tanganing itogdok giraray an mga lanob. Ano daw an nangyari?—

Iyo, sinimbag nin Dios an pamibi ni Nehemias. Sinabi kan hade na puede siang magduman! Tinawan pa ngani kan hade si Nehemias nin kadakol na kahoy na gagamiton sa pagtogdok kan mga lanob. Kaya talagang kaya nin Dios na simbagon an satong mga pamibi, dawa kun iyan sa boot sana.​—Nehemias 1:​2, 3; 2:4-8.

Ngonyan isip-isipa ini. Maninigo ka daw na dumuko kun  ika namimibi? Maninigo ka daw na lumuhod? Ano sa paghona mo?— Kun beses minaluhod si Jesus kun sia namimibi. Kun beses naman minatindog sia. Asin kun beses minatingkalag sia sa langit mantang sia namimibi, arog kan ginibo nia kan mamibi sia para ki Lazaro.

Kaya, ano daw an ipinaheheling kaini?— Iyo, ipinaheheling kaini na an posisyon mo bakong iyo an importante. Kun beses marahay na ika dumuko asin pirongon an saimong mga mata. Kun beses man tibaad gusto mo nganing lumuhod, arog kan ginibo ni Jesus. Alagad, girumdoma, puede kitang mamibi sa Dios ano man na oras sa aldaw o banggi, asin dadangogon nia kita. An importante manongod sa pamibi iyo na nagtutubod talaga kita na naghihinanyog si Jehova. Nagtutubod ka daw na dinadangog ni Jehova an saimong mga pamibi?—

Ano an puede mong ipakipag-olay sa Dios sa pamibi?

Ano an maninigo niatong sabihon sa satong mga pamibi ki Jehova?— Sabihan sako: Kun namimibi ka, ano an sinasabi mo sa Dios?— Kadakol kan mararahay na bagay na itinatao sa sato ni Jehova, asin tama sana na pasalamatan niato sia para sa mga iyan, bako daw?— Mapasasalamatan niato sia para sa kinakakan niato. Alagad pinasalamatan mo na daw sia para sa asul na langit, sa berdeng mga kahoy, asin sa magagayon na burak?— An mga iyan ginibo man nia.

Sarong beses nakiolay an mga disipulo ni Jesus na tokdoan nia sinda kun paano mamimibi. Kaya tinokdoan sinda kan Dakulang Paratokdo, asin sinabi nia sa sainda kun ano an pinakaimportanteng  mga bagay na dapat ipamibi. Aram mo daw kun ano an mga bagay na ini?— Kuana an Biblia mo, asin bukasi iyan sa Mateo kapitulo 6. Sa Mat 6 bersikulo 9 sagkod 13, yaon dian an inaapod nin dakol na Ama Niamo o Pamibi kan Kagurangnan. Magkaibanan niatong basahon iyan.

Nanonodan niato digdi na sinabihan kita ni Jesus na mamibi manongod sa ngaran nin Dios. Sinabi nia na ipamibi na santipikaron logod, o pakangbanalon, an ngaran nin Dios. Ano an ngaran nin Dios?— Iyo, Jehova, asin maninigo na kamotan niato an ngaran na iyan.

Ikaduwa, tinokdoan kita ni Jesus na ipamibi na dumatong logod an Kahadean nin Dios. Importante an Kahadean na ini ta matao ini nin katoninongan sa daga asin gigibohon iyan na paraiso.

Ikatolo, sinabi kan Dakulang Paratokdo na ipamibi na gibohon logod an boot nin Dios digdi sa daga siring na iyan ginigibo sa langit. Kun ini ipinamimibi niato, maninigo na gibohon niato an gusto nin Dios.

Sumunod, tinokdoan kita ni Jesus na ipamibi an kakanon na kaipuhan niato sa kada aldaw. Sinabi man nia na maninigo kitang humagad nin tawad sa Dios kun kita may mga nagibong sala. Alagad bago nia kita patawadon, dapat patawadon niato an iba kun may nagibo sindang sala sa sato. Pasil daw iyan para sa saimo?—

Ultimo, sinabi ni Jesus na maninigo na ipamibi niato na ingatan logod kita ni Jehova Dios sa maraot, si Satanas na Diablo. Kaya ini gabos marahay na mga bagay na ipamimibi sa Dios.

Maninigo kitang magtubod na dinadangog ni Jehova an satong mga pamibi. Apuera sa paghagad na tabangan nia kita, maninigo na pirme kitang magpasalamat sa saiya. Naoogma sia kun totoo an sinasabi niato sa pamibi asin kun tama an hinahagad niato sa saiya. Asin itatao nia sa sato an mga bagay na ini. Nagtutubod ka daw dian?—

An dagdag pang marahay na konseho manongod sa pamibi yaon sa Roma 12:12; 1 Pedro 3:12; asin 1 Juan 5:14.