Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 45

Ano an Kahadean nin Dios? Kun Paano Niato Ikapaheheling na Gusto Niato Kaiyan

Ano an Kahadean nin Dios? Kun Paano Niato Ikapaheheling na Gusto Niato Kaiyan

ARAM mo daw an pamibi na itinokdo ni Jesus sa saiyang mga parasunod?— Kun dai, puede na magkaibanan niatong basahon iyan sa Biblia, sa Mateo 6:9-13. Kaiba sa pamibing ini, na inaapod nin dakol na Ama Niamo, an mga tataramon na: “Dumatong logod an kahadean mo.” Aram mo daw kun ano an Kahadean nin Dios?—

Bueno, an sarong hade iyo an namamahala sa sarong nasyon o teritoryo. Asin an gobyerno nia inaapod na kahadean. Sa nagkapirang nasyon an namamayo sa gobyerno inaapod na presidente. Ano daw an apod sa Namamahala sa gobyerno nin Dios?— Hade. Kaya ngani an gobyerno nin Dios inaapod na Kahadean.

Aram mo daw kun siisay an pinili ni Jehova Dios na magin Hade sa Saiyang gobyerno?— An saiyang Aki, si Jesu-Cristo. Taano daw ta mas marahay sia kisa siisay pa man na namamahala na mapipili nin mga tawo?— Iyan huli ta si Jesus talagang namomoot sa saiyang Ama, si Jehova. Kaya pirme siang naggigibo kan tama.

 Haloy pa bago namundag si Jesus sa Betlehem, sinabi na kan Biblia an manongod sa pagkamundag nia asin na sia magigin an Namamahala na pinili nin Dios. Basahon niato ini, sa Isaias 9:​6, 7, sa King James Version. An sabi kaiyan: “Sa satuya namundag an sarong aki, sa satuya itinao an sarong aking lalaki: asin an gobyerno mamumugtak sa saiyang abaga: asin an saiyang ngaran aapodon na . . . An Prinsipe nin Katoninongan. An pag-oswag kan saiyang gobyerno asin katoninongan dai matatapos.”​​—Samo an italiko.

Aram mo daw kun taano ta inaapod digding “An Prinsipe” an Namamahala sa Kahadean nin Dios?— Bueno, an prinsipeng ini aki nin sarong hade. Asin si Jesus Aki kan Dakulang Hade, si Jehova. Alagad si Jesus ginibo man ni Jehova na Hade kan Saiyang gobyerno, na mamamahala sa daga sa laog nin sangribong taon. (Kapahayagan 20:6) Pakabautismohi ki Jesus, nagpoon siang “maghulit asin magsabi: ‘Magsorolsol kamo, huli ta an kahadean kan kalangitan harani na.’ ”​—Mateo 4:17.

Taano daw sa paghona mo ta sinabi ni Jesus na harani na an Kahadean?— Huli ta an Hade, na sa huri mamamahala sa langit, yaon duman sa tahaw ninda! Kaya ngani an sabi ni Jesus sa mga tawo: “An kahadean nin Dios nasa tanga nindo.” (Lucas 17:21) Dai mo daw bobooton na magin haranihon sa saimo an Hade ni Jehova na puede mo ngani siang maduotan?—

Kaya sabihon mo sako, anong importanteng gibohon an idinigdi ni Jesus sa daga na gibohon?— Sinimbag ni Jesus an hapot na iyan, na an sabi: “Kaipuhan na ipahayag ko sa iba pang mga siudad an maogmang bareta kan kahadean nin Dios, huli ta dahelan kaini na ako isinugo.” (Lucas 4:43) Aram ni Jesus na dai nia kayang gibohon nin solo an paghuhulit. Kaya, ano daw sa paghona mo an ginibo nia?—

Anong gibohon an idinigdi ni Jesus sa daga na gibohon?

May mga iiniba si Jesus asin tinokdoan nia sinda kun paano maghuhulit. An enot na mga tinokdoan nia iyo an 12 pinili nia bilang mga apostol. (Mateo 10:​5, 7) Alagad an mga  apostol sana daw ni Jesus an tinokdoan nia na gumibo kan gibohon na ini? Bako, sinasabi kan Biblia na tinokdoan man ni Jesus an dakol pang iba na maghulit. Pag-abot nin panahon, isinugo nia na umenot sa saiya an 70 pang disipulo na padis-padis. Asin ano daw an itinokdo ninda sa mga tawo?— An sabi ni Jesus: “Padagos nindong sabihon sa sainda, ‘An kahadean nin Dios harani na sa saindo.’ ” (Lucas 10:9) Sa paaging ini nakaaram an mga tawo manongod sa gobyerno nin Dios.

Kaidtong haloy nang panahon sa Israel, an mga bagong hade minalaog sa siudad na sakay nin ogbon na asno tanganing umatubang sa publiko. Ngonyan ini an ginibo ni Jesus sa ultimo niang pagsongko sa Jerusalem. Aram mo, si Jesus an magigin Namamahala sa Kahadean nin Dios. Gusto daw kan mga tawo na sia an magin Hade?—

Bueno, mantang sia nangangabayo, an kadaklan sa mga tawo nagpoon na ilatag sa dalan sa atubangan nia an pan-ibabaw nindang mga gubing. An iba namutol nin sanga sa mga kahoy asin ibinurugtak ini sa dalan. Sa paggibo kaini ipinaheheling ninda na gusto nindang magin Hade ninda si Jesus. Nagkukururahaw sinda: “Omawon an Saro na minadatong bilang Hade sa ngaran ni Jehova!” Alagad bakong gabos maogma. Sa katunayan, may mga namomoon pa ngani sa relihion na nagsarabi ki Jesus, ‘Paaloha an saimong mga disipulo.’​—Lucas 19:28-40.

Taano ta nagbago an isip kan mga tawo manongod sa pagigin gusto nindang si Jesus an magin Hade?

Pakalihis nin limang aldaw inarestar si Jesus asin dinara sa laog nin sarong palasyo tangani na iatubang sa gobernador, si Poncio Pilato. Sinabi kan mga kalaban ni Jesus na sinasabi daa ni Jesus na sia hade asin na sia tumang sa gobyerno nin Roma. Kaya hinapot ni Pilato si Jesus manongod digdi. Sinabi ni Jesus na dai nia hinihingoang agawon an gobyerno. Sinabi nia ki Pilato: “An sakong kahadean bakong kabtang kan kinaban na ini.”​—Juan 18:36.

Dangan nagluwas si Pilato asin sinabi sa mga tawo na mayo siang nakukuang sala ki Jesus. Alagad ngonyan habo na kan mga tawo na magin Hade ninda si Jesus. Habo ninda na sia butasan. (Juan 18:37-40) Pakatapos na kaolayon giraray si Jesus, segurado ni Pilato na mayo ini nin salang naginibo. Kaya, sa katapustapusi, pakaluwasan ki Jesus sa kahurihurihi,  sinabi ni Pilato: “Uya! An saindong hade!” Alagad nagkurahaw an mga tawo: “Halea sia! Halea sia! Ipako sia!”

Naghapot si Pilato: “Ipapako ko an saindong hade?” Suminimbag an poon na mga saserdote: “Mayo kaming hade kundi si Cesar.” Hamak mo iyan! Nadara kan maraot na mga saserdoteng idto an mga tawo na haboan si Jesus!​—Juan 19:1-16.

An kamugtakan ngonyan kaparehong-kapareho kaidto. An kadaklan na tawo habo talagang magin Hade ninda si Jesus. Tibaad sinasabi ninda na nagtutubod sinda sa Dios, alagad habo nindang sabihan sinda nin Dios o ni Cristo  kun ano an dapat nindang gibohon. An gusto ninda an mga gobyerno ninda digdi mismo sa daga.

Kumusta man kita? Kun pinag-aadalan niato an manongod sa Kahadean nin Dios asin an gabos na marahayon na bagay na gigibohon kaiyan, ano daw an nagigin saboot niato manongod sa Dios?— Namomotan niato sia, bako daw?— Kun siring, paano daw niato ikapaheheling sa Dios na namomotan niato sia asin na gusto niatong pamahalaan kita kan saiyang Kahadean?—

Taano ta nagpabautismo si Jesus, asin paano ipinaheling nin Dios na oyon sia?

Ikapaheheling niato sa Dios an saboot niato paagi sa pag-arog sa halimbawa ni Jesus. Asin ano daw an ginibo ni Jesus tanganing ipaheling na namomotan nia si Jehova?— “Danay kong ginigibo an mga bagay na nakapaoogma sa saiya,” an paliwanag ni Jesus. (Juan 8:29) Iyo, si Jesus nagdigdi sa daga ‘sa paggibo kan boot nin Dios’ asin “pagtapos kan saiyang gibohon.” (Hebreo 10:7; Juan 4:34) Estudyare an ginibo ni Jesus bago nia pinonan an saiyang paghuhulit.

Nagduman si Jesus ki Juan Bautista sa Salog nin Jordan. Pakanognog ninda sa tubig, si Jesus ibinuntog nin biyo ni Juan sa tubig dangan hinawas giraray sia. Aram mo daw kun taano ta binautismohan ni Juan si Jesus?—

Saen kita makakapakipag-olay sa iba manongod sa Kahadean nin Dios?

Ipinakiolay iyan ni Jesus ki Juan. Alagad paano daw niato naaaraman na gusto nin Dios na magpabautismo si Jesus?— Aram niato iyan ta paghawas ni Jesus  sa tubig, nadangog nia an boses nin Dios hale sa langit na nagsabi: “Ika an sakong Aki, an namomotan; inoyonan taka.” Isinugo pa ngani nin Dios an saiyang banal na espiritu sa pormang salampati na humilig ki Jesus. Kaya sa pagpabautismo, ipinaheling ni Jesus na gusto niang maglingkod ki Jehova sa bilog niang buhay, iyo, sagkod lamang.​—Marcos 1:9-11.

Ngonyan aki ka pa. Alagad ano daw an gigibohon mo pagdakula mo?— Aarogon mo daw si Jesus asin mapabautismo ka?— Maninigo na arogon mo sia, ta sinasabi kan Biblia na winalatan ka nia “nin modelo tanganing sunodon [mo] nin estrikto an saiyang mga lakad.” (1 Pedro 2:21) Kun ika pabautismo na, ipaheheling mo na talagang gusto mo na pamahalaan ka kan Kahadean nin Dios. Alagad bakong igo na basta magpabautismo.

Kaipuhan na kuyogon niato an gabos na itinokdo ni Jesus. Sinabi ni Jesus na kita maninigo na magin “bakong kabtang kan kinaban.” Kinukuyog daw niato sia kun mapapalabot kita sa mga bagay sa kinaban? Si Jesus asin an saiyang mga apostol naglikay sa siring na mga bagay. (Juan 17:14) Imbes ano daw an ginibo ninda?— Nakipag-olay sinda sa ibang tawo manongod sa Kahadean nin Dios. Idto an importanteng gibohon sa saindang buhay. Magigibo man daw niato iyan?— Iyo, asin gigibohon niato iyan kun isinasaboot niato an sinasabi niato kun ipinamimibi niato na dumatong na logod an Kahadean nin Dios.

Helingon tabi an iba pang tekstong ini na nagsasabi sato kun ano an magigibo niato tanganing ipaheling na boot niatong dumatong an Kahadean nin Dios: Mateo 6:24-33; 24:14; 1 Juan 2:15-17; asin 1Ju 5:3.