Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 4

May Ngaran an Diyos

May Ngaran an Diyos

ANO an parate na enot mong ihinahapot sa saro sa enot na pagkamidbid mo sa saiya?— Iyo, ihinahapot mo kun ano an ngaran nia. Kita gabos may ngaran. Tinawan nin Dios nin ngaran an enot na tawo digdi sa daga. Sia nginaranan niang Adan. An agom ni Adan nginaranan na Eva.

Minsan siring, bako sanang mga tawo an may ngaran. Isipa an iba pang bagay na may ngaran man. Kun may magtao saimo nin munyeka o ataman na hayop, tinatawan mo iyan nin ngaran, bako daw?— Iyo, importanteng marhay an pagkaigwa nin ngaran.

Tingaga an kadakoldakol na bitoon kun banggi. Sa paghona mo daw may ngaran sinda?— Iyo, tinawan nin Dios nin ngaran an balang bitoon sa langit. Sinasabi sa sato kan Biblia: “Saiyang sinusuma an kabilangan kan mga bitoon; sinda gabos inaapod nia sa saindang ngaran.”​—Salmo 147:4.

Aram mo daw na may ngaran an gabos na bitoon?

Siisay an sasabihon mo na pinakaimportanteng persona sa bilog na uniberso?— Iyo, an Dios. Sa paghona mo daw may ngaran sia?— Sinabi ni Jesus na igwa. Sarong beses sinabi ni Jesus sa pamibi sa Dios: ‘Ipinamidbid ko an saimong ngaran sa sakong mga parasunod.’ (Juan 17:26) Aram mo daw an ngaran nin Dios?— An Dios mismo an nagsasabi sa sato kun ano iyan. Sabi nia: “Ako si Jehova. Iyan an sakong ngaran.” Kaya an ngaran nin Dios JEHOVA.​—Isaias 42:8.

Ano an pagmate mo kun nagigirumdoman nin iba an saimong ngaran?— Naoogma ka, bako daw?— Gusto man ni Jehova na maaraman nin mga tawo an ngaran nia. Kaya maninigo na gamiton niato an ngaran na Jehova kun nakikipag-olay kita manongod sa Dios. Ginamit kan Dakulang Paratokdo an ngaran nin Dios, si Jehova, kun nakikipag-olay sia sa mga tawo. Sarong beses sinabi ni Jesus: “Kamotan mo si Jehova na saimong  Dios sa bilog mong puso.”​—Marcos 12:30.

Aram ni Jesus na an “Jehova” importanteng marhay na ngaran. Kaya tinokdoan nia an saiyang mga parasunod na gamiton an ngaran nin Dios. Tinokdoan pa ngani nia sinda na magtaram manongod sa ngaran nin Dios sa saindang mga pamibi. Aram ni Jesus na gusto nin Dios na mamidbid nin gabos na tawo an Saiyang ngaran, an Jehova.

Kaidtong haloy nang panahon an nakaagi ipinaheling nin Dios kun gurano kaimportante kan ngaran nia sa tawong si Moises, na saro sa mga aki ni Israel. An mga aki ni Israel, na inapod na mga Israelita, nag-iistar kaidto sa daga na inaapod Egipto. An mga taga duman sa dagang idto inapod na mga Egipcio. Ginibo nindang oripon an mga Israelita asin maringison sinda sa sainda. Kan dakula na si Moises, hiningoa niang tabangan an saro sa mga kahimanwa nia. Huli kaini naanggot si Faraon, an hade kan Egipto. Gusto niang gadanon si Moises! Kaya nagdulag si Moises sa Egipto.

 Nagduman si Moises sa ibang daga. Idto an daga nin Midian. Duman nag-agom si Moises asin nagpoon na magpamilya. Nagtrabaho man sia bilang pastor, na nag-aataman nin mga karnero. Sarong aldaw sibot si Moises sa pag-ataman sa saiyang mga karnero harani sa sarong bukid kan may maheling siang makangangalas. May nagkakalayong kilitis, alagad dai iyan nasosolo! Ruminani si Moises tanganing mas maheling iyan.

Aram mo daw kun ano an nangyari?— Nakadangog si Moises nin boses na nag-aapod hale sa tahaw kan nagkakalayong kilitis. Nag-apod an boses, “Moises! Moises!” Siisay daw an nagsasabi kaidto?— An Dios an nagtataram! Kadakol kan ipapagibo nin Dios ki Moises. Sabi nin Dios: ‘Madia asin isusugo taka ki Faraon, an hade kan Egipto, asin iluwas mo sa Egipto an sakong banwaan, an mga aki ni Israel.’ Nanuga an Dios na tatabangan nia si Moises na magibo ini.

Anong importanteng bagay an nanodan ni Moises sa nagkakalayong kilitis?

Alagad sinabi ni Moises sa Dios: ‘Halimbawa magduman ako sa mga aki ni Israel sa Egipto asin sabihon ko na isinugo ako nin Dios. Paano kun hapoton ninda ako, “Ano an ngaran nia?” Ano an sasabihon ko?’ Si Moises sinabihan nin Dios na sabihan an mga aki ni Israel: ‘Si Jehova an nagsugo  sa sako sa saindo. Jehova an ngaran ko sagkod lamang.’ (Exodo 3:1-15) Ipinaheheling kaini na papagdadanayon nin Dios an ngaran na Jehova. Nungka nia iyan na sasalidahan. Gusto nin Dios na mamidbid sia sa saiyang ngaran na Jehova sagkod lamang.

Paano ipinamidbid nin Dios an ngaran nia sa Dagat na Pula?

Kan si Moises bumalik sa Egipto, paghona kan mga Egipcio sadit sanang dios kan mga Israelita si Jehova. Dai ninda hinona na sia an Dios kan bilog na daga. Kaya sinabihan ni Jehova an hade kan Egipto: ‘Ipapamidbid ko sa bilog na daga an sakong ngaran.’ (Exodo 9:16) Talagang ipinamidbid ni Jehova an saiyang ngaran. Aram mo daw kun paano nia ginibo iyan?—

Bueno, pinagbotan nia si Moises na pangenotan an banwaan nin Israel sa pagluwas sa Egipto. Pag-abot ninda sa Dagat na Pula, guminibo si Jehova nin marang agihan pabagtas mismo duman. An mga Israelita ligtas na nakabagtas sa marang daga. Alagad kan yaon na sa marang irarom kan dagat si Faraon asin an bilog niang hukbo, an tubig na garo sinagop sa man-ibong-ibong buminagsak sa mga Egipcio, asin nagadan sinda gabos.

Dai nahaloy nabaretaan kan mga tawo sa bilog na daga an ginibo ni Jehova sa Dagat na Pula. Paano niato naaraman na iyan nabaretaan ninda?— Bueno, pakalihis nin mga 40 taon, an mga Israelita nag-abot sa Canaan, na iyo an daga na ipinanuga ni Jehova na itatao sa sainda.  Duman an duwang Israelitang lalaki sinabihan kan hoben na babaeng si Rahab: “Nadangog niamo kun paano pinamara ni Jehova an katubigan kan Dagat na Pula sa atubangan nindo kan kamo humale sa Egipto.”​—Josue 2:10.

Ngonyan dakol na tawo an kaparehong-kapareho kan mga Egipciong idto. Dai sinda nagtutubod na si Jehova iyo an Dios kan bilog na daga. Kaya gusto ni Jehova na an saiyang banwaan sabihan an iba manongod sa saiya. Ini an ginibo ni Jesus. Sa paghinanapos kan buhay nia digdi sa daga, sinabi nia ki Jehova sa pamibi: “Ipinamidbid ko sa sainda an saimong ngaran.”​—Juan 17:26.

Ipinamidbid ni Jesus an ngaran nin Dios.

 Gusto mo daw na arogon si Jesus? Kun siring, sabihan mo an iba na an ngaran nin Dios Jehova. Tibaad marisa mo na dakol an dai nakakaaram kaiyan. Kaya tibaad puede mong ipaheling sa sainda an teksto sa Biblia sa Salmo 83:18. Kuanon niato ngonyan an Biblia asin magkaibanan niatong hanapon an tekstong iyan. Sinasabi kaiyan: “Tanganing an mga tawo makaaram na ika, na an ngaran Jehova, ika sana an Kaharohalangkawe sa bilog na daga.”

Ano an nanonodan niato sa pagbasa kaini?— Iyo, nanonodan niato na Jehova an pinakaimportanteng ngaran sa gabos. Iyan an ngaran kan Makakamhan sa Gabos na Dios, an Ama ni Jesus asin an Saro na kaggibo kan gabos na bagay. Asin girumdoma, sinabi ni Jesus na maninigo na kamotan niato si Jehova Dios sa bilog niatong puso. Namomotan mo daw si Jehova?—

Paano daw niato ikapaheheling na namomotan niato si Jehova?— An sarong paagi iyo an pagkamidbid sa saiya bilang Katood. An saro pang paagi pagsabi sa iba kun ano an ngaran nia. Puede niatong ipaheling sa sainda sa Biblia mismo na an ngaran nia Jehova. Puede man niatong isaysay an makangangalas na mga bagay na linalang ni Jehova asin an marahay na mga bagay na ginibo nia. Ini ikinaoogmang marhay ni Jehova ta gusto nia na an mga tawo makanood manongod sa saiya. Puede kitang makiiba sa paggibo kaiyan, bako daw?—

Bakong gabos magugustong maghinanyog kun kita nagtataram manongod ki Jehova. Dakol an dai naghinanyog dawa kan si Jesus, an Dakulang Paratokdo, magtaram manongod sa Saiya. Alagad dai nagpondo si Jesus sa pagtaram manongod ki Jehova huli kaiyan.

Kaya arogon niato si Jesus. Padagos kitang magtaram manongod ki Jehova. Kun iyan gigibohon niato, maoogma sa sato si Jehova Dios ta nagpapaheling kita nin pagkamoot sa saiyang ngaran.

Ngonyan magkaibanan na basahon sa Biblia an pira pang teksto na nagpapaheling kan halaga kan ngaran nin Dios: Isaias 12:​4, 5; Mateo 6:9; Juan 17:6; asin Roma 10:13.