Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 9

Kaipuhan na Paglabanan Niato an mga Sugot

Kaipuhan na Paglabanan Niato an mga Sugot

IGWA na daw nin minapagibo sa saimo nin sala?— Inangat ka daw niang gibohon iyan? O sinabi daw nia na iyan magigin maogma asin na bako man talagang sala na gibohon iyan?— Kun may minagibo kaini sa sato, pinoprobaran niang sugotan kita.

Ano an maninigo niatong gibohon kun kita sinusugotan? Maninigo daw kitang sumunod asin gumibo nin sala?— Dai iyan ikaoogma ni Jehova Dios. Alagad aram mo daw kun siisay an maoogma?— Iyo, maoogma si Satanas na Diablo.

Si Satanas kalaban nin Dios, asin si Satanas kalaban niato. Dai niato sia naheheling ta sia espiritu. Alagad naheheling nia kita. Sarong aldaw kinaolay kan Diablo si Jesus, an Dakulang Paratokdo, asin prinobaran na sugotan sia. Aramon niato kun ano an ginibo ni Jesus. Sa siring maaaraman niato an tamang gibohon kun kita nasusugotan.

Ano an tibaad nagpoon na magirumdoman ni Jesus kan sia bautismohan?

Pirmeng gusto ni Jesus na gibohon an kabotan nin Dios. Ini hayag niang ipinaheling paagi sa pagpabautismo sa Salog nin Jordan. Pagkatapos tolos kan bautismo ni Jesus na prinobaran ni Satanas na sugotan Sia. Sinasabi kan Biblia na “an kalangitan nagkaburukasan” para ki Jesus. (Mateo 3:16) Ini puedeng mangahulogan na nagpoon nang magirumdoman ni Jesus an gabos manongod sa naenot niang buhay sa langit kaiba nin Dios.

Pagkabautismohi sa saiya nagduman si Jesus sa kaawagan tanganing isip-isipon an mga bagay na nagpopoon  na niang magirumdoman. Nag-agi an kuarentang aldaw asin banggi. Sa bilog na panahon na ini mayong kinakan si Jesus, kaya gutom na siang marhay. Sa oras na ini na prinobaran ni Satanas na sugotan si Jesus.

Paano ginamit kan Diablo an mga gapo tanganing sugotan si Jesus?

Sabi kan Diablo: “Kun ika aki nin Dios, sabihi an mga gapong ini na magin tinapay.” Masiramon kutana an tinapay! Alagad kaya daw ni Jesus na gibohon na tinapay an mga gapo?— Iyo, kaya nia. Taano? Huli ta si Jesus, an Aki nin Dios, may espesyal na kapangyarihan.

Gigibohon mo daw na tinapay an gapo kun iyan ipinagibo sa saimo kan Diablo?— Gutom na si Jesus. Kaya bako daw na tama man na gibohon idto nin saro sanang beses?— Aram ni Jesus na sala na gamiton an kapangyarihan nia sa paaging iyan. Itinao ni Jehova sa saiya an kapangyarihan na iyan tanganing dagkahon an mga tawo na rumani sa Dios, bakong tanganing gamiton para sa ikararahay nia.

Kaya, imbes, sinabi ni Jesus ki Satanas an nasusurat sa Biblia: “An tawo dapat na mabuhay, bakong sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramon na minaluwas sa ngoso ni Jehova.” Aram ni Jesus na an paggibo kan ikinaoogma ni Jehova mas importante pa ngani kisa pagkaigwa nin kakakanon.

Alagad prinobaran giraray kan Diablo. Dinara nia si Jesus sa Jerusalem asin pinatindog sia sa halangkaw na parte kan templo. Dangan sinabi ni Satanas: ‘Kun ika aki nin Dios,  tumagbang ka hale digdi. Huli ta nasusurat na iingatan ka kan mga anghel nin Dios na dai ka makolgan.’

Taano daw ta sinabi ini ni Satanas?— Sinabi nia iyan tanganing sugotan si Jesus na gumibo nin rungaw na bagay. Alagad si Jesus dai man giraray naghinanyog ki Satanas. Sinabi nia ki Satanas: “Nasusurat, ‘Dai mo pagbaloon si Jehova na saimong Dios.’ ” Aram ni Jesus na sala na baloon si Jehova paagi sa pagsapeligro kan saiyang buhay.

Dai pa man giraray nagpondo si Satanas. Sumunod dinara nia si Jesus sa sarong halangkawon na bukid. Duman ipinaheling nia ki Jesus an gabos na kahadean, o gobyerno, sa kinaban asin an kamurawayan kaiyan. Dangan sinabi ni Satanas ki Jesus: “Ini gabos itatao ko sa saimo kun ika lumuhod asin gumibo nin sarong akto nin pagsamba sa sako.”

Isip-isipa an alok kan Diablo. Talaga daw na ki Satanas an gabos na kahadean na ini, o gobyerno nin mga tawo?— Bueno, dai nagdehar si Jesus na an mga iyan ki Satanas. Ginibo nia kutana iyan kun an mga iyan bakong ki Satanas. Iyo, si Satanas talaga an namamahala sa gabos na nasyon sa kinaban. Inaapod ngani sia kan Biblia na “an namamahala sa kinaban na ini.”​—Juan 12:31.

Taano ta ikinaalok ni Satanas ki Jesus an gabos na kahadean na ini?

Ano an gigibohon mo kun may ipanuga saimo an Diablo kun ika masamba sa saiya?— Aram ni Jesus na sala na sumamba sa Diablo ano man an makukua Nia. Kaya sabi ni Jesus: ‘Humale ka, Satanas! Huli ta sinasabi kan Biblia na si Jehova na saimong Dios an dapat mong sambahon asin sa saiya ka sana maglingkod.’​—Mateo 4:1-10; Lucas 4:1-13.

Ano an gigibohon mo kun ika nasusugotan?

Kita man napapaatubang sa mga sugot. Aram mo daw an nagkapira sa mga iyan?— Uya an sarong halimbawa. Tibaad nagluto si nanay mo nin masiram na pay o keik na pandulse. Tibaad sabihan ka nia na dai magkakan kaiyan sagkod na bako pang oras nin pagkakan. Alagad gutom ka nang marhay, kaya tibaad masugotan kang kakanon iyan. Kukuyogon mo daw si nanay mo?— Gusto ni Satanas na makisuway ka ki nanay mo.

 Girumdoma si Jesus. Nagugutom man siang marhay. Alagad aram nia na mas importante an pagpaogma sa Dios kisa pagkakan. Ipinaheheling mo na kapareho ka ni Jesus kun kinukuyog mo an sinasabi ni nanay mo.

Tibaad ipahalon saimo nin ibang aki an nagkapirang tableta. Tibaad sabihon ninda sa saimo na papasiramon kan mga ini an pagmate mo. Alagad tibaad droga an mga tabletang ini. Puede kang  magkahelang nin grabe huli kaiyan asin puede ka pa nganing magadan. O tibaad may magtao saimo nin sigarilyo, na may droga man, asin angaton kang magsigarilyo. Ano daw an gigibohon mo?—

Girumdoma si Jesus. Prinobaran ni Satanas na agyaton si Jesus na isapeligro an saiyang buhay paagi sa pagsabi sa saiya na tumagbang sa templo. Alagad habo ni Jesus na gibohon iyan. Ano an gigibohon mo kun may mag-angat sa saimo na gibohon an bagay na peligroso?— Si Jesus dai naghinanyog ki Satanas. Ni maninigo ka man na maghinanyog sa siisay man na nagpoprobar na ipagibo sa saimo an sala.

Taano ta sala na gumamit nin mga imahen sa pagsamba?

Sa maabot na panahon tibaad pagibohon ka nin sarong akto nin pagsamba sa imahen, bagay na sinasabi kan Biblia na dai niato dapat paggibohon. (Exodo 20:​4, 5) Iyan tibaad kaiba sa sarong seremonya sa eskuelahan. Tibaad sabihon pa ngani saimo na dai ka na makakapag-eskuela kun habo mong gibohon ini. Ano daw an gigibohon mo?—

Pasil na gibohon an tama kun iyan ginigibo nin gabos. Alagad puedeng magin depisilon an paggibo kan tama kun inaagyat kita nin iba na gumibo nin sala. Tibaad sabihon ninda na an ginigibo ninda bako man talagang maraoton. Alagad an importanteng hapot iyo ini, Ano daw an sinasabi nin Dios manongod dian? Aram nia kun ano an pinakamarahay.

Kaya ano man an sinasabi nin iba, dai niato noarin man maninigong gibohon an mga bagay na sinasabi nin Dios na sala. Sa paaging iyan pirme niatong mapaoogma an Dios, asin dai niato noarin man paoogmahon an Diablo.

An dagdag na impormasyon manongod sa kun paano paglalabanan an mga sugot na gumibo nin sala manonompongan sa Salmo 1:​1, 2; Talinhaga 1:​10, 11; Mateo 26:41; asin 2 Timoteo 2:22.