Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 29

Nakapaoogma daw sa Dios an Gabos na Parti?

Nakapaoogma daw sa Dios an Gabos na Parti?

Taano ta nakapaogma sa Dios an parting ini?

GUSTO mo daw na makiparti?— An mga iyan puedeng magin maogmahon. Sa paghona mo daw gusto kan Dakulang Paratokdo na kita mag-atender sa mga parti?— Bueno, nag-atender sia sa maaapod na parti kan may kasalon, asin nag-iba sa saiya an nagkapira sa saiyang mga disipulo. Si Jehova an “maogmang Dios,” kaya naoogma sia kun kita nag-oogma sa mararahay na parti.​—1 Timoteo 1:11; Juan 2:1-11.

An pahina 29 kan librong ini nagsasaysay sa sato na binanga ni Jehova an Dagat na Pula tanganing makaagi an mga Israelita. Nagigirumdoman mo daw an pakabasa kaiyan?— Pagkatapos, nag-arawit asin nagbarayle an mga tawo patin nagpasalamat ki Jehova. Garo idto parti. Ogmahon an mga tawo, asin masisierto niato na maogma man an Dios.​—Exodo 15:​1, 20, 21.

Pakalihis nin haros 40 taon, nag-atender na naman an mga Israelita sa saro pang dakulang parti. Ngonyan an mga nag-imbitar sa sainda dai ngani nagsasamba ki Jehova. Sa katunayan, an mga nag-imbitar sa sainda minaduko pa ngani sa pagsamba sa ibang mga dios asin nakikidorog sa mga bako nindang agom. Sa paghona mo daw tama na mag-atender sa parting arog kaiyan?— Bueno, dai iyan nakapaogma ki Jehova, asin pinadusahan nia an mga Israelita.​—Bilang 25:1-9; 1 Corinto 10:8.

 An Biblia nagsasaysay man manongod sa duwang parti sa kumpleanyo. An saro daw dian sa pagselebrar kan kumpleanyo kan Dakulang Paratokdo?— Bako. An duwang parting idto sa kumpleanyo pareho para sa mga lalaki na dai naglilingkod ki Jehova. An saro parti sa kumpleanyo ni Hadeng Herodes Antipas. Sia an namamahala sa distrito nin Galilea kan si Jesus nag-iistar duman.

Kadakol kan maraot na ginibo ni Hadeng Herodes. Inagaw nia an agom kan tugang nia. An ngaran kaini Herodias. Sinabihan si Herodes kan lingkod nin Dios na si Juan Bautista na sala an ginibo niang iyan. Dai iyan nagustohan ni Herodes. Kaya ipinabilanggo nia si Juan.​—Lucas 3:​19, 20.

Mantang nasa bilanggoan si Juan, nag-abot an aldaw nin pagselebrar kan kumpleanyo ni Herodes. Nagpaparti nin dakula si Herodes. Inimbitaran nia an dakol na prominenteng mga tawo. Sinda gabos nagkarakanan asin nag-irinoman patin nagpasiramsiram. Dangan naglaog an aking babae ni Herodias asin binaylehan sinda. Naogmang marhay sa pagbayle nia an gabos kaya gusto siang tawan nin espesyal na regalo ni Hadeng Herodes. Sinabi sa saiya ni Herodes: “Ano man an hagadon mo sa sako, itatao ko iyan sa saimo, sagkod sa kabanga kan sakong kahadean.”

 Ano daw an hahagadon nia? Kuarta? magagayon na gubing? sadiri niang palasyo? Dai maaraman kan daragita kun ano an sasabihon nia. Kaya nagdolok sia sa ina niang si Herodias asin nagsabi: “Ano an maninigong hagadon ko?”

Ngonyan ini man si Herodias ikinakaongis na marhay si Juan Bautista. Kaya sinabihan nia an aki nia na hagadon an payo ni Juan Bautista. An daragita nagbuelta sa hade asin nagsabi: “Gusto ko na itao mo sa sako tolos-tolos an payo ni Juan Bautista sa sarong bandehado.”

Habo ni Hadeng Herodes na gadanon si Juan ta aram nia na marahay na tawo si Juan. Alagad nanuga si Herodes, asin natakot sia sa iisipon kan ibang tawo sa parti kun babagohon nia an saiyang isip. Kaya nagsugo sia nin sarong lalaki sa bilanggoan tanganing pugotan si Juan. Dai nahaloy nagbuelta an lalaki. Dara na nia an payo ni Juan sa sarong bandehado, asin itinao nia iyan sa daragita. Dangan itinao iyan kan daragita sa saiyang ina.​—Marcos 6:17-29.

An saro pang parti sa kumpleanyo na sinasabi kan Biblia bako man na marahay. Iyan para sa sarong hade kan Egipto. Sa parti man na ini, may pinapugotan an hade. Dangan, pagkatapos kaiyan, ipinabitay nia an tawo tanganing tukaon nin mga gamgam! (Genesis 40:19-22)  Sa paghona mo daw oyon an Dios sa duwang parting idto?— Magugusto ka daw na umatender sa mga iyan?—

Ano an nangyari sa parti sa kumpleanyo ni Herodes?

Aram niato na an gabos na ibinugtak sa Biblia may katuyohan. Duwa sanang parti sa kumpleanyo an sinasabi kaiyan. Asin sa duwang iyan, may maraot na mga ginibo bilang kabtang kan selebrasyon. Kaya, ano sa paghona mo an sinasabi sa sato nin Dios manongod sa mga parti sa kumpleanyo? Gusto daw nin Dios na magselebrar kita nin mga kumpleanyo?—

Totoo na sa siring na mga parti ngonyan, mayo man nin pinupugotan. Alagad an ideyang ini nin pagselebrar nin mga kumpleanyo nagpoon sa mga tawo na dai nagsasamba sa tunay na Dios. An The Catholic Encyclopedia nagsasabi manongod sa mga selebrasyon nin kumpleanyo na nasambitan sa Biblia: “Mga parakasala sana . . . an ipinaggagayagayang marhay an aldaw kan pagkamundag ninda.” Gusto daw niatong arogon sinda?—

Kumusta man an Dakulang Paratokdo? Nagselebrar daw sia kan saiyang kumpleanyo?— Dai, mayong sinasabi an Biblia manongod sa parti sa kumpleanyo ni Jesus. Sa katunayan, dai sinelebrar kan enot na mga parasunod ni Jesus an saiyang kumpleanyo. Aram mo daw kun taano ta sa huri ginusto nin mga tawo na selebraron an kumpleanyo ni Jesus sa Disyembre 25?—

An petsang iyan an pinili ta, arog kan sabi kan The World Book Encyclopedia, “dati na iyan na sineselebrar kan mga taga Roma bilang Kapiestahan ni Saturno, na nagseselebrar kan kumpleanyo kan saldang.” Kaya ginusto nin mga tawo na selebraron an kumpleanyo ni Jesus sa petsa na dati nang may kapiestahan an mga pagano!

Aram mo daw kun taano ta dai puede na Disyembre an pagkamundag ni Jesus?— Huli ta sinasabi kan Biblia na kan mamundag si Jesus, may mga pastor pa sa kapatagan kun banggi. (Lucas 2:8-12) Asin mayo kutana sinda duman sa malipot, maoran na bulan nin Disyembre.

Taano ta dai puedeng Disyembre 25 an pagkamundag ni Jesus?

 Dakol an nakaaaram na an Pasko bakong iyo an kumpleanyo ni Jesus. Aram pa ngani ninda na sa aldaw na iyan may selebrasyon an mga pagano na dai nakapaoogma sa Dios. Alagad sineselebrar pa man giraray kan dakol an Pasko. Mas interesado sinda sa pagkaigwa nin parti kisa sa pag-aram kun ano talaga an saboot nin Dios manongod dian. Alagad gusto niatong mapaogma si Jehova, bako daw?—

Kaya kun may mga parti kita, gusto niatong seguradohon na an mga iyan marahay sa pagheling ni Jehova. Puede kitang magparti ano man na oras sa laog kan taon. Dai kita kaipuhan na maghalat nin espesyal na aldaw. Puede kitang magkakan nin espesyal na putahe asin magkarawat. Ano gusto mo iyan?— Tibaad puede mong kaolayon si tatay saka si nanay mo asin magplano ka nin parti sa tabang ninda. Magigin nakaoogma iyan, bako daw?— Alagad bago ka magplano para sa sarong parti, gusto mong seguradohon na iyan bagay na ooyonan nin Dios.

Paano niato maseseguro na nakapaoogma sa Dios an satong mga parti?

An halaga nin pirmeng paggibo kan inooyonan nin Dios ipinaheheling man sa Talinhaga 12:2; Juan 8:29; Roma 12:2; asin 1 Juan 3:22.