Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Kaipuhan nin mga Aki sa mga Magurang

An Kaipuhan nin mga Aki sa mga Magurang

AN GABOS na magurang nakikikabtang sa sarong pangyayari na dai lubos na nasasabotan nin tawo. An balang saro sa sainda may itinataong kabtang kan saindang sadiri. Bilang resulta, an nagtatalubo sa laog kan ina sarong kompletong buhay na persona. Kun siring, bakong makangangalas na kun may namumundag na omboy, an pangyayari inaapod nin mga tawo na “milagro nin pagkamundag.”

Siempre, an pag-aki kapinonan sana kan paninimbagan nin mga magurang. Sa primero, an mga omboy haros biyong nagdedepende sa iba, alagad mantang nagdadakula sinda, bako na sanang pisikal na atension an kaipuhan ninda. Nagkakaipo sinda nin tabang na tumalubo sa mental, emosyonal, moral, asin espirituwal.

Tangani na magkaigwa nin nakararahay na pagtalubo, nangorognang kaipuhan nin mga aki an pagkamoot nin mga magurang. Minsan ngani importante an mga tataramon na nagpapahayag nin pagkamoot, kaipuhan na suportado nin aksion an mga tataramon. Iyo, kaipuhan nin mga aki an marahay na halimbawa nin mga magurang. Kaipuhan ninda an paggiya sa moral, an mga prinsipyo na susundon sa buhay. Asin kaipuhan ninda ini poon sa pagkaniaki ninda padagos. Puede asin talagang nangyayari an mga bagay na makologon sa boot kun an mga aki dai natatawan nin tabang sagkod na iyan huri na.

An pinakamarahay na mga prinsipyong makukua saen man iyo an mga yaon sa Biblia. An pagtotokdo na basado sa Biblia may mga bentahang dai mapapantayan. Paagi sa siring na pagtotokdo, narerealisar nin mga aki na an sinasabi sa sainda, bakong an sinasabi nin kun siisay na tawo, kundi an sinasabi kan saindang Kaglalang, kan saindang langitnon na Ama. Ini nakatatao sa konseho nin puersa na dai mapapantayan.

Ineenkaminar kan Biblia an mga magurang na magmaigot na ikatudok an tamang mga prinsipyo sa isip kan saindang mga aki. Minsan siring, mantang nagdadakula an mga aki, parate na nadedepisilan an mga magurang na kaolayon sinda  manongod sa mga bagay na pinakaimportante. An librong ini, Makanood sa Dakulang Paratokdo, isinurat sa katuyohan na makatabang na malikayan an pagkaigwa kan siring na situwasyon. Iyan matao sa saindo na mga magurang asin sa saindong mga aki nin espirituwal na babasahon na mababasa nindong magkaibanan. Alagad labi pa dian, makaenkaminar man logod iyan na mag-olay an mga aki asin an mga nagbabasa kan librong ini kaiba ninda.

Maririsa nindo na an libro naghahagad nin simbag sa mga aki. Dakol na angay na hapot an yaon sa libro. Pag-abot nindo sa mga hapot na ini, makakaheling kamo nin halabang kurit (—). Ini pagirumdom na pumondo nguna kamo asin enkaminaron an aki na sumimbag. Gusto nin mga aki na magpartisipar. Kun mayo an siring na pagpartisipar, madaling mawawaran nin interes an aki.

Pero, mas importante, tatabangan kamo kan mga hapot na ini na maaraman kun ano an nasa isip kan aki. Totoo, tibaad bakong tama an isimbag kan aki. Alagad an materyales na kasunod kan balang hapot sa katuyohan na tabangan an aki na magkaigwa nin nakararahay na dalagan nin kaisipan.

An sarong espesyal na kabtang kan libro iyo an labing 230 retrato kaiyan. An kadaklan kaini may paliwanag na naghahagad nin simbag sa aki, basado sa naheheling nia asin sa nabasa nia. Kaya repasohon an mga retrato kaiba kan aki. An mga iyan puedeng magin marahayon na pantabang sa pagtotokdo na magdodoon kan mga leksion na itinotokdo.

Kun tatao nang magbasa an aki, enkaminaron siang basahon an libro sa saindo saka sa sadiri nia. Mientras na orog nia iyan na binabasa, orog man na mapapatudok sa saiyang isip asin puso an marahay na konseho kaiyan. Alagad tanganing maparigon an bogkos nin pagpadangat asin paggalang sa pag-oltanan nindo asin kan saindong aki, basahon nanggad nindo an libro na magkaibanan, asin gibohon iyan nin regular.

Sa paagi na garo baga haros dai mo maimahinar kaidtong pira pa sanang dekada an nakaagi, an mga aki napapairarom sa impluwensia nin bawal na sekso, espiritismo, asin iba pang nakararaot na mga gibo. Kaya kaipuhan ninda an proteksion, na itinatao kan librong ini sa may dignidad pero prangkang paagi. Pero, nangorognang kaipuhan kan mga aki na ikatokdo sa Gikanan nin gabos na kadonongan, an satong langitnon na Ama, si Jehova Dios. Ini an pirmeng ginibo ni Jesus, an Dakulang Paratokdo. Odok kaming naglalaom na an librong ini makatatabang sa saindo asin sa saindong pamilya na mamuhay sa paagi na makapaogma ki Jehova, tanganing magkamit kamo nin daing sagkod na bendisyon.