Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 13

An mga Nagin Disipulo ni Jesus

An mga Nagin Disipulo ni Jesus

Siisay an lalaking ini, asin paano sia nagin disipulo ni Jesus?

SIISAY daw an pinakamarahay na lingkod nin Dios na nabuhay kasuarin man?— Tama ka, si Jesu-Cristo. Sa paghona mo daw puede kitang magin arog nia?— Bueno, sinasabi kan Biblia na nagtao sia nin halimbawa na susunodon niato. Asin inaagda nia kitang magin mga disipulo nia.

Aram mo daw kun ano an boot sabihon kan pagigin disipulo ni Jesus?— Nagkapira an boot sabihon kaiyan. Enot, dapat kitang makanood sa saiya. Alagad bako sana iyan. Dapat man na talagang tubodon niato an sinasabi nia. Kun iyo, gigibohon niato an sinasabi nia sa sato.

Dakol an nagsasabi na nagtutubod sinda ki Jesus. Sa paghona mo daw sinda gabos talagang disipulo nia?— An kadaklan sa sainda bako. Tibaad nagsisimba sinda. Alagad an dakol sa sainda nungka na nagtao nin panahon na adalan an itinokdo ni Jesus. An totoo, idto sanang nagsusunod sa halimbawa ni Jesus an saiyang mga disipulo.

Pag-olayan niato an nagkapira sa mga disipulo ni Jesus kan sia tawo digdi sa daga. An saro sa enot na nagin disipulo iyo si Felipe. Hinanap ni Felipe an katood niang si Natanael (na inaapod man na Bartolome), na naheheling mong nakatukaw sa sirong nin sarong kahoy. Kan si Natanael magduman ki Jesus, an sabi ni Jesus: ‘Uya an sarong tawong sadiosan, tunay na aki ni Israel.’ Napangalas si Natanael asin naghapot sia: ‘Paano mo ako namidbid?’

Siisay an inaapod ni Jesus na magin saiyang mga disipulo?

 “Bago ka apodon ni Felipe, mantang yaon ka sa sirong kan higuerra, naheling taka,” sabi ni Jesus. Nagngalas na marhay si Natanael na aram ni Jesus nin eksakto kun haen sia, kaya an sabi ni Natanael: “Ika an Aki nin Dios, ika an Hade kan Israel.”​—Juan 1:49.

Judas Iscariote, Judas (inaapod man na Tadeo), Simon

An iba nagin mga disipulo ni Jesus kan aldaw bago nagin disipulo si Felipe asin Natanael. Sinda si Andres asin an tugang niang si Pedro saka si Juan asin tibaad an tugang ni Juan na si Santiago. (Juan 1:35-51) Minsan siring, paghaloyhaloy, an apat na ini nagbalik sa negosyo nindang pagsira. Dangan sarong aldaw kan si Jesus naglalakaw sa tampi kan Dagat nin Galilea, naheling nia si Pedro asin Andres na nag-iitsa nin hikot sa dagat. Inapod sinda ni Jesus: “Madia kamo sa hudian ko.”

Santiago (aki ni Alfeo), Tomas, Mateo

Pagrayorayo pa, naheling ni Jesus si Santiago asin Juan. Nasa baroto sinda kaiba kan saindang ama, na tinatahi an saindang mga hikot.  Inapod man sinda ni Jesus na sumunod sa saiya. Kun ika inapod ni Jesus ano daw an gigibohon mo? Maiba ka daw tolos sa saiya?— Midbid kan mga lalaking ini kun siisay si Jesus. Aram ninda na sia isinugo nin Dios. Kaya tolos-tolos na binayaan ninda an saindang pagsira asin suminunod sinda ki Jesus.​—Mateo 4:18-22.

Natanael, Felipe, Juan

Kan an mga lalaking ini magin mga parasunod ni Jesus, nangangahulogan daw iyan na pirme nang tama an ginigibo ninda?— Dai. Tibaad nagigirumdoman mo na nagdiriskutiran pa ngani an mga lalaking ini kun baga siisay sa sainda an pinakasikat. Alagad naghinanyog sinda ki Jesus, asin andam sindang magbago. Kun kita andam na magbago, puede man kitang magin disipulo ni Jesus.

Santiago (tugang ni Juan), Andres, Pedro

Inagda ni Jesus an gabos na klaseng tawo na magin disipulo nia. Sarong beses, may mayaman na hoben na namamahala na nagdolok ki Jesus asin naghapot kun paano magkakamit nin buhay na daing katapusan. Kan sabihon kan mayaman na namamahala na nagkukuyog sia kan mga togon nin Dios poon kan sia aki pa, inagda sia ni Jesus: “Madia sumunod ka sa sako.” Aram mo daw kun ano an nangyari?—

Bueno, kan maaraman kan tawo na an pagigin disipulo ni Jesus dapat na magin mas importante kisa pagigin mayaman, namondo siang marhay. Dai sia nagin disipulo ni Jesus ta mas dakula an pagkamoot nia sa saiyang kuarta kisa pagkamoot nia sa Dios.​—Lucas 18:18-25.

Kan haros saro may kabangang taon nang naghuhulit si Jesus, pinili nia an 12 sa saiyang mga disipulo na magin mga apostol. An mga apostol mga lalaki na isinugo nia sa espesyal na gibohon. Aram mo daw an ngaran ninda?— Helingon ta kun kaya tang aramon iyan. Helinga an retrato ninda digdi, asin probari kun masasabi mo an ngaran ninda. Dangan probaring isabi nin tuom an ngaran ninda.

Sairisay an mga babaeng ini na nagtabang ki Jesus kan sia naghuhulit?

Pag-abot nin panahon, nagin maraot an saro sa 12 apostol. Sia si Judas Iscariote. Paghaloyhaloy, pinili an saro pang disipulo na magin apostol. Aram mo daw an ngaran nia?— Matias. Sa huri, nagin  man mga apostol si Pablo asin Bernabe, alagad dai sinda kaiba kan 12.​—Gibo 1:23-26; 14:14.

Arog kan nanodan niato sa Kapitulo 1 kan librong ini, nagpaheling nin interes si Jesus sa saradang na aki. Taano daw?— Huli ta aram nia na puede man sindang magin disipulo nia. Sa katunayan, parate na an mga aki nakakasabi nin mga bagay sa paagi na puedeng magin dahelan na an mga nasa edad na maghinanyog asin magmawot na orog pang mag-adal manongod sa Dakulang Paratokdo.

Dakol man na babae an nagin disipulo ni Jesus. An nagkapira nagbaklay kaiba nia kan sia magduman sa ibang mga siudad tanganing maghulit. Ginibo iyan ni  Maria Magdalena, Juana, asin Susana. Tibaad nagtabang man sinda sa pag-andam kan kakanon nia asin sa paglaba kan mga gubing nia.​—Lucas 8:1-3.

Gusto mo daw na magin disipulo ni Jesus?— Girumdoma, dai kita nagigin disipulo paagi sa pagsabi sana na saro kita sa mga disipulo nia. Dapat na kita gumawe nin siring sa mga disipulo nia saen man kita, bako sanang kun kita nag-aatender sa Kristianong mga pagtiripon. May naiisip ka daw na mga lugar na duman importante na kita gumawe siring sa disipulo ni Jesus?—

Iyo, maninigong gibohon niato iyan sa harong. Alagad an saro pang lugar iyo an eskuelahan. An maninigo na dai niato noarin man paglingawan na duwa iyo na tanganing magin tunay na disipulo ni Jesus, dapat na kita gumawe nin arog nia sa bilog na aldaw, aroaldaw, yaon man kita saen.

Saen importante na kita gumawe siring sa sarong disipulo ni Jesus?

Ngonyan magkaibanan na basahon an sinasabi kan Biblia manongod sa mga disipulo ni Jesus, sa Mateo 28:​19, 20; Lucas 6:13-16; Juan 8:​31, 32; asin 1 Pedro 2:21.