Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 10

Mas Makapangyarihan si Jesus sa mga Demonyo

Mas Makapangyarihan si Jesus sa mga Demonyo

NAGIGIRUMDOMAN mo daw kun taano ta nagin Satanas na Diablo an saro sa mga anghel nin Dios?— An saiyang maimot na kamawotan na sambahon iyo an nagin dahelan na sia nakilaban sa Dios. Igwa daw nin ibang anghel na nagin mga parasunod ni Satanas?—Igwa. Inaapod sinda kan Biblia na ‘mga anghel ni Satanas,’ o demonyo.​—Kapahayagan 12:9.

Naniniwala daw sa Dios an maraot na mga anghel na ini, o demonyo?— ‘An mga demonyo naniniwala na may Dios,’ sabi kan Biblia. (Santiago 2:19) Alagad ngonyan natatakot sinda. Ini huli ta aram ninda na padudusahan sinda nin Dios huli sa maraot na mga bagay na ginibo ninda. Ano daw an salang ginibo ninda?—

Sinasabi kan Biblia na binayaan kan mga anghel na idto an tamang istaran ninda sa langit asin nagdigdi sinda sa daga tanganing mamuhay bilang mga lalaki. Ginibo ninda ini ta gusto nindang makidorog sa magagayon na babae digdi sa daga. (Genesis 6:​1, 2; Judas 6) Ano an aram mo manongod sa pagdodorog?—

 An pagdodorog nangyayari kun an sarong lalaki asin an sarong babae nagigin haranihon sa espesyal na marhay na paagi. Pagkatapos, puedeng may magdakulang omboy sa tulak kan ina. Alagad sala na an mga anghel makidorog. Gusto nin Dios na an mag-agom sanang lalaki asin babae an magdorog. Sa siring kun may mamundag na omboy, maaataman iyan kan mag-agom.

Ano an maraot na ginibo kan mga anghel na ini?

Kan an mga anghel magsulot nin hawak nin tawo asin makidorog sa mga babae digdi sa daga, an mga omboy ninda nagin mga higante pagdakula. Maringison sinda, asin nangongolog sinda sa mga tawo. Kaya nagpaabot an Dios nin hararomon na baha tanganing laglagon an mga higante asin an gabos na tawong maraot. Alagad pinagibo nia si Noe nin dahong, o dakulang baroto, tanganing iligtas an nagkapira na tama an ginigibo. Sinabi kan Dakulang Paratokdo na importanteng girumdomon an nangyari kan Baha.​—Genesis 6:​3, 4, 13, 14; Lucas 17:​26, 27.

Kan umabot an Baha, aram mo daw kun ano an nangyari sa maraot na mga anghel?— Nagpondo na sinda sa paggamit kan mga hawak nin tawo na ginibo ninda, asin nagbuelta sinda sa langit. Alagad dai na sinda puedeng magin mga anghel nin Dios, kaya nagin sindang mga anghel ni Satanas, o demonyo. Asin ano daw an nangyari sa mga aki ninda,  an mga higante?— Nagadan sinda sa Baha. Siring man an gabos na iba pang tawo na dai nagkuyog sa Dios.

Taano ta mas dakol an problema ngonyan digdi sa daga kisa kasuarin man?

Poon kan panahon kan Baha, an mga demonyo dai na tinogotan nin Dios na magin kapareho nin mga tawo. Alagad dawa dai niato sinda naheheling, naghihingoa pa man giraray an mga demonyo na agyaton an mga tawo na gumibo nin maraoton na mga bagay. Mas grabeng problema an itinatao ninda kisa kasuarin man. Ini huli ta iinapon sinda digdi sa daga hale sa langit.

Aram mo daw kun taano ta dai niato naheheling an mga demonyo?— Huli ta dai sinda puedeng maheling. Alagad masisierto niato na buhay sinda. Sinasabi kan Biblia na ‘ilinalagalag ni Satanas an mga tawo sa bilog na kinaban,’ asin tinatabangan sia kan saiyang mga demonyo.​—Kapahayagan 12:​9, 12.

Kaya man daw kitang ilagalag, o dayaon, kan Diablo asin kan saiyang mga demonyo?— Iyo, kaya ninda kun dai kita mag-iingat. Alagad dai man kita kaipuhan na matakot. Sabi kan Dakulang Paratokdo: ‘An Diablo mayo nin kapangyarihan sa sako.’ Kun kita magdadanay na harani sa Dios, poprotehiran nia kita sa Diablo asin sa mga demonyo kaini.​—Juan 14:30.

Importante na aram niato kun ano an maraot na mga bagay na hihingoahon kan mga demonyo na ipagibo sa sato. Kaya isip-isipa iyan. Anong maraot na mga bagay an ginibo kan mga demonyo kan sinda magdigdi sa daga?— Bago kan Baha, nakidorog sinda sa mga babae, bagay na bakong tama na gibohon nin mga anghel. Ngonyan naoogma an mga demonyo kun dai kinukuyog nin mga tawo an ley nin Dios manongod sa pagdodorog. Hapoton taka, Siisay sana an maninigong magdorog?— Tama ka, an mag-agom sana.

Ngonyan may mga hoben na lalaki asin babae na nagdodorog, alagad ini sala para sa sainda. An Biblia nagtataram manongod sa “ikinabuhay” nin lalaki, o pikoy. (Levitico 15:1-3) An ikinabuhay nin babae inaapod na pipi. Linalang ni Jehova an mga parteng ini kan hawak para sa espesyal na katuyohan na maninigong para sana sa mag-agom. Naoogma an mga  demonyo kun an mga tawo naggigibo nin mga bagay na ipinagbabawal ni Jehova. Halimbawa, naoogma an mga demonyo kun pinagkakawatan nin aking lalaki asin aking babae an pikoy o pipi kan lambang saro. Habo niatong maogma sa sato an mga demonyo, bako daw?—

May saro pang gusto kan mga demonyo alagad ikinaoongis ni Jehova. Aram mo daw kun ano iyan?— An kadahasan. (Salmo 11:5) An kadahasan kun maringis an mga tawo asin nangongolog sa iba. Girumdoma, iyan an ginibo kan mga higante, an mga aki kan mga demonyo.

Gusto man kan mga demonyo na patakoton an mga tawo. Kun beses nagsasaginsagin sindang mga tawo na nagadan na. Tibaad arogon pa ngani ninda an boses kan mga nagadan na. Sa paaging ini nadadaya nin mga demonyo an dakol na maniwala na an mga nagadan buhay pa asin puedeng makipag-olay sa mga nabubuhay. Iyo, pinapaniniwala nin mga demonyo an dakol sa mga multo.

Kaya dapat kitang magbantay na dai kita madaya ni Satanas asin kan saiyang mga demonyo. Nagpapatanid an Biblia: ‘Hinihingoa ni Satanas  na gibohon an sadiri nia na garo sarong marahay na anghel, asin iyan man an ginigibo kan saiyang mga lingkod.’ (2 Corinto 11:​14, 15) Alagad, an totoo, maraot an mga demonyo. Helingon niato kun paano ninda puedeng probaran na agyaton kita na makapareho ninda.

Saen nakakanood nin dakol an mga tawo manongod sa kadahasan asin salang pagdodorog asin mga espiritu patin multo?— Bako daw na sa pagdalan nin nagkapirang pasale sa telebisyon asin sine, pagkawat nin mga kawat sa komputer asin video, pagbukas sa Internet, asin pagbasa nin mga komiks? An paggibo daw kan mga bagay na ini orog kitang irinarani sa Dios o orog kitang irinarani sa Diablo asin sa saiyang mga demonyo? Ano sa paghona mo?—

Ano an puedeng mangyari kun magdalan kita nin kadahasan?

Siisay sa paghona mo an gusto na kita maghinanyog sa asin magdalan nin maraot na mga bagay?— Iyo, si Satanas asin an saiyang mga demonyo. Kaya, ano an kaipuhan na gibohon niatong duwa?— Kaipuhan na kita magbasa, maghinanyog sa, asin magdalan nin mga bagay na ikararahay niato asin matabang sa sato na maglingkod ki Jehova. May naiisip ka daw na nagkapira sa marahay na mga bagay na ini na magigibo niato?—

Kun ginigibo niato an marahay, daing dahelan na matakot sa mga demonyo. Si Jesus mas makosog kisa sainda, asin takot sinda sa saiya. Sarong aldaw nagkurahaw an mga demonyo ki Jesus: “Napadigdi ka daw sa paglaglag sa samo?” (Marcos 1:24) Dai daw kita maoogma kun umabot na an panahon na laglagon na ni Jesus si Satanas asin an saiyang mga demonyo?— Mientras tanto, masisierto niato na poprotehiran kita ni Jesus sa mga demonyo kun kita magdadanay na harani sa saiya asin sa saiyang langitnon na Ama.

Ano an kapakipakinabang na gibohon niato?

Basahon niato an kaipuhan niatong gibohon, sa 1 Pedro 5:​8, 9 asin Santiago 4:​7, 8.