Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 41

Mga Aki na Nakapaoogma sa Dios

Mga Aki na Nakapaoogma sa Dios

SIISAY daw na aki digdi sa daga an sa paghona mo nagtao kan pinakadakulang kaogmahan ki Jehova?— An Aki nia, si Jesus. Pag-olayan niato an mga bagay na ginibo ni Jesus tangani na mapaogma an saiyang langitnon na Ama.

An pamilya ni Jesus nag-iistar kaidto sa lugar na tolong aldaw na baklayon hale sa Jerusalem, na namumugtakan kan magayon na templo ni Jehova. An templo inapod ni Jesus na “harong kan sakong Ama.” Sia asin an pamilya nia nagduduman taon-taon tanganing umatender sa Paskua.

Sarong taon, kan si Jesus 12 anyos na, an pamilya nia nagpoon nang magbiahe papuli pagkatapos kan Paskua. Kaidto sanang pumondo na sinda sa totorogan ninda pagkabanggi na narisa ninda na si Jesus dai kaiba kan saindang mga paryente asin katood. Kaya si Maria asin si Jose tolos-tolos na nagbalik sa Jerusalem tanganing hanapon si Jesus. Sa paghona mo haen daw si Jesus?—

Nakua ninda si Jesus sa templo. Naghihinanyog sia sa mga paratokdo, asin naghahapot sia sa sainda. Asin kun sia hinahapot ninda, minasimbag sia. Napangalas sinda sa mararahay niang simbag. Nasasabotan mo daw kun taano ta ikinaoogma nin Dios an saiyang Aki?—

Siempre, kan si Jesus makua na ni Maria asin Jose sa katapustapusi, nakaginhawa na sinda. Alagad si Jesus dai nahadit. Aram nia na an templo sarong marahay na lugar na mamugtakan. Kaya naghapot sia: “Dai kamo nakakaaram na ako dapat na nasa harong kan sakong Ama?” Aram nia na an templo harong nin Dios, asin gustong-gusto nia duman.

 Pagkatapos, ipinag-iba na ni Maria asin Jose an 12 anyos na si Jesus papuli sa Nazaret. Ano daw sa paghona mo an iginawe ni Jesus sa saiyang mga magurang?— Bueno, sinasabi kan Biblia na sia “padagos na nagpasakop sa sainda.” Ano daw sa paghona mo an kahulogan kaiyan?— Iyan nangangahulogan na sia makinuyog sa sainda. Iyo, ginibo nia an ipinagigibo sa saiya kan saiyang mga magurang, dawa kun ini pagsakdo nin tubig sa bubon.​—Lucas 2:41-52.

Paano pinaogma kan aking si Jesus an Dios?

Kaya isip-isipa ini: Dawa sangkap si Jesus, sia nagkuyog sa mga magurang nia na bakong sangkap. Nakapaogma daw ini sa Dios?— Iyo nanggad, ta sinasabi kan Tataramon nin Dios sa mga aki: “Magin makinuyog sa saindong mga magurang.” (Efeso 6:1) Mapapaogma mo man an Dios kun kinukuyog mo an saimong mga magurang, kapareho ni Jesus.

An saro pang paagi na mapapaogma mo an Dios iyo an pagsabi sa iba manongod sa saiya. Ngonyan tibaad may magsabi na dai ini maninigong gibohon nin mga aki. Alagad kan probaran nin mga tawo na papondohon an mga aking lalaki sa paggibo kaini, sinabi ni Jesus: ‘Ano dai nindo noarin man nabasa sa Kasuratan, “Gikan sa ngoso  nin saradit na aki an Dios mapaluwas nin pag-omaw”?’ (Mateo 21:16) Kaya kita gabos puedeng magsabi sa iba manongod ki Jehova asin kun gurano sia kamakangangalas na Dios, kun talagang gusto niato. Asin kun iyan gigibohon niato, mapapaogma niato an Dios.

Saen daw kita nakakanood nin mga bagay manongod sa Dios na masasabi niato sa iba?— Sa satong pag-adal sa Biblia sa harong. Alagad mas dakol pa an nanonodan niato sa lugar na pinagtitiriponan kan banwaan nin Dios tanganing mag-adal. Alagad paano daw niato mamimidbid kun sairisay an saiyang banwaan?—

Bueno, ano daw an ginigibo kan mga tawo sa saindang pagtiripon? Talaga daw na itinotokdo ninda an nasa Biblia? Binabasa daw ninda asin pinag-oolayan iyan? Iyan an paagi na kita naghihinanyog sa Dios, bako daw?— Asin sa Kristianong mga pagtiripon aasahan niato na madangog an sinasabi nin Dios, bako daw?— Alagad paano kun sinasabi nin mga tawo na dai mo kaipuhan na mamuhay nin segun sa sinasabi kan Biblia? Sasabihon mo daw na sinda banwaan nin Dios?—

Uya pa an sarong dapat na isip-isipon. Sinasabi kan Biblia na an banwaan nin Dios magigin “sarong banwaan para sa saiyang ngaran.” (Gibo 15:14) Mantang Jehova an ngaran nin Dios, puede niatong ihapot sa mga tawo kun baga si Jehova an Dios ninda. Kun magsabi sindang bako, kun siring aram na niato na sinda bako niang banwaan. An banwaan nin Dios magtataram man sa iba manongod sa Kahadean nin Dios. Asin ipaheheling ninda an pagkamoot ninda sa Dios paagi sa pag-otob sa saiyang mga togon.​—1 Juan 5:3.

Kun may midbid kang mga tawo na ginigibo an gabos na iyan, maninigo na makitipon ka sa sainda para sa pagsamba. Maninigo na maghinanyog ka nin maingat sa mga pagtiripon na ini dangan sumimbag kun may mga hapot. Iyan an ginibo ni Jesus kan sia yaon sa harong nin Dios. Asin kun gigibohon mo an mga bagay na iyan, mapapaogma mo an Dios, kapareho ni Jesus.

 May naiisip ka daw na ibang mga aki na nasasambitan sa Biblia na nakapaogma sa Dios?— Si Timoteo sarong pambihirang halimbawa. An saiyang ama dai nagtutubod ki Jehova. Alagad an ina nia, si Eunice, iyo, asin siring man an lola niang si Loida. Si Timoteo naghinanyog sa sainda asin nakanood manongod ki Jehova.

Minsan ngani daing pagtubod an saiyang ama, ano an gustong gibohon ni Timoteo?

Kan dakula na si Timoteo, sinongko ni apostol Pablo an banwaan na iniistaran nia. Namangno nia kun gurano an kamawotan ni Timoteo na maglingkod ki Jehova. Kaya inagda nia si Timoteo na umiba sa saiya tanganing maglingkod sa Dios nin orog pa. Saen man sinda magduman, sinasabi ninda sa mga tawo an manongod sa Kahadean nin Dios asin an manongod ki Jesus.​—Gibo 16:1-5; 2 Timoteo 1:5; 3:​14, 15.

Alagad mga aki sana daw na lalaki an halimbawa sa Biblia na nakapaogma sa Dios?— Dai man. Estudyare an sarong daragitang Israelita na nakapaogma sa Dios. Kan sia nabubuhay, magkalaban an nasyon nin Siria asin an nasyon nin Israel. Sarong aldaw nakipaglaban an mga Sirio sa Israel asin dinarang bihag an daragitang idto. Ipinadara sia sa harong kan  hepe kan hukbo, na an ngaran Naaman. Duman sia nagin surugoon kan agom ni Naaman.

Ngonyan si Naaman may helang na inaapod lepra. Mayong doktor na nakatabang sa saiya. Alagad an daragita hale sa Israel nagtutubod na matatabangan si Naaman kan saro sa espesyal na mga lingkod nin Dios, sarong propeta. Siempre, si Naaman asin an saiyang agom dai nagsasamba ki Jehova. Maninigo daw na sabihon sa sainda kan daragita an aram nia? Kun ika, ano daw an gigibohon mo?—

Paano napaogma kan daragitang Israelitang ini an Dios?

Bueno, sinabi kan daragita: ‘Kun magduman sana po kutana si Naaman sa propeta ni Jehova sa Israel, maoomayan si Naaman sa saiyang lepra.’ Naghinanyog si Naaman sa daragita, asin nagduman sia sa propeta ni Jehova. Kan gibohon nia an sinabi kan propeta na gibohon nia, naomayan sia. Huli kaini si Naaman nagin parasamba sa tunay na Dios.​—2 Hade 5:1-15.

Gusto mo daw na may matabangan na makanood manongod ki Jehova asin manongod sa kaya niang gibohon, arog kan ginibo kan daragitang idto?— Siisay daw an matatabangan mo?— Siempre, sa primero tibaad dai ninda isipon na kaipuhan ninda nin tabang. Alagad puede mo sindang kaolayon manongod sa mararahay na bagay na ginigibo ni Jehova. Asin tibaad magdangog sinda. Makasisierto ka na ini magpapaogma sa Dios.

An dagdag pang pag-enkaminar sa mga hoben na maogma sa paglilingkod sa Dios makukua sa Salmo 122:1 (121:​1, “Dy”); Sal 148:​12, 13; Eclesiastes 12:1; 1 Timoteo 4:12; asin Hebreo 10:23-25.