Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 3

An Kaggibo kan Gabos na Bagay

An Kaggibo kan Gabos na Bagay

Siisay an kaggibo kan gabos na nabubuhay na bagay?

MAY aram akong makangangalas. Gusto mo daw iyan na madangog?— Helinga an saimong kamot. Tikoa an saimong mga moro. Ngonyan purot nin sarong bagay. Kadakol kan nagigibo kan saimong kamot, asin matibayon iyan sa paggibo kan mga iyan. Aram mo daw kun siisay an guminibo kan satong mga kamot?—

Iyo, an Saro na guminibo man kan satong ngoso, kan satong dungo, asin kan satong mga mata. Sia an Dios, an Ama kan Dakulang Paratokdo. Dai daw kita naoogma na tinawan kita nin Dios nin mga mata?— Dakol kitang naheheling paagi kaiyan. Puede niatong helingon an mga burak. Puede niatong helingon an berdeng doot asin asul na langit. Naheheling pa ngani niato an nagugutom na saradit na gamgam arog kan mga yaon sa retrato. Marahayon nanggad na naheheling niato an mga bagay na arog kaini, bako daw?—

Alagad siisay an kaggibo kan mga bagay na ini? Tawo daw an naggibo kaiyan? Bako. Kaya nin mga tawo na gumibo nin harong. Alagad mayo nin tawo na kayang gumibo nin doot na nagtutubo. Dai kaya nin mga tawo na gumibo nin siyo nin gamgam, nin burak, o nin ano pa man na ibang nabubuhay na bagay. Aram mo daw iyan?—

An Dios an guminibo kan gabos na bagay na ini. Ginibo nin Dios an kalangitan asin an daga. Ginibo man nia an mga tawo. Linalang nia an  enot na lalaki asin an enot na babae. Itinokdo ini ni Jesus, an Dakulang Paratokdo.​—Mateo 19:4-6.

Paano naaraman ni Jesus na ginibo nin Dios an lalaki asin an babae? Naheling daw ni Jesus kan iyan gibohon nin Dios?— Iyo. Si Jesus kaiba nin Dios kan gibohon nin Dios an lalaki asin babae. Si Jesus an enot na persona na ginibo nin Dios. Anghel kaidto si Jesus, asin nag-iistar sia sa langit kaiba kan saiyang Ama.

Sinasabi sa sato kan Biblia na sinabi nin Dios: “Gibohon niato an tawo.” (Genesis 1:26) Aram mo daw kun siisay an kaolay nin Dios?— Kaolay nia an saiyang Aki. Kaolay nia an saro na sa huri nagdigdi sa daga asin nagin si Jesus.

Bako daw na nakaoogma iyan? Isip-isipa na sana! Kun kita naghihinanyog ki Jesus, tinotokdoan kita kan saro na kaiba nin Dios kan gibohon nin Dios an daga asin an gabos na ibang bagay. Dakol an nanodan ni Jesus sa pagtrabaho kaiba kan saiyang Ama sa langit. Kaya palan si Jesus an Dakulang Paratokdo!

 Sa paghona mo daw mamondo an Dios ta sia nagsosolosolo bago nia ginibo an saiyang Aki?— Bako. Bueno, kun bako siang mamondo, taano daw ta guminibo sia nin ibang nabubuhay na bagay?— Ginibo nia ini ta sia Dios nin pagkamoot. Gusto nia na an iba mabuhay asin maogma sa buhay. Maninigo na pasalamatan niato an Dios ta tinawan nia kita nin buhay.

An gabos na ginibo nin Dios nagpapaheling kan saiyang pagkamoot. Ginibo nin Dios an saldang. An saldang nagtatao sa sato nin liwanag asin pinahihimbong kita. Kun mayo an saldang magigin malipot an gabos asin mayo nin mabubuhay digdi sa daga. Dai ka daw naoogma na ginibo nin Dios an saldang?—

Nagpapaoran man an Dios. Kun beses tibaad habo mong umoran ta dai ka nakakakawat sa luwas kun nag-ooran. Alagad an oran nakatatabang na tumubo an mga burak. Kaya kun nakakaheling kita nin magagayon na burak, siisay an pasasalamatan niato dian?— An Dios. Asin siisay an maninigo niatong pasalamatan kun nagkakakan kita nin masisiram na prutas asin gulay?— Maninigo niatong pasalamatan an Dios ta saldang asin oran nia an nagpapatubo sa mga bagay.

Halimbawa may maghapot saimo, ‘Ginibo daw nin Dios an tawo asin pati an mga hayop?’ Ano an sasabihon mo?— Tama na sabihon: “Opo, ginibo nin Dios an tawo asin an mga hayop.” Alagad paano kun may dai nagtutubod na talagang ginibo nin Dios an mga tawo? Ano kun sabihon nia na an tawo naghale sa mga hayop? Bueno, dai iyan itinotokdo kan Biblia. Sinasabi kaiyan na linalang nin Dios an gabos na nabubuhay na bagay.​—Genesis 1:26-31.

Mantang may kaggibo sa harong, siisay an kaggibo kan mga burak, kahoy, asin hayop?

Alagad tibaad may magsabi saimo na dai sia nagtutubod sa Dios. Ano ngonyan an sasabihon mo?— Taano ta dai mo itokdo an sarong harong? Hapoton mo sia: “Siisay po an naggibo kan harong na iyan?” Aram nin gabos na seguradong may naggibo kaiyan. Dai nanggad ginibo kan harong an sadiri nia!​—Hebreo 3:4.

Dangan darahon mo sia sa hardin asin ipaheling mo saiya an sarong burak.  Hapoton mo sia: “Siisay po an naggibo kaini?” Mayo nin tawong naggibo kaiyan. Asin kun paanong dai ginibo kan harong an saiyang sadiri, dai man ginibo kan burak na ini an saiyang sadiri. May naggibo kaiyan. An Dios an naggibo kaiyan.

Sabihon mo saiya na pumondo asin dangogon an huni nin gamgam. Dangan hapoton mo sia: “Siisay po an naggibo kan mga gamgam asin nagtokdo sa saindang humuni?” An Dios. An Dios an naggibo kan kalangitan asin daga patin kan gabos na nabubuhay na bagay! Sia an Saro na nagtatao nin buhay.

Pero, tibaad may magsabi na nagtutubod sana sia sa naheheling nia. Tibaad sabihon nia: ‘Kun iyan dai ko naheheling, dai ko iyan tinutubod.’ Kaya may mga nagsasabi na dai sinda nagtutubod sa Dios ta sia dai ninda naheheling.

Totoo na dai niato naheheling an Dios. Sinasabi kan Biblia: ‘Mayong tawo na nakakaheling sa Dios.’ Mayo nin lalaki, babae, o aki digdi sa daga na nakakaheling sa Dios. Kaya mayo nin maninigong magprobar na igibo nin retrato o imahen an Dios. Sinasabi pa ngani sa sato nin Dios na dai sia igibo nin imahen. Kaya, kun siring, dai maoogma an Dios na kita magkaigwa nin siring na mga bagay sa harong niato.​—Exodo 20:​4, 5; 33:20; Juan 1:18.

Alagad kun dai mo naheheling an Dios, paano mo naaaraman na talagang may Dios? Isip-isipa ini. Naheheling mo daw an doros?— Dai. Mayo nin nakakaheling sa doros. Alagad naheheling mo an mga bagay na ginigibo kan doros. Naheheling mong naghihiro an mga dahon paghuyop kan doros sa mga sanga nin sarong kahoy. Kaya nagtutubod ka na may doros.

Paano mo naaaraman na may doros?

Naheheling mo man an mga bagay na ginibo nin Dios. Kun nakakaheling ka nin burak o gamgam, nakakaheling ka nin bagay na ginibo nin Dios. Kaya nagtutubod ka na talagang may Dios.

Tibaad may maghapot saimo, ‘Siisay daw an kaggibo kan saldang asin kan daga?’ Sinasabi kan Biblia: “Linalang nin Dios an kalangitan asin an  daga.” (Genesis 1:1) Iyo, ginibo nin Dios an gabos na marahayon na bagay na ini! Ano an nagigin saboot mo manongod kaiyan?—

Bako daw na marahayon mabuhay? Nadadangog niato an magagayon na huni nin gamgam. Naheheling niato an mga burak asin an iba pang ginibo nin Dios. Asin nakakakan niato an mga kakanon na itinao sa sato nin Dios.

Para sa gabos na bagay na ini, maninigo niatong pasalamatan an Dios. Orog sa gabos, maninigo na pasalamatan niato sia para sa pagtao sa sato nin buhay. Kun talagang nagpapasalamat kita sa Dios, may gigibohon kita. Ano daw iyan?— Maghihinanyog kita sa Dios, asin gigibohon niato an sinasabi nia sa sato sa Biblia. Paagi kaiyan ikapaheheling niato na namomotan niato an Kaggibo kan gabos na bagay.

Maninigo na kita magpaheling nin pag-apresyar sa Dios para sa gabos na ginibo nia. Paano? Basaha an nasusurat sa Salmo 139:14 (138:​14, “Douay Version”); Juan 4:​23, 24; 1 Juan 5:21; asin Kapahayagan 4:11.