Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 20

Gusto Mo daw Pirmeng Maenot?

Gusto Mo daw Pirmeng Maenot?

MAY midbid ka daw na gusto pirmeng maenot?— Tibaad itinutulod nia an iba tangani na sia an maenot sa linya. Nakaheling ka na daw kaiyan?— Naheling kan Dakulang Paratokdo dawa an mga husto na sa edad na naghihingoang makua an lugar na pangenot, o pinakaimportante. Asin dai nia iyan nagustohan. Helingon niato kun ano an nangyari.

Nakaheling ka na daw nin mga tawong naghihingoa na maenot?

Sinasabi sa sato kan Biblia na inimbitaran si Jesus sa sarong bangkete sa harong nin sarong Fariseo, na importanteng namomoon sa relihion. Pag-abot ni Jesus, pinagmasdan nia an ibang bisita na nagralaog asin pinili an pinakamarahay na mga lugar. Kaya nag-estorya sia sa mga imbitado. Gusto mo daw na madangog iyan?

 Sabi ni Jesus: ‘Kun may mag-imbitar sa saimo sa punsion sa kasal, dai mo pagpilion an lugar na pinakamarahay, o pinakaimportante.’ Aram mo daw kun taano ta sinabi iyan ni Jesus?— Ipinaliwanag nia na tibaad may inimbitaran na mas importante. Kaya, siring kan naheheling mo sa retrato, an kag-andam kan punsion minarani asin nagsasabi: ‘Tawan an lugar sa tawong ini, asin ika duman sa lugar na idto.’ Ano daw an mamamatean ngonyan kan bisita?— Mapapasupog sia ta pagmamasdan sia kan gabos na ibang bisita na minaduman sa lugar na daing gayo importante.

Ipinaheheling ni Jesus na sala na mawoton an pinakaprimerang lugar. Kaya an sabi nia: ‘Kun inimbitaran ka sa punsion sa kasal, tumukaw ka sa pinakahababang lugar. Dangan an nag-imbitar sa saimo tibaad dumolok asin magsabi, “Katood, duman ka sa mas halangkaw.” Sa siring magkakaigwa ka nin onra sa atubangan kan gabos na ibang bisita mantang paduman ka sa mas marahay na lugar.’​—Lucas 14:​1, 7-11.

Anong leksion an itinotokdo ni Jesus kan mag-estorya sia manongod sa mga minakua kan pinakamarahay, o pangenot, na mga tukawan?

Nakua mo daw an punto kan estorya ni Jesus?— Magtao kita nin halimbawa tanganing maaraman niato kun baga nakua mo. Imahinara na pasakay ka sa autong pano. Maninigo ka daw na maghidale tanganing makatukaw asin pabayaan na magtindog an sarong mas may edad?— Magugustohan daw iyan ni Jesus kun gibohon mo iyan?—

Tibaad may magsabi na daing labot si Jesus sa ginigibo niato. Alagad naniniwala ka daw dian?— Kan yaon si Jesus sa bangketeng idto sa harong kan Fariseo, pinagmasdan nia an mga tawo mantang pinipili ninda an saindang tukawan. Sa paghona mo daw bako siang arog man kaiyan kainteresado sa ginigibo niato ngonyan?— Ngonyan na yaon na sa langit si Jesus, nasa marahay nanggad siang kamugtakan na pagmasdan kita.

 Kun naghihingoang maenot an saro, iyan puedeng gikanan nin problema. Parate na may simbagan, asin naaanggot an mga tawo. Kun beses nangyayari ini kun iribang minasakay sa auto an mga aki. Oras na bumukas an pinto kan auto, nag-eerenotan an mga aki. Gusto ninda an pinakamarahay na mga tukawan, an mga harani sa bintana. Ano daw an puedeng mangyari?— Iyo, tibaad magkaaranggotan sinda.

An pagmawot na maenot puedeng gikanan nin dakulang problema. Ginikanan ngani iyan nin problema sa tahaw kan mga apostol ni Jesus. Arog kan nanodan niato sa Kapitulo 6 kan librong ini, nagdiriskutiran sinda manongod sa kun siisay an pinakadakula. Ano daw an ginibo kaidto ni Jesus?— Iyo, itinanos nia sinda. Alagad paghaloyhaloy nagdiriskutiran na naman sinda. Helingon niato kun paano iyan nagpoon.

An mga apostol, kaiba an iba pa, nagbabaklay kaiba ni Jesus sa kahurihurihi pasiring sa siudad nin Jerusalem. Sinasabi ni Jesus sa sainda an  manongod sa saiyang Kahadean, kaya iniisip-isip ni Santiago asin Juan an manongod sa pamamahala bilang hade kaiba nia. Sinabi pa ngani ninda iyan sa ina ninda, si Salome. (Mateo 27:56; Marcos 15:40) Kaya kan sinda pasiring sa Jerusalem, si Salome nagdolok ki Jesus, duminuko sa atubangan kaini, asin nakiolay.

“Ano an gusto mo?” an hapot ni Jesus. Nagsimbag sia na gusto nia na itaed ni Jesus an mga aki nia sa Kahadean kaini, an saro sa too kaini asin an saro man sa wala. Bueno, kan maaraman kan sampulo pang apostol an ipinahagad ni Santiago asin Juan sa saindang ina, ano sa paghona mo an nagin saboot ninda?—

Ano an hinagad ni Salome ki Jesus, asin ano an nagin resulta?

Iyo, anggoton sinda ki Santiago asin Juan. Kaya tinawan ni Jesus nin madonong na sadol an gabos niang apostol. Sinabi sa sainda ni Jesus na an mga namamahala sa mga nasyon gustong-gusto na magin makapangyarihan  asin importante. Gusto nindang magkaigwa nin halangkaw na posisyon na dian kinukuyog sinda nin gabos. Alagad sinabihan ni Jesus an mga parasunod nia na dai sinda maninigong magin arog kaiyan. Imbes, an sabi ni Jesus: “An siisay man na gustong magin enot sa saindo dapat na iyo an mani oripon nindo.” Isip-isipa iyan!​—Mateo 20:20-28.

Aram mo daw kun ano an ginigibo nin sarong oripon?— Naglilingkod sia sa ibang tawo, na dai inaasahan an iba na paglingkodan sia. An kinukua nia an pinakahababang lugar, bakong an pangenot na lugar. Minagawe sia bilang an pinakabakong importante, bakong an pinakaimportante. Asin girumdoma, sinabi ni Jesus na an boot na magin enot maninigo na gumawe siring sa oripon nin iba.

Ngonyan, ano sa paghona mo an kahulogan kaiyan para sa sato?— Makikidiskutiran daw an sarong oripon sa kagurangnan nia manongod sa kun siisay an matukaw sa pinakamarahay na tukawan? O makikidiskutiran daw sia manongod sa kun siisay an maeenot na magkakan? Ano sa paghona mo?— Ipinaliwanag ni Jesus na pirmeng ineenot nin sarong oripon an saiyang kagurangnan.​—Lucas 17:7-10.

Kaya imbes na maghingoang maenot, ano an maninigo na gibohon niato?— Iyo, maninigo na kita magin siring sa oripon nin iba. Asin nangangahulogan iyan nin pag-enot sa iba. Nangangahulogan iyan nin pagbilang sa iba na mas importante kisa sato. May naiisip ka daw na mga paagi na puede mong enoton an iba?— Taano ta dai balikan an pahina 40 saka 41 asin helingon giraray an nagkapira sa mga paagi na puede mong enoton an iba paagi sa paglilingkod sa sainda.

Magigirumdoman mo na inenot kan Dakulang Paratokdo an iba paagi sa paglilingkod sa sainda. Kan ultimong banggi na kaiba nia an saiyang mga apostol, duminuko pa ngani sia asin hinanawan an saindang mga bitis. Kun eenoton man niato an iba paagi sa paglilingkod sa sainda, mapaoogma niato an Dakulang Paratokdo sagkod an saiyang Ama, si Jehova Dios.

Basahon pa niato an dagdag na teksto sa Biblia na nag-eenkaminar sa sato na enoton an iba: Lucas 9:48; Roma 12:3; asin Filipos 2:​3, 4.