Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 39

Ginirumdom nin Dios an Saiyang Aki

Ginirumdom nin Dios an Saiyang Aki

NAGHIBI si Jesus kan magadan an katood niang si Lazaro. Sa paghona mo daw namondo si Jehova kan si Jesus magdusa asin magadan?— Sinasabi kan Biblia na an Dios puedeng ‘magsentir’ asin ‘makolgan an boot’ huli sa mga bagay na nangyayari.​—Salmo 78:​40, 41; Juan 11:35.

Naiimahinar mo daw an kakologan sa boot na namatean ni Jehova mantang pinagmamasdan nia an pagkagadan kan mahal niang Aki?— Nasisierto ni Jesus na dai sia lilingawan nin Dios. Kaya ngani an ultimong mga tataramon nia bago sia nagadan iyo an: “Ama, sa saimong mga kamot ipinagkakatiwala ko an sakong [buhay].”​—Lucas 23:46.

Nasisierto ni Jesus na sia bubuhayon liwat, na dai sia pababayaan “sa impierno,” o lolobngan. Pakabuhaya liwat ki Jesus, kinotar ni apostol Pedro an nasusurat sa Biblia manongod ki Jesus, na sinasabi: “An saiyang kalag dai pinabayaan sa impierno, ni nakaheling man nin kalapaan an saiyang laman.” (Gibo 2:​31, King James  Version; Salmo 16:10) Dai, an bangkay ni Jesus nungka na inabot nin panahon na malapa asin bumata sa lolobngan.

Kan si Jesus yaon digdi sa daga, sinabihan pa ngani nia an saiyang mga disipulo na dai sia mahahaloy na gadan. Ipinaliwanag nia sa sainda na sia ‘gagadanon, asin ibabangon sa ikatolong aldaw.’ (Lucas 9:22) Kaya, an totoo, dai kutana maninigong magngalas an mga disipulo kan buhayon na liwat si Jesus. Alagad nagngalas daw sinda?— Helingon niato.

Mga alas tres nin Biernes na hapon kan magadan sa hariging pasakitan an Dakulang Paratokdo. Si Jose, sarong mayaman na miembro kan Sanhedrin, hilom man na nagtutubod ki Jesus. Kan maaraman nia na gadan na si Jesus, dinumanan nia si Pilato, an Romanong gobernador. Nakiolay sia kun puedeng ibaba sa harigi an bangkay ni Jesus tanganing ilobong iyan. Pagkatapos, dinara ni Jose an bangkay ni Jesus sa sarong hardin na duman may lolobngan.

Pakabugtakan kan bangkay sa lolobngan, may dakulang gapo na pinaligid sa atubangan. Kaya serado an lolobngan. Ngonyan ikatolo nang aldaw, na Domingo. Dai pa nagsubang an saldang, kaya madiklom pa. May mga lalaki na naggaguardia sa lolobngan. Isinugo sinda kan poon na mga saserdote. Aram mo daw kun taano?—

Nabaretaan man kan mga saserdote na sinabi ni Jesus na sia bubuhayon liwat. Kaya tangani na dai mahabon kan saiyang mga disipulo an bangkay dangan sabihon na ibinangon si Jesus, nagbugtak nin mga guardia an mga saserdote. Bigla na sana, nagkunogkunog an daga. Sa kadikloman, may nagsilyab na liwanag. Idto anghel ni Jehova! Natakot na marhay an mga soldados kaya dai sinda makahiro. Nagdolok an anghel sa lolobngan asin pinaligid an gapo parayo. Dai nang laog an lolobngan!

Taano ta daing laog an lolobngan? Ano an nangyari?

Iyo, arog kan sabi ni apostol Pedro sa huri: “An Jesus na ini binuhay liwat nin Dios.” (Gibo 2:32) Si Jesus binuhay liwat nin Dios asin tinawan nin hawak na kapareho kan hawak ni Jesus bago sia napadigdi sa daga. Sia binuhay liwat na may hawak na espiritu kapareho kan sa mga anghel. (1 Pedro 3:18) Kaya tangani na si Jesus maheling nin mga tawo, dapat na  sia magkaigwa nin hawak na laman. Iyan daw an ginibo nia?— Helingon niato.

Nagsusubang na an saldang. Naghale na an mga soldados. Si Maria Magdalena asin an iba pang babaeng disipulo ni Jesus pasiring sa lolobngan. Nagpapaorolay-olay sinda: ‘Siisay daw an mapapaligid ta kan magabat na gapo?’ (Marcos 16:3) Alagad pag-abot ninda sa lolobngan, napaligid na an gapo. Asin dai nang laog an lolobngan! Mayo na an bangkay ni Jesus! Tolos-tolos, duminalagan si Maria Magdalena tanganing hanapon an mga apostol ni Jesus.

An ibang babae nagdanay sa may lolobngan. Naghahapot sinda: ‘Haen na daw an bangkay ni Jesus?’ Bigla na sana may naglataw na duwang lalaki na makintab an gubing. Mga anghel sinda! Sabi ninda sa mga babae: ‘Taano ta hinahanap nindo digdi si Jesus? Ibinangon na sia. Paduman tolos kamo asin sabihan nindo an saiyang mga disipulo.’ Tara, maiimahinar mo na sana kun gurano kapaspas kan dalagan kan mga babae! Sa dalan, sinabat sinda nin sarong lalaki. Aram mo daw kun siisay sia?—

Si Jesus, na nagsulot nin hawak na laman! Sinabihan man nia an mga babae: ‘Paduman kamo asin sabihan nindo an sakong mga disipulo.’ Ogmahon an mga babae. Hinanap ninda an mga disipulo asin sinabihan sinda: ‘Buhay si Jesus! Naheling mi sia!’ Ibinareta na ni Maria ki Pedro asin Juan an manongod sa lolobngan na daing laog. Ngonyan dinumanan ninda iyan, arog kan maheheling mo digdi. Pinagmasdan ninda an mga telang lino na ipinatos ki Jesus, alagad dai ninda segurado kun ano an iisipon ninda. Boot nindang maniwala na buhay giraray si Jesus, alagad garo baga iyan sobra karahay kaya garo bako nang totoo.

Ano daw an iniisip ni Pedro asin Juan?

Pagtaodtaod kan Domingong idto, nagpaheling si Jesus sa duwa niang disipulo na naglalakaw sa dalan pasiring sa baryo nin Emaus. Nakisabay asin nakipag-olay sa sainda si Jesus, alagad ta sia dai ninda namidbid ta an hawak nia sa laman bakong kapareho kan dati. Kaidto sanang si Jesus magkakan kaiba ninda asin mamibi na sia namidbid ninda. Ogmahon an mga disipulo kaya naghihidale sindang nagbuelta sa Jerusalem na dakol  na kilometro an distansia! Tibaad dai nahaloy pakalihis kaini na si Jesus nagpaheling ki Pedro tangani na maaraman nia na Sia buhay.

Dangan pagkabanggi kan Domingong idto, dakol na disipulo an tiripon sa sarong kuarto. Serado an mga pinto. Bigla na sana, yaon na duman sa kuarto si Jesus kaiba ninda! Ngonyan aram na ninda na talagang buhay na naman an Dakulang Paratokdo. Isip-isipa na sana kun gurano sinda kaogma!​—Mateo 28:1-15; Lucas 24:1-49; Juan 19:38–​20:21.

Sa laog nin 40 aldaw nagpaheling si Jesus sa manlaenlaen na hawak sa laman tanganing ipaheling sa mga disipulo nia na sia buhay. Dangan naghale sia sa daga asin nagbuelta sa saiyang Ama na nasa langit. (Gibo 1:9-11) Dai nahaloy nagpoon na ipamareta kan mga disipulo sa gabos na  ibinangon nin Dios si Jesus hale sa mga gadan. Dawa kan hinahampak sinda kan mga saserdote asin ipinagadan an nagkapira sa sainda, padagos sinda sa paghuhulit. Aram ninda na kun sinda magadan, gigirumdomon sinda nin Dios kun paanong ginirumdom nia an saiyang Aki.

Sa panahon kan taon na binuhay liwat si Jesus, ano an iniisip nin dakol? Alagad ika, ano an iniisip mo?

Laen na marhay an enot na mga parasunod na idto ni Jesus sa dakol na tawo ngonyan! An mga tawong ini daing ibang iniisip kundi mga kuneho sa Pasko nin Pagkabuhay asin de kolor na mga sogok sa Pasko nin Pagkabuhay sa panahon kan taon na si Jesus binuhay liwat. Alagad mayong sinasabi an Biblia manongod sa mga kuneho asin sogok sa Pasko nin Pagkabuhay. Iyan nagtataram manongod sa paglilingkod sa Dios.

Puede niatong arogon an mga disipulo ni Jesus paagi sa pagsabi sa mga tawo na marahayon an ginibo nin Dios kan buhayon nia liwat an saiyang Aki. Nungka na dapat kitang matakot, dawa kun sabihon nin mga tawo na gagadanon ninda kita. Kun halimbawa magadan kita, gigirumdomon kita asin bubuhayon kita liwat ni Jehova, arog kan ginibo nia ki Jesus.

Dai daw kita naoogmang maaraman na ginigirumdom nin Dios an mga naglilingkod sa saiya asin bubuhayon pa ngani sinda liwat hale sa mga gadan?— An pakaaram kan mga bagay na ini maninigo na magin dahelan na booton niatong maaraman kun paano niato mapaoogma an Dios. Aram mo daw na talagang mapaoogma niato an Dios?— Ini an sunod niatong pag-olayan.

An pagtubod sa pagkabuhay liwat ni Jesus maninigo na magparigon sa satong paglaom asin magpakosog sa satong pagtubod. Basahon tabi an Gibo 2:22-36; 4:​18-​20; asin 1 Corinto 15:3-8, 20-23.