Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 19

Tama Daw na Makiiwal?

Tama Daw na Makiiwal?

MAY midbid ka daw na aking lalaki o babae na minahirong garo kun siisay?— Gusto mo daw na makiibaiba sa sainda? O mas gusto mong makiiba sa saro na maboot asin gusto nin katoninongan?— Sabi kan Dakulang Paratokdo: “Maogma an mga toninong, ta sinda aapodon na ‘mga aki nin Dios.’ ”​—Mateo 5:9.

Alagad kun beses may ginigibo an ibang tawo na ikinakaanggot niato. Bako daw na totoo iyan?— Kaya tibaad gusto niatong bumalos. Sarong beses nangyari ini sa mga disipulo ni Jesus kan nagbabaklay sinda kaiba ni Jesus pasiring sa Jerusalem. Iestorya ko iyan saimo.

Kan haroharayo na sinda, isinugo ni Jesus an nagkapira niang disipulo na umenot na sa sarong baryong Samaritano tanganing humanap nin mapapahingaloan ninda. Alagad habo kan mga taga duman na magdanay sinda, ta laen man an relihion kan mga Samaritano. Asin dai ninda gusto an siisay man na minaduman sa siudad nin Jerusalem tanganing sumamba.

Ano an gustong gibohon ni Santiago asin Juan tanganing makabalos sa mga Samaritano?

 Kun iyan nangyari sa saimo, ano daw an gigibohon mo? Maaanggot ka daw? Magmamawot ka daw na makabalos?— Iyan an gustong gibohon kan mga disipulong si Santiago asin Juan. Sabi ninda ki Jesus: ‘Ano boot mo na pumahilig kami nin kalayo hale sa langit asin laglagon sinda?’ Kaya palan inapod sinda ni Jesus na Mga Aki nin Dagoldol! Alagad sinabihan sinda ni Jesus na bakong tama na trataron nin arog kaiyan an ibang tawo.​—Lucas 9:51-56; Marcos 3:17.

Totoo na tibaad kun beses maringis sa sato an iba. Tibaad habo nin ibang aki na makikawat kita sa sainda. Tibaad sabihon pa ngani ninda: “Habo ming makaibaiba ka.” Kun may mangyaring arog kaiyan, puede iyan na makapaanggot sa sato, bako daw?— Tibaad magmawot kita na makabalos sa sainda. Alagad maninigo daw niatong gibohon iyan?—

Taano ta dai mo kuanon an saimong Biblia? Buksan niato sa Talinhaga kapitulo 24, bersikulo 29. An sabi kaiyan: “Dai ka magsabi: ‘Kun ano an ginibo nia sa sako, siring man an gigibohon ko sa saiya. Babayadan ko an lambang saro nin sono sa saiyang gibo.’ ”

Ano an boot sabihon kaiyan para sa saimo?— Sinasabi kaiyan na dai kita maninigo na maghingoang makabalos. Dai kita maninigong magin maringis sa saro huli sana ta nagin maringis sia sa sato. Alagad paano kun angaton ka nin saro? Tibaad paanggoton ka nia paagi sa pagbansag sa saimo. Tibaad olog-ologon ka nia asin sabihon na takot ka. Halimbawa apodon ka niang matalaw. Ano daw an maninigo mong gibohon? Maninigo daw na pabayaan mo na mapaiwal ka?—

Helingon giraray niato an sinasabi kan Biblia. Buksan mo sa Mateo kapitulo 5, bersikulo 39. Sinasabi dian ni Jesus: “Dai ka magtumang sa saiya na maraot; kundi an siisay man na tumampal sa saimo sa too mong pisngi, itao mo pa sa saiya an sa ibong.” Ano sa paghona mo an boot sabihon dian ni Jesus? An boot daw niang sabihon kun may sumuntok sa saimo sa sarong lado kan saimong lalauogon, pasuntok ka pa sa saiya sa ibong?—

 Bako nanggad iyan an boot sabihon ni Jesus. An tampal bakong arog nin suntok. Iyan mas kapareho nin tulod o tuklang. Tibaad tampalon kita nin saro tanganing man-angat. Gusto niang maanggot kita. Asin kun kita maanggot asin bumalos man kita na mantulod o mantuklang, ano an mangyayari?— Mapapaiwal gayod kita.

Alagad habo ni Jesus na mapaiwal an mga parasunod nia. Kaya sinabi nia na kun may tumampal sa sato, dai niato sia pagtampalon man. Dai kita maninigong maanggot asin makiiwal. Kun gigibohon niato iyan, ipinaheheling niato na dai kitang kalaenan sa nagpoon kan iwal.

Kun magpoon an ribok, ano sa paghona mo an pinakamarahay na gibohon?— An humale. Tibaad itulod ka pa o ituklang nin pirang beses. Alagad tibaad sagkod na lang dian. Kun ika humale, dai nangangahulogan  na maluya ka. Iyan nangangahulogan na marigon ka para sa tama.

Ano an maninigo niatong gibohon kun may man-angat sa sato?

Alagad paano kun pabayaan mo na mapaiwal ka asin manggana ka? Ano daw an puedeng mangyari?— An sinuntok mo tibaad bumalik kaiba an nagkapirang katood. Tibaad rapason ka pa ngani ninda o saksakon. Kaya, nasasabotan mo na daw ngonyan kun taano ta habo ni Jesus na mapaiwal kita?—

Ano an maninigo niatong gibohon kun maheling niatong nag-iiwal an iba? Maninigo daw kitang kumampi?— Sinasabi sa sato kan Biblia kun ano an tama. Buksi sa Talinhaga kapitulo 26, bersikulo 17. Sinasabi kaiyan: “Garo minatakma sa mga talinga nin ayam an siisay man na minaagi na nagpuputok an kaanggotan sa iriwal na bako man nia.”

Paano an pakilabot sa iriwal nin iba garo pagtakma sa mga talinga nin ayam? Tibaad makolgan ka, kaya dai mo iyan paggibohon!

Ano daw an mangyayari kun takmaon mo an mga talinga nin ayam? Makokolgan an ayam, asin tatakabon ka nia, bako daw? Mientras na mas nagdududulag an ayam, mas hihigotan mo man an pagtakma mo sa mga talinga asin mas maaanggot man an ayam. Kun butasan mo sia, kakagaton ka gayod nia nin makosog. Alagad puede daw na kaptan mo na sana an talinga nia?—

Bueno, iyan an magigin problema niato kun makikilabot kita sa iriwal nin ibang tawo. Tibaad dai niato aram kun siisay an nagpoon kan iriwal o kun taano ta nag-iiwal sinda. An saro tibaad sinusuntok, alagad tibaad may hinabon sia sa saro. Kun tatabangan niato sia, tatabangan niato an sarong parahabon. Dai iyan magigin marahay, bako daw?

 Kaya, ano an maninigo na gibohon mo kun makaheling ka nin nag-iiwal?— Kun iyan sa eskuelahan, puedeng paisihon mo tolos an sarong maestra. Asin kun iyan bakong sa eskuelahan, puede mong apodon an magurang mo o an sarong pulis. Iyo, dawa kun gusto nin iba na makiiwal, maninigo na kita magin toninong.

Ano an maninigo mong gibohon kun makaheling ka nin nag-iiwal?

An tunay na mga disipulo ni Jesus ginigibo an gabos nindang makakaya na makalikay na mapaiwal. Sa paaging ini ipinaheheling niato na kita marigon sa tama. Sinasabi kan Biblia na an disipulo ni Jesus “dai kaipuhan na makiiwal, kundi kaipuhan na magin maboot sa gabos.”​—2 Timoteo 2:24.

Helingon pa niato an dagdag na marahay na konseho na matabang sa sato na makalikay sa pakiiwal: Roma 12:17-21 asin 1 Pedro 3:​10, 11.