Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 18

Nagigirumdoman Mo daw na Magpasalamat?

Nagigirumdoman Mo daw na Magpasalamat?

NAGKAKAN ka daw ngonyan?— Aram mo daw kun siisay an nagluto kaiyan?— Tibaad si nanay mo o may ibang nagluto kaiyan, alagad taano ta maninigo niatong pasalamatan kaiyan an Dios?— Huli ta an Dios an nagpapangyari na tumubo an kakanon. Minsan siring, maninigo na pasalamatan man niato an nagluto kan kakanon o an nagpuesto kaiyan para sa sato.

Kun beses nalilingaw kitang magpasalamat kun may minagibo nin kabootan sa sato, bako daw? Kan yaon digdi sa daga an Dakulang Paratokdo, may mga daoton na nakalingaw na magpasalamat.

Aram mo daw kun ano an daoton?— An daoton sarong tawo na may helang na inaapod daot. An helang na iyan puede pa nganing magin dahelan na matunaw an laman nia. Kan si Jesus yaon digdi sa daga, an mga daoton kaipuhan na mag-istar na harayo sa ibang tawo. Asin kun maheling nin sarong daoton na may nagdadangadang, kaipuhan na sia magkurahaw sa pagpaisi sa tawong iyan na dai rumani sa saiya. Ginigibo ini tanganing dai makaraning marhay an ibang tawo asin tibaad maolakitan kan daoton.

Mabooton si Jesus sa mga daoton. Sarong aldaw kan pasiring sia sa Jerusalem, maagi si Jesus sa sarong sadit na banwaan. Kan harani na sia sa banwaan, may sampulong daoton na nagluwas sa pagsabat sa saiya. Nabaretaan ninda na si Jesus may kapangyarihan hale sa Dios na paomayan an gabos na klaseng helang.

Dai ruminani ki Jesus an mga daoton. Nagtindog sinda sa harayo. Alagad nagtutubod sinda na kaya ni Jesus na paomayan an daot ninda.  Kaya pagkaheling kan mga daoton sa Dakulang Paratokdo, nagkurahaw sinda sa saiya: ‘Jesus, Paratokdo, tabangi man kami!’

Naheherak ka daw sa mga tawong may helang?— Si Jesus iyo. Aram nia kun gurano kamamondo na magin daoton. Kaya sinimbag nia sinda asin sinabi: “Lakaw asin pumaheling kamo sa mga saserdote.”​—Lucas 17:11-14.

Ano an ipinapagibo ni Jesus sa mga daoton na ini?

Taano daw ta sinabihan sinda kaini ni Jesus? Iyan huli sa ley na itinao ni Jehova sa Saiyang banwaan manongod sa mga daoton. Sinabi kan ley na ini na hehelingon kan saserdote nin Dios an laman nin sarong daoton. An saserdote an masabi sa daoton kun biyo na siang mayo nin helang. Kun narahayan na sia, puede na siang mag-istar giraray kaiba nin mga tawong mayong helang.​—Levitico 13:​16, 17.

 Alagad may helang pa an mga daoton na ini. Kaya nagduman daw sinda sa saserdote arog kan sabi sa sainda ni Jesus?— Iyo, tolos-tolos. Seguradong nagtubod an mga lalaking ini na paoomayan ni Jesus an helang ninda. Ano daw an nangyari?

Bueno, kan pasiring na sinda sa saserdote, nawara an helang ninda. Naomayan an laman ninda. Narahayan sinda! Binalosan an pagtubod ninda sa kapangyarihan ni Jesus. Kanigoan an kagayagayahan ninda! Alagad, ano ngonyan an maninigo kutanang gibohon ninda tanganing ipaheling an pasasalamat ninda? Kun ika ano an gigibohon mo?—

Ano an nagirumdoman na gibohon kan daoton na ini?

An saro sa mga lalaking naomayan nagbuelta ki Jesus. Nagpoon siang magpamuraway ki Jehova, na inoomaw an Dios. Idto an tamang gibohon ta an kapangyarihan na paomayan sia hale sa Dios. Luminuhod man an lalaki sa Dakulang Paratokdo asin nagpasalamat sa saiya. Dakulaon an pasalamat nia sa ginibo ni Jesus.

Alagad kumusta man an siyam pang lalaki? Naghapot si Jesus: ‘Sampulong daoton an narahayan, bako daw? Haen na an siyam? Saro sana daw an nagbuelta tanganing magpamuraway sa Dios?’

 Iyo. Saro sana sa sampulo an nagpamuraway, o nag-omaw, sa Dios asin nagbuelta tanganing magpasalamat ki Jesus. Asin an tawong ini sarong Samaritano, taga ibang nasyon. An siyam pa dai nagpasalamat sa Dios, asin dai sinda nagpasalamat ki Jesus.​—Lucas 17:15-19.

Arin daw sa mga lalaking iyan an kapareho mo? Gusto niatong makapareho kan Samaritano, bako daw?— Kaya kun may gumibo sa sato nin kabootan, ano an maninigo na girumdomon niatong gibohon?— Dapat na magpasalamat kita. An mga tawo parateng nakalilingaw na magpasalamat. Alagad marahay na magpasalamat. Kun iyan ginigibo niato, naoogma si Jehova Dios asin an saiyang Aki, si Jesus.

Paano mo daw maaarog an daoton na nagbuelta ki Jesus?

Kun iisip-isipon mo iyan, magigirumdoman mo na kadakol kan kabootan na ginibo nin mga tawo sa saimo. Halimbawa, nagkahelang ka na daw?— Tibaad dai ka pa noarin man nagkahelang kapareho kan sampulong daoton, alagad tibaad nagkasipon ka na o nagkolog na an tulak mo. May nag-ataman daw sa saimo?— Tibaad pinatomar ka ninda nin bolong asin may ginibo pang iba para sa saimo. Naogma ka daw na tinabangan ka ninda na marahayan?—

An Samaritano nagpasalamat ki Jesus sa pagkarahay nia, asin ini ikinaogma ni Jesus. Sa paghona mo daw maoogma si nanay o si tatay mo kun ika mapasalamat kun may ginigibo sinda para sa saimo?— Iyo, maoogma sinda.

Taano ta importante na girumdomon na magpasalamat?

An nagkapira may ginigibo para sa saimo aroaldaw o serosemana. Tibaad  trabaho ninda iyan. Tibaad naoogma pa ngani sindang gibohon iyan. Alagad tibaad makalingaw kang magpasalamat. An maestra mo tibaad mahigos na nagtatrabaho tanganing matabangan kang makanood. Trabaho nia ini. Alagad maoogma sia kun pasasalamatan mo sia sa pagtabang sa saimo na makanood.

Kun beses saradit sanang bagay an ginigibo nin mga tawo para sa saimo. May nagbubukas daw nin pinto para sa saimo? O may nag-aabot daw saimo nin kakanon sa kakanan? Marahay na magpasalamat dawa sa saradit na bagay na ini.

Kun nagigirumdoman niatong magpasalamat sa mga tawo digdi sa daga, mas posible na magirumdoman niatong magpasalamat sa satong Ama sa langit. Asin kadakoldakol kan dapat niatong pasalamatan ki Jehova! Tinawan nia kita nin buhay asin kan gabos na marahay na bagay na nagpapasiram sa buhay. Kaya nasa sato an gabos na dahelan na magpamuraway sa Dios paagi sa pag-omaw sa saiya kada aldaw.

Mapadapit sa pagpasalamat, basahon an Salmo 92:1 (91:​1, “Dy”); Efeso 5:20; Colosas 3:17; asin 1 Tesalonica 5:18.