Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 15

Sarong Leksion Manongod sa Pagigin Maboot

Sarong Leksion Manongod sa Pagigin Maboot

ARAM mo daw kun ano an prehuwisyo?— Bueno, an prehuwisyo paghabo sa saro huli sana ta tibaad iba man an itsura nia o iba man an lenguahe nia. Kaya an pagkaigwa nin prehuwisyo pagkaigwa nin maraot na saboot o paniniwala manongod sa sarong tawo bago mo sia talagang mamidbid.

Sa paghona mo daw tama na dai magustohan an saro bago mo maaraman talaga kun anong klase siang tawo o huli sana ta napapalaen sia?— Bako, an prehuwisyo bakong tama, ni maboot man iyan. Dai kita maninigong magin maringis sa saro huli sana ta tibaad napapalaen sia sa sato.

Isip-isipa. May midbid ka daw na siisay man na an kolor kan kublit iba man kan saimo o an lenguahe iba man kan saimo?— Tibaad may midbid ka pa ngani na iba man an itsura ta tibaad nalugadan sinda o may helang sinda. Maboot ka daw asin mamomoton sa mga napapalaen sa saimo?—

Paano niato maninigong trataron an mga tibaad napapalaen sa sato?

Kun kita naghihinanyog sa Dakulang Paratokdo, si Jesu-Cristo, magigin maboot kita sa gabos. Maninigo na daing diperensia sa sato taga saen man na nasyon an sarong tawo o ano man an kolor kan kublit nia. Maninigo na kita magin maboot sa saiya. Dawa ngani bako ini an paniniwala nin gabos, iyan sarong leksion na itinokdo ni Jesus. Pag-olayan niato iyan.

An sarong Judio na may prehuwisyo sa iba nagdolok ki Jesus asin naghapot, ‘Ano an dapat kong gibohon tanganing mabuhay sagkod lamang?’ Aram ni Jesus na hinihingoa gayod kan lalaki na mapasabi sia na kita maninigo na magin maboot sana sa kapareho niato an rasa o nasyonalidad. Kaya imbes na simbagon nia mismo an hapot, hinapot ni  Jesus an lalaki: ‘Ano an sabi kan Ley nin Dios na dapat niatong gibohon?’

An simbag kan lalaki: ‘Kamotan mo si Jehova na saimong Dios sa bilog mong puso, asin kamotan mo an saimong kapwa siring sa saimo man sana.’ Sabi ni Jesus: ‘Tama an simbag mo. Padagos mong gibohon ini asin magkakamit ka nin buhay na daing katapusan.’

Minsan siring, habo kan lalaki na magin maboot o mamomoton sa mga tawong napapalaen sa saiya. Kaya naghingoa siang makakua nin sarahotan. Hinapot nia si Jesus: “Siisay man nanggad an sakuyang kapwa?” Tibaad gusto nia na an sabihon ni Jesus: “An kapwa mo iyo an mga katood mo” o, “Sinda mga tawo na kapareho mo an itsura.” Tanganing masimbag an hapot, nag-estorya si Jesus manongod sa sarong Judio asin sarong Samaritano. Arog iyan kaini.

May sarong lalaki na naglalakaw sa dalan palugsot hale sa siudad nin Jerusalem pasiring sa Jerico. An lalaking ini sarong Judio. Mantang sia naglalakaw, tinakma sia nin mga parahabon. Pinatumba sia ninda asin kinua an kuarta nia asin an gubing nia. Binugbug sia kan mga parahabon asin binayaan siang haros gadan na duman sa may dalan.

 Paghaloyhaloy, may nag-aging sarong saserdote. Naheling nia an lalaking erido. Kun ika ano daw an gigibohon mo?— Bueno, nagpadagos sana sa paglakaw an saserdote sa ibong kan dalan. Dai ngani sia nagpondo. Mayo man lamang siang ginibo tanganing matabangan an lalaki.

Dangan may nag-agi pang sarong tawo na relihiosong marhay. Saro siang Levita na naglilingkod sa templo sa Jerusalem. Mapondo daw sia tanganing tumabang?— Dai. Kaparehong-kapareho kan saserdote an ginibo nia.

Ultimo, may nag-aging sarong Samaritano. Naheheling mo daw sia na padangadang hale sa kurbada kan tinampo?— Naheling nia an Judio na tumba asin erido. Ngonyan, an kadaklan na Samaritano asin Judio dai nanggad nagkakaginustohan. (Juan 4:9) Kaya pababayaan daw  kan Samaritanong ini an lalaki na dai sia tinatabangan? Masaboot daw sia: ‘Taano man ta tatabangan ko an Judiong ini? Dai nia ako tatabangan kun ako an nalugadan’?

Taano ta an Samaritano an marahay makipagkapwa?

Bueno, hineling kan Samaritano an lalaki na tumba sa may dalan, asin naherak sia sa saiya. Dai nia makayang bayaan sia duman asin pabayaan na magadan. Kaya nagbaba sia sa nakakabayoan nia, rinanihan an lalaki, asin binolong an mga lugad kaini. Binuboan nia iyan nin lana asin arak. Makatatabang ini na maomayan an mga lugad. Dangan binugkosan nia an mga lugad.

Maboot na isinakay kan Samaritano an nalugadan na lalaki sa hayop nia. Dangan luway-luway sindang nagbaklay sagkod na makaabot sinda sa sarong harong na dadagosan, o sadit na otel. Duman nag-arkila an Samaritano nin maiistaran kan lalaki, asin inataman nia siang marhay.

Ngonyan hinapot ni Jesus an kaolay niang lalaki: ‘Siisay sa tolong lalaking ini an sa paghona mo marahay makipagkapwa?’ Ano an masasabi mo? An saserdote daw, an Levita, o an Samaritano?—

An simbag kan lalaki: ‘An lalaking nagpondo asin inataman an nalugadan na lalaki iyo an marahay makipagkapwa.’ Sabi ni Jesus: ‘Tama ka.  Lakaw asin gibohon mo man mismo an arog kaiyan.’​—Lucas 10:25-37.

Bako daw iyan na marahayon na estorya? Liniliwanag kaiyan kun sairisay an satong kapwa. Sinda bako sanang an dayupot niatong mga katood. Asin bako sana sinda an mga tawo na kapareho niato an kolor kan kublit o an lenguahe. Tinokdoan kita ni Jesus na magin maboot sa mga tawo taga saen man sinda, ano man an itsura ninda, o ano man an lenguahe ninda.

Arog kaini si Jehova Dios. Mayo sia nin prehuwisyo. ‘An saindong Ama na nasa langit pinasisirang an saiyang aldaw sa maraot asin sa marahay,’ sabi ni Jesus. ‘Asin pinapaoranan nia an mga marahay asin an mga bakong marahay.’ Kun siring, maninigo na kita magin maboot sa gabos, kapareho nin Dios.​—Mateo 5:44-48.

Paano ka daw magigin marahay makipagkapwa?

Kaya kun may maheling ka na nalugadan, ano daw an gigibohon mo?— Paano kun sia taga ibang nasyon o iba man an kolor kan kublit nia sa saimo? Kapwa mo pa man giraray sia, asin maninigo mo siang tabangan. Kun sa paghona mo saditon ka pa tanganing tumabang, puede kang patabang sa mas may edad. O puede mong apodon an sarong pulis o maestra. Pagigin maboot iyan, kapareho kan Samaritano.

Gusto kan Dakulang Paratokdo na kita magin maboot. Gusto nia na tabangan niato an iba, siisay man sinda. Kaya ngani inestorya nia an manongod sa maboot na Samaritano.

Manongod sa leksion na ini nin pagigin maboot sa mga tawo ano man an saindang rasa o nasyonalidad, basahon an Talinhaga 19:22; Gibo 10:​34, 35; asin Gibo 17:26.