Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 33

Kaya Kitang Protehiran ni Jesus

Kaya Kitang Protehiran ni Jesus

Ano an pagmansay mo ki Jesus—bilang makapangyarihan na Hade o omboy na daing maginibo?

KAN dakula na si Jesus asin naaraman nia kun paano sia prinotehiran kan sia sadit pa, sa paghona mo daw namibi sia ki Jehova asin nagpasalamat sa saiya?— Ano sa paghona mo an sa huri tibaad sinabi ni Jesus ki Maria asin Jose kan maaraman nia na ilinigtas ninda an saiyang buhay paagi sa pagdara sa saiya sa Egipto?—

Siempre, bako nang omboy si Jesus. Dai na ngani sia nag-iistar digdi sa daga arog kaidto. Alagad narisa mo daw na ngonyan may mga tawo na garo baga iniisip na si Jesus saro sanang omboy sa bahogan?— Totoo ini kun Pasko na maheheling sa dakol na lugar an retrato ni Jesus bilang sarong omboy.

Dawa ngani dai na nag-iistar si Jesus digdi sa daga, nagtutubod ka daw na sia buhay?— Iyo, binuhay sia liwat hale sa mga gadan, asin ngonyan saro na siang makapangyarihan na Hade sa langit. Ano sa paghona mo an kaya niang gibohon tanganing protehiran an mga naglilingkod sa saiya?— Bueno, kan si Jesus yaon digdi sa daga, ipinaheling nia kun paano nia mapoprotehiran an mga namomoot sa saiya. Helingon niato kun paano nia iyan ginibo sarong aldaw kan sakay sia sa baroto kaiba an saiyang mga disipulo.

 Pabanggi na kaidto. Si Jesus nagtokdo nin bilog na aldaw sa may Dagat nin Galilea, na dakulang danaw na mga 20 kilometros an laba asin 12 kilometros an lakbang. Ngonyan sinabihan nia an saiyang mga disipulo: “Bumalyo kita sa ibong kan danaw.” Kaya nagsakay sinda sa sarong baroto asin naglayag na paibong sa danaw. Pagal-pagal si Jesus, kaya nagduman sia sa likod kan baroto asin huminigda sa sarong ulunan. Dai nahaloy nanok na an torog nia.

Ano an sinasabi ni Jesus sa doros asin sa mga alon?

Nagdanay na mata an mga disipulo tanganing bantayan an dalagan kan baroto. Sa kadikit na panahon areglado an gabos, alagad ta kuminosog an doros. Kuminosog iyan nin kuminosog, asin padakula na nin padakula an mga alon. Nagtatapuyas na sa baroto an mga alon, asin natutubigan na an baroto.

Natakot an mga disipulo na malunod sinda. Alagad si Jesus dai natakot. Torog pa man giraray sia sa likod kan baroto. Sa katapustapusi, pinukaw sia kan mga disipulo, asin sinabihan: ‘Paratokdo, Paratokdo, ligtasan kami; magagadan na kami sa bagyong ini.’ Sa puntong iyan, nagbuhat si Jesus asin sinabihan an doros asin an mga alon. “Toninong! Ontok!” sabi nia.

 Tolos-tolos na puminondo an doros, asin kuminalma an danaw. Napangalas an mga disipulo. Dai pa sinda noarin man nakaheling nin siring kaidto. Nagpasinabisabihan sinda: “Siisay talaga ini, ta pinagbobotan nia pati an doros asin an tubig, asin an mga iyan nagkukuyog sa saiya?”​—Lucas 8:22-25; Marcos 4:35-41.

Aram mo daw kun siisay si Jesus?— Aram mo daw kun saen hale an dakula niang kapangyarihan?— Dai kutana maninigo na natakot an mga disipulo kan kaibanan ninda si Jesus, ta si Jesus bakong ordinaryong tawo. Nakagigibo sia nin makangangalas na mga bagay na dai kayang gibohon nin ibang tawo. Iestorya ko saimo an iba pang ginibo nia sarong beses sa binabagyong dagat.

Iyan mas huring nangyari, sa ibang aldaw. Kan banggi na, sinabihan ni Jesus an mga disipulo nia na sumakay sa baroto asin maenot na sa saiya sa ibong kan dagat. Dangan tuminukad si Jesus nin solo sa bukid. Idto toninong na lugar na duman makakapamibi sia sa saiyang Ama, si Jehova Dios.

 Nagsakay sa baroto an mga disipulo asin naglayag na paibong sa dagat. Alagad dai nahaloy kuminosog an doros. Pakosog na iyan nin pakosog. Banggi na. Tiniklop ninda an layag asin nagsagwan na sinda. Alagad dai sinda nakakaabante ta pasabat sa sainda an makosog na doros. Nagliligaliga na an baroto sa darakulang alon, asin nagtatapuyas na sa laog an tubig. Naghihingoang marhay an mga disipulo na makaabot sa baybayon, alagad ta dai ninda kaya.

Nagsosolo pa man giraray sa bukid si Jesus. Haloy na sia duman. Alagad ngonyan naheheling nia na nasa peligro an mga disipulo nia sa darakulang alon. Kaya nagdalhog sia sa bukid pasiring sa baybayon. Gustong tabangan ni Jesus an mga disipulo nia, kaya naglakaw na sia pasiring sa sainda sa ibabaw kan binabagyong dagat!

Ano daw an mangyayari kun probaran mong maglakaw sa ibabaw nin tubig?— Matundag ka, asin tibaad malamos ka. Alagad laen si Jesus. May espesyal siang kapangyarihan. Harayo an lalakawon ni Jesus tanganing makaabot sa baroto. Kaya mag-aagahon na kan si Jesus maheling kan mga disipulo na padangadang sa sainda sa ibabaw kan tubig. Alagad dai sinda makatubod sa naheheling ninda. Nakubhanan sindang marhay, asin nagkururahaw sinda sa takot. Dangan nagtaram sa sainda si Jesus: “Kosogan nindo an saindong boot, ako ini; dai kamo matakot.”

Taano ta nagmilagro si Jesus?

Pagkasakay na pagkasakay ni Jesus sa baroto, puminondo an bagyo. Napangalas na naman an mga disipulo. Duminuko sinda sa atubangan ni Jesus asin sinabi: “Tunay nanggad na ika an Aki nin Dios.”​—Mateo 14:22-33; Juan 6:16-21.

Bako daw na marahayon kutana kun nabuhay kita kaidto asin naheling niato si Jesus na naggibo nin siring na mga bagay?— Aram mo daw kun taano ta ginibo ni Jesus an milagrosong mga bagay na idto?— Ginibo nia an mga bagay na idto ta namomotan nia an saiyang mga disipulo asin gusto niang tabangan sinda. Alagad ginibo man nia an mga bagay na idto tanganing ipaheling an dakulang kapangyarihan na yaon saiya asin na gagamiton nia sa ngapit bilang Namamahala sa Kahadean nin Dios.

Paano pinoprotehiran ni Jesus an mga parasunod nia ngonyan?

 Dawa ngonyan parateng ginagamit ni Jesus an saiyang kapangyarihan sa pagprotehir sa mga parasunod nia sa mga paghihingoa ni Satanas na olangon sinda sa pagtaram sa iba manongod sa Kahadean nin Dios. Alagad dai ginagamit ni Jesus an kapangyarihan nia sa pagprotehir sa mga disipulo nia na dai magkahelang o sa pagpaomay sa sainda kun sinda nagkakahelang. Dawa an gabos na apostol ni Jesus nagadan sa kahurihurihi. An tugang ni Juan na si Santiago ginadan, asin si Juan mismo ibinilanggo.​—Gibo 12:2; Kapahayagan 1:9.

Arog man kaiyan ngonyan. Baga man naglilingkod ki Jehova o dai an mga tawo, sinda gabos puedeng maghelang asin magadan. Alagad sa dai na mahahaloy, durante kan pamamahala ni Jesus bilang Hade kan gobyerno nin Dios, maliliwat na an mga bagay-bagay. Sa panahon na iyan mayo na nin dapat na matakot, ta gagamiton ni Jesus an saiyang kapangyarihan sa pagbendisyon sa gabos na nagkukuyog sa saiya.​—Isaias 9:​6, 7.

An iba pang teksto na nagpapaheling kan dakulang kapangyarihan ni Jesus, an gigibohon nin Dios na Namamahala sa Kahadean nin Dios, iyo an Daniel 7:​13, 14; Mateo 28:18; asin Efeso 1:20-22.