Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 8

An Iba Mas Halangkaw Kisa Sato

An Iba Mas Halangkaw Kisa Sato

SEGURADONG maoyon ka na an iba mas halangkaw, o mas dakula asin mas makosog, kisa saimo asin sa sako. Siisay daw sa paghona mo an siring?— Si Jehova Dios. Paano man an Aki nia, an Dakulang Paratokdo? Sia daw mas halangkaw kisa sato?— Siempre.

Si Jesus nabuhay kaiba nin Dios sa langit. Sia espiritung Aki, o anghel. Naggibo man daw an Dios nin ibang anghel, o espiritung mga aki?— Iyo, guminibo sia nin minilyon sa sainda. An mga anghel na ini mas halangkaw man asin mas makapangyarihan kisa sato.​—Salmo 104:4; Daniel 7:10.

Nagigirumdoman mo daw an ngaran kan anghel na nakipag-olay ki Maria?— Gabriel. Sinabi nia ki Maria na an omboy kaini magigin Aki nin Dios. Ibinugtak nin Dios an buhay kan saiyang espiritung Aki sa tulak ni Maria tangani na si Jesus mamundag bilang omboy digdi sa daga.​—Lucas 1:​26, 27.

Ano an sinabi gayod ni Maria asin Jose ki Jesus?

Nagtutubod ka daw sa milagrong iyan? Nagtutubod ka daw na si Jesus nabuhay kaiba nin Dios sa langit?— Sinabi ni Jesus na nabuhay sia duman. Paano daw naaraman ni Jesus an mga bagay na iyan? Bueno, kan aki pa sia, sinabi gayod sa saiya ni Maria an sinabi ni Gabriel. Saro pa, posibleng marhay na sinabi ni Jose ki Jesus na an Dios an tunay na Ama ni Jesus.

Kan bautismohan si Jesus, nagtaram pa ngani an Dios hale sa langit, na sinasabi: “Ini an sakong  Aki.” (Mateo 3:17) Asin kan banggi bago sia nagadan, namibi si Jesus: “Ama, pamurawaya ako sa kataed mo kan kamurawayan na dating yaon sa sako sa kataed mo bago an kinaban.” (Juan 17:5) Iyo, nakiolay si Jesus na paistaron sia giraray sa langit kaiba nin Dios. Paano daw sia makakaistar duman?— Solamente kun gibohon giraray sia ni Jehova Dios na dai naheheling na espiritung persona, o anghel.

Ngonyan may ihahapot ako sa saimo na importante. Marahay daw an gabos na anghel? Ano sa paghona mo?— Bueno, kaidto sinda gabos marahay. Ini huli ta linalang sinda ni Jehova, asin an gabos na ginibo nia marahay. Alagad nagin maraot an saro sa mga anghel. Paano daw iyan nangyari?

Tanganing maaraman an simbag, kaipuhan na balikan niato an panahon kan gibohon nin Dios an enot na lalaki asin babae, si Adan asin Eva. May mga nagsasabi na osipon sana an estorya manongod sa sainda. Alagad aram kan Dakulang Paratokdo na iyan totoo.

Kan gibohon nin Dios si Adan asin Eva, ibinugtak nia sinda sa sarong magayon na hardin sa lugar na inapod Eden. Idto sarong parke, sarong paraiso. Puede kutana sindang nagkaigwa nin dakol na aki, nin dakulang pamilya, asin nabuhay sa Paraiso sagkod lamang. Alagad may importanteng leksion na kaipuhan na manodan ninda. Iyan pinag-olayan na niato. Helingon niato kun iyan nagigirumdoman niato.

Paano kutana nabuhay sagkod lamang si Adan asin Eva sa Paraiso?

 Sinabi ni Jehova ki Adan asin Eva na puede nindang kakanon an gabos na prutas na gusto ninda sa mga kahoy sa hardin. Alagad may sarong kahoy na dai ninda kakakanon an bunga. Sinabi sa sainda nin Dios kun ano an mangyayari kun sinda magkakan. Sabi nia: “Ika siertong magagadan.” (Genesis 2:17) Kaya, anong leksion an kaipuhan na manodan ni Adan asin Eva?—

An leksion nin pagkuyog. Iyo, an buhay depende sa pagkuyog ki Jehova Dios! Bakong igo na sabihon sana ni Adan asin Eva na makuyog sinda sa saiya. Kaipuhan na ipaheling ninda iyan sa mga ginigibo ninda. Kun makuyog sinda sa Dios, ipaheheling ninda na sia namomotan ninda asin gusto nindang magin an Namamahala sa sainda. Dangan nabuhay kutana sinda sa Paraiso sagkod lamang. Alagad kun kakakanon ninda an bunga kan kahoy na idto, ano daw an ipaheheling kaiyan?—

Ipaheheling kaiyan na dai talaga ninda pinasasalamatan an itinao sa sainda nin Dios. Kun ika yaon duman makuyog ka daw ki Jehova?— Kan primero, nagkuyog si Adan asin Eva. Alagad may mas halangkaw sa sainda na dinaya si Eva. Nakombensir nia si Eva na makisuway ki Jehova. Siisay daw iyan?—

Siisay an nagpapangyari na an halas makataram ki Eva?

 Sinasabi kan Biblia na kinaolay si Eva nin sarong halas. Alagad aram mo na dai nakakataram an halas sa sadiri sana kaiyan. Kaya paano daw iyan nakataram?— Pinalataw nin sarong anghel na garo nagtataram an halas. Alagad an anghel talaga an nagtataram. Nagpoon nang mag-isip nin maraot na mga bagay an anghel. Gusto nia na sambahon sia ni Adan asin Eva. Gusto nia na sinda kumuyog sa saiya. Gusto nia na agawon an lugar nin Dios.

Kaya ibinugtak kan maraot na anghel na iyan an salang mga ideya sa isip ni Eva. Paagi sa halas, sinabi nia ki Eva: ‘Dai sinabi sa saindo nin Dios an totoo. Dai kamo magagadan kun makakan kamo kan bunga kan kahoy na iyan. Magigin kamong madonong kapareho nin Dios.’ Kun ika matubod ka daw sa sinabi kan boses na idto?—

Nagpoon si Eva na gustohon an sarong bagay na dai itinao sa saiya nin Dios. Kinakan nia an bunga kan ipinangangalad na kahoy. Dangan tinawan man nia si Adan. Dai nagtubod si Adan sa sinabi kan halas. Alagad an pagmawot niang makaiba si Eva mas makosog kisa pagkamoot nia sa Dios. Kaya nagkakan man sia nin bunga kan kahoy.​—Genesis 3:1-6; 1 Timoteo 2:14.

Ano an resulta?— Si Adan asin Eva nagin bakong sangkap, naggurang, asin nagadan.  Asin huli ta bako sindang sangkap, an gabos nindang aki bako man na sangkap asin pag-abot nin panahon naggurang asin nagadan. Dai nagputik an Dios! An buhay talagang depende sa pagkuyog sa saiya. (Roma 5:12) Sinasabi sa sato kan Biblia na an anghel na nagputik ki Eva inaapod na Satanas na Diablo, asin an ibang anghel na nagin maraot inaapod na mga demonyo.​—Santiago 2:19; Kapahayagan 12:9.

Ano an nangyari ki Adan asin Eva pakatapos na sinda makisuway sa Dios?

Ngonyan, nasasabotan mo na daw kun taano ta nagin maraot an marahay na anghel na ginibo nin Dios?— Idto huli ta nagpoon siang mag-isip nin maraot na mga bagay. Gusto niang magin Numero Uno. Aram nia na sinabihan nin Dios si Adan asin Eva na mag-aki, asin gusto nia na sinda gabos sumamba sa saiya. Gusto kan Diablo na madara an gabos na makisuway ki Jehova. Kaya hinihingoa niang ibugtak sa satong isip an maraot na mga ideya.​—Santiago 1:13-15.

Sinasabi kan Diablo na mayo nin talagang namomoot ki Jehova. Sinasabi nia na ika asin ako dai namomoot sa Dios asin an totoo dai niato gustong gibohon an sinasabi nin Dios. Sinasabi nia na kita nagkukuyog sana ki Jehova kun an gabos nangyayari sono sa gusto niato. Tama daw an Diablo? Arog daw kita kaiyan?

Sinabi kan Dakulang Paratokdo na an Diablo putikon! Pinatunayan ni Jesus na talagang namomotan nia si Jehova paagi sa pagkuyog sa Saiya. Asin si Jesus dai sana nagkuyog sa Dios kun iyan pasil. Ginibo nia iyan sa gabos na panahon, dawa kun iyan pinadedepisil nin ibang tawo para sa saiya. Nagin siang maimbod ki Jehova sagkod sa saiyang kagadanan. Iyan an dahelan na binuhay sia liwat nin Dios tanganing mabuhay sagkod lamang.

Kaya siisay sa paghona mo an pinakadakulang kaiwal niato?— Iyo, si Satanas na Diablo. Naheheling mo daw sia?— Siempre dai! Alagad aram niato na sia nag-eeksister asin na sia mas halangkaw asin mas makapangyarihan kisa sato. Pero, siisay daw an mas halangkaw sa Diablo?— Si Jehova Dios. Kaya aram niato na kaya kitang protehiran nin Dios.

Basahon an manongod sa Saro na maninigo niatong sambahon: Deuteronomio 30:​19, 20; Josue 24:​14, 15; Talinhaga 27:11; asin Mateo 4:10.