Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 42

Kun Taano ta Kaipuhan Kitang Magtrabaho

Kun Taano ta Kaipuhan Kitang Magtrabaho

ANO an pinakagusto mo, magtrabaho o magkawat?— An totoo, mayo man nin sala sa pagkawat. Sinasabi kan Biblia na an Jerusalem ‘pano nin mga aking lalaki asin babae na nagkakarawat sa saiyang mga plasa.’​—Zacarias 8:5.

Ogmahon an Dakulang Paratokdo na pagmasdan an mga aki na nagkakarawat. Bago sia nagdigdi sa daga, sinabi nia: ‘Yaon ako sa kataed nin Dios bilang pangenot na trabahador, na maogma sa atubangan nia sa gabos na panahon.’ Mangnoha na si Jesus trabahador kaiba ni Jehova duman sa langit. Asin kan sia yaon duman, sinabi nia: “An mga bagay na sakong kinaoogmahan iyaon sa mga aki nin mga tawo.” Iyo, arog kan nanodan niato kaidto, interesado nanggad  an Dakulang Paratokdo sa gabos, pati sa mga aki.​—Talinhaga 8:​30, 31.

Ano an ikinaogma kan Dakulang Paratokdo bago sia nagdigdi sa daga?

Sa paghona mo daw nagkawat si Jesus kan sia aki pa?— Iyo gayod. Alagad mantang sia nagin “pangenot na trabahador” sa langit, nagtrabaho man daw sia digdi sa daga?— Bueno, si Jesus inapod na “aki kan panday.” Alagad inapod man siang “an panday.” Ano daw an ipinaheheling kaini?— Seguradong tinokdoan sia ni Jose, na nagpadakula ki Jesus bilang aki nia. Kaya si Jesus nagin man panday.​—Mateo 13:55; Marcos 6:3.

Anong klase daw na panday si Jesus?— Mantang sia pangenot na trabahador sa langit, sa paghona mo daw dai sia nagin pangenot na panday digdi sa daga?— Pensara kun gurano kagabat na trabaho an magin panday kan panahon  na idto. Kinaipuhan gayod na si Jesus magpalod nin kahoy, putol-putolon an kahoy, darahon iyan sa harong, dangan kortehan iyan tanganing gibohon na mga lamesa, bangko, asin iba pa.

Sa paghona mo daw ikinawili ni Jesus an trabahong ini?— Kun ika, maoogma ka daw kun nakakagibo ka nin magagayon na lamesa asin tukawan patin iba pa na magagamit nin mga tawo?— Sinasabi kan Biblia na marahay kun an saro “maggayagaya sa saiyang mga gibo.” An trabaho may ikinatataong kawilihan na dai mo makukua sa pagkawat.​—Eclesiastes 3:22.

An totoo, an trabaho marahay para sa satong isip sagkod sa satong hawak. Dakol na aki an nagtutukaw sana asin nagdadalan nin TV o nagkakawat nin video. Sinda minatabang marhay asin minaluya, asin an totoo bako sindang maogma. Asin dai man ninda napaoogma an iba. Ano daw an kaipuhan na gibohon niato tanganing magin maogma?—

Nanodan niato sa Kapitulo 17 kan librong ini na an pagtao asin paggibo nin mga bagay sa pagtabang sa iba nagtatao nin kaogmahan. (Gibo 20:35) Si Jehova inaapod kan Biblia na “maogmang Dios.” (1 Timoteo 1:11) Asin, arog kan nabasa niato sa Talinhaga, si Jesus “maogma sa atubangan nia sa gabos na panahon.” Taano daw ta maogma si Jesus?— Bueno, itinao nia an saro sa mga dahelan kan sabihon nia: “An sakong Ama sagkod ngonyan padagos na naggigibo, asin ako padagos na naggigibo.”​—Juan 5:17.

Kan si Jesus yaon digdi sa daga, dai sia nagtrabaho bilang panday sa bilog niang buhay. May espesyal na ipinapagibo sa saiya si Jehova Dios digdi sa daga. Aram mo daw kun ano idto?— Sinabi ni Jesus: “Kaipuhan na ipahayag ko . . . an maogmang bareta kan kahadean nin Dios, huli ta dahelan kaini na ako isinugo.” (Lucas 4:43) Kun beses kun si Jesus naghuhulit sa mga tawo, sinda minatubod sa saiya asin sinasabi ninda sa iba an mga sinabi nia, arog kan ginibo kan Samaritanang naheheling mo digdi.​—Lucas 4:43; Juan 4:7-15, 27-30.

Anong duwang klaseng trabaho an ginibo ni Jesus kan sia yaon digdi sa daga?

Ano daw an saboot ni Jesus manongod sa gibohon na ini? Sa paghona mo daw gusto niang gibohon iyan?— Sinabi ni Jesus: “An sakong  kakanon iyo an sakong paggibo kan kabotan nia na nagsugo sa sako asin pagtapos kan saiyang gibohon.” (Juan 4:34) Gurano mo kagustong kakanon an paborito mo?— Tinatawan ka kaini nin ideya kun gurano kagusto ni Jesus an trabahong ipinagibo sa saiya nin Dios.

Ginibo kita nin Dios sa paagi na an pakanood na magtrabaho nakatatabang na kita magin maogma. Sinasabi Nia na an balaog Nia sa tawo iyo na sia “maggayagaya sa saiyang mahigos na pagtrabaho.” Kaya kun makakanood kang magtrabaho kun aki ka pa, magigin mas magayagaya an bilog mong buhay.​—Eclesiastes 5:19.

Dai boot sabihon kaiyan na kaya nin aki an trabaho nin mas may edad, alagad kita gabos makakapagtrabaho. An mga magurang mo tibaad nagtatrabaho aroaldaw sa paghanapbuhay tangani na an pamilya nindo may kakanon asin istaran. Asin arog kan maninigo na aram mo, kadakol kan trabaho na kaipuhan na gibohon sa harong tangani na iyan pirmeng areglado asin malinig.

Ano daw an trabahong magigibo mo na magigin biyaya sa bilog na pamilya?— Puede kang tumabang sa pagpuesto kan lamesa, paghugas nin mga kinakanan, pag-apon kan basura, paglinig kan kuarto mo, asin pagsaray kan mga kawatan mo. Tibaad ginigibo mo na an iba kaiyan. An trabahong iyan talagang biyaya sa pamilya.

Taano ta importante na sarayon an mga kawatan mo pakatapos mong magkawat?

Helingon niato kun paano na sarong biyaya an trabahong arog kaiyan. An mga kawatan dapat na sarayon pagkakawat mo. Taano daw sa paghona mo ta importante ini?— Nakatatabang iyan na mapagdanay na areglado an harong, asin puede man iyan na makaolang sa aksidente. Kun dai mo pupuroton an mga kawatan mo, tibaad sarong aldaw umagi si nanay mo na may dara-dara asin matungtongan an saro kaiyan. Tibaad sia masingkog asin matumba patin makolgan. Tibaad kaipuhan pa ngani siang maospital. Bako daw na maraoton iyan?— Kaya kun sinasaray mo an saimong mga kawatan pagkakawat mo, iyan biyaya sa gabos.

May iba pa man na trabaho an mga aki. Halimbawa, mga leksion. Sa  eskuelahan nakakanood kang magbasa. An ibang aki naoogmang magbasa, alagad an iba nagsasabi na iyan depisil. Dawa kun iyan garo baga depisil sa primero, maoogma ka kun makanood kang magbasa nin matibay. Kun tatao kang magbasa, kadakol kan interesanteng mga bagay na manonodan mo. Mababasa mo pa ngani mismo an libro nin Dios, an Biblia. Kaya kun nag-aadal kang marhay kan mga leksion mo, iyan talagang biyaya, bako daw?—

May mga tawong naglilikay sa trabaho. Tibaad may midbid ka na arog kaiyan. Alagad mantang ginibo kita nin Dios tanganing magtrabaho, kaipuhan na pag-adalan niato kun paano kita maoogma dian. Gurano daw kaogma kaidto an Dakulang Paratokdo sa saiyang trabaho?— Idto garo pagkakan kan paborito niang kakanon. Asin ano daw na trabaho an sinasabi nia?— An pagsabi sa iba manongod ki Jehova Dios asin kun paano sinda magkakamit nin buhay na daing katapusan.

Kaya uya an makatatabang sa sato na maogma sa trabaho. Ihapot mo sa saimong sadiri, ‘Taano daw ta kaipuhan na gibohon an trabahong ini?’ Kun aram mo kun taano ta importante an sarong bagay, iyan mas pasil na gibohon. Asin baga man dakula o sadit an trabaho, pakarhayon mo iyan. Kun gigibohon mo iyan, makakapaggayagaya ka sa trabaho mo, kapareho kan satong Dakulang Paratokdo.

Makatatabang an Biblia sa saro na magin matibay na trabahador. Basaha an sinasabi kaiyan sa Talinhaga 10:4; 22:29; Eclesiastes 3:​12, 13; asin Colosas 3:23.