Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 48

An Matoninong na Bagong Kinaban nin Dios—Puede Kang Mabuhay Duman

An Matoninong na Bagong Kinaban nin Dios—Puede Kang Mabuhay Duman

SI Adan asin Eva ibinugtak nin Dios sa hardin nin Eden. Dawa sinda nakisuway asin nagadan, ginibo nin Dios na posible para sa mga gikan ninda, pati kita ngonyan, na mabuhay sagkod lamang sa Paraiso. Nanunuga an Biblia: “An mga matanos mismo magmamana kan daga, asin sinda [mabubuhay] dian sagkod lamang.”​—Salmo 37:29.

An Biblia may sinasabi manongod sa “bagong kalangitan” asin “sarong bagong daga.” (Isaias 65:17; 2 Pedro 3:13) An “kalangitan” sa presente kompuesto kan mga gobyerno nin tawo ngonyan, alagad si Jesu-Cristo asin an mga namamahala kaiba nia sa langit an makompuesto sa “bagong kalangitan.” Abaa karahay kun an bagong kalangitan na ini, na iyo an matanos na gobyerno nin Dios na nagtatao nin katoninongan, mamahala na sa enterong daga!

Kun siring, ano daw an “bagong daga”?— An bagong daga marahay na mga tawo na namomoot ki Jehova. Aram mo, kun an Biblia nagtataram manongod sa “daga,” kun beses an boot sabihon kaiyan mga tawo na nag-iistar digdi sa daga, bakong an daga mismo. (Genesis 11:1; Salmo 66:4; 96:1) Kaya an mga tawo na minakompuesto sa bagong daga mag-iistar digdi mismo sa dagang ini.

Sa panahon na iyan mayo na an presenteng kinaban nin maraot na mga tawo. Girumdoma, pinara kan Baha kan kaaldawan ni Noe an sarong maraot na kinaban nin mga tawo. Asin, arog kan nanodan niato, an presenteng maraot na kinaban na ini lalaglagon sa Armagedon. Helingon niato ngonyan kun ano an magigin buhay sa bagong kinaban nin Dios pagkatapos kan Armagedon.

 Gusto mo daw na mabuhay sagkod lamang sa Paraiso sa matoninong na bagong kinaban nin Dios?— Mayo nin doktor na kaya kitang buhayon sagkod lamang. Mayo nin tableta na makaoolang sa pagkagadan niato. An solamenteng paagi na kita mabuhay sagkod lamang iyo an pagrani sa Dios. Asin sinasabi sa sato kan Dakulang Paratokdo kun paano niato iyan magigibo.

Kuanon niato an satong Biblia asin buksan iyan sa Juan kapitulo 17, bersikulo 3. Digdi maheheling niato an mga tataramon na ini kan Dakulang Paratokdo: “Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa saimo, na iyo sanang tunay na Dios, asin dapit sa saro na saimong sinugo, si Jesu-Cristo.”

Kaya, ano na ngani an sinabi ni Jesus na kaipuhan niatong gibohon tanganing mabuhay sagkod lamang?— Enot, dapat na ilaog niato sa isip an kaaraman dapit sa satong langitnon na Ama, si Jehova, asin dapit man sa saiyang Aki, na nagtao kan buhay nia para sa sato. Ini nangangahulogan na kaipuhan na adalan niato an Biblia. Tinatabangan kita kan librong ini, Makanood sa Dakulang Paratokdo, na magibo iyan.

Alagad paano daw an pag-adal manongod ki Jehova makatatabang sato na mabuhay sagkod lamang?— Bueno, kun paanong kaipuhan niato an kakanon aroaldaw, kaipuhan na mag-adal kita manongod ki Jehova aroaldaw. Sinasabi kan Biblia: ‘An tawo dapat na mabuhay, bakong sa tinapay sana, kundi sa gabos na tataramon na minaluwas sa ngoso ni Jehova.’​—Mateo 4:4.

Kaipuhan man na ilaog niato sa isip an kaaraman dapit ki Jesu-Cristo ta isinugo nin Dios an saiyang Aki tangani na haleon an satong kasalan. Sinasabi kan Biblia: “Mayo nin kaligtasan sa siisay pa man na iba.” Asin sinasabi man kan Biblia: “An nagtutubod sa Aki igwa nin buhay na daing katapusan.” (Gibo 4:12; Juan 3:36) Ngonyan, talaga daw na nagtutubod kita ki Jesus asin na dai kita mabubuhay sagkod lamang kun mayo sia?— Kun iyo, magpapadagos kitang makanood sa Dakulang Paratokdo aroaldaw, asin gigibohon niato an sinasabi nia.

 An sarong marahay na paagi na makanood sa Dakulang Paratokdo iyo an paorootrong pagbasa kan librong ini asin pagheling saka pag-isip-isip manongod sa gabos na retrato. Probaran mo kun baga masisimbag mo an mga hapot na kaiba kan mga retratong ini. Saro pa, basahon mo an libro kaiba ni nanay o ni tatay mo. Kun mayo si nanay o si tatay mo, basahon mo iyan kaiba nin ibang nasa edad na asin nin ibang aki. Bako daw na marahayon kun matatabangan mo an iba na manodan sa Dakulang Paratokdo an kaipuhan na gibohon ninda tanganing mabuhay sagkod lamang sa bagong kinaban nin Dios?—

Sinasabi sato kan Biblia: “An kinaban maagi sana.” Alagad ipinaliliwanag man kan Biblia kun paano kita puedeng mabuhay sagkod lamang sa bagong kinaban nin Dios. Sinasabi kaiyan: “An naggigibo kan kabotan nin Dios magdadanay sagkod lamang.” (1 Juan 2:17) Kaya paano daw kita mabubuhay sagkod lamang sa bagong kinaban nin Dios?— Iyo, paagi sa paglaog sa isip nin kaaraman dapit ki Jehova asin sa mahal niang Aki, si Jesus. Alagad kaipuhan man na gibohon niato an nanonodan niato. Matabangan ka logod kan pag-adal mo sa librong ini na magibo mo an mga bagay na ini.