Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 17

Kun Paano Magigin Maogma

Kun Paano Magigin Maogma

Taano si Jehova ta “maogmang Dios”?

KITA gabos gustong magin maogma, bako daw?— Alagad dikit sana an tawong talagang maogma. Aram mo daw kun taano?— Iyan huli ta dai ninda naaraman an sekreto sa kaogmahan. An paghona ninda an pagkaigwa nin kadakol na materyal na bagay iyo an paaging magin maogma. Alagad kun igwa na sinda kan mga bagay na ini, dai man nagdadanay an kaogmahan ninda.

Uya an importanteng sekreto. Sabi kan Dakulang Paratokdo: “Igwang orog na kaogmahan sa pagtao kisa pag-ako.” (Gibo 20:35) Kaya, paano daw magigin maogma?— Iyo, paagi sa pagtao sa iba asin paggibo nin mga bagay para sa sainda. Aram mo daw iyan?—

Isip-isipon pa niato ini nin orog. Sinabi daw ni Jesus na an saro na rinegalohan dai magigin maogma?— Dai man. Gusto mong regalohan, bako daw?— Gabos gusto. Naoogma kita kun tinatawan kita nin magagayon na bagay.

 Alagad sinabi ni Jesus na orog pa ngani an kaogmahan kun kita nagtatao. Kaya sa paghona mo siisay daw an mas dakol an itinao sa mga tawo kisa siisay pa man?— Iyo, si Jehova Dios.

Sinasabi kan Biblia na an Dios “nagtatao sa gabos nin buhay asin hinangos patin gabos na bagay.” Tinatawan nia kita nin oran hale sa langit asin siring man kan liwanag kan saldang, kaya nagtutubo an mga pananom asin may kakanon kita. (Gibo 14:17; 17:25) Kaya palan si Jehova inaapod kan Biblia na “maogmang Dios”! (1 Timoteo 1:11) An pagtao sa iba saro sa mga nakapaoogma sa Dios. Asin kun kita nagtatao, iyan makapaoogma man sa sato.

Ano an orog na makapaoogma sa saimo kisa pagkakan mo kan gabos na mirindalan na linuto nindo?

Ngonyan, ano daw an ikatatao niato sa iba? Ano sa paghona mo?— Kun beses may gastos an pagregalo. Kun iyan regalo na binakal mo sa tindahan, kaipuhan bayadan mo iyan. Kaya kun gusto mong tumao nin regalong arog kaiyan, tibaad kaipuhan na magtipon ka nin kuarta sagkod na igwa ka na nin igong ikababakal sa regalo.

Alagad bakong gabos na regalo dapat na bakalon. Halimbawa, sa aldaw na mainit, masiramon nanggad an sarong baso nin malipot na tubig. Kaya kun tinatawan mo kan regalong iyan an saro na napapaha, puede mong kamtan an kaogmahan na gikan sa pagtao.

Sa maabot na panahon tibaad magluto kamo ni nanay mo nin mirindalan. Maogmahon iyan. Alagad ano daw an puede mong gibohon sa ibang mirindalan na iyan na makapaoogma sa saimo nin orog kisa pagkakan mo kaiyan gabos?— Iyo, puede mong regalohan kaiyan an saro sa mga katood mo. Gusto mo daw na gibohon iyan?—

Aram kan Dakulang Paratokdo asin kan mga apostol nia an kaogmahan sa pagtao. Aram mo daw kun ano an itinao ninda sa ibang tawo?—  Idto an pinakamarahay na bagay sa kinaban! Aram ninda an katotoohan manongod sa Dios, asin maogma nindang ipinaabot sa iba an maogmang baretang ini. Ginibo ninda ini na dai tinotogotan an siisay pa man na bayadan sinda nin kuarta para sa itinao ninda.

Sarong aldaw si apostol Pablo asin an dayupot niang katood na si disipulo Lucas may nanompongan na sarong babae na gusto man na magkamit kan kaogmahan sa pagtao. Sia nanompongan ninda sa may salog. Nagduman si Pablo asin Lucas ta nabaretaan ninda na idto lugar na pamibian. Asin totoo man nanggad, pag-abot ninda, nanompongan nindang namimibi an nagkapirang babae.

Nagpoon si Pablo na sabihon sa mga babaeng ini an maogmang bareta manongod ki Jehova Dios asin sa saiyang Kahadean. An saro sa sainda Lidia an ngaran, asin sia nag-atentong marhay. Pagkatapos, gusto ni Lidia na gumibo nin sarong bagay na mapaheling na talagang nagustohan nia an maogmang bareta na nadangog nia. Kaya pinirit nia si Pablo asin Lucas: “Kun ako ibinibilang nindong fiel ki Jehova, dumagos kamo sa sakong harong asin umontok dian.” Asin pinirit nia sinda na magduman sa harong nia.​—Gibo 16:13-15.

Ano an sinasabi ni Lidia ki Pablo asin Lucas?

Naogma si Lidia na magin bisita sa harong nia an mga lingkod na ini nin Dios. Sinda namomotan nia ta tinabangan sia ninda na makanood manongod ki Jehova saka ki Jesus asin manongod sa kun paano mabubuhay sagkod lamang an mga tawo. Ikinaogma nia na matawan si Pablo asin Lucas nin kakanon asin mapagpapahingaloan. Kaya an pagtao ni Lidia nakapaogma sa saiya ta gusto nia talagang magtao. Bagay iyan na dapat niatong girumdomon. Tibaad may magsabi sa sato na kaipuhan kitang magregalo. Alagad kun talagang habo man niatong gibohon iyan, dai makapaoogma sa sato an pagtao.

Taano ta ikinaoogma ni Lidia na magtao ki Pablo asin Lucas?

Halimbawa, paano kun may dulse ka na gusto mong kakanon? Kun sabihan taka na kaipuhan na tawan mo kaiyan an ibang aki, maoogma ka daw na ipanao iyan?— Alagad kumusta kun may dulse ka pagkaheling mo sa sarong katood na gustong-gusto mo? Kun ika mismo an  nakaisip na tawan kaiyan an katood mo, bako daw na ikaoogma mo iyan?—

Kun beses namomotan niatong marhay an sarong tawo kaya gusto niatong itao sa saiya an gabos asin dai nang itada para sa satong sadiri. Mantang nagtatalubo an pagkamoot niato sa Dios, iyan an maninigo na magin saboot niato manongod sa Saiya.

Taano ta ikinaogma kan dukhang babaeng ini na itao an gabos na nasa saiya?

An Dakulang Paratokdo may midbid na sarong dukhang babae na arog kaiyan an saboot. Naheling nia an babae sa templo sa Jerusalem. Igwa sana ini nin duwang saradit na sinsilyo; iyan sana an nasa saiya. Alagad ihinolog nia an duwang iyan sa kahon bilang kontribusyon, o regalo, para sa templo. Mayo nin nagpirit sa saiya na gibohon iyan. An kadaklan sa mga tawo duman dai ngani nakaaram kan ginibo nia. Ginibo nia iyan ta gusto niang gibohon iyan asin talagang namomotan nia si Jehova. Ikinaogma nia na sia makatao.​—Lucas 21:1-4.

Kadakol kan paagi na kita makatatao. May naiisip ka daw?— Kun kita nagtatao ta talagang gusto niatong magtao, magigin maogma kita. Kaya ngani sinasabi sa sato kan Dakulang Paratokdo: “Magin matinao.” (Lucas 6:38) Kun gigibohon niato iyan, mapaoogma niato an ibang tawo. Asin kita an magigin pinakamaogma!

Dagdagan pa niato an pagbasa manongod sa kun paano nagtatao nin kaogmahan an pagtao, sa Mateo 6:1-4; Lucas 14:12-14; asin 2 Corinto 9:7.