Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 11

Tabang kan mga Anghel nin Dios

Tabang kan mga Anghel nin Dios

MAY mga nagsasabi na naniniwala sana sinda sa naheheling ninda. Alagad karungawan iyan. Kadakol kan totoong bagay na dai pa niato naheling kasuarin man kan satong mga mata. Puede ka daw magsabi nin saro?—

Paano man an aireng hinahangos niato? Namamatean daw niato iyan?— Itaasan an kamot mo, asin hayopi iyan. May namatean ka daw?— Igwa, alagad dai mo naheheling an aire, bako daw?—

Napag-olayan na niato an manongod sa espiritung mga persona, na dai niato naheheling. Nanodan niato na an iba marahay alagad an iba maraot. Ngarani daw an nagkapirang marahay na espiritung mga persona na dai niato naheheling.— Iyo, si Jehova Dios, si Jesus, asin an marahay na mga anghel. Igwa man daw nin maraot na mga anghel?— Sabi kan Biblia igwa. Sabihan daw sako kun ano an nanodan mo manongod sa sainda.—

An sarong bagay na aram niato iyo na an marahay na mga anghel sagkod an maraot na mga anghel mas makosog kisa sato. Dakol an aram kan Dakulang Paratokdo manongod sa mga anghel. Iyan huli ta dati siang anghel bago sia namundag bilang omboy digdi sa daga. Nabuhay sia kaiba nin ibang anghel duman sa langit. Midbid nia an minilyon sa sainda. May ngaran daw an gabos na anghel na ini?—

Bueno, nanodan niato na tinawan nin Dios nin ngaran an mga bitoon. Kaya masisierto niato na may ngaran man an gabos na anghel. Asin aram niato na nakakapag-orolay sinda ta an Biblia nagtataram manongod sa ‘lenguahe kan mga anghel.’ (1 Corinto 13:1) Ano sa paghona mo an pinag-oolayan nin mga anghel? Nag-oorolay daw sinda manongod sa sato digdi sa daga?—

Aram niato na hinihingoa kan mga anghel ni Satanas, an mga demonyo, na agyaton kita na makisuway ki Jehova. Kaya segurado na pinag-oorolayan  ninda kun paano ninda ini magigibo. Gusto ninda na kita magin kapareho ninda tanganing haboan naman kita ni Jehova. Alagad paano man an fiel na mga anghel nin Dios? Sa paghona mo daw nag-oorolay man sinda manongod sa sato?— Iyo. Gusto nindang tabangan kita. Estoryahan taka kun paano tinabangan kan nagkapirang anghel nin Dios an mga namomoot ki Jehova asin naglilingkod sa saiya.

Halimbawa, yaon an lalaki na an ngaran Daniel na nag-iistar sa Babilonya. An dakol na tawo duman dai namomoot ki Jehova. Guminibo pa ngani an mga tawo nin ley na padudusahan an siisay man na mamibi ki Jehova Dios. Alagad si Daniel habong pumondo sa pamimibi ki Jehova. Aram mo daw kun ano an ginibo ninda ki Daniel?—

Iyo, si Daniel ipinaapon nin maraot na mga tawo sa lungib nin mga leon. Duman solo-solo si Daniel kaiba an nagugutom na mga leon. Aram mo daw kun ano an nangyari kaidto?— ‘Isinugo nin Dios an saiyang anghel asin tinikom an ngoso kan mga leon,’ sabi ni  Daniel. Dai lamang sia naano! An mga anghel nakagigibo nin makangangalas na mga bagay para sa mga naglilingkod ki Jehova.​—Daniel 6:18-22.

Ano an ginibo nin Dios tanganing iligtas si Daniel?

Yaon man an panahon na nabibilanggo si Pedro. Magigirumdoman mo na si Pedro katood kan Dakulang Paratokdo, si Jesu-Cristo. May mga tawong dai naogma kan sabihan sinda ni Pedro na si Jesus Aki nin Dios. Kaya ibinilanggo ninda si Pedro. Ginaguardiahan si Pedro nin mga soldados tanganing maseguro na dai sia makadulag. May makakatabang daw sa saiya?—

Nagtotorog kaidto si Pedro sa pag-oltanan nin duwang guardia, asin nakakadenahan an saiyang mga kamot. Alagad sinasabi kan Biblia:  ‘Uya! Nag-abot an anghel ni Jehova, asin nagliwanag sa selda. Tinalpi si Pedro sa may iris nia, pinukaw sia kan anghel, na sinasabi, “Buhat tolos!” ’

Paano tinabangan nin sarong anghel si Pedro na makaluwas sa bilanggoan?

Sa puntong iyan, natangkas an mga kadena sa mga kamot ni Pedro! Asin sinabi kan anghel sa saiya: ‘Magbulos ka, sulotan an sandalyas mo, asin sumunod ka sa sako.’ Dai sinda mapapondo kan mga guardia ta tinatabangan si Pedro kan anghel. Ngonyan nag-abot sinda sa sarong batbat na tata, asin may nangyaring pambihira. An tata nagsadiring bumukas! Pinaluwas kan anghel na idto si Pedro tangani na sia makapagpadagos sa paghuhulit.​—Gibo 12:3-11.

Matatabangan man daw kita kan mga anghel nin Dios?— Iyo. An boot daw sabihon kaini dai ninda itotogot noarin man na kita makolgan?— Dai, dai kita ilinilikay na makolgan kan mga anghel kun minagibo kita nin rungaw na mga bagay. Alagad dawa kun dai kita gumibo nin rungaw na mga bagay, puede pa man giraray kitang makolgan. Dai sinabihan an mga anghel na olangon na mangyari ini. Imbes, may espesyal na ipinapagibo sa sainda an Dios.

An Biblia nagtataram manongod sa sarong anghel na sinasabihan an mga tawo sa gabos na lugar na sambahon an Dios. (Kapahayagan 14:​6, 7) Paano sinda sinasabihan kaiyan kan anghel? Minakurahaw daw sia hale sa langit tanganing madangog sia kan gabos?— Dai kundi an mga parasunod ni Jesus digdi sa daga nakikipag-olay sa iba manongod sa Dios, asin ginigiyahan sinda kan mga anghel sa saindang gibohon. Sinisierto kan mga anghel na an mga talagang gustong makaaram manongod sa Dios magkaoportunidad na makadangog. Puede kitang makikabtang sa paghuhulit na iyan, asin tatabangan kita kan mga anghel.

Alagad paano kun ribokon kita nin mga tawo na dai namomoot sa Dios? Ano kun ibilanggo kita ninda? Paluluwason daw kita kan mga anghel?— Kaya nindang gibohon iyan. Alagad bako iyan an pirme nindang ginigibo.

Ano an sinasabi kan anghel ki Pablo?

An parasunod ni Jesus na si Pablo nabilanggo sarong beses. Sakay sia nin barko sa panahon na may makosog na bagyo. Alagad dai tolos sia  pinatalingkas kan mga anghel. Ini huli ta may ibang mga tawo na kaipuhan na makadangog manongod sa Dios. Sabi nin sarong anghel: “Dai ka matakot, Pablo. Kaipuhan na tumindog ka sa atubangan ni Cesar.” Iyo, dadarahon si Pablo sa namamahala sa kinaban na si Cesar tangani na makapaghulit si Pablo sa saiya. Pirmeng aram kan mga anghel kun haen si Pablo, asin sia tinatabangan ninda. Tatabangan man ninda kita kun kita talagang naglilingkod sa Dios.​—Gibo 27:23-25.

May saro pang importanteng gigibohon an mga anghel, asin madali na nindang gibohon iyan. Haranihon na an panahon nin Dios sa paglaglag sa mga maraot. An gabos na dai nagsasamba sa tunay na Dios lalaglagon. An mga nagsasabi na dai sinda naniniwala sa mga anghel ta dai ninda sinda naheheling makaaaram kun gurano sinda kasala.​—2 Tesalonica 1:6-8.

Ano daw an magigin kahulogan kaiyan para sa sato?— Kun kita kakampi kan mga anghel nin Dios, tatabangan ninda kita. Alagad kita daw kakampi ninda?— Iyo kun kita naglilingkod ki Jehova. Asin kun kita naglilingkod ki Jehova, sasabihan man niato an iba na maglingkod man sa saiya.

Tanganing makanood pa kun ano an epekto nin mga anghel sa buhay nin mga tawo, basahon an Salmo 34:7 (33:​8, “Dy”); Mateo 4:11; 18:10; Lucas 22:43; asin Gibo 8:26-31.