Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 27

Siisay an Dios Mo?

Siisay an Dios Mo?

TAANO daw ta importante an hapot na Siisay an Dios mo?— Huli ta dakol an dios na sinasamba nin mga tawo. (1 Corinto 8:5) Kan si apostol Pablo mag-ako nin kapangyarihan ki Jehova na paomayan an sarong tawo na dai pa noarin man nakalakaw, nagkurahaw an mga tawo: “An mga dios nagin kabaing nin mga tawo asin naghilig sa sato!” Gustong sambahon nin mga tawo si Pablo asin an katood niang si Bernabe. Si Pablo inapod nindang Hermes asin si Bernabe Zeus, na ngaran nin falsong mga dios.

Alagad habo ni Pablo asin Bernabe na pasamba sa mga tawo. Luminukso sinda sa tahaw kan kadaklan asin nagsabi: “Talikdan nindo an daing kamanungdanan na mga bagay na ini para sa Dios na buhay.” (Gibo 14:8-15) Siisay daw an “Dios na buhay,” na naglalang kan gabos na bagay?— Iyo, sia si Jehova, “an Kaharohalangkawe sa bilog na daga.” Si Jehova inapod ni Jesus na “iyo sanang tunay na Dios.” Kun siring, siisay sana an maninigong sambahon?— Si Jehova sana!​—Salmo 83:18; Juan 17:3; Kapahayagan 4:11.

Taano ta habo ni Pablo asin Bernabe na dukoan sinda nin mga tawo?

An kadaklan na tawo nagsasamba sa mga dios na bakong an “iyo sanang tunay na Dios.” Sinda parateng nagsasamba sa mga bagay na ginibo ninda hale sa kahoy, gapo, o metal. (Exodo 32:4-7; Levitico 26:1; Isaias 44:14-17) Dawa an mga lalaki asin babae na nagin bantog kun beses inaapod na mga dios, o idolo. Tama daw na tawan sinda nin kamurawayan?—

Kan si Saulo magin nang si apostol Pablo, sia nagsurat: “Binuta kan dios kan sistemang ini nin mga bagay an isip kan mga dai nagtutubod.” (2 Corinto 4:4) Siisay daw an dios na ini?— Iyo, si Satanas na Diablo! Napasamba ni Satanas an mga tawo sa dakol na tawo asin bagay.

 Kan hingoahon ni Satanas na padukoon asin pasambahon sa saiya si Jesus, ano daw an sinabi ni Jesus ki Satanas?— “Si Jehova na saimong Dios an dapat mong sambahon, asin sa saiya ka sana dapat na magtao nin sagradong paglilingkod.” (Mateo 4:10) Kaya liniwanag ni Jesus na an pagsamba para sana ki Jehova. Basahon niato an manongod sa mga hoben na lalaki na nakaaaram kaini. An ngaran ninda Sadrac, Mesac, asin Abednego.

An hoben na mga Hebreong ini miembro kan nasyon nin Dios na Israel asin dinarang bihag sa daga nin Babilonya. Duman an sarong hade na an ngaran Nabucodonosor nagpagibo nin dakulaon na imahen na bulawan. Sarong aldaw ipinagboot nia na pagtugtog, an gabos maninigong dumuko sa imahen. ‘An siisay man na dai dumuko asin sumamba iaapon sa nagkakalayong horno,’ an patanid nia. Kun ika ano an gigibohon mo?—

Taano ta habo kan mga lalaking ini na dumuko sa imahen?

 Sa pankagabsan, kinukuyog ni Sadrac, Mesac, asin Abednego an gabos na ipinagboboot kan hade. Alagad nagsayuma sindang gibohon ini. Aram mo daw kun taano?— Huli ta an sabi kan ley nin Dios: ‘Dai ka magkaigwa nin ibang mga dios apuera sa sako. Dai ka maggibo para sa saimo man sana nin inukit na imahen asin dumuko dian.’ (Exodo 20:3-5) Kaya kinuyog ni Sadrac, Mesac, asin Abednego an ley ni Jehova imbes na an pagboot kan hade.

Anggoton an hade, kaya tolos na pinaatubang nia sa saiya an tolong hoben na Hebreo. Naghapot sia: ‘Ano totoo na kamo dai naglilingkod sa sakong mga dios? Tatawan ko kamo nin saro pang oportunidad. Ngonyan pagkadangog nindo sa musika, humuruhod kamo asin sumamba sa imahen na ginibo ko. Kun dai kamo sumamba, kamo iaapon sa nagkakalayong horno. Asin siisay an dios na iyan na makapagliligtas sa saindo hale sa sakong mga kamot?’

Ano daw an gigibohon ngonyan kan hoben na mga lalaki? Kun ika ano an gigibohon mo?— An sabi ninda sa hade: ‘Kaya kaming iligtas kan samong Dios na pinaglilingkodan niamo. Alagad dawa dai nia iyan gibohon, an saimong mga dios bakong iyo an samong paglilingkodan. Dai kami maduko sa saimong imahen na bulawan.’

 Nagpuputok sa kaanggotan an hade. Ipinagboot nia: ‘Painita an horno nin pitong doble sa dati!’ Dangan pinagbotan nia an makokosog niang tawohan na gaposon si Sadrac, Mesac, asin Abednego patin iapon sinda sa horno! Mainiton an horno kaya nagadan sa laad an mismong mga tawohan kan hade! Kumusta man daw an tolong Hebreo?

Duman mismo sa tahaw kan kalayo buminagsak si Sadrac, Mesac, asin Abednego. Alagad ta tuminindog sinda! Dai sinda naano. Asin dai na sinda nakagapos. Paano daw ini nangyari?— Hineling kan hade an laog kan horno, asin natakot sia sa naheling nia. ‘Bakong tolong lalaki an iinapon niato sa kalayo?’ an hapot nia. Nagsimbag an mga lingkod nia: “Opo, O hade.”

Paano ilinigtas ni Jehova an saiyang mga lingkod sa nagkakalayong horno?

Dangan nagsabi an hade: ‘Uya! Apat an naheheling ko na naglalakawlakaw dian, asin dai naaano kan kalayo an siisay man sa sainda.’ Aram mo daw kun siisay an ikaapat?— An anghel ni Jehova. Iningatan niang dai maano an tolong Hebreo.

Bueno, kan ini maheling, nagduman sa pinto kan horno an hade asin nagkurahaw: “Sadrac, Mesac asin Abednego,  kamong mga lingkod kan Kaharohalangkaweng Dios, luwas kamo asin madia!” Pagluwas ninda, naheling kan gabos na dai sinda nasolo. Dai man lamang ngani sinda namamarong nin kalayo. Dangan nagsabi an hade: ‘Pag-omawon an Dios ni Sadrac, Mesac asin Abednego, na nagsugo nin anghel tanganing iligtas an saiyang mga lingkod huli ta sinda habong sumamba sa siisay man na dios apuera sa sadiri nindang Dios.’​​—Daniel, kapitulo 3.

Anong mga idolo an tinatawan nin kamurawayan nin mga tawo ngonyan?

May manonodan kitang leksion sa nangyari kaidto. Dawa ngonyan nagpapatindog nin mga imahen, o mga idolo, an mga tawo tanganing sambahon. Sinasabi kan The Encyclopedia Americana: “An bandera, kapareho kan krus, sagrado.” An mga imahen puedeng gibo sa kahoy, gapo, metal, o tela. An enot na mga disipulo ni Jesus habong gumibo nin akto nin pagsamba sa Romanong emperador, na sinabi kan historyador na si Daniel P. Mannix na ikakokomparar sa “pagsayumang sumaludo sa bandera o manumpa.”

Kaya sa paghona mo daw may diperensia sa Dios kun baga an relihiosong imahen gibo sa tela, kahoy, gapo, o metal?— Tama daw na an sarong lingkod ni Jehova gumibo nin sarong akto nin pagsamba sa siring na imahen?— Habo ni Sadrac, Mesac, asin Abednego na gibohon iyan, asin naogma sa sainda si Jehova. Paano mo daw maaarog an halimbawa ninda?—

An mga naglilingkod ki Jehova dai puedeng sumamba sa siisay man na ibang tawo o ano man na ibang bagay. Basahon an sinasabi manongod digdi sa Josue 24:​14, 15, 19-22; Isaias 42:8; 1 Juan 5:21; asin Kapahayagan 19:10.