Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 14

Kun Taano ta Maninigo Kitang Magpatawad

Kun Taano ta Maninigo Kitang Magpatawad

MAY nakagibo na daw sa saimo nin sala?— Ginibohan ka daw nia nin maraot o tinaraman ka nin makolog?— Maninigo mo daw siang trataron man sa maringis na paagi arog kan pagtratar nia sa saimo?—

Kun may gumibo nin maraot sa sainda, an dakol minagibo man nin maraot sa tawong iyan tanganing makabalos. Alagad itinokdo ni Jesus na maninigo niatong patawadon an mga nakagigibo nin sala sa sato. (Mateo 6:12) Paano kun dakol na beses na an saro maringis sa sato? Pirang beses daw niato siang patatawadon?—

Iyan an gustong maaraman ni Pedro. Kaya sarong aldaw hinapot nia si Jesus: ‘Kaipuhan ko daw siang patawadon nin sagkod sa pitong beses?’ Alagad kulang pa an pitong beses. An sabi ni Jesus: ‘Dapat magpatawad ka nin pitong polo may pitong beses’ kun arog kaiyan kadakol na beses na an tawo magkasala sa saimo.

Ano an gustong maaraman ni Pedro manongod sa pagpapatawad?

Kadakol na beses iyan! Dai na ngani niato magigirumdoman an arog kaiyan kadakol na sala o maraot na bagay na ginibo sa sato nin sarong tawo, bako daw? Asin iyo ini an gustong sabihon sa sato ni Jesus: Dai niato maninigong pagparagirumdomon kun pira na an nagibong sala sa sato nin iba. Kun sinda maghagad nin tawad, maninigo na patawadon niato sinda.

 Gusto ni Jesus na ipaliwanag sa mga disipulo nia kun gurano kaimportanteng marhay na magin mapagpatawad. Kaya pakasimbaga nia kan hapot ni Pedro, may inestorya sia sa saiyang mga disipulo. Gusto mo daw na madangog iyan?—

Kaidto may hadeng mabooton. Pinauutang pa ngani nia nin kuarta an mga oripon nia kun kaipuhan ninda nin tabang. Alagad nag-abot an aldaw na gusto kan hade na bayadan na sia kan mga oripon nia na may utang  sa saiya. Bueno, iinatubang sa hade an sarong oripon na an utang sa hade 60 milyones na kuarta na inaapod denario. Kadakoldakol na kuarta iyan!

Ano an nangyari kan an oripon makimaherak sa hade na tawan pa nin panahon na makabayad?

Alagad ginasto na kan oripon an gabos na kuarta kan hade asin dai na nia mabayadan an hade. Kaya nagboot an hade na sia ipabakal. Sinabi man kan hade na ipabakal an agom kan oripon asin an saiyang mga aki patin an gabos na sadiri nia. Dangan, an kabakalan ibabayad sa hade. Ano sa paghona mo an namatean kan oripon huli kaini?—

Luminuhod sia sa hade asin nakimaherak: ‘Tawe pa tabi ako nin panahon, asin babayadan ko gabos an utang ko sa saindo.’ Kun ika an hade, ano daw an gigibohon mo sa oripon?— Naherak an hade sa saiyang oripon. Kaya pinatawad sia kan hade. Sinabihan nia an oripon na mayo na siang babayadan, dawa saro sa 60 milyones na denario. Segurado na ikinaogma iyan na marhay kan oripon!

Alagad ano daw an ginibo kan oripon na iyan pagkatapos? Nagluwas sia asin nanompongan an saro pang oripon na may utang sa saiya na sanggatos sanang denario. Kinaptan nia sa liog an kapwa nia oripon na ini asin tinitilok na nia sia, na nagsasabi: ‘Bayadi an sanggatos na denario na utang mo sa sako!’ Hamak mong gibohon iyan nin sarong tawo, nangorogna ta bago pa sana siang patawadon nin dakulaon kan hade?—

Paano trinatar kan oripon an kapwa nia oripon na dai nakakabayad sa saiya kan utang kaini?

Bueno, pobre an oripon na nagkautang nin sanggatos sanang denario. Dai nia tolos iyan mababayadan. Kaya luminuhod sia sa pamitisan kan kapwa nia oripon asin nakimaherak: ‘Tawe pa tabi ako nin panahon, asin babayadan ko an utang ko sa saimo.’ Maninigo daw na tinawan pa kutana nin panahon kan tawong ini an kapwa nia oripon?— Kun ika ano an gigibohon mo?—

An tawong ini bakong maboot na arog kan hade. Gusto niang makua na tolos an kuarta nia. Asin huling dai iyan nabayadan kan kapwa nia oripon, ipinabilanggo nia ini. Ini gabos naheling na nangyayari nin ibang  oripon, asin dai ninda iyan nagustohan. Naherak sinda sa oripon na nasa bilanggoan. Kaya iinosip ninda iyan sa hade.

Dai man nagustohan kan hade an nangyari. Naanggot siang marhay sa oripon na habong magpatawad. Kaya inapod nia sia asin sinabi: ‘Ikang maraot na oripon, bakong pinatawad ko an utang mo sa sako? Kaya bako daw na maninigo ka man na magpatawad sa kapwa mo oripon?’

Ano an ginibo kan hade sa oripon na habong magpatawad?

An oripon na habong magpatawad maninigo kutanang nakanood nin leksion sa maboot na hade. Alagad ta dai sia nakanood. Kaya ipinabilanggo kan hade an oripon na idto sagkod na mabayadan nia an 60 milyones na denario. Asin, siempre, sa bilanggoan dai nia noarin man makukua an kuartang pambayad sa hade. Kaya duman na sia sagkod na sia magadan.

Kan tapos na si Jesus sa pag-estorya kaini, sinabi nia sa saiyang mga parasunod: “Siring man an gigibohon sa saindo kan sakong langitnon na Ama kun dai kamo magpatinawadtawadan gikan sa saindong puso, an balang saro sa saiyang tugang.”​—Mateo 18:21-35.

 Aram mo, kita gabos dakulaon an utang sa Dios. Sa katunayan, an mismong buhay niato gikan sa Dios! Kaya kun ikokomparar sa utang niato sa Dios, kadikit an utang sa sato nin ibang tawo. An utang ninda sa sato kapareho kan sanggatos na denario na utang kan sarong oripon sa saro pa. Alagad an utang niato sa Dios huli sa salang mga bagay na ginigibo niato kapareho kan 60 milyones na denario na utang kan oripon sa hade.

Mabooton an Dios. Dawa nakaginibo kita nin mga sala, pinatatawad nia kita. Dai nia kita sinisingil paagi sa pagkua kan satong buhay sagkod lamang. Alagad ini an leksion na kaipuhan na girumdomon niato: Pinatatawad sana kita nin Dios kun pinatatawad niato an mga tawo na nagkasala sa sato. Sarong bagay iyan na dapat isip-isipon, bako daw?—

Ano an gigibohon mo kun may makiolay sa saimo na patawadon mo sia?

Kaya kun may nagin maringis sa saimo alagad naghagad man nin tawad, ano an gigibohon mo? Patatawadon mo daw sia?— Paano kun mangyari iyan nin dakol na beses? Patatawadon mo pa daw sia?—

Kun kita an naghahagad nin tawad sa sarong tawo, gusto niato na patawadon nia kita, bako daw?— Kaya maninigo na arog man kaiyan an gibohon niato sa saiya. Maninigo na dai sana kita magsabing pinatatawad niato sia, kundi maninigo na talagang patawadon niato sia gikan sa satong puso. Kun iyan ginigibo niato, ipinaheheling niato na talagang gusto niato na magin mga parasunod kan Dakulang Paratokdo.

Tanganing masabotan an halaga nin pagigin mapagpatawad, basahon man niato an Talinhaga 19:11; Mateo 6:​14, 15; asin Lucas 17:​3, 4.