Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 1

Kun Taano si Jesus ta Dakulang Paratokdo

Kun Taano si Jesus ta Dakulang Paratokdo

KAIDTONG labi nang duwang ribong taon an nakaagi, may namundag na espesyal na marhay na aki na kan magdakula nagin an kadarudakulaing tawo na nabuhay kasuarin man. Mayo nin siisay man na may eroplano o kotse kan haloyon nang panahon na idto. Mayo man nin mga telebisyon, komputer, asin Internet.

An aki nginaranan na Jesus. Sia nagin an pinakamadonong na tawo na nabuhay kasuarin man digdi sa daga. Si Jesus nagin man an pinakamatibay na paratokdo. Ipinaliliwanag nia an depisil na mga bagay sa paagi na iyan nagin pasil nang masabotan.

Nagtokdo si Jesus sa mga tawo saen man nia sinda manuparan. Nagtokdo sia sa sainda sa baybayon asin sa mga baroto. Nagtokdo sia sa sainda sa mga harong asin kun nagbabaklay. Si Jesus mayo nin kotse, ni nagbiahe man sia paagi sa auto o tren. Nagbaklay si Jesus sa manlaenlaen na lugar, na nagtotokdo sa mga tawo.

Dakol an nanonodan niato sa ibang tawo. Alagad manonodan niato an pinakaimportanteng mga bagay sa Dakulang Paratokdo, si Jesus. Sa Biblia makukua an mga tataramon ni Jesus. Kun nadadangog niato an mga tataramon na iyan hale sa Biblia, garo man sana kita kinakaolay ni Jesus.

Taano si Jesus ta talagang Dakulang Paratokdo? An sarong dahelan iyo na si Jesus mismo tinokdoan man. Asin aram nia kun gurano kaimportanteng maghinanyog. Alagad kiisay naghinanyog si Jesus? Siisay an nagtokdo sa saiya?— An saiyang Ama. Asin an Ama ni Jesus iyo an Dios.

Bago nagdigdi sa daga bilang tawo, si Jesus nabuhay sa langit kaiba nin Dios. Kaya napapalaen si Jesus sa ibang tawo ta mayo nin ibang tawo na  nabuhay nguna sa langit bago namundag digdi sa daga. Sa langit nagin maboot na Aki si Jesus, saro na naghihinanyog sa saiyang Ama. Kun siring, ikinatokdo ni Jesus sa mga tawo an nanodan nia sa Dios. Paagi sa paghinanyog ki tatay asin nanay mo, maaarog mo si Jesus.

An saro pang dahelan na si Jesus Dakulang Paratokdo iyo na namomotan nia an mga tawo. Gusto niang tabangan an mga tawo na makanood manongod sa Dios. Namomotan ni Jesus an mga nasa edad na, alagad namomotan man nia an mga aki. Asin gusto nin mga aki na makaibaiba ni Jesus ta sia nakikipag-olay sa sainda asin naghihinanyog sa sainda.

Taano ta gusto nin mga aki na makaibaiba ni Jesus?

Sarong aldaw may mga magurang na dinara ki Jesus an saraday nindang aki. Alagad an paghona kan mga katood nia sibot-sibot an Dakulang Paratokdo tanganing makipag-olay sa saradit na aki. Kaya pinahale ninda sinda. Alagad ano an sabi ni Jesus?— Sabi ni Jesus: “Pabayae nindo na dumolok sa sako an saraday na aki; dai nindo sinda pagpogolan.” Iyo, gusto ni Jesus na dumolok sa saiya an saraday na aki. Kaya dawa ngani sia tawong madonongon asin importante, nagtao si Jesus nin oras na tokdoan an saradit na aki.​—Marcos 10:​13, 14.

 Aram mo daw kun taano si Jesus ta nagtokdo sa mga aki asin naghinanyog sa sainda? An sarong dahelan gusto niang magin maogma sinda paagi sa pagsabi sa sainda nin mga bagay manongod sa Dios, an saiyang langitnon na Ama. Paano mo daw mapaoogma an mga tawo?— Paagi sa pagsabi sa sainda nin mga bagay na nanodan mo manongod sa Dios.

Sarong beses, ginamit ni Jesus an sarong sadit na aki tanganing tokdoan an mga katood Nia nin importanteng leksion. Kinua nia an aki asin pinatindog ini sa tahaw kan Saiyang mga disipulo, na Saiyang mga parasunod. Dangan sinabi ni Jesus na an mga lalaking ini na nasa edad na dapat na magbakle asin arogon an aking ini.

Anong leksion an manonodan nin mas dakula nang mga aki asin nin mga nasa edad na sa saday na aki?

Ano daw an boot sabihon ni Jesus kan sabihon nia iyan? Aram mo daw kun paano an nasa edad na, o dawa an medyo dakula nang aki, maninigo na magin arog nin saday na aki?— Bueno, an saday na aki mas kadikit an aram kisa mas may edad asin gustong makanood. Kaya an sinasabi ni Jesus kaipuhan na magin mapakumbaba an saiyang mga disipulo, kapareho nin saraday na aki. Iyo, kita gabos dakol an manonodan sa ibang tawo. Asin maninigo na maaraman niato gabos na an mga katokdoan ni Jesus mas importante kisa sadiri niatong mga ideya.​—Mateo 18:1-5.

An saro pang dahelan na si Jesus talagang Dakulang Paratokdo iyo na tatao siang gibohon na interesante sa mga tawo an mga bagay. Ipinaliwanag nia an mga bagay sa simple, malinaw na paagi. Nagtaram sia manongod sa mga gamgam asin burak patin iba pang ordinaryong bagay tanganing matabangan an mga tawo na makasabot manongod sa Dios.

Sarong aldaw kan si Jesus yaon sa bukid, dakol na tawo an nagdolok sa saiya. Nagtukaw  si Jesus asin nagtao sa sainda nin pahayag, o sermon, arog kan maheheling mo digdi. An pahayag na ini inaapod na Sermon sa Bukid. Sinabi nia: ‘Helinga nindo an mga gamgam sa langit. Dai sinda nagtatanom. Dai sinda nagtitipon nin kakanon sa mga tambobong. Alagad pinapakakan sinda nin Dios na nasa langit. Bako daw na kamo orog na mahalaga kisa sainda?’

Anong leksion an itinotokdo ni Jesus kan sia magtaram manongod sa mga gamgam asin burak?

Sinabi man ni Jesus: ‘Makanood kamo nin leksion sa mga liryo sa oma. Nagtutubo sinda na dai nagtatrabaho. Asin helinga kun gurano sinda kagayon! Dawa an mayaman na si Hadeng Salomon dai naggubing nin mas magayon kisa mga liryo sa oma. Kaya kun inaataman nin Dios an mga burak na nagtutubo, dai man daw nia kamo aatamanon?’​—Mateo 6:25-33.

Nasasabotan mo daw an leksion na itinotokdo ni Jesus?— Habo niang maghadit kita manongod sa kun saen kita makua nin kakanon o gugubingon. Aram nin Dios na kaipuhan niato an gabos na bagay na iyan. Dai  sinabi ni Jesus na dai na kita maninigong magtrabaho para sa kakanon asin gubing. Alagad sinabi nia na maninigo na enoton niato an Dios. Kun gigibohon niato iyan, seseguradohon nin Dios na kita may kakanon asin gubing. Naniniwala ka daw kaiyan?—

Kan matapos sa pagtaram si Jesus, ano daw an inisip kan mga tawo?— Sinasabi kan Biblia na napangalas sinda sa paagi nia sa pagtotokdo. Interesanteng marhay na maghinanyog sa saiya. An sinabi nia nakatabang sa mga tawo na gibohon an tama.​—Mateo 7:28.

 Kaya importanteng marhay na makanood kita ki Jesus. Aram mo daw kun paano niato iyan magigibo?— Bueno, nasusurat sa sarong libro an mga tataramon nia. Aram mo daw kun ano an librong iyan?— Iyan an Banal na Biblia. Nangangahulogan ini na makapaghihinanyog kita ki Jesus paagi sa pagtao nin atension sa mga nababasa niato sa Biblia. Sa katunayan, may nakaoogmang estorya an Biblia manongod sa kun paano kita sinabihan mismo nin Dios na maghinanyog ki Jesus. Helingon niato kun ano an nangyari.

Sarong aldaw iiniba ni Jesus an tolo sa mga katood nia duman sa itaas nin sarong bukid. An ngaran ninda Santiago, Juan, asin Pedro. Dakol pa an manonodan niato manongod sa mga tawong ini sa huri, ta sindang tolo gabos dayupot na katood ni Jesus. Alagad sa espesyal na okasyon na ini, nagpoon na magliwanag an lalauogon ni Jesus. Asin an gubing nia nagin nakasusula na arog kan liwanag, arog kan maheheling mo digdi.

“Ini an sakong Aki . . . Maghinanyog kamo sa saiya”

Pagkatapos, may boses hale sa langit na nadangog ni Jesus asin kan mga katood nia. An sabi kaiyan: “Ini an sakong Aki, an namomotan, na sakong inoyonan; maghinanyog kamo sa saiya.” (Mateo 17:1-5) Aram mo daw kun kiisay an boses na idto?— Boses idto nin Dios! Iyo, an Dios an nagsabi na sinda maninigong maghinanyog sa saiyang Aki.

Kumusta man kita ngonyan? Makuyog daw kita sa Dios asin maghihinanyog sa saiyang Aki, an Dakulang Paratokdo?— Iyan an kaipuhan na gibohon niato gabos. Nagigirumdoman mo daw kun paano niato iyan magigibo?—

Iyo, kita makakapaghinanyog sa Aki nin Dios paagi sa pagbasa kan mga salaysay kan Biblia manongod sa saiyang buhay. Kadakol kan marahayon na bagay na sasabihon sa sato kan Dakulang Paratokdo. Ikaoogma mo an pakanood kan mga bagay na ini na nasusurat sa Biblia. Asin iyan matao man nin kaogmahan sa saimo kun eestoryahan mo an saimong mga katood kan mararahay na bagay na nanonodan mo.

Para sa dagdag pang ekselenteng punto manongod sa mararahay na bagay na minagikan sa paghinanyog ki Jesus, buksi an Biblia mo asin basaha an Juan 3:16; 8:28-30; asin Gibo 4:12.