Makanood sa Dakulang Paratokdo

Makukua sa Bibliya an pinakamarahay na mga prinsipyo. An manunudan kan mga aki bakong hali sa sinasabi kan mga tawo, kundi hali mismo sa saindang Ama sa langit.

An Kaipuhan nin mga Aki sa mga Magurang

Dinisenyo an librong ini tanganing magkaigwa nin magayon na pag-uulay an mga aki saka an mga mabasa kaini sa sainda.

Kun Taano si Jesus ta Dakulang Paratokdo

Anong mga bagay an itinukdo ni Jesus? Asin kiisay hali an saiyang mga itinukdo?

Surat Hale sa Sarong Mamomoton na Dios

An saiyang surat mahihiling sa sarong libro na mas mahalaga kisa sa ibang libro.

An Kaggibo kan Gabos na Bagay

Siisay an naggibo kan mga gamgam asin nagtukdo sa sainda na magkanta? Siisay an naggibo kan berdeng mga duot? Siisay an naggibo saimo?

May Ngaran an Diyos

Kita gabos may pangaran. Aram mo daw an pangaran nin Diyos? Taano ta importante an pangaran niya?

“Ini an Sakong Aki”

Taano ta espesyal na marhay si Jesus?

An Dakulang Paratokdo Naglingkod sa Ibang Tawo

Maugma ka daw pag pinahilingan ka nin marahay kan iba? Gabos kita nauugma kaiyan, asin aram iyan kan Dakulang Paratukdo.

An Pagkuyog Nakapoprotehir sa Saimo

Puwedeng makanuod an mga aki sa mga may edad. Asin pag may ipinapagibo sa sato an Diyos, sigurado na iyan an tamang gibuhon.

An Iba Mas Halangkaw Kisa Sato

An iba sainda marahay, an iba maraot.

Kaipuhan na Paglabanan Niato an mga Sugot

Ano an dapat mong gibuhon kun may magsabi saimo na gumibo nin maraot?

Mas Makapangyarihan si Jesus sa mga Demonyo

Mayong dahilan na matakot kita sa mga demonyo, pero kaipuhan tang magin mapagbantay tanganing dai kita madaya.

Tabang kan mga Anghel nin Dios

Tinatabangan kan mga anghel an mga tawong namumutan si Jehova asin naglilingkod sa saiya.

Tinotokdoan Kita ni Jesus na Mamibi

Puwede kang makipag-ulay sa Diyos ano man na oras, aga man o banggi, asin dadangugon ka niya.

An mga Nagin Disipulo ni Jesus

Anong klaseng mga tawo sinda?

Kun Taano ta Maninigo Kitang Magpatawad

Nagtao si Jesus nin sarong istorya para masabutan ta.

Sarong Leksion Manongod sa Pagigin Maboot

Makanuod sa istorya dapit sa mabuot na Samaritano.

Ano an Talagang Importante?

Paano kita magigin mayaman sa Diyos?

Kun Paano Magigin Maogma

Ihinayag kan Dakulang Paratukdo an sarong importanteng sekreto.

Nagigirumdoman Mo daw na Magpasalamat?

May manunudan ka sa halimbawa kan sampulong may leproso.

Tama Daw na Makiiwal?

Ano an dapat mong gibuhon kun magkaigwa nin iriwal?

Gusto Mo daw Pirmeng Maenot?

Ano an sinabi ni Jesus sa saiyang mga disipulo kan magkaigwa nin diskusyon manungod diyan?

Maninigo daw Kitang Managsag Manongod sa Ano Man?

Isinaysay ni Jesus an istorya manungod sa sarong Fariseo asin sa sarong parasingil nin buhis.

Kun Taano ta Dai Kita Maninigong Magputik

Aramon kun ano an ginibo ni Jehova ki Ananias asin Safira.

An Dahelan Kun Taano ta Nagkakahelang an mga Tawo

Maabot pa daw an panahon na dai na magkakahilang an mga tawo?

Nungka na Magin Parahabon!

Pag-isipan an mga halimbawa kan apat na tawong kinua an bako man sainda.

Puede daw na Magbakle an mga Naggigibo nin Maraot?

An halimbawa ni Saulo asin kan patutot nagtao nin simbag.

Kun Taano ta Depisil na Gumibo kan Marahay

Ano an magigin reaksiyon kan maraot na mga tawo kun dai mo gigibuhon an sinasabi ninda?

Siisay an Dios Mo?

Dakul na mga diyos an sinasamba kan mga tawo. Ano an dapat mong gibuhon? May itinaong simbag an tulong hoben na Hebreo.

Kun Paano Maaaraman Kun Siisay an Kukuyogon

“Itao nindo ki Cesar an mga bagay na ki Cesar, alagad sa Dios an mga bagay na sa Dios.”

Nakapaoogma daw sa Dios an Gabos na Parti?

Aram mo daw na may nagkapirang party na sinambit sa Bibliya? Puwede tang masabutan an pagmansay nin Diyos dapit diyan.

Tabang na Mapaglabanan an mga Pagkatakot Niato

An Dakulang Paratukdo dai nagsabi na magigin pasil na paglingkudan si Jehova. Pero igwa nin sarong paagi tanganing makakua nin kusog nin buot asin tabang.

Kun Saen Makakanompong nin Karangahan

Ano an dapat mong gibuhon kun namumundo ka o nagsosolo?

Kun Paano Prinotehiran si Jesus

Makanuod dapit sa mga paagi nin pagprotehir ni Jehova ki Jesus laban sa mga gustong maggadan digdi kan ini saro pang aki.

Kaya Kitang Protehiran ni Jesus

Kan nasa daga pa siya, ipinahiling niya kun paano niya poprotektaran an mga namumutan niya.

Ano an Mangyayari Kun Kita Magadan?

Dapat ka daw matakot sa kagadanan o sa mga tawong nagadan na?

Puede Kitang Magmata Hale sa Pagkagadan!

Tinawan nin Diyos nin kapangyarihan si Jesus na buhayon liwat an mga tawo, pati an mga aki.

Sairisay an Bubuhayon Liwat? Saen Sinda Maistar?

Ano an sinabi ni Jesus dapit sa mga hapot na ini?

Paggirumdom ki Jehova Asin sa Saiyang Aki

Ipinahiling ni Jesus sa saiyang mga parasunod an sarong espesyal na paagi para girumdumon an ginibo ni Jehova asin ni Jesus para sa sato.

Kun Taano ta Maninigo Niatong Kamotan si Jesus

Itinao niya an saiyang perpektong buhay tanganing magkaigwa kita nin buhay na daing sagkod!

Kun Paano Mapaoogma an Dios

Sabi kan sarong talinhaga sa Bibliya: “Magpakadunong ka, aki ko, asin pagayagayaha an sakong puso.”

Mga Aki na Nakapaoogma sa Dios

Ano an mga puwede mong gibuhon para mapaugma an Diyos?

Kun Taano ta Kaipuhan Kitang Magtrabaho

An pagtrabaho marahay sa satong isip asin hawak. Puwede mong manudan na mag-enjoy sa trabaho.

Sairisay an Satong Tugang na Lalaki Asin Babae?

Kaiba daw pati an mga tawong bako man aki kan mga magurang ta?

An Satong mga Katood Maninigo na Namomoot sa Dios

“Dai kamo magpadaya. An maraot na pag-iriba minaraot kan marahay na mga ugali.”

Ano an Kahadean nin Dios? Kun Paano Niato Ikapaheheling na Gusto Niato Kaiyan

Pag si Jesus na an naghadi sa daga, dakulang mga pagbabago an gigibuhon niya.

Linaglag nin Baha an Sarong Kinaban—Mangyayari daw Giraray Iyan?

An mga matanos mabubuhay nin daing katapusan sa daga.

Kun Paano Niato Naaaraman na Harani Na an Armagedon

Nangyayari na an mga sinabi sa tanda.

An Matoninong na Bagong Kinaban nin Dios—Puede Kang Mabuhay Duman

Ano an dapat mong gibuhon para makamtan mo iyan habangbuhay?